Söderberg & Partners strategirapport

22 okt. 2015
Kinas officiella ekonomiska tillväxt är överskattad. Den faktiska tillväxten är 3,5-4 procent, inte 7 procent. Det framkom i Söderberg & Partners senaste strategirapport som även tagit tempen på världens finansmarknader.

Kina är mitt uppe i processen att växla om sin ekonomi från att vara investeringsdriven till att bli konsumtionsdriven. De styrande har som mål att den ekonomiska tillväxten ska vara 7 procent, vilket även var den officiella tillväxten under årets första och andra kvartal.

– Li Keqiang, Kinas premiärminister, sa redan 2007 att statistiken var handgjord och opålitlig. Vi har analyserat Kinas ekonomi noga utifrån fler parametrar och har kommit fram till att den faktiska BNP-tillväxten är 3,5 – 4 procent, säger Matthias Gietzelt, chefsstrateg på Söderberg & Partners och berättar att det råder recession i vissa segment i Kina.

Söderberg & Partners egen indikator över Kinas BNP-tillväxt tar hänsyn till en rad parametrar, exempelvis: industriproduktion, fraktvolym på tåg, detaljhandel, förändringar i exporten och elproduktion.

Råvaruboomen är över

Kina, världens verkstad, förbrukar mycket råvaror. Landet står för omkring hälften av världens stålproduktion. De senaste 30 åren har stålproduktionen ökat med motsvarande hela Sveriges stålproduktion – varje månad. Men den tillväxten har nu avstannat.

– Råvaruboomen är över och Kina kommer att behöva ställa om sin ekonomi. Dessutom påverkas Kina negativt av demografiska förändringar, säger Matthias Gietzelt.

Enbarnspolitiken kommer att leda till att andelen av befolkningen som arbetar blir allt färre. År 2050 kommer 59 procent av befolkningen att arbeta, jämfört med dagens 74 procent.

– Kina följer samma scenario som Japan med en allt större andel äldre av befolkningen. Om Kina vill upprätthålla samma välfärd som idag måste de effektivitetsförbättra med 2 procent per år. Det är ett tufft mål. Trots hårda ansträngningar har Japan endast lyckats effektivisera med 0,8 procent per år, säger han.

Måttlig påverkan på börserna

Trots att Kina går mot lägre tillväxt lär det inte påverka västvärldens börser i någon större utsträckning. I genomsnitt har börsbolagen på de större utvecklade marknaderna en försäljningsandel på mellan 5 – 7procent mot Kina. Amerikanska börsbolag har cirka 5 procent av sin försäljning till Kina och det motsvarar 2 procent av nettovinsten. Men vissa sektorer kommer att drabbas hårdare.

– Delar av verkstadssektorn har långt högre exponering mot Kina och kommer därmed att tappa i omsättning. Många tillväxtmarknader är också mycket beroende av den kinesiska ekonomin, säger han.

En slutsats från Strategirapporten är att USA har kommit relativt långt i konjunkturcykeln. Börsen har stigit under sju år, ekonomin är relativt stark, men det är för tidigt att kliva ur den amerikanska aktiemarknaden.

– Om det historiska mönstret upprepar sig så befinner sig USA i recession sommaren 2017. Det är vårt huvudscenario och börsen brukar vända ned cirka ett halvår före, säger Matthias Gietzelt.

Europa är i expansionsfas med bland annat ökad kredittillväxt och konsumtion. Enligt Matthias Gietzelt kommer troligen den europeiska aktiemarknaden att utvecklas väl. Däremot ser det dystert ut för börserna i råvarutunga länder som till exempel Brasilien.

Sammantaget har Söderberg & Partners en neutral syn på aktiemarknaden. Bolaget rekommenderar en övervikt mot utvecklade marknader framför tillväxtmarknader, med Europa och Japan som förstahandsval, se diagram intill. Bland räntor underviktas framför allt långa räntor, men även placeringar i korta räntor bör ses över som en följd av det låga ränteläget.

– Vi rekommenderar investerare att ta något högre kreditrisk i ränteportföljen. Dessutom anser vi att alternativa placeringar har förutsättningar att utvecklas väl, avslutar Matthias Gietzelt.

Fakta: Slutsatser från Strategirapporten

  • De långsiktiga argumenten för en relativ positiv syn på aktier mot räntor kvarstår med bland annat en hög direktavkastning och valutadoping på flera marknader.

  • Alternativa tillgångsklasser bör gynnas mest i lågräntemiljön med attraktiva finansieringsmöjligheter och bredare placeringsunivers.

  • Vi anser att vi har kommit långt i konjunkturcykeln, främst i USA, men att det samtidigt bör finnas en period kvar innan vi når en tydligare avmattningsfas.

  • Inledningen av en räntehöjningsfas brukar normalt vara för tidigt att kliva av riskfyllda tillgångar som aktier.

Läs hela straterapporten här.