En drake lyfter bäst i motvind

21 jan. 2016
Vi rekommenderar en övervikt mot aktiemarknaden. Vi har under längre tid haft en övervikt mot regioner med en stimulativ penningpolitik, men sedan december rekommenderar vi en neutral viktning mellan utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Fortsatt föredrar vi dock den japanska och europeiska värdepappersmarknaden, drivet av rimligare vinstförväntningar och bättre förutsättningar till en återhämtning av tillväxten, där vi ser att USA planar ut. Oron för den kinesiska tillväxten är till viss del överdriven och det fallande oljepriset ger i slutändan en skjuts till den globala tillväxten, även om geopolitiska spänningar ökar och en förskjutning sker från oljeproducerande länder till konsumtionsekonomier. Vi föredrar fortsatt Asien exkl. Japan före Latinamerika och Östeuropa i vår investeringsindikator

Vi rekommenderar en viss övervikt mot aktiemarknaden. Efter den stora turbulensen som har varit kan det vara värt att se över portföljallokeringen då börsutvecklingen kan ha medfört en minskad aktieandel. Oro över dagens sentiment har inte återspeglats i makrostatistik och vi finner att det finns en viss ”kudde” i värderingen av aktiemarknaden, inte minst genom den attraktiva direktavkastningen. Orosmoln finns i form av de vinstprognosnedrevideringar som sker där vi ser en risk för fortsatta neddragningar. De höga riskerna på obligationsmarknaden kvarstår och de negativa korträntorna ger ingen anledning att äga exempelvis fonder av detta slag mer än av portföljtekniska skäl. Vi viktar därför ned penningmarknadsinvesteringar ytterligare ett steg till röd signal.

Kreditrisk är fortsatt att föredra och placeringar i företagsobligationer med hög kreditrating ger ett bra alternativ till kortränteplaceringar, varför vi också lyfter upp vår rekommendation en nivå. Inom High Yield finns vissa risker i form av exempelvis en ökad andel betalningsinställelser främst på den amerikanska marknaden, men vi finner ändå goda skäl att rekommendera en viss övervikt mot segmentet.

Vi lyfter upp vår rekommendation på alternativa investeringar ytterligare en nivå. Riskerna i aktiemarknaden bör därför främst spridas genom investeringar i hedgefonder som bör kunna gynnas av den ökade volatiliteten. Inom segmentet ingår även andra tillgångsklasser såsom fastigheter och private equity, områden som i likhet med tidigare bör gynnas av lågräntemiljön och som ger en god diversifiering. Råvaror har vi har haft en mer försiktig syn på och risken finns att svängningarna kortsiktigt kommer att vara fortsatt stora, inte minst för oljepriset. Bedömningen är svår då det främst är en utbudsstörning som ligger bakom fallet, men viss stabilisering bör kunna skönjas om vårt huvudscenario om fortsatt återhämtning materialiseras.

Läs hela rapporten här