I´m forever blowing bubbles

24 sep. 2015
Vi rekommenderar en neutral vikt mot aktiemarknaden. Vår grundläggande investeringsfilosofi är en övervikt mot regioner där penningpolitiken är stimulativ. Det gör att vår positiva syn på Europa, Sverige och Japan kvarstår medan vi ser att den amerikanska konjunkturcykeln är inne i ett senare skede med en förestående räntehöjningscykel. På tillväxtmarknaderna har detta under sommaren skapat större oro och sentimentet har försämrats av en lokal börsbubbla i Kina, en avmattning i makroindikatorer och allt sämre konjunkturförutsättningar för råvaruberoende nationer. Det är också därför som vår temadel denna gång fokuserar på Kina, där vi försöker reda ut både kort- och långsiktiga faktorer som har en påverkan på en ifrågasatt tillväxtstatistik

Vi rekommenderar fortsatt en neutral allokering mot aktiemarknaden. I samband med förra strategirapporten innebar detta för flertalet portföljer en nedviktning på grund av den övervikt som den goda börsutvecklingen medfört. Till viss del kan en strategisk vikt därmed idag innebära en uppviktning av aktieandelen, efter en tids svagare marknadstrend. Vårt huvudspår har varit en något mer optimistisk syn när väl räntehöjningscykeln i USA har inletts. Den senaste tidens händelser har dock lett till ökad osäkerhet och det finns skäl att tro att många underliggande trender förlängs.

Det blir alltmer tydligt för oss att råvaruprisutvecklingen kommer att möta fortsatt press även om vi för oljan tror på en stabilisering. Vår positiva syn på alternativa investeringar bygger därför främst på en möjlighet att sprida riskerna mot aktiemarknaden via hedgefonder men också att exponera sig mot segment som gynnas av de attraktiva finansieringsvillkoren, såsom Private Equity och fastighetsinvesteringar. Vad gäller exponeringen mot räntemarknaden är vi försiktiga och underviktar tillgångsslaget. Vi undviker långa löptider då vi ser en uppenbar risk i segmentet, men rekommenderar även en översyn av exponeringen mot korträntefonder, där vi med dagens extrema ränteläge har svårt att se en rimlig avkastning räknat efter fondavgifter. Som instrument att hantera risken i en portfölj bedömer vi emellertid att korträntefonder fortfarande är det bästa alternativet. Rekommendationen är främst att välja att ta något högre kreditrisk i portföljen, men att vara selektiv med de enskilda fondvalen.

Läs hela vår marknadsanalys här.