Söderberg & Partners Insurance Consulting AB

Juridisk information

Ett flertal av våra verksamheter är tillståndspliktiga, och för att få bedriva dem ställs en rad krav på Söderberg & Partners som bolag men också på de enskilda medarbetarna. Bland annat ska de som förmedlar försäkringar och ger finansiella råd ha en bred försäkringskunskap, ha relevant kunskap inom juridik och ekonomi samt även praktisk erfarenhet. Samtliga rådgivare inom Söderberg & Partners har genomgått adekvata utbildningar och har den erfarenhet som krävs.

Hållbarhet / Disclosure-förordningen (EU) 2018/2088

Bolaget tar ansvar för den miljöpåverkan som uppkommer till följd av Bolagets beslut och handlingar. Därför eftersträvar Bolaget att alltid försöka ta de bästa miljövalen i den dagliga verksamheten och kontinuerligt arbeta med förbättringar i verksamhet. Det leder till att Bolaget har som ambition att över tid ta hänsyn både till de direkta och indirekta aspekterna av Bolagets åtaganden samt att skapa en god struktur för att arbeta med hållbarhetsfrågor.

I och med (EU) 2018/2088 är Söderberg & Partners Insurance Consulting AB skyldig att på enhetsnivå presentera hur beaktandet av hållbarhetsrisker är integrerat i Ersättningspolicyn, publicera hur negativa konsekvenser beaktas i investeringsbeslutsprocessen och lämna upplysningar på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbesluten. För att effektivisera arbetet har Bolaget valt att upprätta en Policy för hållbarhet i pensionsrådgivning.

För mer juridisk information, läs här

Försäkrings­bolag som SPICAB arbetar med