Skip to main content Skip to main navigation
Söderberg & Partners

Bred analysavdelning inom bank och försäkringsbranschen

Om vår analys

På Söderberg & Partners granskar vi aktörerna på den nordiska marknaden, vi analyserar och betygsätter varje lösning. På så vis kan vi välja ut de pensionslösningar, fonder och försäkringsvillkor som passar för dig som kund.

Vi bedömer löpande utbudet inom områdena fonder, fondförsäkring, livförsäkring, hållbart sparande, marknadsanalys, aktier och risk. Genom att använda en betygsskala kan våra kunder på ett enkelt och tydligt sätt se vilka produkter och lösningar vi rekommenderar och vilka vi avråder från. Rekommenderade produkter får grönt betyg, produkter som kan vara bra i vissa fall får gult betyg och de som vi helt avråder från får rött betyg.

Hur vi kommer fram till betygen varierar mellan olika områden - mer information finns under respektive flik. 

Fonder

Söderberg & Partners analyserar löpande de fonder som är tillgängliga på den svenska fondmarknaden. Varje kvartal betygsätter vi hur fonderna förväntas prestera i relation till andra fonder inom samma kategori i form av ett grönt, gult eller rött betyg.

Fondanalysen omfattar de fonder som är valbara för Söderberg & Partners kunder via exempelvis fondförsäkringsbolag eller plattformar. Grunden i analysen är en gedigen kvantitativ analys som utgår från avancerad finansiell teori med fokus på nedsidan. Fondernas betyg påverkas framför allt av historisk avkastning, risk och avgifter.

Förutom en kvantitativ analys görs även en kvalitativ analys. Den kvalitativa analysen är utformad för att bedöma om en fonds avkastning beror på en tydlig strategi eller om andra faktorer dominerar. En fond kan bli utnämnd till ”Top Picks” inom sin kategori om den kommit ut väl både i den kvantitativa och den kvalitativa analysen. 

Parallellt med den finansiella analysen bedömer vi fondernas hållbarhetsarbete. Fondförvaltare som har verktyg och incitament för att välja in hållbara bolag samt försöker påverka de bolag som inte anses ha ett lika bra hållbarhetsarbete, får ett grönt betyg i vår analys.

Livförsäkringsbolag

Söderberg & Partners livbolagsanalys täcker in de svenska livförsäkringsbolag som erbjuder sparförsäkringar med garanti.

I livbolagsanalysen bedöms försäkringsbolagens förmåga att ge avkastning till sina sparare. Förmågan att ge avkastning beror framförallt på livbolagens finansiella styrka. Ett svagt livbolag måste investera i en stor andel räntor, och får då sämre förutsättningar att skapa avkastning på lång sikt.

Vår analysmetod utgår från en modell som simulerar hur bolagens finansiella styrka skulle påverkas i tusentals framtida scenarion. Livförsäkringsbolagen betygssätts sedan inom tre olika sparhorisonter: 5 år, 10 år och 20 år. I den sammanlagda betygsättningen vägs även de senaste årens avkastning och återbäring in, vilket är bra för försäkringsbolag som presterat goda förvaltningsresultat. Livbolagen tilldelas grönt, gult eller rött betyg.

Parallellt med den finansiella analysen bevakas livbolagens hållbarhetsarbete. Analysen är en kvalitativ och relativ bedömning som bygger på livbolagens påverkansarbete, investeringar i kapitalförvaltningen, ambitioner och utveckling inom området.

Livbolag där spararna inte har en gemensam allokering utan individuellt anpassad allokering beroende på ålder och individuellt riskutrymme betygsätts i en särskild premiegarantiproduktsanalys.

 

Hållbarhetsanalys

Hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet. Vi strävar efter att kunna tillhandahålla genomarbetade och relevanta hållbarhetsanalyser, som är tillgängliga för rådgivare, förmedlare och kapitalförvaltare. Vår ambition är att fortsätta vara en ledande aktör inom hållbara investeringar.

