Skip to main content Skip to main navigation

Juridisk information

Juridisk information

Regleringar och tillstånd

Söderberg & Partners verksamhet regleras bl.a. av lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter, lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2004:4) om finansiell rådgivning till konsumenter.

Ett flertal av våra verksamheter är tillståndspliktiga, och för att få bedriva dem ställs en rad krav på Söderberg & Partners som bolag men också på de enskilda medarbetarna. Bland annat ska de som distribuerar försäkringar och ger finansiella råd ha en bred försäkringskunskap, ha relevant kunskap inom juridik och ekonomi samt även praktisk erfarenhet. Samtliga rådgivare inom Söderberg & Partners har genomgått adekvata utbildningar och har den erfarenhet som krävs.

De tillståndsbolag som finns inom Söderberg & Partners är:

Söderberg & Partners Wealth Management AB, 556674-7456

Information om Söderberg & Partners Wealth Management AB

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, 556707-7648

Information om Söderberg & Partners Insurance Consulting AB

 

Söderberg & Partners verksamhet regleras även av bestämmelser om personuppgiftsskydd. Information om vår personuppgiftsbehandling hittar du här.

 

Söderberg & Partners Gemensam FPG Pensionsstiftelse

Adress:
C/o Nicklas Fahlström
Box 7785
103 96 Stockholm
Tel.  070-799 7878

Årsredovisning 2020

Placeringsriktlinjer

 

Registrering och tillsyn

Tillstånd

För att få bedriva verksamhet som försäkringsdistributör måste försäkringsdistributionsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Söderberg & Partners försäkringsdistributionsbolag är registrerade hos Bolagsverket för distribution av livförsäkring och, i förekommande fall, samt skadeförsäkring.

För att bedriva värdepappersrörelse vilket bl. a. inkluderar att ge råd till kunder om finansiella instrument krävs tillstånd från Finansinspektionen. Söderberg & Partners Wealth Management AB har erforderliga tillstånd för en rad verksamheter och står under Finansinspektionens tillsyn. 

Läs mer
Tvistlösning

Vart du kan vända dig

Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Vid en tvist finns möjlighet att få denna prövad i allmän domstol.

Läs mer
Klagomål

Om du inte är nöjd med en tjänst

Om du av någon anledning inte är nöjd med en tjänst som Söderberg & Partners levererat måste du höra av dig så snart som möjligt. Har du klagomål bör du först och främst vända dig till den medarbetare på Söderberg & Partners som du haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller. 

Läs mer
Ersättningspolicy

Hantering av rörliga ersättningar

Söderberg och Partners har tagit fram en ersättningspolicy som styr hanteringen av rörliga ersättningar till anställda.

Läs mer
Förköpsinformation

Förköpsinformation som beslutsunderlag

För att kunna tillhandahålla aktuell förköpsinformation har vi valt att länka till den direkt på försäkringsbolagens hemsidor. Det är viktigt att du som kund får tillgång till förköpsinformation inte minst som beslutsunderlag när du ska välja försäkringsbolag.

Läs mer
Insättningsgaranti

Insättningsgaranti och investerarskydd

Insättningsgarantin innebär att staten garanterar insättningar på prövade och godkända depåer och konton i banker och kreditmarknadsföretag med flera institut. Garantin ger ersättning med högst 1050 000 kronor per kund, om inte insättaren enligt lag har rätt till högre ersättning.

Läs mer

RTS28

Söderberg & Partners Wealth Management AB är inte anslutet till någon handelsplats och vidarebefordrar därför order i finansiella instrument till andra institut som därefter utför ordern.  I enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 så ska Söderberg & Partners Wealth Management AB redogöra för förgående årets fem vanligaste instituten till vilka bolaget skickat order till för utförande. Nedanför kan ni finna Söderberg & Partners Wealth Management ABs rapportering avseende de institutet till vilka order vidarebefordras.

Aktier och depåbevis

Sammanställning Klass av instrument.pdf

Övriga instrument:

Bolaget kan vid enstaka tillfällen vidarebefordra order i andra instrument än aktier. Det ingår emellertid inte i Bolagets normala affärsverksamhet och är få till antalet varför en redovisning avseende institut som utför order inte upprättats.

Kontakta oss