Skip to main content Skip to main navigation

Vision & Värderingar

Söderberg & Partners vision är att arbeta proaktivt idag för att du ska leva ett tryggare och rikare liv imorgon.

För att möjliggöra det vilar vårt arbete på en värdegrund där personlig hänsyn, gedigen analys och öppenhet utgör hörnstenarna. Det innebär att du som kund får till gång till hela marknadens lösningar och har kontroll på dina risker, alltid med utgångspunkt i din specifika situation.

  • Öppen – vi är öppna med vår intjäningsmodell. 

För oss på Söderberg & Partners går öppenhet och förtroende hand i hand. Det innebär att vi är öppna med vår intjäningsmodell. Vi lägger stor vikt vid att analysera och utvärdera de alternativ som finns, allt för att hitta de mest kostnadseffektiva och bästa produkterna utifrån dina unika behov.

  • Analytisk – välgrundade analyser bakom våra råd. 

Till stöd för våra råd har vi en omfattande analysavdelning som betygsätter alla produkter och lösningar vi erbjuder utifrån ett trafikljussystem. På så vis kan vi välja ut de mest fördelaktiga pensionslösningarna, strukturerade produkterna, fonderna och försäkringsvillkoren för dig som kund.

  • Personlig – vi lägger stor energi på personlig rådgivning. 

Dina unika behov och förutsättningar är alltid utgångspunkten för våra rekommendationer. Det gäller oavsett om du företräder ett börsnoterat storbolag eller sparar i fonder privat. Från ditt första möte med oss får du en personlig rådgivare som lyssnar på dina målsättningar och önskemål.


Värderingar för framtiden

Förutom en tydlig strategi och mål, är det entreprenöriella drivet i bolaget en viktig faktor. Förmågan hos våra ledare och medarbetare att förmedla kulturen vidare så att vi kan fortsätta utveckla framgångsrika områden och team är andra faktorer. Det är vår orädda inställning och ansvaret mot kunden som skapat den kultur vi har idag. Det är våra medarbetare som har definierat våra värderingar, de värderingar som ligger till grund för vår kultur. På Söderberg & Partners är vi Modiga, Ansvarsfulla, Hjälpsamma och Drivna.

Arbetet med värderingarna är ständigt pågående och orden kommer aldrig få en definitiv tolkning, det finns inget rätt eller fel. Vi uppmanar medarbetare och kunder att själva fundera över vad värderingarna betyder för just dem och sen koppla det till sin egen situation.

Hela vår affär och relation med våra kunder bygger på förtroende. Ska vi behålla det hos våra kunder är det nödvändigt för oss att alla medarbetare förstår och delar våra värderingar och grundsynsätt på hur vi beter oss och behandlar varandra. Vi är övertygade om att nöjda medarbetare även ger nöjda kunder.

Söderberg & Partners har sedan start arbetat för att utveckla, förnya och revolutionera det traditionella arbetssättet i branschen. För oss innebär det inte enbart att vara drivande i att utveckla den svenska försäkringsmarknaden, utan även vara drivande i frågor kring jämställdhet. Näringslivet har historiskt sett varit väldigt mansdominerat, även om vi börjar se en förändring. Mångfald bland våra medarbetare är därför en viktig faktor. För oss handlar mångfald inte enbart om män och kvinnor, utan vi tror att det finns ett enormt värde i att anställa medarbetare med skilda kompetenser, erfarenheter och referensramar. Med en diversifierad syn på rekrytering lyckas vi inte bara locka till oss fler kvinnor, utan människor med olika bakgrund, etnicitet och även människor från andra branscher.

Vi är övertygade om att med den ständigt växande och diversifierade grupp medarbetare som bidrar med olika åsikter, infallsvinklar, kompetenser och personligheter kommer vi lyckas utmana och revolutionera branschen även vad gäller jämställdhet och mångfald.


Bli en del av oss

Många av Söderberg & Partners rådgivare är egenföretagare som driver sin verksamhet inom ramarna för vår koncern. Flera av dessa drev tidigare egna fristående bolag eller var anställda hos ett bolag som valt att bli en del av oss. Några exempel på bolag som valt att ansluta sig till Söderberg & Partners-koncernen är Catella, Inpension, Propacta och Consortum.

De bolag som väljer att bli en del av vår koncern får - förutom tillgång till varumärket Söderberg & Partners - dessutom tillgång till våra rådgivningsverktyg, analyser, och vår expertis inom bland annat regelefterlevnad och administration. Rådgivarna i dessa bolag kan då erbjuda sina kunder mer omfattande analysunderlag, ett bredare produktsortiment och fler digitala verktyg utan att kundernas kostnader ökar. Kunderna behåller småföretagarnas personliga och nära kundrelation samtidigt som de får ta del av det stora företagets produkter och resurser.

En annan viktig aspekt är att när bolag ansluter sig till oss förblir deras enskilda kunder lika avgörande för det anslutna bolagets framgång och resultat, något som bidrar till att säkerställa bästa tänkbara råd, service, och hantering av kunderna.

I praktiken innebär allt detta att rådgivarna kan lägga mer tid på kunderna och fokusera på det som är kärnan i både deras, och hela vår koncerns verksamhet – att hjälpa människor och företag att fatta välgrundade beslut i frågor som påverkar deras ekonomi och deras liv.

