Skip to main content Skip to main navigation

ECB överraskar och skiftar fokus

ECB överraskar och skiftar fokus

11 mars · 2016

Under torsdagseftermiddagen var det äntligen dags för ECB:s väntade räntebesked, och till skillnad från december månads besvikelse i samband med räntemötet så lyckas man idag överleverera när det kommer till räntor och åtgärder. Detta också under en tid där många har ifrågasatt huruvida man från centralbankens sida har något torrt krut kvar att arbeta med. Vi såg idag att denna oro var obefogad.

Först och främst den del som låg inom marknadens förväntansbild, depositräntan. I enlighet med förhandsestimaten sänker man denna från -0,30 procent till -0,40 procent, och trots diskussioner kring detta så väljer man att inte applicera någon form av nivåsystem eller undantag för detta. Dels beror detta på att ett sådant system inom Eurozonen skulle vara otroligt komplext, men även för att signalera att man inte kan gå hur långt som helst med ytterligare sänkningar. Något som däremot inte var väntat var att även styrräntan sänktes från 0,05 procent till noll, men också den något mindre viktiga marginalräntan sänktes from 0,30 procent till 0,25 procent. Samtidigt ökar de månatliga tillgångsköpen från 60 till 80 miljarder euro, där man också inkluderar eurodenominerade företagsobligationer med hög kreditvärdighet, dock ej bankobligationer. Vi har berört denna möjlighet tidigare, även om detta inte helt låg inom marknadens förväntningar.

Ovanstående aspekter hör i stor utsträckning till de generella stimulanserna som utgör ECB:s totala åtgärder. Allra mest överraskande idag, och kanske viktigast i sammanhanget, är det nya TLTRO-programmet (Targeted Long-Term Refinancing Operations). Detta är långfristiga lån till banker med fyra års löptid som kommer att erbjudas vid fyra tillfällen, en per kvartal med start juni 2016. Det intressanta här är räntan på dessa erbjudanden. Denna kommer att börja på nivån för styrräntan, och beroende på hur mycket av denna likviditet som banken väljer att låna ut kan denna komma att reduceras ned till depositräntan. Med dagens räntebesked innebär det en potentiell ränta på -0,4 procent. Detta gör man för att få igång lånetillväxten ytterligare. Denna har återhämtat sig, men man anser alltså att den trots detta är för låg. Det, enligt vår bedömning, mest intressanta med dagens besked är skiftet i fokus. Från att besluten i största grad har handlat om valutan och att försvaga den så börjar man faktiskt att rikta in sig på problemområden. Staterna har inte använt stödet från ECB för att i sin tur sjösätta nödvändiga finanspolitiska förändringar för att få fart på ekonomin, så nu riktar man istället in sig på bolagen och hoppas att transfereringen till den reala ekonomin ska fungera bättre. Man spelar också på det inhemska kortet, där man vill få bankerna att låna ut mer och bidra till ökad efterfrågan. Så i slutändan var dagens besked inte riktat mot marknaden, utan snarare direkt mot banker, företag och hushåll. Detta är enligt oss ett mycket positivt skifte från ECB:s sida, och nu hoppas vi att också den europeiska regeringarna gör sitt för att stödja ekonomin genom finanspolitiken.

Den initialt mycket positiva marknadsreaktionen kom av sig efter en stund, då man i den efterföljande presskonferensen där man spelar ned möjligheten för ytterligare räntesänkningar givet dagens utsikter, och lustigt nog stärks euron. Men i vår mening fanns det ingenting annat han kunde säga. För om de ansåg att mer behövdes så hade de säkerligen gjort så redan nu. Man poängterar däremot att räntorna kommer att vara mycket låga under en väldigt lång tid, klart längre än tidsspannet för tillgångsköpsprogrammet. Dagens nyheter visar att oron kring ECB:s handlingskraft var överdriven, och tänker man på att ett QE-program i princip sågs som en omöjlighet för ett par år sedan så är det häpnadsväckande att vi idag ser ett TLTRO-program med -0,4 procents ränta. Mario Draghis beslutsamhet att göra allt som krävs för att uppnå inflationsmålet står sig med andra ord fortfarande. Från Riksbankens sida väntar vi oss inte att någonting förändras i och med detta. Kronan har till och med försvagats mot euron, och handelsviktad ligger den idag på en nivå som överensstämmer med Riksbankens egna prognoser.

