Student

Som ett av finansbranschens mest snabbväxande bolag kan vi erbjuda en omväxlande arbetsplats som präglas av kompetenta och drivna medarbetare.

Det som attraherar medarbetare till Söderberg & Partners är vår förmåga att ta tillvara individens idéer och vilja att utvecklas inom ett visst område. Vi tror på att vi lär oss av både misstag och motgångar vilket skapar en öppen kultur som uppmuntrar till innovation och egna idéer. Genom självständigt arbete, i samarbete med våra mer erfarna medarbetare, finns stora möjligheter för den som har egen drivkraft till utveckling och lärande.

Vi har många studenter som arbetar parallellt vid sidan av studierna inom ekonomi, finansiell analys, juridik, IT och löneadministration. Som student får du snabbt ta stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter och driva ditt arbete framåt relativt självständigt. Vi premierar inte någon specifik universitets- eller högskoleinriktning, det viktiga är att du är driven, ambitiös samt har en vilja att lära dig. Ett jobb hos oss, vid sidan av studierna, är en bra start på karriären för duktiga studenter med ambitionen att arbeta inom det finansiella området.

Praktik eller LIA-period

Vi har flera studenter varje år som gör sin praktik eller LIA-period hos oss. Är du intresserad av detta, registrerar du en spontanansökan och berättar om dig själv, dina intresseområden, din utbildning och om praktikperioden. Bifoga CV och gärna betyg. Inom IT finns möjlighet att göra din praktik i Sverige, i Madrid eller på distans, kontakta oss så kan vi diskutera dina möjligheter till detta.

Årets Finansuppsats 2023

För femtonde året i rad presenterar Söderberg & Partners Årets Finansuppsats.

Ta chansen och ansök om att få skriva din master- eller bacheloruppsats hos oss på Söderberg & Partners. Vi har valt ut ett antal teman som vi anser är både aktuella och givande. Vill du anta utmaningen?

Årets valbara teman är:

 • Korrelationen mellan tillgångsklasser över tid, och dess koppling till makrotrender
 • Momentumfaktorn – en faktor bland alla andra?
 • Kan integrering av ESG-data på makronivå ge avkastning i valuta- och ränteplaceringar?
 • Hur väl fungerar portföljens koldioxidavtryck som en uppskattning av portföljens bidrag till omställningen till ett fossilfritt samhälle?
 • Alternativa investeringar: Finns det en väg till ESG-integrering och gemensamma standarder?
 • Produkt rekommendation med hjälp av beslutsträd
 • Förutsäg kundbortfall
 • Öppet tema – fritt för dig som student att välja ämne relaterat till sparande och försäkringar!

Välj det ämne som du finner mest intressant och skriv ihop ett kort PM där du redogör för hur du skulle ta dig an frågeställningen. Skicka sedan ditt PM tillsammans med CV och betyg via vår annons. Vi går sedan igenom alla ansökningar och väljer ut tre studenter/uppsatspar som får chansen att skriva sin uppsats hos oss. Tre studenter/uppsatspar får således skriva en uppsats inom varsitt ämne och erhåller en ersättning på 15 000 kr. När uppsatserna är inlämnade utser vår jury en vinnande uppsats som belönas med ytterligare 30 000 kr.

”Vi hoppas få en nära dialog med studenterna som skriver uppsatserna, vilket vi ser som en stor fördel. Tanken är att genom löpande kontakt under skrivandets gång tillsammans skapa något som gynnar båda parter. Och vem vet – kanske vi är blivande kollegor?”

Kajsa Brundin, ansvarig för Investment management

Korrelationen mellan tillgångsklasser över tid, och dess koppling till makrotrender

Det brukar sägas att ”diversifiering är den enda gratislunchen”. Samtidigt är det inte så enkelt att bedöma vad som är förväntad korrelation och mellan olika tillgångar. Det finns en mängd olika mätetal, som dessutom kan utvärderas under olika tidsperioder. Sett ur ett längre perspektiv fanns exempelvis en positiv korrelation mellan aktier och ränteinvesteringar under decennierna som ledde fram till millennieskiftet, medan vi sett en ungefär lika stor negativ korrelation mellan samma tillgångsslag under de senaste två decennierna. Hur kan man se på korrelationer mellan de större tillgångsslagen över tid? Hur mycket påverkar makrofaktorer såsom inflation och ränta ? Även parametrar såsom sektorsammansättning och megatrender inom demografi och teknik är intressanta för att utvärdera eventuella samband.

