ECB överraskar och skiftar fokus

11 mars 2016
Under torsdagseftermiddagen var det äntligen dags för ECB:s väntade räntebesked, och till skillnad från december månads besvikelse i samband med räntemötet så lyckas man idag överleverera när det kommer till räntor och åtgärder. Detta också under en tid där många har ifrågasatt huruvida man från centralbankens sida har något torrt krut kvar att arbeta med. Vi såg idag att denna oro var obefogad.

Först och främst den del som låg inom marknadens förväntansbild, depositräntan. I enlighet med förhandsestimaten sänker man denna från -0,30 procent till -0,40 procent, och trots diskussioner kring detta så väljer man att inte applicera någon form av nivåsystem eller undantag för detta. Dels beror detta på att ett sådant system inom Eurozonen skulle vara otroligt komplext, men även för att signalera att man inte kan gå hur långt som helst med ytterligare sänkningar. Något som däremot inte var väntat var att även styrräntan sänktes från 0,05 procent till noll, men också den något mindre viktiga marginalräntan sänktes from 0,30 procent till 0,25 procent. Samtidigt ökar de månatliga tillgångsköpen från 60 till 80 miljarder euro, där man också inkluderar eurodenominerade företagsobligationer med hög kreditvärdighet, dock ej bankobligationer. Vi har berört denna möjlighet tidigare, även om detta inte helt låg inom marknadens förväntningar.

Ovanstående aspekter hör i stor utsträckning till de generella stimulanserna som utgör ECB:s totala åtgärder. Allra mest överraskande idag, och kanske viktigast i sammanhanget, är det nya TLTRO-programmet (Targeted Long-Term Refinancing Operations). Detta är långfristiga lån till banker med fyra års löptid som kommer att erbjudas vid fyra tillfällen, en per kvartal med start juni 2016. Det intressanta här är räntan på dessa erbjudanden. Denna kommer att börja på nivån för styrräntan, och beroende på hur mycket av denna likviditet som banken väljer att låna ut kan denna komma att reduceras ned till depositräntan. Med dagens räntebesked innebär det en potentiell ränta på -0,4 procent. Detta gör man för att få igång lånetillväxten ytterligare. Denna har återhämtat sig, men man anser alltså att den trots detta är för låg. Det, enligt vår bedömning, mest intressanta med dagens besked är skiftet i fokus. Från att besluten i största grad har handlat om valutan och att försvaga den så börjar man faktiskt att rikta in sig på problemområden. Staterna har inte använt stödet från ECB för att i sin tur sjösätta nödvändiga finanspolitiska förändringar för att få fart på ekonomin, så nu riktar man istället in sig på bolagen och hoppas att transfereringen till den reala ekonomin ska fungera bättre. Man spelar också på det inhemska kortet, där man vill få bankerna att låna ut mer och bidra till ökad efterfrågan. Så i slutändan var dagens besked inte riktat mot marknaden, utan snarare direkt mot banker, företag och hushåll. Detta är enligt oss ett mycket positivt skifte från ECB:s sida, och nu hoppas vi att också den europeiska regeringarna gör sitt för att stödja ekonomin genom finanspolitiken.

Den initialt mycket positiva marknadsreaktionen kom av sig efter en stund, då man i den efterföljande presskonferensen där man spelar ned möjligheten för ytterligare räntesänkningar givet dagens utsikter, och lustigt nog stärks euron. Men i vår mening fanns det ingenting annat han kunde säga. För om de ansåg att mer behövdes så hade de säkerligen gjort så redan nu. Man poängterar däremot att räntorna kommer att vara mycket låga under en väldigt lång tid, klart längre än tidsspannet för tillgångsköpsprogrammet. Dagens nyheter visar att oron kring ECB:s handlingskraft var överdriven, och tänker man på att ett QE-program i princip sågs som en omöjlighet för ett par år sedan så är det häpnadsväckande att vi idag ser ett TLTRO-program med -0,4 procents ränta. Mario Draghis beslutsamhet att göra allt som krävs för att uppnå inflationsmålet står sig med andra ord fortfarande. Från Riksbankens sida väntar vi oss inte att någonting förändras i och med detta. Kronan har till och med försvagats mot euron, och handelsviktad ligger den idag på en nivå som överensstämmer med Riksbankens egna prognoser.