Skip to main content Skip to main navigation

Fondförsäkringsbolag

Alla fondförsäkringsbolag är olika, liksom vi sparare. Därför betygsätter vi fondförsäkringsbolagen efter fyra olika egenskaper: kostnad, utbud, fondselekteringsförmåga och hållbarhet. Betygen för de olika kriterierna redovisas separat, så att varje enskild sparare ska kunna välja fondförsäkringsbolag efter den egenskap som är viktigast för just honom eller henne.

Bedömning av kostnad

I kostnadsanalysen jämförs både försäkringsavgifter och fondavgifter. Vi mäter den totala avgiften som en sparare får betala under en investeringsperiod på 10, 20 respektive 35 år. För att jämföra fondavgifterna tar vi fram en modellportfölj med global allokering för varje fondförsäkringsbolag. I beräkningen väljer vi sedan den fond med lägst avgift inom respektive fondkategori och jämför totalkostnaden. På så vis jämför vi kundernas möjlighet att välja billiga alternativ, snarare än den genomsnittliga avgiften av alla valbara fonder. 

Bedömning av utbud

I utbudsanalysen är det inte antalet fonder som är avgörande utan bredden på utbudet. För att kunna jämföra bredden på utbudet kategoriseras alla försäkringsfonder i 50 olika fondkategorier. Metodiken för utbudsjämförelsen är enkel: det lönar sig att erbjuda fonder inom så många kategorier som möjligt.

Bedömning av fondselektering

Fondselekteringen bedömer hur duktiga fondförsäkringsbolagen är på att välja bra fonder till sina plattformar. För att erhålla ett bra fondselekteringsbetyg måste bolaget välja bort fonder ur utbudet innan de börjar underprestera, men också ta in fonder som överpresterar. I fondselekteringen bedöms fonderna endast utifrån den period då de har ingått i fondförsäkringsbolagets utbud.

Bedömning av hållbarhet

I fondförsäkringsanalysen baseras bedömningen på fyra perspektiv som har identifierats som de viktigaste och tydligaste skillnaderna mellan fondförsäkringsbolagens hållbarhetsarbete. De fyra perspektiven är: utbud, hållbarhet i fondurvalet, påverkansarbete samt kommunikation och transparens. Slutbetyget är en viktning av de fyra perspektiven.

 

Skillnad jämfört med andra analysmetoder

Den mest påtagliga skillnaden gentemot andra analysmetoder är sättet att utvärdera fondförsäkringsbolagens skicklighet att välja rätt fonder. I de flesta analyser jämförs fondförsäkringsbolag utifrån en betygssättning av de enskilda fonder som bolagen erbjuder i sina utbud. Detta är problematiskt då dessa fondbetyg ofta grundar sig på fondernas historik innan de kom in i fondutbudet. Det behöver således inte finnas något samband mellan fondförsäkringsbolagens fondselekteringsförmåga och fondbetygen, vilket innebär att denna typ av jämförelser sällan säger något om fondförsäkringsbolagens skicklighet. I vår analys utvärderas fondförsäkringsbolagens fondselektering istället utifrån fondernas utveckling från det datum de plockats in i utbudet och vi tar ingen hänsyn till fondernas tidigare historik.

Kontakta oss