Veckoanalys | Vecka 24

14 juni · 2021


Begränsade marknadsreaktioner på hög inflation

Högre inflation än väntat i USA fick delvis motsatt förväntad effekt, med fallande räntor i längre löptider och positivbörsutveckling. ECB kommunicerade en fortsatt stimulativ penningpolitik och Biden-administrationens infrastrukturpaket möter politiskt motstånd men nya alternativa lösningar är att vänta.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Föregående vecka blev en relativt beskedlig tillställning på finansmarknaderna. Stockholmsbörsen handlades stabilt kring  nya rekordnivåer men tillväxt- och teknikinriktade Nasdaq uppvisade en tydligt starkare utveckling. Räntemarknaderna var också lugna trots en något högre inflationstakt i USA än förväntat och långa räntor föll tillbaka något under veckan. I spåren av något fallande räntor ökade intresset på nytt för tillväxtinriktade bolag samtidigt som exempelvis banksektorn på global bas rekylerade. Ett visst marknadsfokus riktades också till den politiska utvecklingen kring Biden-administrationens betydande infrastrukturpaket, där motståndet i kongressen nu leder till nya förslag och kompromisser för att kunna besluta om denna ytterligare stora finanspolitiska stimulans för den amerikanska ekonomin. Utvecklingen för kryptovalutor fortsätter att karaktäriseras av tvära kast, men fick visst stöd i veckan då El Salvador beslutat att Bitcoin nu är ett officiellt betalningsmedel i landet. De senaste månaderna har framförallt de kinesiska myndigheterna kraftfullt reglerat och förbjudit användning och produktion och det råder onekligen starkt delade meningar om framtidsutsikterna för de extremt volatila kryptovalutorna.

Amerikansk statsobligation 2 och 10 årMakrostatistik

Veckan bjöd på en rad viktig statistik och centralbanksbesked, men marknadsreaktionerna var i de flesta fallen modesta. I tisdags presenterades tyska ZEW-indexet, vilket är en sentimentsindikator bland tyska marknadsaktörer. Utfallet var något svagare än väntat beträffande framtidsutsikterna, dock visade sentimentet över nuläget en kraftig förbättring. Amerikanskt småföretagarindex, NFIB, uppvisade samlat en något svagare bild än förväntningarna men var väldigt nära utfallet föregående månad. ECB lämnade som väntat ränta och tillgångsköpsprogram oförändrade. Kommunikationen är fortsatt väldigt ”duvaktig” även om centralbanken höjde prognoserna för både tillväxt och inflation. ECB förväntar sig nu att ekonomierna i Euroområdet ska uppvisa en tillväxt på över 4,5 procent både i år och nästkommande år. De ser också det nuvarande högre inflationstrycket som tillfälligt, ett budskap eller slutsats som marknaderna onekligen nu har tagit till sig då torsdagens amerikanska inflationsstatistik på nytt överraskade på uppsidan. Till skillnad från föregående tillfällen utlöstes ingen omedelbar inflationsoro med stigande räntor och marknadsturbulens. Centralbankerna, både Fed och ECB, har kommunicerat tydligt att de ser inflationstrycket som övergående med hänvisning till en kombination av baseffekter och nuvarande öppningsfas i ekonomierna.

