Skip to main content Skip to main navigation

Veckoanalys | Vecka 51

Veckoanalys | Vecka 51

20 december · 2021


Vad kan vi vänta oss av 2022?

Veckans stora marknadshändelse var utan tvekan räntebeskedet från Fed. Efter kommunikationen om påskyndad tapering och fler räntehöjningar under 2022 står marknaden och väger nära all time high nivåer. Sedan årsskiftet är S&P 500 upp 25 procent, vilket innebär att indexet för tredje året i rad ser ut att stänga året med en tvåsiffrig uppgång. 2022 väntas präglas av samma frågor som styrt marknaderna under hösten.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Allas ögon riktades mot Fed under veckan. Att de skulle minska stödköpen i snabbare takt var väl annonserat och diskonterat, vilket gjorde att mer fokus låg på hur räntan skulle hanteras. Ser man till den så kallade dot ploten, vilket är FOMC-medlemmarnas egna ränteprognoser, indikeras nu hela tre höjningar nästa år, jämfört med tidigare en höjning i september. Givet att Fed avslutar obligationsköpen i mars nästa år efter att deras tapering påskyndats från 15 till 30 miljarder dollar per månad med start i januari, kan en första räntehöjning därmed komma redan vid majmötet. Däremot menar Fed att de att håller styrräntan oförändrad till dess att både deras mål för inflation och sysselsättning är uppnått. Mottagandet från börserna har varit blandat men det är bättre att Fed agerar nu än att de tvingas tvärnita längre fram. Amerikanska långräntor har något motsägelsefullt fallit tillbaka sedan Feds hökaktiga räntebesked. Sedan årsskiftet är S&P 500 nu upp 25 procent, vilket innebär att indexet för tredje året i rad ser ut att stänga året med en tvåsiffrig uppgång.

Fed indikerar hela tre höjningar under 2022Makrostatistik

Föregående veckas makrofokus låg, precis som väntat, på en drös centralbanksmöten. Utöver det ovan nämnda Fed-mötet följde marknaden även Bank of England, Norges Bank och ECB med stort intresse. ECB lämnade räntan oförändrad, medan Norges Bank kommunicerade en väntad räntehöjning med 0,25 procentenheter till 0,5 procent. Bank of England överraskade med att även de höja räntan, från 0,1 till 0,25 procent. Detta är den första räntehöjningen sedan före pandemin, inte bara för Bank of England utan för någon av G7-ländernas centralbanker. Vi fick även ta del av svensk inflationsdata under veckan, där KPIF kom in på 3,6 procent år över år för november. En stor del av inflationen beror dock på de kraftigt stigande energipriser vi har haft de senaste månaderna. KPIF exklusive energi kom in på 1,9 procent, vilket är väldigt nära Riksbankens inflationsmål om 2 procent. Vi upplever således inte samma breda inflationspress som många andra länder. Jämförelsevis kom Storbritanniens inflation under onsdagen in på 5,1 procent, och exklusive energi och mat landade den på 4,0 procent. Slutligen bjöd veckan på preliminära inköpschefsindex från de stora europeiska ekonomierna och aggregerat för Eurozonen. Utfallen var blandade men överlag väntar sig globala inköpschefer en fortsatt stark tillväxt.

BoE tidiga att höja styrräntan under pandemin

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Vi stänger snart 2021 och det är dags att blicka in i 2022. Vi väntar oss att marknaden kommer präglas av samma frågor som har styrt finansiella marknader under hösten och inledningen av vintern. Covid-19 i allmänhet och omikron i synnerhet, centralbankernas agerande med störst fokus på Fed, samt företagens förmåga att hantera brist på komponenter och i viss mån arbetskraft väntas prägla marknadshumöret. Smittspridningen är fortsatt svår att sia om, men beredskapen är mycket bättre nu än vid pandemiutbrottet 2020, vilket gör att de ekonomiska effekterna väntas bli mindre än tidigare. Man får dock vara beredd att allt kan ställas på sin spets om världen skulle drabbas av en mer allvarlig mutation. Centralbankernas agerande är och förblir en av de viktigaste faktorerna för marknadsutvecklingen och den höga inflationen gör det än mer intressant att följa under året. Som tidigare nämnt diskuterade Feds ordförande Powell att öka taperingtakten och därefter höja reporäntan, men kommunicerade även tydligt att planerna bygger på dagens prognoser över bland annat sysselsättning och inflation och kan ändras beroende på den ekonomiska utvecklingen. För bolagen ser vi en fortsatt god efterfrågan samt en god förmåga att hantera ökade kostnader och ledtider. Sammantaget gör det att vi behåller vår positiva marknadssyn när vi rör oss mot det nya året.

Vi lämnar ett starkt börsår bakom oss
Och ser positivt på 2022

imagemp1h4.png

Makrostatistik

Julveckan och den hektiska period det innebär för många kompletteras av en något lugnare vecka vad gäller makrostatistik. Veckan inleds med diverse konsumentförtroendeindex för Sverige, Danmark och Tyskland. På onsdag bjuds vi på BNP–siffror från Storbritannien och USA för det tredje kvartalet. Även svenska försäljningssiffror för detaljhandeln kommer presenteras under dagen. Veckan bjuder även på två mätningar av amerikanskt konsumentförtroende under onsdagen och torsdagen. Det tillsammans med privatkonsumtions- och inflationssiffror (PCE) kan ge en fingervisning över humöret och shoppinglusten i den amerikanska julhandeln. Även veckan efter jul är ganska fattig vad gäller viktig makrostatistik, då vi går in i en lugn period i väntan på det nya året. Det gångna året har, ur ett makroperspektiv, varit minst sagt intressant med exempelvis inflationssiffror på de högsta nivåerna på många år. Samtidigt har annan statistik, så som nyanmälda arbetslösa i USA, kommit in på de lägsta nivåerna på många år. Vi befinner oss i en spännande tid och ser fram emot ytterligare ett intressant 2022.

Amerikanskt konsumentförtroende har fallit under året
University of Michigan Index

imageup8h.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Skistar (kl 7.15)

Utl. rapporter

Nike (efter USA-börsernas stängning) (ca kl 22.15)

Tisdag

Övrigt

Exklusive utdelning: Cibus (0:08 EUR månadsvis)

Onsdag

Rapporter

Nobina (kl 8.00)

Torsdag

Rapporter

Intellego (extra), Secits (extra)

Övrigt

Exklusive utdelning: Vitec (0:41 SEK kvartalsvis)

Fredag

Övrigt

Nordiska börserna, Frankfurtbörsen, USA-börserna och Torontobörsen stängda

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss