Juridisk information

Regleringar och tillstånd

Söderberg & Partners verksamhet regleras bl.a. av lag (2018:1219) om försäkringsdistribution, lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter, lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2004:4) om finansiell rådgivning till konsumenter.

Ett flertal av våra verksamheter är tillståndspliktiga, och för att få bedriva dem ställs en rad krav på Söderberg & Partners olika bolag men också på de enskilda medarbetarna i respektive bolag. Bland annat ska de som distribuerar försäkringar och ger finansiella råd ha en bred försäkringskunskap, ha relevant kunskap inom juridik och ekonomi samt även praktisk erfarenhet. Samtliga rådgivare inom Söderberg & Partners har genomgått adekvata utbildningar och har den erfarenhet som krävs.

De tillståndsbolag som finns inom Söderberg & Partners är:

Söderberg & Partners Wealth Management AB, 556674-7456

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, 556707-7648

 Söderberg & Partners verksamhet regleras även av bestämmelser om personuppgiftsskydd. Information om vår personuppgiftsbehandling hittar du här.

Söderberg & Partners Gemensam FPG Pensionsstiftelse

Adress:
C/o Nicklas Fahlström
Box 7785
103 96 Stockholm
Tel.  070-799 7878

RTS28

Söderberg & Partners Wealth Management AB är inte anslutet till någon handelsplats och vidarebefordrar därför ordrar i finansiella instrument till andra institut som därefter utför ordrarna.  I enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 ska Söderberg & Partners Wealth Management AB redogöra för förgående årets fem vanligaste institut till vilka bolaget skickat order till för utförande. Nedanför kan ni finna Söderberg & Partners Wealth Management AB:s rapportering avseende de instituten till vilka ordrar vidarebefordras.

Aktier och depåbevis

Övriga instrument:

Söderberg & Partners Wealth Management AB kan vid enstaka tillfällen vidarebefordra ordrar i andra instrument än de som ingår i uppställningen. Instrumentdistributionen ingår emellertid inte i Söderberg & Partners Wealth Management AB:s normala affärsverksamhet och är få till antalet varför en redovisning avseende institut som utför dessa ordrar inte upprättats.

Aktieägarengagemang