Idag omfattar hållbarhetsanalyserna fonder, pensionsbolag, fondförsäkringsbolag och sakförsäkringsbolag. Vi arbetar för att täcka in fler finansiella produkter och försäkringar, samt integrera analyserna i våra verktyg. Detta för att kunna ge hållbara råd, förmedla hållbara produkter, och förvalta kapital med hänsyn till hållbarhet.

Hållbarhetsanalyserna är också en viktig del av Söderberg & Partners hållbarhetsarbete, för att kunna ta ansvar för den indirekta påverkan vi har på omgivningen via vår rådgivning, förmedling och förvaltning. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Välanalyserade råd gör skillnad

Valet av sparprodukt påverkar inte bara avkastningen, utan även miljön, samhället och människors arbetsvillkor. Vi har sett ett ökat intresse för hållbara investeringar de senaste åren, och även ett större utbud av hållbara investeringsprodukter.

Söderberg & Partners har sedan 2015 analyserat och betygsatt livbolag, fondförsäkringar och fonder ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta för att göra det lättare att kunna välja den produkt som har en faktisk påverkan i praktiken. De flesta analysmetoderna på marknaden fokuserar på hur hållbara innehaven i produkten är, vilket inte tar hänsyn till ägarinflytande eller annat påverkansarbete som bolaget utövar. Detta är dock något som vi bedömer och tar hänsyn till, vilket gör vår analys unik

I våra hållbarhetsanalyser analyserar vi det bakomliggande hållbarhetsarbetet i respektive investering och försäkringsprodukt. Genom att analysera aktörer relativt varandra, skapar vi incitament till ständig förbättring hos bolagen. Analysen resulterar i hållbarhetsbetyg enligt Söderberg & Partners trafikljussystem; grönt, gult och rött.

Produkter och bolag med grönt hållbarhetsbetyg är duktiga på att:

  • Välja in hållbara investeringar
  • Arbeta aktivt som ansvarsfulla ägare och finansiärer
  • Använda sitt inflytande för att påverka och samarbetar med andra i branschen
  • Underlätta för kunder att göra hållbara val

 

Läs mer om våra hållbarhetsanalyser i våra hållbarhetsrapporter här.

Att utesluta eller påverka

Att välja bort bolag och branscher som anses oetiska har länge varit den vanligaste hållbarhetsstrategin, men i praktiken finns det betydligt effektivare sätt att uppnå förändring än att enbart exkludera. Vår betygsättning baseras inte på exkluderingsstrategier, men vi bevakar löpande de uteslutningar som fonder och pensionsbolag gör. På så sätt kan sparare söka efter vilka fonder som undviker exempelvis kolbolag eller tobaksproducenter.

I hållbarhetsanalysen premierar vi de metoder och hållbarhetsstrategier som verkligen gör skillnad, exempelvis att använda sitt ägande för att påverka, eftersom forskning har visat att det får en större hållbar effekt.

Läs mer i våra hållbarhetsnyheter här.

 

Marknadsanalys

Analysens grundantaganden och uppbyggnad

Vår marknadsanalys bygger på två grundläggande antaganden. För det första antar vi att det finns en konjunkturcykel i den underliggande ekonomin. För det andra antar vi att denna konjunkturcykel återspeglas på värdepappersmarknaderna. Vår analys av makroekonomin och värdepappersmarknaderna resulterar i en placeringsindikator som ger dig vägledning om hur du kan placera.

 

Steg 1: Makroekonomin analyseras

Vi använder makroekonomisk analys för att prognostisera var vi befinner oss i konjunkturcykeln. Analysen bedömer den framtida utvecklingen för efterfråge- och utbudsnivåer, vilket ger en direkt effekt på inflation, ränte-, valuta- och råvaruprisutveckling samt förutsättningar för företagsverksamhet. Ofta är det just makroekonomin som ger de första signalerna om vart ekonomin och börsen är på väg.

Steg 2: Värdepappersmarknaderna analyseras

Bedömningen av makroekonomin kompletteras med en analys av värdepappersmarknader. Vår bedömning är att värdepappersmarknader på lång sikt inte avviker från förutsättningarna som den underliggande samhällsekonomin erbjuder. En viktig aspekt är att värdera till vilket marknadspris som värdepappersinvesteringarna kan göras och jämföra dem med våra egna prognoser.

