Den diffusa giftorätten

16 apr. 2015

I vår verksamhet, familjerättslig rådgivning, har vi dagligen kontakt med äkta par som på ett eller annat vis funderar över sin förmögenhet och dess uppdelning. Det som i stort sätt alla har koll på är det finns något som heter giftorätt. I många fall är man inte helt med på vad denna rättighet faktiskt innebär. Lite svepande vet man att det på något vis ger rätt till hälften av den andres egendom. I själva verket är det så att de flesta blandar ihop denna rättighet med äganderätt. För ”icke-juristen” kan skillnaden även efter en förklaring te sig som rent semantisk.

Äganderätten måste förtjänas

Låt mig vara tydlig, giftorätt utgör inte äganderätt. Under äktenskapet har makarna enbart äganderätt till sina egna tillgångar. För att erhålla äganderätt till en tillgång eller lösöre så ska du, i korta drag, ha köpt och införskaffat detta för egna medel eller erhållit det genom gåva eller arv. För vissa tillgångar kan ett samägande vara aktuellt för att de aktuella tillgångarna är införskaffade eller finansierade gemensamt. Förutom undantaget det gemensamma hemmet, kan man förenklat säga att den som har äganderätten till egendomen, kan göra som den själv vill med denna egendom. Maken med äganderätt kan sälja egendomen, ge bort egendomen, testamentera bort egendomen, pantsätta egendomen eller göra sig av med egendomen. Utan att den andra maken kan stoppa detta. Dock bör det nämnas att det råder viss rådighetsinskränkning för makar vilket innebär att vissa typer av åtgärder kräver den andre makens godkännande om det föreligger giftorätt i egendomen, exempelvis kan en makes godkännande krävas om den andre maken vill ge bort viss egendom. Vi återkommer till detta i ett senare inlägg.

Vid skilsmässa aktualiseras giftorätten

Vid äktenskapets upplösande är huvudregeln att den make som har äganderätten till en bestämd egendom, även är den som ska få ta med sig denna egendom i separationen. Men vad är då giftorätten? Giftorätten innebär endast att makarna har rätt till hälften var av värdet på boets alla tillgångar, efter avdrag för skulder och eventuell enskild egendom. Man har alltså rätt till hälften av värdet på egendomen, och denna rättighet uppstår först när äktenskapet upplöses. Giftorätten blir med andra ord aktuell först vid skilsmässa eller dödsfall.

Äktenskapsförord

Det går att genom avtal med sin partner avtala bort giftorätten till viss eller all egendom. Detta gör man med ett äktenskapsförord där makarna kommer överens om att viss egendom ska vara enskild, som jag behandlat i tidigare blogginlägg. Men ta med er detta att giftorätt är ingen äganderätt.

Och, kom ihåg att om ni vill ha äganderätt i de gemensamma tillgångarna så får man köpa in sig eller få tillgången i gåva från sin make. Vi hjälper er gärna med funderingar och med förslag på lösningar i denna fråga!