Söderberg & Partners Insurance Consulting AB

Juridisk information

Ett flertal av våra verksamheter är tillståndspliktiga, och för att få bedriva dem ställs en rad krav på SPICAB som bolag men också på de enskilda medarbetarna. Bland annat ska de som förmedlar försäkringar och ger finansiella råd ha en bred försäkringskunskap, ha relevant kunskap inom juridik och ekonomi samt även praktisk erfarenhet. Samtliga rådgivare inom SPICAB har genomgått adekvata utbildningar och har den erfarenhet som krävs.

Hållbarhet / Disclosure-förordningen (EU) 2018/2088

SPICAB tar ansvar för den miljöpåverkan som uppkommer till följd av SPICABs beslut och handlingar. Därför eftersträvar SPICAB att alltid försöka ta de bästa miljövalen i den dagliga verksamheten och kontinuerligt arbeta med förbättringar i verksamhet. Det leder till att SPICAB har som ambition att över tid ta hänsyn både till de direkta och indirekta aspekterna av SPICABs åtaganden samt att skapa en god struktur för att arbeta med hållbarhetsfrågor.

I och med (EU) 2018/2088 är SPICAB skyldig att på enhetsnivå presentera hur beaktandet av hållbarhetsrisker är integrerat i Ersättningspolicyn, publicera hur negativa konsekvenser beaktas i försäkringsrådgivningen och lämna upplysningar på vilket sätt hållbarhetsrisker är integrerade i försäkringsrådgivningen. För att läsa mer om hur SPICAB arbetar med hållbarhet, se Policy för hållbarhet i pensionsrådgivning samt redogörelse för de huvudsakliga negativa konsekvenserna av försäkringsrådgivning för hållbarhetsfaktorer.

För mer juridisk information, läs här

Försäkrings­bolag som SPICAB arbetar med