Skip to main content Skip to main navigation

Taxi Stockholm Försäkringsservice

Taxi Stockholm Försäkringsservice

Bäste åkare. Vi på Söderberg & Partners har uppdraget att sköta era försäkringar  i samarbete med Taxi Stockholm.

Förtydligande kring intäktsförsäkringen

Vi på Taxi Stockholm Försäkringsservice vill förtydliga omfattningen av Intäktsförsäkringen som erbjuds Åkare inom Taxi Stockholm.

Intäktsförsäkringen är en gruppförsäkring framtagen särskilt för Medlemmar i Taxi Stockholm. Försäkringen ansluts per automatik till angiven nyckelperson/-er i Åkeriet. Vill man inte åtnjuta försäkringen måste man själv säga upp försäkringen. Premien är 233 kr i månaden per person. Försäkringen lämnar månatlig ersättning till företaget med ett i förhand fastställt belopp på 15 000kr.

Är man flera ägare av ett Åkeri är det endast den personen som står som medlem i Taxi Stockholm 15 00 00 AB:s medlemsregister som är försäkrad, se ert försäkringsbrev.

För att ansluta övriga delägare måste Ni kontakta Taxi Stockholm 15 00 00 AB och få ert namn registrerat i medlemsregistret.

Om person/-er på försäkringsbrevet på grund av plötslig och oförutsedd olycksfallsskada eller sjukdom är arbetsoförmögen i mer än 30 sammanhängande dagar betalas ersättning från och med 1:a dagen. Man måste alltså vara arbetsoförmögen i mer än 1 månad för att få ersättning från försäkringen. Ersättning betalas med 1/30-del av försäkringsbeloppet per dag då arbetsoförmåga föreligger. Ersättning betalas under den period som framgår av försäkringsbeviset.

För att du skall kunna teckna denna försäkring måste du finnas i Taxi Stockholm 15 00 00 AB:s medlemsregister, enbart medlemmar kan teckna denna försäkring.

 

Taxi Stockholm Försäkringsservice

De försäkringar som Ni har tillgång till genom Taxi Stockholm är Fordonsförsäkring, Intäktsförsäkring, Gruppliv och Sjukvård.

Alla försäkringarna är exklusiva för Taxi Stockholms medlemsföretag.

Vi kommer tillsammans med Taxi Stockholm göra allt vi kan för att ge Er bästa service och guidning genom försäkringsdjungeln.

Tveka inte att höra av er om ni har frågor eller funderingar.

Vid frågor rörande Fordons- och Intäktsförsäkringen
0771-75 15 00
taxistockholm@soderbergpartners.se

Vid frågor rörande Gruppliv & Sjukvård
060-740 24 40
grupp@soderbergpartners.se

 

Försäkring genom Söderberg & Partners innebär:

  • Smidig betalning via din åkaravräkning
  • Säkert skydd för din taxi och verksamhet
  • Fast premie beroende på Hel- eller Halvförsäkring
  • Möjlighet att teckna tilläggsval Glasskadeförsäkring (1 590kr/år)
  • Möjlighet att teckna tilläggsval Extra Utökat Avbrott – A3 (2 650 kr/år)
  • Minskad skaderisk med skadeförebyggande arbete
  • Skadestatistik till de åkerier som önskar

 

Vid motorfordonsskada

Om du råkar ut för en skada kontaktar du LF Stockholm på telefon 08-562 830 06 innan du anlitar någon hjälp alternativt maila till skador.stockholm@lansforsakringar.se.


Vid skada

Anmälan om inträffad olycksfallsskada eller sjukdom skall snarast göras till Söderberg & Partners, Box 7785, 103 96 Stockholm, tel: 0771- 75 15 00 dock senast 180 dagar efter arbetsoförmågan inträffade.

Följande uppgifter skall snarast insändas till Söderberg & Partners:

  • Kopia på försäkringsbevis
  • Läkarintyg som anger skälet till arbetsoförmågan och dess omfattning
  • Intyg om utbetalad sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension från Försäkringskassan

Övriga handlingar som kan vara av betydelse för bedömning av ärendet. Försäkringsgivaren kan, via Söderberg & Partners begära att den försäkrade inställer sig för undersökning hos särskild anvisad läkare. Kostnaderna för detta betalas av försäkringsgivaren.

Taxi Stockholm Gruppförsäkring

Taxi Stockholms Gruppförsäkring administreras av Söderberg & Partners Gruppförsäkringsavdelning. På länken nedan finner du bland annat ansökan och informationsmaterial.

Som ny medlem i Taxi Stockholm omfattas du automatiskt av ett grundskydd, bestående av:

Sjukvårdsförsäkring

Livförsäkring med barnskydd

Sjuk- & olycksfallsförsäkring

Om man inte vill omfattas av dessa försäkringar måste man själv säga upp dem.

