Vi rekommenderar en övervikt mot aktiemarknaden

26 maj 2016
Sedan december föregående år är vi mer neutrala kring utvecklade marknader relativt tillväxtmarknader. Förtroendet för centralbankers stimulanser har minskat och oron ökar för den långsiktiga påverkan från lågräntemiljön. Dessutom har dollaruppgången mattats av, råvarupriser stabiliserats och de kinesiska tillväxtprognoserna reviderats upp, vilket ger stöd för tillväxtmarknader. Sedan början på maj är vårt betyg för tillväxtmarknader ljusgrönt medan utvecklade marknader har ett orange betyg. Inom tillväxtmarknader lyfter vi upp Östeuropa till en gul signal, kvarstår med Asien exkl. Japan på grönt och Latinamerika på orange. På de utvecklade marknaderna föredrar vi Europa och Sverige före USA och Japan.

Vi rekommenderar fortsatt en viss övervikt mot aktiemarknaden. Aktier har utvecklats väl sedan vår föregående strategirapport, men samtidigt har vinstrevideringstrenden varit fortsatt negativ. Det gör att vi ser ansträngda värderingar på de flesta utvecklade marknaderna samtidigt som fortsatt stöd fås från en god direktavkastning. De höga riskerna på obligationsmarknaden kvarstår och de negativa korträntorna ger ingen anledning att äga exempelvis fonder av detta slag mer än av portföljtekniska skäl. Penningmarknadsinvesteringar har vi ett rött betyg på.

Vi föredrar fortsatt kreditmarknaden trots den goda utvecklingen i inledningen på året. Stöd fås från den europeiska centralbankens tillgångsköp samtidigt som potentialen i USA är fortsatt god och förutsättningarna är på plats för ytterligare sänkta kreditspreadar. Vi rankar alternativa investeringar högt, där vi inkluderar både råvaror, hedgefonder, private equity och fastigheter. Vissa segment gynnas av lågräntemiljön medan hedgefonder borde gynnas om volatiliteten skulle tillta. Inom råvaror tror vi på en fortsatt stabilisering.

 

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners är Sveriges ledande obundna rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi har tillgång till Nordens största fristående analysavdelning, vilken dagligen följer försäkringsbolagen, bankerna, fondbolagen och investmentbankerna ur ett produktperspektiv

Viktig information

Denna rapport är framtagen av Söderberg & Partners Securities AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Källor till information som ligger till grund för analysen kan bland annat vara bolagsinformation och analysdatabaser.

Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Analytiker: Fredrik Strömberg, Matthias Gietzelt, Carl Christian Ottander, Thomas Grönqvist, Mats Gunnå, Sina Kazemi, Peng Zhou

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

Valfritt