Skip to main content Skip to main navigation

Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring

- Ett unikt försäkringskoncept framtaget för Bostadsrätternas medlemmar

Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring

Bostadsrätternas försäkringsförmåner är framtagna av oss som försäkringsspecialister tillsammans med representanter för Bostadsrätterna. Uppdraget innebär att vi ska se till att förmånerna har bästa tänkbara omfattning till ett marknadsmässigt pris. Detta med anledning av att det för lekmän är mycket svårt att jämföra omfattning och villkor mellan de olika försäkringsgivarna. I och med att önskemål och behov förändras över tid, utvecklas försäkringslösningarna löpande, vilket leder till att priset från år till år kan förändras.


Omfattning

Fastighetsförsäkringen innehåller en mängd med skillnader mot de flesta på marknaden förekommande försäkringarna exempelvis följande:

 • Egendomsförsäkring med allriskskydd till skillnad från brand, inbrott och vatten
 • Brandförsäkring helt utan självrisk
 • Styrelseansvar utan självrisk
 • Styrelseansvar med 5 miljoner i försäkringsbelopp mot normala 2 miljoner
 • Styrelseansvar som även omfattar lekmannarevisor
 • Rättsskydd som även omfattar tvister i förvaltningsdomstol så som hyresnämnden
 • Maximalt åldersavdrag på 200 000 kr

 

Gällande det gemensamma Bostadsrättstillägget gäller samma sak:

 • Inget övre försäkringsbelopp utan gäller med så kallat fullvärde
 • Allrisk del för egen bekostad inredning
 • Avskrivningselimineringsskydd för de som drabbas av följdskador
 • Maximalt åldersavdrag på 20 000kr

Villkoren för bostadsrättstillägg  är väldigt skiftande på marknaden, och likaså kostnaden. Syftet med det gemensamma tillägget är främst att säkra att alla i föreningen har skydd, och då mesta möjliga. Dessutom finns det stora fördelar med att en och samma skadereglerare hanterar såväl fastighets- som brf-tilläggsskada.

Vid skada

Försäkringsgivare till Bostadsrätternas fastighetsförsäkring är Folksam, vilka även hanterar skaderegleringen. Skada ska snarast anmälas till Folksam och vid kontakt ska ni informera om att ni tillhör Bostadsrätternas fastighetsförsäkring. I samband med skadeanmälan kommer Folksam att klargöra vad ni behöver göra som nästa åtgärd som till exempel besiktning och/eller reparation.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Folksam

Vid skador på fastigheten

Telefon: 08-772 68 70
E-post

Vid övriga skador
Telefon: 08-772 80 20
E-post

Vid tvist och rättsskyddskada
E-post

Skadebesiktning

Har du drabbats av en vattenskada? För att minimera både kostnader och besvär är det viktigt att du låter göra en noggrann bedömning av skadan från start. För Bostadsrätternas fastighetsförsäkring har vi ett samarbete med Anticimex. Se nedan för kontaktuppgifter.

Kontaktinformation

Telefonnummer: 072-245 16 17

Länk till beställning av skadebesiktning

Sanering av skadedjur

I Bostadsrätternas fastighetsförsäkring ingår ett saneringsavtal för skadedjur samt husbocksförsäkring. Vid behov av sanering avseende skadedjur eller husbock kontakta Anticimex. Informera om att ni tillhör Bostadsrätternas försäkringslösning och är försäkrade genom Folksam för snabbast möjliga service och hantering.

Kontaktinformation

Telefonnummer till Anticimex: 075-245 10 00

Länk till beställning

Alternativt gå in på deras hemsida www.anticimex.com/sv-se/ för mer information

Kontaktinformation

Försäkringen är framtagen och administreras av Söderberg & Partners

Vid frågor om försäkringen

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB
Adress: Fredsgatan 12, 111 52 Stockholm
Telefon: 08-700 51 70
E-post

Kontaktperson
Åke Arén
E-post

 

Skadeanmälan

Folksam
Adress: Bohusgatan 14, 160 60 Stockholm
www.folksam.se

Vid skador på fastighet
Telefon: 08-772 68 70
E-post

Vid övriga skador
Telefon: 08-772 80 20
E-post

Vid sanering av skadedjur

Anticimex
Telefon: 075-245 10 00
www.anticimex.se
Länk för beställning av sanering

 

FAQ

För att erbjuda god service för medlemmarna beslutades under 2005 att en omfattande fastighetsförsäkring i Bostadsrätternas egen regi skulle erbjudas. Målsättningen med det är att för Bostadsrätterna ta fram en unik medlemsförsäkring som håller hög kvalité och bred omfattning till en marknadsmässig premie.

Försäkringen kan endast tecknas av bostadsrättsföreningar som är medlemmar i Bostadsrätterna.

Det går bra att använda det färdiga formuläret eller sänd in ett offertunderlag till Söderberg & Partners. 
 
För att få information beträffande de olika begreppen som behövs 
Tillsammans med försäkringsgivaren och Söderberg & Partners har en försäkringskommitté bildats, kontakta Söderberg & Partners för mer information. 
 
Se även under "Vid skada"

Kontakta det försäkringsbolag ni har och avsluta försäkringen, uppsägning ska ske innan huvudförfallodag. Om du önskar hjälp med att avsluta försäkringen kan Söderberg & Partners göra det men behöver då en uppsägningsfullmakt. För att underlätta har en sådan fullmakt tagits fram.

- Egendomsförsäkring 
– allrisk 
- Avbrottsförsäkring 
- Avgifts-, hyresförlust- och extrakostnadsförsäkring 
- Ansvarsförsäkring -
Styrelseansvarsförsäkring 
- Förmögenhetsbrottsförsäkring 
- Rättskyddsförsäkring 
- Skadeståndsgaranti 
- Saneringsavtal avseende skadedjur (fullservice) 
- Olycksfallsförsäkring (för boende, besökare och förtroendevalda) 
- Byggherreansvarsförsäkring 
- ROT- Försäkring (renovering, om- och tillbyggnad) 
 
Tilläggsmoment 
- Bostadsrättstillägg 
- Avskrivningselimineringsskydd 
- Allrisk bostadsrätt 
- Egendomsskydd 

 

Försäkringspremien är bland annat beroende av fastighetens ålder. Om vissa större reparationer har utförts påverkar det premien positivt. De renoveringar som påverkar fastighetens värdeår är följande: 
· Fastighetens stammar (kallvattenledning, varmvattenledningar, avloppsledningar) 
· Isolering i våtutrymmen 
· Expansionskärl 
· Värmeledningar 
· Radiatorer och radiatorventiler 
·Övergång till elvärme (fjärrvärme) 
· Skorsten (endast provtryckt) 
· Elkablar 
 
För att Söderberg & Partners ska kunna beräkna nytt värdeår använd blanketten för nytt värdeår (pdf) eller använd den som finns i offertformuläret.