"Att hjälpa våra kunder är högsta prioritet"

18 mars 2020
- Vi behöver möta denna exceptionella situation med kraftfulla åtgärder från alla delar av samhället för att få den under kontroll. För att bidra till det fokuserar vi på tre huvudområden: Våra kunder, våra medarbetare, och samhället i stort. Det säger Söderberg & Partners VD Gustaf Rentzhog i en intervju där han berättar om vad Söderberg & Partners gör för att fortsätta vara nära kunderna trots det fysiska avståndet.

Vi befinner oss i en exceptionell situation med en global viruspandemi som innebär enorma påfrestningar för de finansiella marknaderna och civilsamhällena. Vad gör Söderberg & Partners i allt detta?

- Ja, det är i allra högsta grad en exceptionell situation, och vi behöver möta den med kraftfulla åtgärder från alla delar av samhället för att få den under kontroll. För att bidra till detta fokuserar Söderberg & Partners på tre huvudområden: Våra kunder, våra medarbetare, och vårt samhälle i stort.

- För våra kunder arbetar vi med att säkerställa att alla får den hjälp och det stöd som deras specifika situation kräver i dessa oroliga tider. Det rör sig om allt från stöttning i frågor kring försäkringsskydd, till att hjälpa dem att hantera den stora oron på världens börsmarknader. Alla möten och all dialog erbjuds dessutom via telefon eller videokonferens.

- Som arbetsgivare valde vi tidigt att agera för att skydda både våra medarbetare och kunder. Vi har följt utvecklingen inom Europa och löpande tillhandahållit våra medarbetare aktuella rekommendationer från myndigheter. Vi var tidigt ute med självkarantän och virtuella möten istället för fysiska möten även i interna sammanhang för att minska eventuell smittspridning.

- För att stötta samhället har vi inlett dialog med flera myndighetsfunktioner och erbjudit vår hjälp och stöd i de frågor där vi har produkter, resurser eller expertis som kan underlätta för myndigheterna. Vi har bland annat erbjudit att skänka vår digitala läroportal Learnster till myndigheter och hjälpa dem skapa och rulla ut digitala utbildningar kring Coronahantering för personal inom vård och omsorg.

Hur påverkas kunder av de stora svängningarna på världens börser?

- Vi är just nu i ett läge där alla i samhället – oavsett exponering mot aktiemarknader – kommer att känna av den stora osäkerheten i världsekonomin på något sätt. Vårt huvudfokus i dialogen med våra kunder är att finnas tillgängliga och hjälpa dem förstå vad som händer just nu, vilka potentiella följder det får för framtiden, och hur det påverkar deras individuella situation och sparande.

- För att öka vår tillgänglighet och hjälpa våra kunder att känna sig trygga öppnade vi en telefonjour i samband med det stora börsfallet den 9 mars, dit alla våra kunder kan vända sig mellan 8-21 för att få prata direkt med sakkunniga experter om deras sparande.

Har ni några tips till andra företag hur de kan tänka kring att arbeta hemifrån?

- Vår rekommendation till våra anställda är att alla som kan arbeta hemma gör det – oavsett vilken del av landet de befinner sig i. För de kritiska arbetsuppgifter som kan inte utföras från hemmet har vi skiftvis bemanning, vilket innebär att dessa medarbetare arbetar inne på kontoret olika dagar med extra städning mellan tillfällena.

- Givet den stora andelen medarbetare som sitter hemma och arbetar så har vi på våra kontor nu möjlighet att glesa ut avståndet mellan arbetsstationer så att de som arbetar med samma sak inte sitter i närheten av varandra. Vi utvärderar dagligen hur det går att arbeta hemma men för de allra flesta så går det utmärkt, viktigt att tänka på är att slå på videofunktionen i konferenser, då de sociala träffarna inte längre sker varje dag.

Hur tror du att situationen kommer att se ut om ett år från idag?

- Det är omöjligt att förutspå hur den nuvarande situationen kommer att utvecklas. Ur ett rent ekonomiskt perspektiv är vårt huvudscenario att ekonomin kommer att återhämta sig, men risken för en lågkonjunktur är uppenbar och återhämtningen kommer att ta längre tid ju fler länder som stängs ner och ju längre tid dessa länder är nedstängda. Lägre oljepris och lägre räntor är dock på sikt stimulativa för ekonomin.

- Vi fokuserar på att hantera nuläget efter bästa förmåga genom att säkerställa att våra kunder får den hjälp och det stöd som de behöver, samt att våra anställda är trygga och friska och har rätt förutsättningar att fortsätta hjälpa våra kunder - oavsett om det sker från kontoret eller hemmet.