Steg 3: Vi tar fram strategin

Våra bedömningar inom makroekonomi och marknadsvärdering mynnar ut i en investeringsindikator som ger vägledning vid placeringsrådgivning. Dels föreslår investeringsindikatorn lämplig allokering – det vill säga fördelning – mellan olika tillgångsslag som aktier och räntor. Dels visar den vår syn på regionala aktiemarknader som USA, Europa och tillväxtmarknader. Våra placeringsråd har en horisont på cirka sex månader, men innehåller både kort- och långsiktiga kommentarer om förväntad konjunkturcykel- och marknadsutveckling.

Aktieanalys

Vår aktieanalys

Söderberg & Partners aktieanalys omfattar större delen av de svenska storbolagen samt några av de största börsbolagen i övriga Norden. Analysen sker löpande och omfattar idag omkring 40 bolag. Du som önskar ta del av vår aktieanalys erbjuds bland annat kvartalsrapportkommentarer, bolagsgenomgångar, sektoruppdateringar och casebaserad analys på intressanta och aktuella teman.

Grönt, gult eller rött ljus

Aktieanalys kräver såväl kunskap kring bolagens verksamhet, rådande marknadsläge och nyhetsflöde som värdering och kvantitativa modeller. Söderberg & Partners aktieanalys sker löpande med tydliga åsikter enligt trafikljusmodellen. Grönt ljus är att likställa med en köprekommendation och innebär att aktien väntas utvecklas starkare än sitt jämförelseindex kommande 3-6 månader. Gult ljus innebär att vi har en neutral inställning till aktien och att avkastningen bedöms bli i linje med index. Rött ljus innebär att vi har en negativ hållning till aktien och förväntar oss en sämre avkastning än index.

Mer om analysmetoden

Söderberg & Partners gör ingen primäranalys, istället samarbetar vi med Nyhetsbyrån Direkt som tillhandahåller konsensusprognoser. Vår egen analys grundas sedan på värderingsmodeller och fundamental analys genom exempelvis modeller för diskonterade kassaflöden (DCF) och avkastning på eget kapital (ROE) samt relativvärdering i kombination med analyser från samarbetspartners såsom investmentbanker och fondförvaltare.

Syftet med värderingen är att avgöra om en aktie är rimligt prissatt. Grunden i den fundamentala analysen bygger på en förståelse för företagets verksamhet samt en uppskattning av dess framtida utveckling. Den sammantagna potentialen i aktien mynnar ut i en rekommendation i enlighet med trafikljusmodellen.

Risk

Söderberg & Partners lägger stor vikt vid att analysera, beräkna och bevaka risk, eftersom risk är en central del i Söderberg & Partners kunderbjudande.

Det finns en mängd olika metoder för att beräkna och presentera risker; Söderberg & Partners koncentrerar sig främst på kundens riskpreferenser och de finansiella risker som finns i våra kundportföljer.

Vi analyserar risken i enskilda innehav, för att kunna bevaka risken i kunders totala portföljer. När vi beräknar portföljernas risk tar vi hänsyn till att olika instruments risk beter sig olika i olika marknadsscenarier, och vi tar även hänsyn till att vissa innehav tenderar att röra sig tillsammans (korrelation).

Value-at-Risk (nedsiderisk) är Söderberg & Partners primära metod för att beräkna och presentera risk i kundportföljerna. Value at Risk beräknar den största förlusten givet en viss sannolikhetsnivå. Eftersom det är viktigt att ge kunderna en rättvisande bild av risken uppdateras denna kvartalsvis. Uppdateringarna inkluderar förändringar i aktiemarknadens och räntemarknadens förväntningar på framtida pris, både på kort och lång sikt. 

Strategisk förvaltning

Strategisk förvaltning vänder sig till dig som vill ta del av aktiemarknadens stora möjligheter utan att utsätta dig för den fulla risk som det kan innebära. Söderberg & Partners analyserar löpande de fonder och fondbolag som finns tillgängliga för investering. På det viset sållar vi fram de produkter som har bra förutsättningar att ge dig en god framtida avkastning.

Kontakta oss