Skip to main content Skip to main navigation

ECB överraskar och skiftar fokus

ECB överraskar och skiftar fokus

11 mars · 2016

Under torsdagseftermiddagen var det äntligen dags för ECB:s väntade räntebesked, och till skillnad från december månads besvikelse i samband med räntemötet så lyckas man idag överleverera när det kommer till räntor och åtgärder. Detta också under en tid där många har ifrågasatt huruvida man från centralbankens sida har något torrt krut kvar att arbeta med. Vi såg idag att denna oro var obefogad.

Först och främst den del som låg inom marknadens förväntansbild, depositräntan. I enlighet med förhandsestimaten sänker man denna från -0,30 procent till -0,40 procent, och trots diskussioner kring detta så väljer man att inte applicera någon form av nivåsystem eller undantag för detta. Dels beror detta på att ett sådant system inom Eurozonen skulle vara otroligt komplext, men även för att signalera att man inte kan gå hur långt som helst med ytterligare sänkningar. Något som däremot inte var väntat var att även styrräntan sänktes från 0,05 procent till noll, men också den något mindre viktiga marginalräntan sänktes from 0,30 procent till 0,25 procent. Samtidigt ökar de månatliga tillgångsköpen från 60 till 80 miljarder euro, där man också inkluderar eurodenominerade företagsobligationer med hög kreditvärdighet, dock ej bankobligationer. Vi har berört denna möjlighet tidigare, även om detta inte helt låg inom marknadens förväntningar.

Ovanstående aspekter hör i stor utsträckning till de generella stimulanserna som utgör ECB:s totala åtgärder. Allra mest överraskande idag, och kanske viktigast i sammanhanget, är det nya TLTRO-programmet (Targeted Long-Term Refinancing Operations). Detta är långfristiga lån till banker med fyra års löptid som kommer att erbjudas vid fyra tillfällen, en per kvartal med start juni 2016. Det intressanta här är räntan på dessa erbjudanden. Denna kommer att börja på nivån för styrräntan, och beroende på hur mycket av denna likviditet som banken väljer att låna ut kan denna komma att reduceras ned till depositräntan. Med dagens räntebesked innebär det en potentiell ränta på -0,4 procent. Detta gör man för att få igång lånetillväxten ytterligare. Denna har återhämtat sig, men man anser alltså att den trots detta är för låg. Det, enligt vår bedömning, mest intressanta med dagens besked är skiftet i fokus. Från att besluten i största grad har handlat om valutan och att försvaga den så börjar man faktiskt att rikta in sig på problemområden. Staterna har inte använt stödet från ECB för att i sin tur sjösätta nödvändiga finanspolitiska förändringar för att få fart på ekonomin, så nu riktar man istället in sig på bolagen och hoppas att transfereringen till den reala ekonomin ska fungera bättre. Man spelar också på det inhemska kortet, där man vill få bankerna att låna ut mer och bidra till ökad efterfrågan. Så i slutändan var dagens besked inte riktat mot marknaden, utan snarare direkt mot banker, företag och hushåll. Detta är enligt oss ett mycket positivt skifte från ECB:s sida, och nu hoppas vi att också den europeiska regeringarna gör sitt för att stödja ekonomin genom finanspolitiken.

Den initialt mycket positiva marknadsreaktionen kom av sig efter en stund, då man i den efterföljande presskonferensen där man spelar ned möjligheten för ytterligare räntesänkningar givet dagens utsikter, och lustigt nog stärks euron. Men i vår mening fanns det ingenting annat han kunde säga. För om de ansåg att mer behövdes så hade de säkerligen gjort så redan nu. Man poängterar däremot att räntorna kommer att vara mycket låga under en väldigt lång tid, klart längre än tidsspannet för tillgångsköpsprogrammet. Dagens nyheter visar att oron kring ECB:s handlingskraft var överdriven, och tänker man på att ett QE-program i princip sågs som en omöjlighet för ett par år sedan så är det häpnadsväckande att vi idag ser ett TLTRO-program med -0,4 procents ränta. Mario Draghis beslutsamhet att göra allt som krävs för att uppnå inflationsmålet står sig med andra ord fortfarande. Från Riksbankens sida väntar vi oss inte att någonting förändras i och med detta. Kronan har till och med försvagats mot euron, och handelsviktad ligger den idag på en nivå som överensstämmer med Riksbankens egna prognoser.

