Användarvillkor

Söderberg & Partners Onlinetjänst

Användarvillkoren gäller ej för Söderberg & Partners Löner AB. Onlinetjänsten är en informationstjänst som tillhandahålls av Söderberg & Partners* på soderbergpartners.se och dess subdomäner. Genom att använda Onlinetjänsten godkänner du, och åtar dig att följa, dessa användarvillkor. Om du inte vill godkänna eller följa användarvillkoren får du inte tillgång till Onlinetjänsten.

1. Villkorens omfattning och tillämplighet

För användning av Onlinetjänsten gäller dessa användarvillkor samt de instruktioner som vid var tid anges i Onlinetjänsten. Som Användare av Onlinetjänsten ansvarar du för att din användning sker i enlighet med dessa bestämmelser. Du bör regelbundet ta del av de instruktioner som tillhandahålls i Onlinetjänsten. Eventuella ändringar av dessa användarvillkor och övriga instruktioner gäller i förhållande till dig från och med att meddelandet om detta förts in i Onlinetjänsten. Användning av Onlinetjänsten förutsätter att du har en dator eller annan kompatibel enhet, internetanslutning och uppdaterad browserprogramvara.

2. Säkerhet vid inloggning m.m.

Du kommer åt Onlinetjänsten genom att gå in på soderbergpartners.se och logga in på det sätt som anges där. Du ansvarar själv för att din e-legitimation (och utrustning till denna) alternativt ditt användarnamn och ditt lösenord förvaras på ett betryggande sätt. För att undvika obehörig tillgång till uppgifter som är personliga för dig får du inte ge utomstående tillgång till dessa.

Vid minsta misstanke om att någon annan person fått kännedom om ditt lösenord ska du omedelbart ange ett nytt lösenord. Vid misstanke om obehörigt utnyttjande av Onlinetjänsten, kontakta omedelbart Söderberg & Partners på: 08-45 150 00 eller info@soderbergpartners.se.

3. Om Onlinetjänsten

När du har loggat in på Onlinetjänsten har du möjlighet att tillhandahålla information om dig själv, din familjesituation och din ekonomiska situation. Du får även tillgång till viss annan övergripande information om dig själv. Beroende på vilka tjänster du, och/eller din arbetsgivare, har hos Söderberg & Partners får du även tillgång till en eller flera av följande delar av Onlinetjänsten under olika menyflikar:

 • Kapital & förmögenhet
 • Pension & försäkringar
 • Kompensation & förmåner

Till varje menyflik finns en rad olika funktioner kopplade. Beroende på vilka tjänster du har tillgång till kan du erhålla information om exempelvis fondsparande, pensionssparande, försäkringsskydd och löneförmåner samt prognoser om ditt pensionssparande. Du kan även ha möjlighet att göra olika val och beställningar.

För att göra detta möjligt kan Söderberg & Partners komma att hämta information från olika källor:

 • dig själv
 • din arbetsgivare
 • Pensionsmyndigheten och andra myndigheter
 • Försäkringsbolag och/eller pensionsbolag som du eller din arbetsgivare har avtal med
 • Företag som tillhandahåller löneförmånstjänster

Onlinetjänsten tillhandahålls till personer som har ett kundförhållande med Söderberg & Partners eller vars arbetsgivare har ett sådant kundförhållande.

Framräkningen av prognoser baseras bland annat på uppgifter du själv lämnat som sammanräknas med uppgifter från externa källor i en kalkylmodell. Om Söderberg & Partners inte har fullständiga eller korrekta uppgifter kan prognosen bli ofullständig eller missvisande. Eftersom prognosen är en uppskattning och beräknas enligt vissa schabloner som kan skilja sig från verkliga parametrar om till exempel avkastning kan det verkliga utfallet skilja sig från prognosen. I de fall information lämnas om tidigare avkastning och värdeutveckling är det även viktigt att notera att detta inte ger någon säker vägledning i fråga om framtida avkastning och värdeutveckling.

4. Åtagande om utbyte av information

I syfte att tillhandahålla Onlinetjänsten som anges ovan till dig och ge dig så samlad, tydlig, fullständig och interaktiv information som möjligt i Onlinetjänstens olika funktioner åtar sig vart och ett av de olika bolag som ingår i Söderberg & Partners genom dessa villkor att lämna ut och hämta in information om dig från andra bolag inom Söderberg & Partners i den utsträckning det behövs för detta syfte.