Play

Söderberg & Partners Visionsfilm

Play

Söderberg & Partners Visionsfilm

Play

Söderberg & Partners värld

Play

Söderberg & Partners värld

Vår historia

Söderberg & Partners bildades 2004 då en kärna av nio analytiker, under ledning av vd Gustaf Rentzhog, lämnade ett av Nordens stora finansbolag. Per-Olof Söderberg gick in som huvudägare och deltar sedan dess aktivt inom verksamheten, bland annat som styrelseordförande.

De ursprungliga nio analytikerna har vuxit till 1800 medarbetare i sju länder. Det allra första affärsområdet var pensionsrådgivning, tätt följt av sak-verksamheten. Därefter har alltfler affärsområden vuxit fram. Analysavdelningen har växt och breddats till att täcka in flera nya områden, och Söderberg & Partners är idag en av Sveriges ledande rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.

Branschens nöjdaste kunder

Söderberg & Partners har sju år i rad fått bäst betyg av alla försäkringsförmedlare i Svenskt Kvalitetsindex årliga undersökning. Våra kundundersökningar [1] visar även att vi både skapar tydliga mervärden och har förståelse för kundens unika behov.

  • 94 % av våra kunder rekommenderar oss till vänner och kollegor 
  • 90 % av våra kunder tycker att vi är lätta att ha och göra med
  • 76 % av våra kunder tycker att vi är förnyare av branschen

 [1] Kundundersökning 2018 via 3S

 

Kvalitetsarbete

Inom Söderberg & Partners arbetar flera avdelningar med direkt kvalitetsarbete. De mest centrala är Operational Excellence, Intern kvalitetskontroll, Riskkontroll samt Internrevision. Söderberg & Partners kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att vi levererar hög kvalitet till våra kunder. Kvalitetsarbetet mäts bland annat via Nöjd Kund Index på både individ som företagsnivå och ingår i utvärderingen av rådgivarens arbete

iso-9001-2015-small2.jpg


Operational Excellence

Operational Excellence arbetar tvärfunktionellt över hela Söderberg & Partners. Söderberg & Partners definition av Operational Excellence är ”att tillgodose kundens behov genom att ständigt utveckla och leverera de bästa produkterna och tjänsterna på det mest resurseffektiva sättet”.  I arbetet ingår att utveckla och implementera ”best practice” för att säkerställa nöjda kunder.

Metoden som används innehåller fyra steg:

  • Nulägesanalys
  • Önskat läge
  • Implementering
  • Uppföljning

Fyra nyckelprocesser inom Söderberg & Partners är Kundavstämning, Planering och ledning, Individrådgivning samt Hantera nya behov/problem.

Intern kvalitetskontroll

Utöver den externa funktionen för regelefterlevnad har Söderberg & Partners skapat en intern kvalitetskontroll som syftar till att säkerställa en effektiv kontroll av kvaliteten på rådgivningen. Söderberg & Partners rådgivare är skyldiga att dokumentera vad som förekommer vid ett rådgivningsmöte. Efter genomfört rådgivningsmöte matas dokumentation in i Söderberg & Partners IT-system. Samtlig rådgivningsdokumentation arkiveras i digitala sökbara register, och med automatisk kontroll av vissa delar.

Kontroll genomförs dessutom manuellt av slumpvis utvald rådgivningssituation, tio tillfällen per kvartal och rådgivare. Vid granskning av rådgivningsprotokoll säkerställs att rådgivaren uppfyller en fullgod dokumentation kring rådgivningen. Utfallet av kontrollen är direkt kopplat till rådgivarens incitament.

Den interna kvalitetskontrollen är en viktig del för att kunna arbeta med ständig förbättring av verksamheten. Bolagets rådgivningsmanual uppdateras löpande med best practice, för att vara ett verktyg till rådgivaren i rådgivningen till kund. Se nedan för de olika stegen i den interna kvalitetskontrollen.

Riskkontroll

Söderberg & Partners har en centralt inrättad funktion för riskhantering och riskkontroll som är oberoende i relation till verksamheten. Funktionen förser styrelse och ledning med information om företagets risker och analyser av utvecklingen av dessa samt föreslår i förekommande fall ändringar i styrdokument och processer.  Genom att identifiera riskområden och vid behov komma med åtgärdsförslag hanterar och förbättrar Söderberg & Partners löpande sin risksituation.

Söderberg & Partners minimerar även sina operativa risker dels genom att upprätta och implementera erforderliga regler, instruktioner och riktlinjer för respektive del av verksamheten, dels genom att följa upp de kunskapskrav för ledning och anställda som uppställs i de författningar, föreskrifter och allmänna råd som reglerar verksamheten och dels genom att teckna ansvarsförsäkringar för verksamheten.

Internrevision

Internrevisionen, som är en oberoende granskningsfunktion direkt underställd styrelsen, utför riskbaserade och regelstyrda granskningar av såväl den operationella verksamheten som andra kontrollfunktioner (funktionen för riskhantering och funktionen för regelefterlevnad).

 

Kontakta oss