”Our currency, your problem”

7 maj 2015
Den globala ekonomin och konkurrenskraften mellan olika länder styrs sedan ett antal år av centralbankernas agerande, och vår bedömning är att den trenden kommer bestå. Tillväxttakten fortsätter att vara måttlig, även om en viss förbättring går att skönja. Inte minst gäller det förutsättningarna i ett antal av de mogna ekonomierna, där återhämtningen fortsätter. Samtidigt sker en avmattning på ett antal större tillväxtmarknader, med tydlig motvind för länder med stort beroende av råvaruexport. Vi har en neutral syn på aktiemarknaden och undviker obligationer med långa löptider. Vi gör fortsatt bedömningen att det kan finnas mer potential i alternativa investeringar under året. I vår temadel gör vi en djupdykning i konsekvenserna av historiska räntehöjningscykler i USA för att göra en bedömning av hur konjunktur och värdepappersmarknader kan utvecklas framöver

Vi rekommenderar fortsatt en neutral allokering mot aktier, vilket innebär att rebalansera portföljen till en neutral riskposition efter årets starka uppgång. Den övergripande makrobilden är i princip oförändrad sedan inledningen på året men där ett antal faktorer talar för att trenden kortsiktigt kan stärkas i såväl USA som Kina efter den svaga starten på året. Vi förordar en övervikt mot utvecklade marknader framför tillväxtmarknader, med Europa och Japan som förstaval. Vad gäller exponeringen mot räntemarknaden är vi försiktiga och underviktar tillgångsslaget. Vi undviker långa löptider då vi ser en uppenbar risk i segmentet, men rekommenderar även en översyn av exponeringen mot korträntefonder, där vi med dagens extrema ränteläge har svårt att se en rimlig avkastning räknat efter fondavgifter. Som instrument att hantera risken i en portfölj bedömer vi emellertid att korträntefonder fortfarande är det bästa alternativet. Rekommendationen är främst att välja att ta något högre kreditrisk i portföljen, men att vara selektiv med de enskilda fondvalen. Vi söker istället investeringar i alternativa tillgångsslag, som kan ge oss en god riskjusterad avkastning, företrädesvis via hedgefonder men även investeringar i andra alternativ som exempelvis konvertibelfonder skapar möjligheter till en högre avkastning än på räntemarknaden.

Samtidigt som tillväxten på de utvecklade marknaderna visar en viss återhämtning finns tydliga problem på vissa av de större tillväxtmarknaderna, med negativ tillväxt i Ryssland och Brasilien samt en successiv avmattning i Kina. Skillnaderna i tillväxt mellan de stora industrinationerna och tillväxtmarknaderna är på den lägsta nivån på 15 år. Även om Europa står inför fortsatta utmaningar väntas den europeiska centralbankens kraftfulla åtgärder ge effekt och bryta den negativa trenden i regionen. Euron har försvagats kraftigt mot dollarn, vilket kommer att stärka konkurrenskraften i regionen. Vi ser också möjligheter för lönsamhetsförbättringar hos de europeiska företagen och därmed stöd för aktiemarknaden, vilket stärks av ett tydligt värderingsstöd för den europeiska aktiemarknaden. Även för Japan ser vi möjligheter till en stabilare resa framöver, efter att landet lyft ur förra årets recession. Värderingen av den japanska aktiemarknaden är inte avskräckande och börsbolagen vidtar mer aktieägarvänliga åtgärder, via exempelvis återköp av aktier och höjda utdelningsnivåer. Vi överviktar således dessa två regioner i vår investeringsindikator. I samband med uppviktningen av Japan i mars justerades rekommendationen för USA ned ett steg i indikatorn. Landet närmar sig inledningen på en räntehöjningsfas och dollarn har i samband med detta stärkts avsevärt, vilket hämmar landets exportindustri. Efter att under en längre tid utvecklats starkare än världsindex värderas också den amerikanska aktiemarknaden tydligt över historiskt snitt. På tillväxtmarknaderna föredrar vi exponering mot Asien, där vi ser störst möjligheter för god tillväxt, och dessutom störst positiv påverkan från det lägre oljepriset. Vi noterar dock att värderingen på den kinesiska marknaden börjar närma sig farliga nivåer och att det finns tecken på en börsbubbla i landet. Samtidigt är värderingen på den ryska och brasilianska aktiemarknaden låg, vilket är en anledning till att vi genomför en mindre uppjustering av betyget för Latinamerika, en region som har utvecklats svagt under en längre period.

Läs hela vår marknadsanalys här.