Givetvis ska ovan nämnda informationsutbyte vara förenlig med lag. Exempelvis får inte ett bolag som ingår i Söderberg & Partners och som utgör ett personuppgiftsbiträde handla i strid med personuppgiftsansvariges instruktioner, vilket innebär att oaktat ovanstående kan i vissa fall bolag inom Söderberg & Partners förhindras att utbyta information och således också att tillhandahålla därtill relaterad funktionalitet.

5. Rättigheter

Du får inte kopiera och/eller använda det material som tillhandahålls på Onlinetjänsten på annat sätt eller för andra ändamål än vad som följer av den normala användningen av Onlinetjänsten, oavsett om detta sker avsiktligt eller oavsiktligt. Sådant material får inte distribueras eller på annat sätt användas i allmänt eller kommersiellt syfte. Med normal användning menas den verksamhet som Söderberg & Partners erbjuder genom sitt tjänsteutbud. Ingenting i dessa användarvillkor ska tolkas som en överlåtelse till dig av någon äganderätt, immateriell rättighet eller licens till Onlinetjänsten utöver vad som uttryckligen anges i användarvillkoren, och du åtar dig att inte återskapa, kopiera, sälja eller på annat sätt vidareutnyttja Onlinetjänsten för något annat ändamål. Det är otillåtet att använda alla former av scrapers på Onlinetjänsten.

6. Ansvarsbegränsning

Utöver vad som framgår av lag ansvarar Söderberg & Partners inte för felaktigheter och brister i den information som tillhandhålls genom Onlinetjänsten och ansvarar därmed inte för några direkta eller indirekta skador eller förluster som du kan komma att lida i anslutning till, eller på grund av din användning av, Onlinetjänsten. Söderberg & Partners ansvarar inte heller för sådana eventuella felaktiga, ofullständiga eller missvisande prognoser som beror på sådan schablonberäkning eller som är felaktig på grund av ofullständig eller felaktig information från försäkringsbolag och/eller andra uppgiftslämnare.

Söderberg & Partners ansvarar inte för skada eller olägenhet som beror på driftavbrott eller andra störningar i tele-, dator-, eller annan kommunikationsförbindelse, datorutrustning eller datasystem, datorvirus, hackning eller andra säkerhetsintrång, eller annan omständighet, oavsett om dessa ligger inom eller utanför Söderberg & Partners kontroll.

Söderberg & Partners ansvarar inte heller för fel eller problem som hänför sig till e-legitimation och motsvarande som du har fått från utomstående parter eller för fel eller problem som hänför sig till att Söderberg & Partners varit förhindrad att utbyta information på det sätt som framgår av punkten 4 ovan.

7. Avregistrering

Du kan närsomhelst avregistrera dig från Onlinetjänsten genom att följa de instruktioner som anges på din profil.

Söderberg & Partners har rätt att utan föregående avisering stänga din tillgång till Onlinetjänsten vid misstanke om obehörigt utnyttjande eller risk för obehörigt utnyttjande föreligger enligt Söderberg & Partners bedömning. Detta gäller även om du varit inaktiv i ett år, om du bryter mot någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor eller det föreligger några andra särskilda skäl för Söderberg & Partners.

Söderberg & Partners har rätt att uppdatera Onlinetjänsten, till exempel att lägga till eller ta bort funktioner. Söderberg & Partners har också rätt att ändra dessa användarvillkor eller att upphöra att tillhandahålla Onlinetjänsten efter meddelande om detta på Onlinetjänstens hemsida eller på annat sätt inom rimlig tid i förväg.

8. Tillämplig lag m.m.

Svensk rätt ska vara tillämplig med avseende på dessa användarvillkor. Eventuell tvist avgörs av behörig svensk domstol.

*Med Söderberg & Partners avses i dessa användarvillkor vart och ett av dotterbolagen till PO Söderberg & Partners Holding AB. Dessa är:

 • PO Söderberg & Partner AB, 556659–9964
 • Söderberg & Partners Förmåner AB, 556797–0594
 • Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, 556707–7648 (har tillstånd för försäkringsdistribution och står under finansinspektionens tillsyn)
 • Söderberg & Partners Securities AB, 556674–7456 (är värdepappersbolag och har tillstånd för försäkringsdistribution, står under finansinspektionens tillsyn)

Söderberg & Partners kan kontaktas på följande sätt om du har någon fråga eller ett klagomål:

Besöksadress: Stureplan 8, 114 35 Stockholm
Telefon: 08-451 50 00
E-post: info@soderbergpartners.se

Dessa användarvillkor tillhandahålls på svenska och engelska. Söderberg & Partners åtar sig att kommunicera på svenska.