Momentumfaktorn – en faktor bland alla andra?

Synsättet med faktorer för att förklara avkastningen har blivit allmänt rådande inom finansiell litteratur, där exempelvis värde, storlek, momentum, volatilitet och kvalitet anses vara förklarande variabler till avkastning. Rationaliteten, varaktigheten och riktigheten bakom flera av faktorerna har ifrågasatts, varför dessa fortsatt är intressanta att studera. Momentumfaktorn är särskilt intressant då den har en nära koppling till sentiment på marknaden och börspsykologi. Hur konsekvent har denna faktor varit på att generera avkastning över tid, och hur kan det förklaras? Vad bör man tänka på som investerare om man vill använda sig av momentum?

Exempel på litteratur:

Factor Momentum and the Momentum Factor, SINA EHSANI, JUHANI T. LINNAINMAA, The Journal of Finance, Volume 77, Issue 3, pp 1877 – 1919

Momentum: what do we know 30 years after Jegadeesh and Titman’s seminal paper? Tobias Weist, Financial Markets and Portfolio Management (2022)

Riding on Momentum – understanding factor investing. Abhishek Gupta, Imre Balint, Vipul Jain, Dimitris Melas, December 2015, MSCI

Kan integrering av ESG-data på makronivå ge avkastning i valuta- och ränteplaceringar?

En studie som undersöker om ESG-data på makronivå kan tillföra information till värderingen av valutor eller ränteinvesteringar, i syfte att använda resultaten i investeringsanalys. Detta kan inkludera att identifiera tillförlitliga datakällor som skulle kunna integreras i värderingsmodeller och att undersöka historiska data som potentiella förklaringsvariabler. En intressant analys bör omfatta:

 • En diskussion om resultaten och orsakerna till sambanden.
 • Vanliga metoder hos förvaltare som redan integrerar ESG-faktorer på makronivå
 • Data kommer sannolikt att omfatta allmänt tillgänglig information från Världsbanken, FN och liknande, och potentiella dataleverantörer tillgängliga via skolbiblioteket och Söderberg & Partners.

Exempel på litteratur:

Kanak, D. P., & Wilson, G. E. R. (n.d.). 3 actions to accelerate emerging market climate transition. World Economic Forum

A practical guide to ESG integration in sovereign debt. (n.d.)

Pineau, E., Le, P., & Estran, R. (2022, May 30). Importance of ESG factors in Sovereign Credit Ratings. Finance Research Letters

Eprints.soas.ac.uk. (n.d.)

Sbai. (2022, September 23). Implementation of RI in Macro Strategies. Homepage

https://www.worldbank.org/en/home

https://www.un.org/

Hur väl fungerar portföljens koldioxidavtryck som en uppskattning av portföljens bidrag till omställningen till ett fossilfritt samhälle?

Koldioxidavtryck visas ofta för privatkunder som är intresserande av hållbara sparprodukter. Hur bra är detta mått i syfte att bidra till en framtid med netto noll-utsläpp? Det pågår en diskussion inom området hållbara investeringar om huruvida aktieägarengagemang eller avyttring av bolag med mycket koldioxidutsläpp ger bäst bidrag till en grönare framtid. Beroende på strategi, kan förvaltare ha väldigt olika koldioxidavtryck. Studien kan undersöka fonders innehavsdata utifrån strategi, och utvärdera fonder med ett smalare mer selektivt investeringsunivers, jämfört med fonder med en bredare investeringsbas och aktivt ägande som metod för att minska koldioxidutsläpp. Effekterna på faktiska utsläpp från dessa strategier kan undersökas med hjälp av forskningsartiklar och ramverk som utvecklats av investeringsnätverk. Parametrar som data kvalitet, statisk kontra trenddata och kommunikationsutmaningar är intressanta aspekter att inkludera i utvärderingen.

Exempel på litteratur:

Kanak, D. P., & Wilson, G. E. R. (n.d.). 3 actions to accelerate emerging market climate transition. World Economic Forum

IIGCC – the Institutional Investors Group on Climate Change. (n.d.)

Discussing divestment - PRI. (n.d.)

https://www.netzeroassetmanagers.org/

Alternativa investeringar: Finns det en väg till ESG-integrering och gemensamma standarder?

