Söderberg & Partners strategirapport: dags att minska amerikanska aktier

9 juni 2015
Minska andelen amerikanska aktier och undvik långa obligationsfonder. Öka istället aktiedelen i Europa, Japan och Sverige. Dessutom ser det ljust ut för företagsobligationer och alternativa tillgångar som hedgefonder. Det är några slutsatser från Söderberg & Partners senaste strategirapport.

Tre gånger per år tar Söderberg & Partners analysavdelning fram en omfattande strategirapport. Rapporten går igenom konjunkturen och värderingen av tillgångar som aktie- och räntemarknaden. Analysen resulterar i konkreta råd över hur sparare kan placera. 

Rapporten analyserar den globala konjunkturen som i sin tur styr utvecklingen på värdepappersmarknaderna, som till exempel aktie- och räntemarknaden. Matthias Gietzelt, ansvarig för marknads- och aktieanalys på Söderberg & Partners, ser tydliga trender.

– USA ligger långt fram i konjunkturen och börjar visa tecken på viss avmattning. De senaste månaderna har det börjat ljusna för Europa. Även Japan, som har sjösatt stora reformer, ser vi positivt på, säger Matthias Gietzelt.

Gloabala aktiemarknaden högre värderad

Enligt Matthias Gietzelt är den globala aktiemarknaden 20-30 procent högre värderad än det historiska genomsnittet. Bolaget har en så kallad neutral syn på aktier. 

– Aktiemarknaderna är relativt dyra och potentialen inte så stor. Men trots det tror vi mer på aktier än på räntebärande placeringar. Vi bedömer att börserna i den utvecklade delen av världen kommer att gå bättre än tillväxtmarknader. Det är framför allt börserna i Europa, Japan, Sverige samt Asien exklusive Japan som vi tror mest på, säger han. 

Europeiska aktier gynnas bland annat av europeiska centralbankens stimulanser och av en svag euro. Asien exklusive Japan spås också en positiv utveckling.

– Företagen är rimligt värderade och gynnas av hög ekonomisk tillväxt, en tillväxt som troligen kommer att öka som en följd av fler ekonomiska stimulanser, säger han. 

– Stockholmsbörsen är kraftigt valutadopad eftersom kronan har försvagats. Men svenska företag gynnas av konjunkturen i Europa och USA och vi tror att kurserna kan stiga ytterligare. 

Strategirapporten ger negativ rekommendation för USA, tillväxtmarknader i Latinamerika och Östeuropa samt för obligationer. De senare eftersom ränterisken har ökat. Ränterisk är risken för att värdet på till exempel en obligation ändras som en följd av förändrade marknadsräntor. Högre räntor påverkar långa obligationsfonder negativt. 

– Vi anser att räntorna kommer att stiga och därför bör man undvika långa obligationsfonder. En bra lösning är att placera i företagsobligationer med hög kreditrisk men som har låg ränterisk, säger Matthias Gietzelt. 

USA får negativ rekommendation

Den amerikanska börsen har stigit under flera år och får en negativ rekommendation i Söderberg & Partners rapport. 

– Vi anser att sparare bör minska andelen amerikanska aktier. Börsen är högt värderad och den amerikanska ekonomin visar tecken på att mattas av, delvis beroende på att den starka dollarn försvårar för landets exportbolag, säger han. 

Matthias Gietzelt ser möjligheter för alternativa tillgångar som hedgefonder. De kan placera relativt fritt – till exempel i aktier, räntor och råvaror – och kan investera så att fonden gynnas både av stigande och fallande marknader. 

– Börsen är högt värderad. Eftersom hedgefonder har ett mer flexibelt placeringsmandat kan de positionera sig för fallande priser på risktillgångar såsom aktier. Därmed utgör de ett intressant alternativ för den som vill vikta ned sin aktieportfölj till förmån för andra tillgångsslag, avslutar Matthias Gietzelt. 

Läs hela rapporten här.

 

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!