Gul signal på tillväxtmarknader

8 dec. 2015
I Söderberg & partners investeringsindikator har vi på övergripande nivå en positiv syn på aktiemarknaden sedan slutet på oktober. Vår grundsyn under de senaste åren har varit att centralbankers agerande har varit en av de största drivkrafterna till den attraktiva relativvärderingen mot räntemarknaden. Störst stimulanser sker på de utvecklade marknaderna och trots blygsam försäljnings- och vinstutveckling har värderingsnyckeltal ökat markant. Inför nästa år ser vinstprognoserna framförallt ansträngda ut för den amerikanska aktiemarknaden, medan vi ser fortsatt potential i Europa och Japan.

Men vi ser också att de senaste årens svaga utveckling på tillväxtmarknaderna kan komma att närma sig sitt slut, även om man bör beakta att förutsättningarna på enskilda tillväxtmarknader divergerar. Gemensamt är att dollarn och råvaruprisutvecklingen har en stor påverkan. I våra studier av historiska cykler ser vi bland annat att dollarn normalt sett försvagas efter en första räntehöjning från amerikanska Federal Reserve. Förvisso skiljer sig situationen idag från tidigare räntehöjningsstarter, bland annat med en större räntedifferens under det närmaste året om andra centralbankers prognoser håller. Men ändå finns anledning att ifrågasätta de höga dollarprognoserna, inte minst efter att stimulanserna från ECB under föregående vecka inte nådde upp till marknadens förväntningar och tillväxtutsikterna framöver stärktes. En svagare dollar kan ge lättnad för flera av tillväxtmarknaderna som har byggt upp stora skulder denominerade i dollar under de senaste åren. Det är också något som återspeglas på värdepappersmarknaderna, där dollarn har haft allt större samband med aktiekursrörelserna på tillväxtmarknaderna under senare år.

Vår grundsyn är att den flera decennier långa efterfrågeökningen för råvaror, och då främst basmetaller, är över. Det medför också att några av tillväxtmarknaderna drabbas extra mycket. Det finns dock segment som fortsätter att växa och exempelvis står den kinesiska tjänstesektorn nu för mer än hälften av landets BNP. Det finns dessutom utrymme för flera länder att öka sin konsumtion, inte minst till följd av det alltjämt låga oljepriset, och vi ser även andra faktorer som långsiktigt talar för att främst Asien kommer att växa mer än de utvecklade marknaderna. Vår bedömning är att en avmattning av tillväxten fortsatt kommer att ske, men att den oro för en kinesisk hårdlandning som vi såg under sommaren alltmer kommer att avta. De stimulanser som har gjorts ger stöd och vi tror att den pågående rebalanseringen av ekonomin fortsätter. Förutsättningarna ser därmed fortsatt bättre ut än för exempelvis den brasilianska ekonomin, där ljuspunkterna fortsatt är mycket små.

Värderingen på börserna på tillväxtmarknaderna är efter de senaste årens svaga utveckling attraktiv i förhållande till de utvecklade marknaderna. Även relativt det historiska snittet noteras en nivå endast i linje medan andra marknader handlas till en premie. Det är dock inte värdering i sig som kommer att peka på en vändning, men vi ser nu att det finns begränsad nedsida. I vår investeringsindikator väljer vi att sänka rekommendationen för utvecklade marknader till en gul signal och höjer samtidigt tillväxtmarknader till en gul signal. Vi gör inte någon förändring inom dessa segment.