Amerikansk inflation
CPI

imagedwx0g.png

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Marknadens oro för nedjusterade stimulanser från den amerikanska centralbanken Fed har mildrats, men detta fortsätter icke desto mindre att vara en viktig faktor för marknadsutsikterna framgent. Vi befinner oss i en säsongsmässigt svagare period för aktier, men utsikterna under resterande del av året förblir ljusa tack vare stark ekonomisk återhämtning och försiktig centralbankspolitik. Under den mest semesterbetonade delen av sommaren tenderar volymerna att gå ner varför också rörelserna i enskilda papper kan bli större. Om en dryg månad är det dags för en ny rapportsäsong och efter fortsatt uppskruvade vinstförväntningar, men mer dämpade marknadsrörelser, är värderingarna nu lägre än snittet det senaste året. Strax efter årsskiftet var exempelvis det globala P/E-talet 19,7 jämfört med dagens 18,7. För USA var P/E-multipeln 22,9 men är idag 21,7. I ett längre perspektiv är vinstmultiplarna fortfarande höga och generellt högre än både fem- och tioårssnittet. I relation till ränteläget, som mest sannolikt förblir lågt under en överskådlig framtid, kan vi ändock konstatera att det idag finns bättre fundamentalt stöd till kursnivåerna och trendriktningen ger anledning till fortsatt optimism.

Höga värderinar rel. historiskt snitt, men fallande
P/E (12m framåtblickande)Makrostatistik

Veckan inleds idag måndag med industriproduktionssiffror för april månad från eurozonen. Under mars var den årliga tillväxttakten i industriproduktionen i regionen den högsta någonsin, men ändå lägre än väntat och månad över månad var tillväxten nära noll, bland annat tyngd av den låga produktionen av varaktiga konsumentvaror. Industriproduktionsstatistik får vi även imorgon tisdag från USA, men tisdagens viktigaste makrostatistik blir detaljhandeln under maj månad från samma land. Här väntas en tillbakagång om 0,4 procent månad över månad. På onsdag får vi bland annat ta del av ett räntebesked från FED och därefter i vanlig ordning en pressträff med centralbankschefen Jerome Powell. Förväntningarna ligger på en oförändrad styrränta, men marknaden bevakar noga kommunikationen kring ledamöternas bedömning av den ekonomiska situationen och eventuellt minskade stödköp senare i år. Inflationsökningen tillskrivs av majoriteten av ledamöterna i första hand ett antal mer tillfälliga faktorer och även om arbetsmarknaden rör sig i rätt riktning är sysselsättningen fortsatt låg. Avslutningsvis bjuds vi under torsdagen på ytterligare amerikanska statistik, i form av maj månads ledande indikatorer och Philadelphia Fed index för juni.

Fed:s implicita styrränteprognos
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Hongkongbörsen stängd

Tisdag

Övrigt

Stämmor: Empir (extra), G5 Entertainment

Kapitalmarknadsdag: Equinor

Onsdag

Övrigt

Exklusive utdelning: G5 Entertainment (6:25 SEK)

Torsdag

Rapporter

Skistar (kl 7.30)

Övrigt

Stämmor: Infront

Kapitalmarknadsdag: Alimak

Fredag

Övrigt

Stämmor: Artificial Solutions, Azelio (extra)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

7 juni 2021

Veckoanalys | Vecka 23

7 juni · 2021


Stockholmsbörsen nådde ny rekordnivå

Under föregående vecka syntes uppgångar på många aktiemarknader. OECD skruvade upp sina tillväxtprognoser och G7-länderna enades om en global minimiskatt.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

En lugn vecka på finansmarknaderna är lagd till handlingarna. Stockholmsbörsen nådde nya rekordnivåer och många andra utvecklade marknader stängde lätt upp. OECD höjde sin globala tillväxtprognos till 5,8 procent från tidigare 5,6 procent för innevarande år. Den ekonomiska samarbetsorganisationen menar att den globala återhämtningen fortsätter i takt med ökad vaccination, även om utvecklingen är ojämn och osäkerheten stor. Till andra betydande nyheter under veckan kom i lördags beskedet att G7-länderna efter år av diskussioner nu har enats om att förbinda sig till en global minimiskatt för företag om 15 procent. Syftet med skatten är att förhindra stora multinationella företag att flytta sina vinster till länder med de lägsta bolagsskatterna. Många teknikjättar som Google, Facebook, Apple och Amazon kan tvingas betala avsevärt mer i skatt men beskedet var samtidigt förhållandevis väntat, även om det har rått en oenighet bland annat kring vilken nivå som är lämplig.