EU:s handlingsplan för hållbar finans har banat vägen för standarder för hållbarhet inom flera områden. Den ger dock ingen bra vägledning om hur man bäst integrerar hållbarhet inom alternativa tillgångsklasser, såsom private equity och hedgefonder. Detta har skapat en obalans mellan investerare som söker produkter som främjar miljömässiga och sociala egenskaper och kapitalförvaltare inom vissa tillgångsslag som inte kan uppfylla alla kriterier. Studie kan undersöka hållbarhetsintegrering inom alternativa investeringar genom att identifiera unika verktyg som finns tillgängliga för de olika strategierna. Detta kan sedan jämföras med resultat från publicerad forskning, rapporter från arbetsgrupper inom branschen och primärdata från fondbolag för att bedöma den aktuella utvecklingen och ge en uppsättning riktlinjer för branschens aktörer.

Exempel på litteratur:

Eccles, R. G., Shandal, V., Young, D., & Montgomery, B. (2022, June 21). Private equity should take the lead in Sustainability. Harvard Business Review

Technical guide: ESG incorporation in hedge funds - PRI. (n.d.)

Salerno, D. (1970, January 1). ESG criteria in alternative investments. SpringerLink

https://www.aima.org/

https://www.sbai.org/

Produkt rekommendation med hjälp av beslutsträd

I dagens tekniska era så växer maskininlärning i snabb takt och används i många områden av samhället idag. Ett av de områden som många ser detta i vardagen är rekommendationssystem, vilket är något som många bolag jobbar med. Detta för att rekommendera produkter till användaren som är av största möjliga kundvärde och ger en effektiv nykundsbearbetning. Ett intressant område för detta är användandet av beslutsträd, i syfte att kunna rekommendera kunder en skräddarsydd försäkringsprodukt. Avsikten med denna studie är att undersöka möjligheten att kunna klassificera kunder i kategorier och sammankoppla vilka produkter som är av intresse för dem.

Möjlig litteratur:

Product Recommendation System a Comprehensive Review

Product Recommendation using Sentiment Analysis of Reviews: A Random Forest Approach

Förutsäg kundbortfall

Det blir viktigare och viktigare för företag att arbeta för att behålla sitt kundbestånd, att då kunna förutsäga vilka kunder som man löper risk att förlora ger en möjlighet att sätta in proaktiva åtgärder för detta. En Churn Prediction Model är just en sådan modell som på individnivå binärt klassificerar kunder till en grupp som löper risk att lämna eller inte. Modellen ger även sannolikheten till att individen tillhör respektive grupp, vilket ger en möjlighet att rangordna risken. En Churn Prediction modell kan hjälpa företag att fokusera på rätt kunder, så att kundbortfallet minimeras och kundnöjdheten maximeras. Denna studie avser att undersöka möjligheten till att implementera en sådan modell och att kolla på vilka attribut det är som har stor koppling till detta.

Möjlig litteratur/utgångspunkt:

Building a Churn Prediction Model on Retail Data Simplified: The Ultimate Guide 101

Customer churn prediction using improved balanced random forests

Churn Prediction

Öppet tema

Här får du som student möjlighet att fritt välja ett ämne inom ramen för något av våra tre stora affärsområden:

 • Kapitalförvaltning/investeringsrådgivning
 • Pension och livförsäkring
 • Företag- och sakförsäkring

Vad ska ansökan innehålla?

 • PM där du/ni beskriver metod och frågeställningar utifrån det valda temat/ämnet
 • En betygskopia
 • CV/Personligt brev
 • Kontaktuppgifter

I ert PM vill vi gärna få en så utförlig bild som möjligt av din metod och frågeställning, exempelvis:

 • Kort bakgrund
 • Frågeställning
 • Data som ska användas eller tas fram
 • Analysmetod
 • Exempel på litteratur

Metoden behöver inte vara komplett, men det förbättrar era chanser att bli utvald om vi ser att ni har kommit en bra bit på vägen i tankearbetet. Utifrån denna start diskuterar vi sedan om ni blir utvalda gärna vad vi kan tillföra eller justera för att få en så bra och relevant uppsats som möjligt.

Hur skickar jag in mitt bidrag?

Skicka in din ansökan till oss via denna länk.

När behöver jag skicka in mitt bidrag?

Deadline 31 december 2022. Urvalet sker löpande så skicka in ditt bidrag så fort som möjligt.

Kontaktperson

Matilda Andersson, matilda.andersson@soderbergpartners.se

Arbetsmarknads­dagar

Söderberg & Partners deltar för närvarande på följande arbetsmarknadsdagar:

Lediga tjänster

Har du ett stort driv och vill vara med och utveckla Söderberg & Partners?
Se våra lediga tjänster