Analys

Bolagen som klarar sig bäst på börsen över sommaren

24 juni · 2019

Det är inte bara vi människor som tar semester under sommaren. Även kapitalet på börsen brukar historiskt sett slå av på tempot under sommarmånaderna och bjuda på en något mer blygsam avkastning under denna period jämfört med resten av året. Men, det finns sektorer och bolag som tenderar att prestera betydligt bättre än marknaden i stort under sommaren. 

Den gamla börsdevisen ”Sell in May and go away” påstås vara ett flera hundra år gammalt uttryck som härstammar från slutet av 1600-talets England. Det sägs att förmögna investerare i London sålde sina aktier över sommarmånaderna eftersom de inte kunde övervaka sina positioner under semestern. Säljtrycket på aktier resulterade ofta en i svag börsutveckling under denna period och konsekvensen var att man råddes att hålla sig borta.

Även om finansmarknaderna ser fundamentalt annorlunda ut idag lyckas det klassiska uttrycket alltjämt hålla sig relevant. Historiskt har Stockholmsbörsen genererat en genomsnittlig negativ avkastning under sommarmånaderna och avkastningen tenderar, generellt sett, vara svagare då i förhållande till resterande delen av året. Trots det förekommer det historiskt sett fler sommarperioder med positiv avkastning än negativa.

En förklaring till de historiskt svaga sommarperioderna är att handelsvolymerna på börsen minskar under denna period. Den tunna handeln gör dessutom marknaden något mer överkänslig för politiska och ekonomiska nyheter. Det är också vid denna tidpunkt som många investerare börjar ifrågasätta bolagens helårsprognoser. En avslutad utdelningssäsong kan också bidra till ett allmänt svalt intresse för aktier under sommarmånaderna.

Stark start på året – stark sommar

En positiv börsutveckling i inledningen på året har historiskt ofta följts av en positiv börsutveckling även under sommarmånaderna. Historiken talar således för att vi mycket väl kan få se en positiv börsutveckling även under sommaren 2019.

Defensiva sektorer och storbolag har utvecklats bättre

Historiskt sett kan vi konstatera att sektorer av mer defensiv karaktär överlag haft en något bättre utveckling över fler sommarperioder än sektorer av mer cyklisk karaktär. Samtidigt har genomsnitt- och medianavkastningen i många fall också varit bättre bland defensiva sektorer. Bland annat kan vi se att den mer offensiva teknologisektorn i genomsnitt genererat en negativ avkastning över sommaren medan hälsovårdssektorn, som kan anses vara av mer defensiv karaktär, i genomsnitt utvecklats positivt.

Vid jämförelse av stora respektive små bolag kan vi se att de större bolagen oftare utvecklas positivt under sommarmånaderna. Men när börsen väl går upp, är det småbolagen som tagit täten och genererat en högre genomsnittlig avkastning under sommarmånaderna. Säsongsmönstret speglar alltså till viss del börsen generellt, där storbolagen ofta utgör en tryggare investering men där den som söker mer risk med fördel kan investera i de mindre bolagen och över tid erhålla en högre avkastning.

Bolag som historiskt presterat bra över sommarmånaderna

Av bolagen som vi bevakar inom OMXS30 har vi tagit fram de bolag som historiskt har utvecklats bäst, både i förhållande till resten av året men också i förhållande till index. Filtrerat på andelen av somrar med positiv utveckling relativt index, framgår det att defensiva bolag, över tid, har presterat bättre under sommarmånaderna än mer cykliska aktier. I tabellen nedan finns en sammanställning över de parametrar vi tittat på och de bolag som vi analyserat under sommarmånaderna.

Perioden som ligger till grund för analysen är baserad på tillgänglig index- och kursdata som sträcker sig från 1996 (indexnivå) och 2001 (sektornivå).

Om du vill veta mer om analysen och hur börsen brukar bete sig under sommaren kan du lyssna på en längre intervju med vår investeringsstrateg Dick Ingvarsson i Ekonomiekot här.

Analys

Indikatorerna som visar när risken ökar

18 januari · 2018

Söderberg & Partners Marknadsriskindikator hjälper till att identifiera långsiktiga risker på aktiemarknaden

En stor utmaning som många analytiker tampas med är att försöka identifiera indikatorer som kan ge vägledning kring den förväntade makroekonomiska utvecklingen eller förutsättningarna på värdepappersmarknaderna.

-          Vi har därför skapat en indikator som sammanväger flertalet indikatorer från historiska cykelanalyser och kombinerat dessa med ytterligare parametrar som kan fånga upp en långsiktig trend över marknadsrisken och därmed varna för de större risker på aktiemarknaden som uppstår mer sällan, säger Matthias Gietzelt, chef för marknads- och aktieanalys på Söderberg & Partners.  

