Skip to main content Skip to main navigation

Engagerade medarbetare

Många medarbetare på Söderberg & Partners är engagerade i sociala projekt på olika sätt. För att uppmuntra till ytterligare engagemang erbjuder vi våra medarbetare en CSR-dag per år för att arbeta med välgörenhet. Vi är också det första företaget i svenskt näringsliv som klimatkompenserar för samtliga medarbetare både på arbetet och fritiden.   

CSR-dagen

Många av våra medarbetare är engagerade i sociala projekt på olika sätt. För att uppmuntra till ytterligare engagemang erbjuder Söderberg & Partners sina medarbetare en arbetsdag per år för att arbeta med välgörenhet.

Det är bara fantasin som kan sätta stopp för hur mycket man kan hjälpa till. Att göra skillnad för andra människor ser vi som en viktig faktor för att både utvecklas som företag och som medmänniska. Söderberg & Partners har sammanställt förslag på organisationer och projekt på de orter där vi verkar för att varje medarbetare enkelt ska kunna hitta det välgörande ändamål som ligger just dem närmast om hjärtat. Många väljer att hjälpa till på Summer Camp  eller på barnkalaset som arrangeras för Barn till Ensamma Mammor.

Klimatkompensation

Från och med 2018 klimatkompenserar Söderberg & Partners samtliga medarbetare. Vi är det första företaget i svenskt näringsliv som klimatkompenserar våra medarbetare både på arbetet och fritiden.

Klimatkompensation handlar om att ta ansvar för sin klimatpåverkan gällande utsläpp av växthusgaser. Baserat på FN:s statistik som visar en genomsnittspersons klimatpåverkan har vi räknat ut Söderberg & Partners medarbetares totala utsläpp och dubblat klimatkompensationen per anställd. Vår klimatkompensation täcker samtliga medarbetare i alla länder, både på arbetet och fritiden.

Arbetet innebär att vi årligen köper klimateffektiva projekt och annullera de utsläppsrätter som erhålls från marknaden. Pengarna vi köper utsläppsrätter för finansierar bland annat elproduktion från biogas i Thailand.

Förhoppningen är att vår klimatcertifiering även inspirerar våra medarbetare att ta egna initiativ för att minska sin totala klimatpåverkan. Inte minst hoppas vi att fler aktörer i branschen inspireras att följa oss.

 

 

Hållbarhetsredovisning

Sedan 2016 har vi årligen presenterat en Hållbarhetsredovisning för att beskriva hur vi gör skillnad och jobbar med hållbarhetsfrågor, samt vilka mål vi vill uppnå.

Vi anser att hållbara strategier är avgörande för att fortsätta skapa värde, både för våra kunder, medarbetare och samhället i stort. Hållbarhetsredovisningen omfattar Söderberg & Partners Holding AB, och är upprättad i enighet med GRI G4 Standarden (Global Reporting Initiative), redovisningsnivå Core. Se vår senaste Hållbarhetsredovisning nedan.

Hållbarhetsredovisning

Det är här vår femte utgåva av Hållbarhetsredovisningen – en redovisning där vi beskriver hur vi jobbar för att nå våra hållbarhetsmål och på vilket sätt vi gör skillnad. 


Några viktiga insatser under 2020

Nytt samarbete för att skapa ett bättre klimat

Söderberg & Partners har gått in som en strategisk partner till Global Utmanings projekt Klimatagendan – en oberoende samverkansplattform och accelerator för klimatomställningen. Initiativet samlar nyckelaktörer inom näringsliv, politik och samhälle bakom en kraftfull och rättvis omställning i linje med Sveriges mål om nettonollutsläpp 2045.

Ny teknik för klimatkompensation

Sedan 2018 har Söderberg & Partners kompenserat för alla medarbetares koldioxidutsläpp på jobb och fritid, men under 2020 blev Söderberg & Partners en av de första svenska aktörer att klimatkompensera via kolborttagning.