OMXSPI inklusive utdelningarMakrostatistik

Som brukligt vid månadsskifte offentliggjordes en hel del inköpschefstatistik, bland annat svenska Silf/Swedbank, kinesiska Caixin och amerikanska ISM. Utfallet pekade på ett tydligt pristryck uppåt och en fortsatt god återhämtning med övergripande höga noteringar, om än lägre i Kina än i USA och Sverige. Vi fick också preliminära inflationssiffror från eurozonen för maj månad som visade en årlig prisökningstakt om 2,0 procent, att jämföra med marknadsestimatet om 1,9 procent. Kärninflationen låg på 0,9 procent mot förra månadens 0,7 procent. Veckan avslutades med detaljhandelsstatistik från eurozonen och den amerikanska sysselsättningsrapporten. Detaljhandeln föll mer än väntat, främst drivet av större nationer som Frankrike och Tyskland till följd av nedstängningar. Sysselsättningsrapporten från USA kom in svagare än väntat då den visade att antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i landet ökade med 559 000 personer mot prognostiserade 650 000. Samtidigt sjönk arbetslösheten något mer än vad marknaden väntat sig, till 5,8 procent från föregående månads 6,1 procent.

ISM och världsindex

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Vi upplever just nu en urstark makrobild och tillväxtutsikterna ser starka ut åtminstone närmaste året. Samtidigt har haft vi en lika stark aktiemarknad det senaste året, men vad händer om makrobilden börjar svalna av? Historisk har vi sett en stark korrelation mellan förändringstakten i olika makroindikatorer som ISM (inköpschefsindex) och börsen. En ISM-siffra över 50 indikerar en ökad ekonomisk aktivitet jämfört med månaden innan och ett tal under 50 antyder avmattning. Frågan som blir intressant är vad som sker med börsen om ISM, som idag står i 61,2 faller tillbaka till 50 under de närmaste tolv månaderna givet det starka sambandet. Ett fall i ISM till 50 är till att börja med svårt att hitta belägg för historiskt i en återhämtningsfas, då måste vi förmodligen tillbaka mot recession igen. Baserat på historiska korrelationer så finns det dock stöd för dagens nivåer på MSCI AC World, även om vi ser det som osannolikt att ISM skulle falla tillbaka till 50-nivån inom de kommande tolv månaderna. Slutsatsen är att börsen orkar med mindre bra makro under de närmsta tolv månaderna.

Börsen orkar hålla uppe trots försvagad makro

imagec67oe.png

Makrostatistik

Inflationen fortsätter att vara det i särklass viktigaste för finansmarknaderna just nu. I veckan får vi inflationsstatistik från USA, Kina och Sverige samtidigt som ECB och Kanadas centralbank presenterar sina räntebesked. Efter april månads skyhöga CPI i USA på 4,2 procent i årstakt, högt över förväntansbilden, är den stora frågan huruvida den är övergående eller om Fed och marknaderna måste börja ställa in sig på en ny miljö med högre inflationstal. Baseffekter och pandemirelaterade komponentbrister ligger bakom den höga inflationstakten och vi bedömer att den faller tillbaka när konsumtions- och produktionsmönster normaliseras igen. Marknaden väntar sig en amerikansk inflationstakt i maj på 4,6 procent i årstakt. Vi väntar oss att ECB fortsätter med nollränta och det råder inget tvivel om att de vill avveckla sitt stödköpsprogrammen PEPP men problem med vaccineringen begränsar både tillväxt och inflationsutsikterna vilket gör det nödvändigt att den stimulativa penningpolitiken förlängs. Då den kanadensiska centralbanken i april meddelande att stödköpen kommer att minska och att de räknar med att åter höja styrräntan under slutet av 2022, väntar vi oss inga större nyheter vid detta möte. För svenskt vidkommande ligger förväntansbilden för inflationen på 2 procent i årstakt.