Utöver detta kan du teckna ett antal tilläggsförsäkringar.

Mer information om dessa hittar du genom att logga in här. Användarnamn är Taxi lösenord är taxi435i

Om du har frågor om Gruppförsäkringen är du välkommen att kontakta oss på grupp@soderbergpartners.se eller 060 – 740 24 40.

Omfattning

Trafikförsäkring

Självrisk 20% av prisbasbelopp (2021: 47 600:-)

Obligatorisk för motorfordon. Ersätter skador i följd av trafik som drabbar förare passagerare samt utomstående (person, egendom, fordon)

 

Egendomsskydd för fordon

Självrisk 20% av prisbasbelopp (2021: 47 600:-)

Brand

Ersätter skador genom brand, anlagd brand, blixtnedslag eller explosion, kortslutning i kablar och ledning och direkta följdskador på strömförbrukare.

Stöld

Ersätter skador genom stöld, tillgrepp av fordon, rån.

Skadegörelse

Ersätter skador som uppkommit på fordonet genom skadegörelse av annan person.

Vagnskada

Ersätter skador som drabbar fordonet genom Trafikolycka, annan yttre händelse som: Vältning, Dikeskörning, Singelolycka

 

Egendomsskydd för företag

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av egendom som försäkringstagaren äger, disponerar enligt hyreskontrakt eller lånar.
Försäkringsbeloppet är högst 1 prisbasbelopp per företag vid varje skadetillfälle.
Självrisk: 20% av pbb

Rån

Försäkringen gäller för rån eller uppsåtlig fysiskt våld under körpasset.
Självrisk: ingen självrisk

 

Övrigt basskydd

Rättsskydd

Försäkringen gäller för det försäkrade fordonets ägare, brukare och förare. Försäkringen gäller för tvister.
Självrisk: 20% av kostnaden lägst 5% av pbb

Kris

Försäkringen gäller för behandlingskostnader till följd av en ersättningsbar skada enligt Taxi Stockholms Taxiförsäkring. Med behandlingskostnader menas kostnaden för samtalsterapi.
Självrisk: ingen självrisk

Bärgning

Försäkringen gäller för bärgning till närmaste lämpliga verkstad på grund av driftstopp som inträffat under färd, eller i anslutning till färd, med fordonet.
Självrisk: 1 000kr

Djurkollision

Försäkringen gäller för skada på fordonet som uppkommit genom kollision med djur som plötsligt och oförutsett kommit ut på körbanan. Försäkringen ersätter självrisken på vagnskadeförsäkringen.
Ersättning betalas med högst 10% av prisbasbelopp
Självrisk: ingen självrisk

Resegods 

Försäkringen gäller för passagerares medförda resgods som under färd med taxibilen skadas eller förloras vid trafikolycka, brand eller stöld.
Försäkringsbeloppet är högst 20 % av prisbasbeloppet per passagerare och skada. 
Självrisk: 1 000kr

Ansvar

Försäkringen gäller för försäkringstagaren i dess roll som taxirörelse och dennes arbetstagare för skada orsakad i tjänsten.
Självrisk: 10% av pbb

Transport

Försäkringen gäller inom Sverige vid transport av gods och för den ersättningsskyldighet som, enligt lag om inrikes vägtransport eller enligt andra av trygg Hansa godkända accepterade ansvarsbestämmelser.
Försäkringsbeloppet är vid varje skada, förlust eller minskning högst 2 prisbasbelopp per transportuppdrag.
Självrisk: 10% av pbb

Rehab trafik

I försäkringen ingår rehabiliteringshjälp, privat medicinsk vård och ersättning för medicinsk invaliditet vid skada som drabbar förare till följd av trafik med försäkrat fordon. Högsta ersättning är 150 000 kr.
Självrisk: ingen självrisk

Tilläggsförsäkringar

Glas

Försäkringen gäller för skada som består i att vind-,sido- eller bakruta genombrutits, spräckts eller krossats.

Tänk på att vid en glasskada är självrisken 5% av pbb vid byte av glasruta, om det istället är möjligt att laga glaset är självrisken 200kr.

 

Avbrott

Ersättningsbelopp:

Taxiföretag med 1-5 taxibilar 1-5 dygn 1 500 kr/dygn
  6-45 dygn 375 kr/dygn
Taxiföretag med fler än 5 taxibilar 1-5 dygn 960 kr/dygn
  6-45 dygn 375 kr/dygn

 

OBS! Ersättningen sänks med 50 kr per dygn om fordonet är 4 år gammalt eller äldre. 

Karenstiden vid avbrott är 2 dygn. Vid skada i motor eller kraftöverföring tillämpas 3 dygns karens.

Karens är istället för självrisk, dvs den tid från tidpunkten vilken en skada anmäls eller anses påbörjad, till dess att ersättning och utbetalning träder i kraft.