Mindre trumpna utsikter på tillväxtmarknaderna

22 sep. 2016

Det oväntade utfallet i Brexitomröstningen i juni ledde till initial turbulens. När vi summerar sommaren har dock tillväxtprognoser påverkats i mindre utsträckning och för europeisk del har spridningseffekter uteblivit. Förutom stärkta europeiska prognoser har även förutsättningarna på tillväxtmarknaderna stärkts. Vi har i ett flertal steg höjt vår rekommendation för dessa och även i denna rapport kvarstår vår positiva syn. Vi väljer även att ägna vår temadel åt värderingsskillnader relativt de utvecklade marknaderna samt pekar på samband som är värda att beakta. Inom tillväxtmarknader kvarstår vi med vårt gröna betyg för Asien exkl. Japan, medan Östeuropa ligger kvar på gult och Latinamerika på orange. Inom de utvecklade marknaderna föredrar vi fortsatt Europa och Sverige framför Nordamerika, medan den svårbedömda japanska marknaden får ett gult betyg.

Vi rekommenderar fortsatt en viss övervikt mot aktiemarknaden. Aktier har utvecklats väl under året trots att vinstprognoser har reviderats ned. Det gör att värderingar relativt det historiska snittet fortsatt är ansträngda. Men nedrevideringstakten minskar och de grundläggande förutsättningarna med exempelvis en hög direktavkastning kvarstår. Räntemarknaden är vi negativa till dels på grund av den garanterad negativa avkastningen på många korträntor, men även av den ökade risken på obligationsmarknaden. Långräntor har under sommaren fallit och en stor andel av världens obligationsmarknader handlas till negativ ränta. Vi föredrar fortsatt kreditrisk och ser viss potential på framförallt den amerikanska företagsobligationsmarknaden. Men vi sänker vårt betyg för Investment Grade ett steg till ljusgrönt för att återspegla de något större utmaningarna som väntar på framförallt den europeiska marknaden. Vi sänker även vårt betyg för alternativa investeringar ett steg beroende på svårigheten för daglighandlade hedgefonder att skapa avkastning. Generellt är vår syn dock positiv på tillgångsklassen med goda förutsättningar både för råvaror, private equity och fastigheter.

Läs hela rapporten här