Charlotta Bay

Universitetslektor redovisning, Stockholms Business School