Fondförsäkrings­analys

Söderberg & Partners Wealth Management analyserar aktörer på den svenska fondförsäkringsmarknaden och det fondutbud som de erbjuder. Varje bolag betygsätts utifrån fem kriterier: fondselekteringsförmåga, utbudstäckning, kostnadsuttag, hållbarhet och utbetalningsvillkor. Inom varje delområde får bolagen ett grönt, gult eller rött betyg om detta är tillämpbart på det aktuella bolaget. Analysen är relativ mellan bolagen.

Fondselektering bedöms genom att varje enskild fond delas in i en kategori och därefter jämförs mot fondindex för sin kategori. Indexet byggs upp av fonder ur samma kategori hos de olika bolagen som analyseras. Fonderna poängsätts efter avkastning mot index och alltså prestation mot andra bolags fonder inom samma kategori. Poängsättningen styrs även av hur länge fondförsäkringsbolaget har tillhandahållit fonden. Fonder som bolagen har tagit bort ur sina utbud poängsätts efter samma metodik.

Utbud analyserar förmågan hos bolagen att erbjuda ett flertal fonder inom en mängd olika kategorier.

Kostnadsanalysen jämför fondförsäkringsbolagens kostnadsuttag, vilka huvudsakligen utgörs av fondförvaltningsavgifter och försäkringsavgifter. Analysen tar dessutom hänsyn till eventuella valutaväxlingsavgifter som uppkommer i samband med transaktioner i fonder noterade i utländsk valuta.

Hållbarhet hos fondförsäkringsbolaget analyseras utifrån fyra olika parametrar som är hållbarhetsarbete i fondurvalet, påverkansarbete, kommunikation och transparens samt hållbarhetsnivå i fondutbudet.

Utbetalningsvillkorsanalys innebär att utbetalningsvillkoren bedöms och jämförs mellan bolagen.