Registrering och tillsyn

Bolagsregistrering

De tillståndsbolag som finns inom Söderberg & Partners är:

Söderberg & Partners Wealth Management AB, 556674-7456
Södeberg & Partners Insurance Consulting AB, 556707-7648

För att få bedriva verksamhet som försäkringsdistributör måste försäkringsdistributionsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Söderberg & Partners försäkringsdistributionsbolag är registrerade hos Bolagsverket för distribution av livförsäkring och, i förekommande fall, samt skadeförsäkring.

För att bedriva värdepappersrörelse vilket bl. a. inkluderar att ge råd till kunder om finansiella instrument krävs tillstånd från Finansinspektionen. Söderberg & Partners Wealth Management AB har erforderliga tillstånd för en rad verksamheter och står under Finansinspektionens tillsyn. 

För kontroll av registrering, kontakta Bolagsverket.

Bolagsverket

Adress: 851 81 Sundsvall 
Telefon: 0771-670 670
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se 
Webbplats: www.bolagsverket.se

Tillsyn

Söderberg & Partners tillståndsbolag står under tillsyn av Finansinspektionen (FI), den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden.

För kontroll av tillstånd, kontakta Finansinspektionen.

Finansinspektionen

Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm 
Telefon: 08-408 980 00 Fax: 08-24 13 35
E-post: finansinspektionen@fi.se 
Webbplats: www.fi.se

Anknutna ombud

Söderberg & Partners Wealth Management AB har ingått avtal med ett flertal anknutna ombud som tillhandahåller investeringstjänster för vår räkning. De anknutna ombuden är utspridda på ett stort antal orter i Sverige. Med stöd av Söderberg & Partners Wealth Management AB:s tillstånd har de anknutna ombuden rätt att marknadsföra, distribuera och lämna investeringsrådgivning kring våra produkter och tjänster. Vi ställer höga krav på våra anknutna ombud vad gäller kunskap och kompetens. Att de anknutna ombuden arbetar inom ramen för Söderberg & Partners Wealth Management AB:s tillstånd innebär också att det är vi som ansvarar för att de anknutna ombuden följer gällande investerarskydds- och uppföranderegler. Vi följer regelbundet upp våra anknutna ombud för att säkerställa att du som kund kan känna dig trygg med de tjänster som de anknutna ombuden erbjuder.

För dig som kund ska det således inte vara någon skillnad på att vända sig till ett anknutet ombud eller direkt till Söderberg & Partners!