3:12-reglerna kan komma att förändras – hur påverkar det dig?

14 juni 2024
Nu föreslås stora förändringar i 3:12-regeln för ägare till fåmansbolag. Om förslaget går igenom kan det innebära både förenklingar och förbättringar i beskattningen av utdelningar och kapitalvinster. Det innebär bland annat att de nuvarande metoderna för att beräkna gränsbeloppet slås ihop till en enda regel och att flera krav för ägarna slopas.

Nytt förslag som kan förändra 3:12-reglerna

Den 3 juni överlämnades ett betänkande till Regeringen som avser 3:12-regeln, ”Förenkla och förbättra” (SOU 2024:366). Förslaget innefattar ett antal förändringar av de regler som gäller för ägare till fåmansföretag. 

Betänkandet kommer nu att remitteras till olika instanser för synpunkter och sedan beredas i finansdepartementet. Det är viktigt att komma ihåg att detta i nuläget endast är ett förslag från en utredning och att det inte är säkert att alla delar kommer att bli gällande regler framöver. 

De nya reglerna föreslås i huvudsak att träda i kraft med beskattningsåret som börjar den 1 januari 2026.  

Vad säger det nya förslaget? 

Förändringarna av 3:12-regelerna för ägare till fåmansbolag är tänkta att leda till flera förenklingar och förbättringar. Tanken är att det ska bli lättare att förstå och beräkna beskattningen av utdelningar och kapitalvinster. 

En av de största förändringarna som nu föreslås, är att de nuvarande två metoderna för att beräkna gränsbeloppet - förenklingsregeln och huvudregeln - slås samman till en enda regel. Grundbeloppet ska då även höjas från 2,75 till 4 inkomstbasbelopp, vilket innebär en ökning från 209 550 kronor till 304 800 kronor enligt årets inkomstbasbelopp (2024).

Dessutom föreslås en slopning av kravet som säger att ägare av fåmansbolag behöver äga minst 4 procent av aktierna för att kunna använda sig av det lönebaserade utrymmet. Om förslaget går igenom behöver inte heller ägaren eller deras närstående ta ut en viss lön för att få räkna på detta utrymme. Istället införs ett avdrag på 609 600 kronor per delägare.

Det lönebaserade utrymmet kommer att vara 50 procent av den del av löneunderlaget som överstiger 609 600 kronor och fördelas på delägarens andelar i företaget.

Förslaget innebär även att syskon ska tas bort från definitionen av närståendekretsen när det gäller kvalificerade andelar i fåmansföretag. Det skulle i så fall innebära att reglerna blir tydligare och enklare att följa.

Ett gemensamt takbelopp för beskattning av utdelningar och kapitalvinster är också en del av förslaget. Taket föreslås ligga på 90 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar 6 858 000 kronor (2024) och skulle gälla under beskattningsåret samt under de två föregående åren. 

Karenstiden för vilande bolag, även kallade trädabolag, kortas ned från fem till fyra år i det nya förslaget. 

Om förslaget blir verklighet ska kravet på att utomstående ägande ska vara minst 30 procent, införas direkt i lagen. Tidigare har kravet baserats på rättspraxis. Slutligen föreslås att beräkningen av gränsbeloppet ska automatiseras i större utsträckning. Det skulle kunna snabba på och förenkla processen för företagen. 

Vår syn på förslaget

Som tidigare nämnts, är det viktigt att komma ihåg att detta bara är ett förslag i nuläget. I vår bedömning finns det ingen anledning att vidta åtgärder förrän vi vet om förslaget faktiskt leder till förändringar. Dessutom kan innehållet i de nya bestämmelserna skilja sig från det ursprungliga förslaget.

Fördelar och nackdelar med förändringen

Om förslaget träder i kraft kan vi konstatera att ägare till mindre fåmansföretag, som idag använder sig av förenklingsregeln för att beräkna gränsbelopp, kommer att få ytterligare utrymme på cirka 100 000, från omkring 200 000 till cirka 300 000. 

Ägare som upphör att vara aktiva, exempelvis till följd av att verksamheten säljs eller läggs ner, och lägger sitt bolag vilande kommer också att gynnas. De får ett år kortare karensperiod samt ytterligare cirka 100 000 kronor som kan tas ut till 20 procent skatt under vilandeperioden. 

Utöver detta kan generationsskiften gynnas i och med att syskon inte längre ska ses som närstående och därmed inte ”3:12-smittar varandra”. 

Finns det då någon nackdel med det nya förslaget? Ja, en del ägare som kommer att få en något sämre skattesituation. Det beror bland annat på att det avdraget på det lönebaserade utrymmet med dryga 600 000 kronor ger ett lägre gränsbelopp. 

Vad saknas i det nya 3:12-förslaget?

Det hade varit bra om utredningen hade analyserat och kommit med förslag och förtydligande kring när utomståenderegeln ska vara tillämplig. Vi saknar också en förenklad bedömning huruvida ett företag definieras som ett fåmansföretag eller inte. 

När det väl kommer ett skarpt lagförslag, kommer det antagligen innehålla en del justerade delar i jämförelse med det ursprungliga förslaget. En rådgivare kan hålla dig informerad om kommande förändringar och hjälpa dig att se över hur dessa påverkar dig.

Vill du få hjälp att se över hur 3:12-förändringen kan påverka dig?

Då är du varmt välkommen att kontakta oss via formuläret nedan, så återkommer vi till dig.

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!