Känner du oro för börsen idag?

26 apr. 2022
Rysslands aggression mot Ukraina är en humanitär katastrof och det är svårt att förhålla sig till det obegripliga som sker, inte långt härifrån. Det är fullt naturligt att agera känslomässigt och vilja minska risktagande i portföljen när omvärlden känns osäker. Men vi bör samtidigt påminna oss om hur det har sett ut historiskt. Att geopolitiska händelser har skapat en stor initial osäkerhet – men att påverkan sedan har varit relativt kortsiktig. 

Historisk börsutveckling vid geopolitiska kriser 

Om vi ser tillbaka på marknadseffekten av 36 geopolitiska händelser sedan 70-talet, visar det att effekten på marknaden har varit kortsiktig vid krissituationer. Enbart vid ett fåtal tillfällen har en geopolitisk händelse medfört en längre tids negativ marknadspåverkan. I genomsnitt står den amerikanska börsen högre än den gjorde innan krisens utbrott – redan efter en vecka. Det finns självklart en rad olika förklaringar till detta kanske oväntade utfall. Men generellt sett, är osäkerheten som störst när krisen blir ett faktum. Därefter minskar den successivt i takt med att dess effekter börjar bli synliga.

Osäkerhet påstås ofta vara marknadens värsta fiende. Ett påstående som har stöd av det genomsnittliga utfallet för börsutvecklingen. Investerare övertolkar situationen eller agerar känslomässigt på plötsliga och oväntade händelser, vilka generellt sett inte har någon större ekonomisk påverkan. De geopolitiska kriser som har utvecklas till (eller sammanfaller med) ekonomiska kriser har dock ofta en omfattande marknadspåverkan. Ett exempel är Yom Kippur-kriget 1973, där en omfattande oljeblockad skapade stor ekonomiska skada för världsekonomin. Då var dock oljeberoendet betydligt större än idag, vilket ledde till att den amerikanska börsen nära på halverades under det efterföljande året. 

Vid Rysslands invasion av Ukraina den 24:e februari i år, var förvisso osäkerheten stor och kurserna pressade av det osäkra läget. Dock stod den amerikanska börsen på 3,8 procent redan efter en vecka på, för att sedan landa på 5,5 procent efter en månad. Med andra ord, en högre notering än innan invasionen inleddes. I takt med att de ekonomiska konsekvenserna har börjat visa sig har marknaderna reagerat positivt. Detta trots att det förödande kriget redan har pågått en längre tid än vad många initialt hade förutspått.

Kriser leder också ofta till enighet och handling. Det har vi redan sett i stor omfattning i Europa, där den politiska viljan att stötta Ukraina har varit stor. Utöver att värna om den egna säkerheten, har länderna stöttat Ukraina både finansiellt och humanitärt. Tyskland fördubblade exempelvis försvarsanslagen kort efter Rysslands invasion. Energiomställningen från fossila bränslen till förnyelsebara inhemska alternativ har även påskyndats för att snarast möjligt minska beroendet av rysk kol, olja och gas. 

Kriget bedöms påverka världsekonomin negativt 

De globala tillväxtprognoserna har justerats ned i spåren av kriget i Ukraina. Internationella valutafonden (IMF) har nyligen presenterat en ny prognos och bedömer att den globala tillväxten kommer att få en negativ påverkan med 0,8 procent, vilket delvis beror på de ekonomiska konsekvenserna av kriget.

Höga energi- och livsmedelspriser urholkar konsumenternas köpkraft och oron finns för ett försiktigare konsumentbeteende. Problemen i de globala leveranskedjorna förstärks även av omvärldens ambition att isolera Ryssland ekonomiskt. Ryssland och Ukraina är betydande råvaruexportörer, vilket innebär en stor utmaning nu när många företag och länder behöver ställa om och anpassa sig till den nya verkligheten. Samtidigt var den globala konjunkturen mycket stark före invasionen, i spåren av återhämtningen efter pandemin. Tillväxten bedöms därmed trots allt landa på goda 3,6 procent i år. 

IMF bedömer att den ryska ekonomin kommer att krympa med 8,5 procent under 2022 och att ekonomin kommer att utvecklas svagt även under nästa år. Dock utgör Ryssland en begränsad del av världsekonomin, med en BNP före kriget som ligger i paritet med BNP för de nordiska länderna tillsammans. 

Fortsatt stor osäkerhet

Den fortsatta utvecklingen i Ukraina och Ryssland är en osäkerhetsfaktor, där en ytterligare eskalering av kriget tyvärr inte går att utesluta. Samtidigt har företrädare för Nato och de ledande medlemsländerna varit tydliga och upprepat att de inte kommer att ingripa i striderna militärt.

Ryssland är, efter till synes stora militära förluster och omfattande ekonomiska konsekvenser, samtidigt alltmer isolerat genom sanktioner och bojkotter. En långvarig isolering av Ryssland medför kostsamma och tidskrävande förändringar framför allt inom energi- och råvaruförsörjning. Något som i högsta grad även påverkar omvärlden. Kriget och sanktionerna är nu ett faktum och behöver inte nödvändigtvis eskalera ytterligare. Förhoppningsvis kan vi istället se fram mot ett slut på det fruktansvärda krig som nu äger rum.

Ur ett marknadsperspektiv har kriget i sin nuvarande form en allt mindre påverkan. Vi kan se att fokus flyttas till bolagsvinster, räntebanor och konjunkturutveckling igen. Marknaden är cynisk och krass, även om känslomässig oro kan prägla utvecklingen i perioder. Något som vi som investerare bör anpassa oss till för att vara framgångsrika. 

Undvik reaktiva och känslomässiga beslut med diskretionär förvaltning 

Vill du undvika att själv fatta reaktiva och känslomässiga beslut kring dina investeringar och försäkra dig om att strategin ligger fast? Har du dessutom inte själv intresset eller tiden att på egen hand förvalta ditt kapital? Då kan vår diskretionära förvaltning vara ett bra alternativ för dig.

Vad innebär diskretionär förvaltning?

Det betyder att du överlåter den dagliga förvaltningen av ditt kapital till våra professionella förvaltare. Fördelen med diskretionär förvaltning är att du slipper oroa dig över kortsiktiga marknadsrörelser, samtidigt som våra erfarna förvaltare, analytiker och strateger ser till att du har en optimal exponering baserat på dina riskpreferenser och den rådande marknadssituationen.

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

Valfritt