Den grundläggande tanken har varit att skapa en relativt enkel modell som vi har valt att kalla för ”Söderberg & Partners Marknadsriskindikator” (MRI).

Avsikten har varit att testa ett stort antal indikatorer som vi tidigare noterat har ett bra samband med avkastningen på aktiemarknaden. Vi koncentrerat oss på fyra delkomponenter, nedan följer en övergripande beskrivning:

-          Tekniska indikatorer: I akademiska studier har bland annat momentumeffekten påvisat en tydlig överavkastning jämfört med många andra investeringsstrategier. Kort förklarat innebär det att aktiers positiva och negativa avkastningstrend ofta fortsätter längre än vad det fundamentala värdet motsvarar både i uppgångs- och nedgångsfaser. Ofta förklaras detta genom investerares flockbeteende. Tekniska indikatorer kan naturligtvis även innebära olika former av trendstrategier och andra beteendevetenskapliga aspekter.

 

-          Sentiment: Inom detta segment hamnar bland annat ett antal förtroendeindikatorer, som kan vara både mätningar hos företag, hushåll och investerare. Oftast har dessa starka makroekonomiska samband, men de har samtidigt visat sig ge en viss vägledning för aktiemarknadsrisken. En stor optimism hos investerare har exempelvis ofta inneburit att risken för en rekyl på aktiemarknaden ökar.

 

-          Räntemarknaden: Historiskt har räntemarknaden gett goda signaler för den makroekonomiska utvecklingen. Det är naturligt då låga räntor är stimulerande för ekonomin och höga räntor är åtstramande. Men för aktiemarknaden kan även nivån vara av vikt, då relativavkastningen i form av obligationsränta jämfört med direktavkastningen i form av utdelningar på aktiemarknaden kan bli hög eller låg. Även signaler från kreditmarknaden kan vara av värde för aktiemarknaden, både vad gäller kreditspreadars utveckling men även exempelvis skillnader i korrelation mot aktiemarknaden för olika segment på kreditmarknaden.

 

-          Makro: Den makroekonomiska utvecklingen spelar en stor roll för börsbolagen och så länge den ekonomiska aktiviteten tilltar brukar förutsättningarna för aktiemarknaden vara goda. Indikatorerna inom kategorin är många där vi bland annat tidigare har satt stort värde vid arbetsmarknadsdata, men även statistik som mer direkt visar hushållskonsumtion samt företagens investeringsplaner.

 

Marknadsriskindikatorn i praktiken – amerikanska aktiemarknaden

För att illustrera indikatorns utfall har vi utgått ifrån statistik på den amerikanska marknaden där vi finner tillräckligt lång statistik för att täcka in både större upp- och nedgångsfaser på aktiemarknaden. I studien och beskrivningen framöver ser vi till statistiken under de senaste 25 åren. 


Vi kan notera att den sammanviktade indikatorn övergripande ger en mycket god signal för att begränsa nedsidesrisken. Över en längre tidsperiod blir både avkastningen högre, risken lägre och förlustrisken lägre om modellen följs än om investeraren under hela perioden äger ett brett aktiemarknadsindex. Indikatorn ger en trögrörlighet, vilket innebär att en marknadstopp inte prickas in, men att man hinner begränsa nedsidan kraftigt om man följer indikatorn samtidigt som man hinner gå in för att ta del av den efterföljande expansionen. I den likaviktade indikatorn hamnar signalen att sälja aktier i slutet på november år 2000 och i slutet på januari 2008 (långt innan finanskrisen). Vidare så skulle man ha ökat risken igen i juli år 2003 och februari år 2010.

Du kan läsa mer om Söderberg & Partners Marknadsriskindex i vår senaste strategirapport

Marknadsbrev

Söderberg & Partners Strategirapport

18 januari · 2018

Sedan vår senaste betygsförändring i november har läget förblivit relativt oförändrat. Makroekonomiskt pekar statistiken fortsatt på expansion och sentimentet är mycket optimistiskt. 

Vårt huvudscenario är en fortsatt god, men utplanande makroekonomisk utveckling, en inflation som förblir måttlig och centralbanker som minskar de penningpolitiska stimulanserna genom att agera med syfte att bibehålla ekonomisk stabilitet. De större riskerna vi ser är framförallt en inflation som stiger snabbare än väntat, geopolitisk chock av något slag, såsom ökade spänningar relaterade till Nordkorea eller tilltagande oro i Mellanöstern alternativt att skuldsituationen i Kina blir mer akut.

Läs mer här
Kontakta oss