Låst politiskt läge öppnar upp för nya ekonomiska möjligheter

17 nov. 2020
Trots att det amerikanska valet slutade i ett resultat som på förhand klassades som det värsta ur ett börsperspektiv, har världens aktiemarknader stigit på bred front sedan valdagen. Hur hänger allt detta ihop?

Inför valet räknade marknaden, samt opinionssiffrorna, med att demokraten Joe Biden skulle gå mot en jordskredsseger och att demokraterna skulle ta tillbaka kontrollen över senaten i ett så kallat ”blue sweep” (demokratisk senat + representanthus). Så blev dock inte utfallet och istället pekar mycket på att republikanerna behåller majoriteten i senaten, vilket betyder att vi återigen har en splittrad kongress eftersom demokraterna behåller majoriteten i representanthuset. Men hur kan då börserna stiga trots detta låsta politiska läge och med en generellt mindre aktiemarknadsvänlig president?

Politisk låsning förhindrar radikala förändringar

Joe Biden är på många områden betydligt mindre radikal än många andra demokratiska kandidater då han tillhör mittfåran inom partiet. Däremot upplevs hans politiska agenda mindre aktiemarknadsvänlig, jämfört med Trumps där börsens utveckling sågs som ett prestationsmått för hans eget presidentskap. Bidens vallöften om att höja bolagsskatterna, men också hans ambition att konkurrensutreda de stora amerikanska teknikrelaterade bolagen som står för en betydande del av ett amerikanskt, och således globalt, börsindex skulle kunna missgynna börsen.

Med en splittrad kongress förhindras däremot Biden från att driva igenom ny lagstiftning som annars hade kunnat påverka marknaden negativt. Paradoxalt nog verkar marknaden gilla det faktum att vi har en politisk låsning inom kongressen eftersom det minskar presidentens förutsättningar att radikalt förändra nuvarande redan kända politik. Samtidigt blir det svårare att dra tillbaka Trumps tidigare marknadsvänliga reformer. Det gör att marknaden, trots all oklarhet, har fått en viss förutsägbarhet i vilka förändringar som kan ske i USA efter valet.

Vad betyder resultatet för risktillgångar?

Ur ett marknadsperspektiv är det av största vikt att USA får till ett stödpaket till  hushåll och företag, men låsningar inom kongressen och oenigheter mellan republikanerna och demokraterna har gjort att inget klubbats igenom under hösten. Trots en fortsatt splittrad kongress har chanserna förbättrats under den mer kompromissvänlige Joe Biden, även om det kan bli mindre än man tidigare hoppats på och förhandlingarna riskerar att dra ut på tiden. En majoritet av Republikanerna i senaten talar för att Biden kommer behöva sträcka ut, inte bara en, utan båda händerna till Republikanerna för att komma överens om stimulanspaketet. I förhandlingarna kan Biden tvingas ge upp planerna på stora skattehöjningar för bolagen som aktiemarknaderna tidigare oroat sig för.

Givet Joe Biden som sittande president med en splittrad kongress är följande utveckling den mest sannolika att vänta i närtid.

  • Börs: Utfallet saknar en tydlig positiv trigger mer än att det låsta läget skapar en viss förutsägbarhet framåt när förändringar blir svårare att få igenom. Med minskade risker för mindre marknadsvänlig politik förblir därför aktiemarknadens förutsättningar goda. Givet svagheten i den amerikanska ekonomin, som en följd av coronapandemin, är det rimligt att anta att en skattehöjning inte kommer att vara högst prioriterat även om den mot förmodan skulle få bäring inom kongressen. En förhoppning om bättre kompromissvilja hos Biden kan leda till ett stimulanspaket som den ekonomiska utvecklingen behöver. En potentiellt minskad geopolitisk spänning är även positivt. Möjligheter finns att kapital succesivt söker sig till marknaden när ett riskmoment nu är borta.

  • Sektorer/Regioner/Stilar: En viss tillbakagång till årets tidigare trender är fullt möjlig (som frångåtts senaste månaden när ”Blue sweep” scenariot ökat) – där tillväxtorienterade sektorer presterar starkare än värdeorienterade sektorer. Tillväxtmarknaderna har goda förutsättningar på mindre geopolitisk spänning och svagare dollar. Samtidigt är USA fortsatt att föredra framför Europa på grund av sektorsammansättning som gynnas av de låga räntorna och minskade regleringsrisker kring teknikjättarna.

  • Räntor: Utfallet av presidentvalet med försvårade förutsättningar att få till stora stimulanspaket sätter press på räntorna. Ett försenat stimulanspaket kan även innebära att USA:s centralbank tvingas till undsättning och kommer därigenom försöka hålla räntorna låga längre. Samtidigt ger de senaste vaccinframgångarna stöd åt räntorna på uppsidan.

  • Dollarn: Efter en initial dollarförstärkning på en ökad osäkerhet kring valresultatet går det nu att se förutsättningar för en fortsatt dollarförsvagning när strålkastarljuset återigen riktas mot negativa räntedifferenser mot omvärlden och ett utökat amerikanskt handels- och budgetunderskott, som generellt sett är negativt för den amerikanska dollarn.

Hur agerar vi?

När vi väger samman allt pekar mycket på ett ganska oförändrat läge avseende förutsättningarna för finansiella tillgångsslag och vi gör därför initialt inga förändringar i vår allokering på grund av valresultatet. Vi bedömer att vi är välpositionerade givet förväntat valresultat, som i sig inte bör innebära något dramatiskt trendskifte beträffande utsikterna för finansmarknaderna.

Aktiemarknaden behöver fortsatt stöd av en samlad politisk stimulansvilja som bidrar till ekonomisk återhämtning och kan erhålla visst stöd av den politiska förutsägbarhet som en splittrad kongress innebär. Amerikanska långräntor lär förbli under press och möjligtvis lite mer än om Biden hade fått styra med en demokratisk kongress, eftersom den ekonomiska återhämtningen kan antas bli något mer utdragen med dagens utgångspunkt. Det får även dollarn att försvagas, vilket är en viktig förutsättning för den generella riskaptiten på marknaderna.

Då vi ser en period med fortsatt ekonomisk återhämtning, understödd av låga räntor och stora stimulanser, trots en negativ covid-19 utveckling, är det sammantaget ett klimat som har goda förutsättningar att attrahera kapital till aktiemarknaden. Att vi dessutom lämnat ett riskmoment bakom oss bör få kapital att flöda tillbaka börsen då många investerare avvaktat valet och inväntat resultatet.

Har du frågor gällande valutfallet, hur det påverkar dig och din portfölj? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!