Arbetar mot barnarbete

Söderberg & Partners Asset Management har genom fondstrategin Aktiv Påverkan investerat i två företag där det var stor risk för barnarbete. Tillsammans med vårt ESG-team och Rädda Barnen arbetar vi nu aktivt för att mildra dessa risker.

Läs den senaste hållbarhets­redovisningen här

Läs här


Tidigare hållbarhetsredovisningar

Sustainability report 2019

Sustainability report 2018

Hållbarhetsredovisning 2017

 

 

Hela årsredovisningen hittar du här

Hållbarhetspolicy

Söderberg & Partners-koncernen tar ansvar för den miljöpåverkan som uppkommer till följd av koncernens beslut och handlingar. Vi är medvetna om att vår affärsverksamhet påverkar miljön, både positivt och negativt. Vi är en del av finanssektorn som spelar en stor roll i samhället, både inom den ekonomiska utvecklingen och den miljömässiga. Därför eftersträvar vi att göra de bästa miljövalen i vår dagliga verksamhet och vi arbetar med ständiga förbättringar i vår verksamhet.

Söderberg & Partners ambition är att över tid ta hänsyn både till de direkta och indirekta aspekterna av vårt agerande samt skapa en god struktur för att arbeta med hållbarhetsfrågor. Vi strävar efter att integrera hållbarhet i våra produkter och erbjudanden till kunder. I miljöarbetet ska vi uppfylla de bindande krav som våra intressenter ställer på oss, samt lagar, föreskrifter och andra regleringar. Söderberg & Partners har en övergripande hållbarhetsansvarig och ett hållbarhetsråd, men hållbarhetsarbetet är allas ansvar. Våra handlingar gällande vårt miljöansvar är baserade på våra etiska riktlinjer och vår företagskultur, som bygger på följande värderingar:

  • Modig
  • Hjälpsam
  • Ansvarsfull
  • Driven


För Söderberg & Partners hållbarhetspolicy innebär det konkret följande:

Rådgivning och förvaltning

Vi strävar efter att rådgivare alltid ska ha tillgång till relevanta hållbarhetsanalyser. Hållbarhetsanalyser och ansvarsfullt ägande ska vara integrerade delar i rådgivningen och kapitalförvaltningen.

Analys och dialog

Dialog med produktleverantörer är en viktig del i arbetet med ansvarsfulla investeringar. Söderberg & Partners analyser är grunden för dialoger med produktleverantörer. Analyserna används som ett verktyg för att åstadkomma ständiga förbättringar.

Kompetens och medvetenhet

Söderberg & Partners påverkan är främst indirekt, genom de beslut som fattas via våra tjänster och genom våra val av leverantörer. Vi utbildar våra medarbetare för att de ska vara välinformerade och kunniga inom området hållbarhet.

Energianvändning och resursförbrukning

Söderberg & Partners strävar hela tiden mot att minska våra kontors energianvändning och användningen av förbrukningsmaterial. Inköp ska följa Söderberg & Partners regler för inköp.

Transporter

Söderberg & Partners eftersträvar att välja de mest miljöanpassade valen för persontransporter, t ex genom att när taxi anlitas, väljs i första hand bolag med stor andel miljöbilar (som drivs med el, biogas eller etanol). Vi väljer tåg framför flyg i den mån det är möjligt, men framförallt strävar vi efter att öka andelen möten som sker via videokonferens eller liknande. Resor ska följa Söderberg & Partners regler för resor.

Samhälle och ansvar

Genom att ta ansvar både socialt och miljömässigt kommer Söderberg & Partners att bidra till hållbar utveckling i samhället samtidigt som det bidrar till en uthållig lönsamhet och ett starkt varumärke. Ekosystemet är nära sammankopplat med mänskliga handlingar och vi skall arbeta för att bidra med vår del. Den gemensamma nämnaren i vårt CSR-arbete är barn och ungdomar.

 

Antagen av Söderberg & Partners VD, Gustaf Rentzhog

Kontakta oss