Ersättning & koncept vid tjänste­pensions­rådgivning

Tjänste­pensions­rådgivning

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB (SPICAB) erbjuder förmedling av tjänstepension för företag och organisationer. En central del i denna tjänst är att genom rådgivning hjälpa företagens anställda att hantera och placera sina tjänstepensionsavsättningar.

Inför rådgivning av detta slag erbjuds företagens anställda vanligtvis att välja mellan: personlig rådgivning och Gör-det-själv. De olika koncepten innebär olika nivå av service och också olika prissättning. Vilket koncept de anställda väljer sätter också förutsättningarna för den kommande rådgivningen, och även produktutbudet, servicen och tekniken beror på val av koncept.

Vår ersättning

Hur ser ersättnings­modellen ut?

Oavsett vilket koncept de anställda väljer tar SPICAB betalt för rådgivning till kundföretaget och administration av försäkringslösningen. Ersättningen betalas av kunden och/eller av de försäkringsbolag som används.

Vidare påverkas ersättningen till SPICAB på följande sätt beroende på den anställdes val av koncept:

  • Gör-det-själv: Ingen ytterligare ersättning. Inte heller någon rådgivning till den anställde.

  • Personlig rådgivning: Ersättning tas ut för rådgivningen, digital rådgivningsplattform samt löpande stöd och rådgivning. SPICAB tar ut ett arvode alternativt erhåller ersättning från försäkringsbolaget.

Ombudsföretag

SPICAB har avtal med bolag (ombud) att för SPICABs räkning utföra tjänstepensionsrådgivning. Flertalet av de rådgivare som representerar SPICAB är verksamma genom ombud. SPICAB ställer samma krav på all rådgivning oavsett om den bedrivs av en rådgivare anställd i ombud eller av en rådgivare anställd i SPICAB.

Ombuden betalar löpande avgifter till SPICAB för utveckling av rådgivningsverktyg, system, centrala tjänster, med mera. I de fall kunder köper tjänster av SPICAB som inkluderar system som har finansierats av ombuden, går en del av de intäkterna till ombuden. Därtill ersätter SPICAB ombudsbolagen för den förmedling de tillhandhåller till SPICABs kunder. Ersättningsnivån till ombuden från SPICAB varierar utifrån vilket koncept som den anställde väljer, eftersom omfattningen av uppdraget varierar utifrån koncept liksom vilka system som används.

Anställda

Anställda rådgivare, i såväl SPICAB som i ombud, har fasta löner som uppgår till minst hälften av den totala lönen. Rörlig ersättning till de anställda baseras på kvalitativa kriterier såsom exempelvis kundnöjdhet och regelefterlevnad. Anställdas ersättning tillåts inte variera utifrån exempelvis vilka råd som lämnas eller vilka försäkringar som tecknas.

En förutsättning för att ersättning ska utgå till Bolagets Anställda är att de Anställda följer Bolagets interna regler, däribland Bolagets upprättade Policy för integrering av hållbarhetsrisker i tjänstepensionsrådgivning.

Mer om ersättning

All ersättning redovisas innan några försäkringsavtal ingås eller produkter tecknas. Ersättningens storlek är beroende av den anställdes val av koncept och därmed också beroende på omfattningen av förmedlingen och uppdraget. Inom det valda konceptet skiljer sig inte SPICABs ersättning utifrån produktval.

Möjliga val av förvaltningsformer inom personlig rådgivning

Den anställde erbjuds möjligheten att få hjälp med kapitalplaceringar via så kallade fond-i-fonder (fonder som huvudsakligen investerar i andra fonder) med olika strategier och olika risknivåer. Denna fondstruktur innebär att den anställdes portfölj hanteras och justera löpande genom allokeringar i de underliggande fonderna utan att den anställde själv behöver engagera sig. 

Fond-i-fonderna som erbjuds och förvaltas av fondbolaget Söderberg & Partners Asset Management S.A (”Fondbolaget”), som ingår i Söderberg & Partners-koncernen.

Skillnader med eller utan personlig rådgivning

Med personlig rådgivning får den anställde råd om kring förvaltningsform och val av försäkringsbolag och därefter råd kring fondval i tillämpliga fall. Gällande fondvalen får den anställde hjälp att sätta ihop en portfölj vanligtvis utifrån ett större antal fonder och portföljen ses över i samband med uppföljningsmöten och däremellan ansvarar den anställde själv för eventuella förändringar. Råden kring försäkringsbolag lämnas utifrån vilka bolag arbetsgivaren har valt att erbjuda. Slutligen lämnas råd kring de specifika fond-i-fonderna med stöd av de digitala rådgivningsverktygen.

Fondförslag som lämnas till de kunder som inte önskar placera via fond-i-fond lösningarna har många likheter med allokeringen i fond-i-fonderna. Kunder som väljer fond-i-fond får i regel ett betydligt färre antal fonder, men får å andra sidan genom fond-i-fond strukturen en bred allokering i underliggande fonder som löpande allokeras om i enlighet med vald strategi.

Anställda som väljer konceptet personlig rådgivning har tillgång till sin rådgivare mellan de ordinarie rådgivningstillfällena som avtalas med arbetsgivaren. Därutöver får de anställda löpande uppföljning rörande förvaltningen av deras portfölj och information vid särskilda marknadshändelser. Söderberg & Partners digitala utbud av tjänster ingår alltid för de anställda hos kundföretagen som väljer personlig rådgivning.

Allmänt om rådgivningen

Rådgivning från SPICAB är inte grundad på en opartisk analys.

En opartisk och personlig analys innebär en analys av ett tillräckligt stort och diversifierat urval av försäkringsbolag på marknaden, utan nära förbindelse till försäkringsdistributören. En förmedlare som tillhandahåller rådgivning på grundval av opartisk och personlig analys får inte ta emot och behålla ersättning från annan än kunden. För mer information, se vår allmänna förmedlarinformation här.

Försäkrings- och fondavgifter

Försäkringsavgifterna skiljer sig mellan olika försäkringsbolag och olika upphandlingar. Aktuella kostnader redovisas innan försäkringar tecknas. Försäkringsavgifterna skiljer sig inte beroende på koncept.

Aktuella fondavgifter framgår av respektive fonds basfaktablad. Du hittar samtliga basfaktablad här. Om du endast vill se basfaktabladen för fonderna som erbjuds inom S&P fond-i-fond hittar du dem här. Notera att kostnaderna är högre i en fond-i-fond jämfört med att investera direkt i underliggande fonder.