Insättningsgaranti och investerarskydd

Insättningsgarantin innebär att staten garanterar insättningar på prövade och godkända depåer och konton i banker och kreditmarknadsföretag med flera institut. Garantin ger ersättning med högst 1 050 000 kronor per kund och institut, om inte insättaren enligt lag har rätt till högre ersättning.

När har du rätt till ersättning från insättningsgarantin?

Om Söderberg & Partners Wealth Management AB skulle försättas i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att garantin ska träda in, har du rätt till ersättning för de likvida medel du har på dina depåer med högst 1 050 000 kronor. Härutöver kan insättaren ansöka om ytterligare ersättning om högst 5 miljoner kronor för insättningar av medel kopplade till vissa livshändelser, till exempel försäljning av bostad. Riksgälden betalar normalt ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag institutet försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Ersättningen påverkas inte av att kunden också har skulder till institutet.

Vilka omfattas av insättningsgarantin?

Skyddet gäller alla kunder, såväl privatpersoner som företag.  Mer information om insättningsgarantin finns på www.riksgalden.se