Visselblåsning

Visselblåsning innebär att personer, oftast arbetstagare, rapporterar om missförhållanden i en verksamhet. Rapportering genom ett visselblåsningssystem innebär att anmälarens identitet är skyddad. Se 1 Kap. 8 § p. 2 i ”Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden” för vilka som utgör s.k. rapporterande personer.

Exempel på missförhållanden som bör rapporteras innefattar b.la. 

 • Lagbrott
 • Brott mot koncernens riktlinjer och regler
 • Brott mot etiska regler
 • Diskriminering
 • Trakasserier
 • Missbruk
 • Dålig arbetsmiljö
 • Fara för liv och död
 • Korruption, brott mot skatteregler, insiderhandel, trolöshet mot huvudman, förskingring, stöld, bedrägerier och andra former av ekonomisk brottslighet
 • Felrapportering eller manipulering av finansiell rapportering eller rapportering av resultatmål
 • För anmälningar har Söderberg & Partners uppdragit åt Wesslau Söderqvist Advokatbyrå (”WSA”) att agera mottagare av anmälningar av överträdelser. Genom att Bolaget uppdragit ansvaret åt WSA säkerställs anonymitet för anmälaren gentemot Bolaget.

Kontaktinformation för anmälningar

Ansvarig kontaktperson: Johan Grenefalk, Advokat och Delägare på WSA
Telefon: +46 (0)8-407 88 07
Mail: johan.grenefalk@wsa.se
Postadress: Kungsgatan 36, Box 7836, 103 98 Stockholm, Sweden, Att: Johan Grenefalk.