Högsta inflationen på över tio år
Övergående eller inte?
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Kapitalmarknadsdag: Elekta (kl 14.00 – 16.45)

Tisdag

-

Onsdag

Rapporter

Bioarctic (kl 8.00)

Utl. rapporter

Inditex, Voestalpine

Övrigt

Exklusive utdelning: K2A (5:00 SEK kvartalsvis i preferensaktie), K-Fastigheter (5:00 SEK kvartalsvis i preferensaktie)

Torsdag

Rapporter

Systemair (kl 8.00)

Övrigt

Stämmor: Kindred (extra)

Fredag

Rapporter

Svolder

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Månadsutblick juni

3 juni · 2021


Makrostatistiken förbättras stadigt, men även inflationstakten stiger kraftigt runt om i världen. Är den övergående och när ska centralbankerna avsluta sina tillgångsköpsprogram? Vi bedömer att börsen har mer att ge och upprepar vårt positiva betyg för aktier. Vi förespråka en mer cyklisk exponering än defensiv och behåller ett positivt betyg på sektorer som gynnas av återhämtningen. Avslutningsvis går vi igenom vikten av att hitta kompletterande förvaltningsstilar vid val av fonder.

MARKNADS­KOMMENTAR

 

I väntan på centralbankerna

Sedan ett par månader har de finansiella marknaderna varit avvaktande i väntan på centralbankernas nya giv, så vad kan vi vänta oss framöver?

Utan någon större dramatik har vi nu passerat rapportperioden för årets första kvartal, vilket präglades av överlag riktigt starka rapporter, även om de tagits emot relativt ljummet på marknaden. Ser vi till den amerikanska marknaden så har hela 87 procent av bolagen överträffat redan högt ställda förväntningar och särskilt anmärkningsvärt starka rapporter fick vi se från IT- och finansbolagen där återläggningar av tidigare reserverade och förväntade kreditförluster präglade rapporterna. Mottagandet på marknaderna har dock varit relativt svalt och börserna har mestadels rört sig sidledes. Däremot rör det på sig bland analytikerna som stärkta av bolagens rapporter och allt bättre konjunkturutsikter nu skruvar upp vinstförväntningarna rejält för innevarande år. Stillastående marknad i kombination med högre vinstförväntningar medför nu att för första gången på länge så ser vi fallande vinstmultiplar, bolagen växer in i sina prognoser.

Inflationen oroar, eller?

Vi har dessutom fått se makrostatistik som stadigt förbättras, men även en inflationstakt som stiger kraftigt runt om i världen. Vi, och många med oss, har under en längre tid pekat på att inflationen ska ta fart ordentligt från våren och framåt men att detta mest beror på baseffekter från fjolårets låga prisnivåer. Lägg därtill pandemirelaterade komponentbrister i takt med att ekonomierna öppnar upp så blir det en ordentligt inflationsbrasa. Ett pandemirelaterat exempel som drivit upp inflationen är den komponentbrist (halvledare) som givit fordonsindustrin stora problem att få fram nyproducerade bilar. Bi(l)effekten blir att priset på begagnade bilar skjutit i höjden och stigit med 21 procent jämfört med i fjol, den högsta nivån sedan början på 80-talet. På tal om övergående inflationschocker.

Högsta inflationen på över 10 år
Övergående eller inte?

image6hnds.png

Baseffekter och pandemirelaterade komponentbrister ligger bakom den höga inflationstakten.

Centralbankerna, med amerikanska Fed i spetsen, har än så länge talat om denna inflationschock som övergående och att det kommer att ge med sig under senare delen av året, något som räntemarknaden verkar svälja med hull och hår då marknadsräntorna knappt rört sig på ett par månader. Men det är klart att centralbankernas enorma tillgångsköpsprogram, just med syftet att hålla räntorna artificiellt låga, har ett stort finger med i spelet här. Dagens höga inflationstal är inte det som är exceptionellt, det är de låga räntorna som sticker ut rejält och många höjer nu rösten för att centralbankerna ska avsluta sina tillgångsköps-program, något som vi bedömer kommer att ske redan i höst.

Kommer Fed avsluta festen eller har de lärt sig något från 2013?

Senast Fed kommunicerade kring en minskning av tillgångsköpsprogrammen, så kallad ”tapering”, var under 2013 då de relativt bryskt meddelade sina avsikter. Rättframheten tog marknaderna på sängen och räntorna steg både snabbt och mycket. Förmodligen har man lärt sig en hel del sedan dess och i sommar kommer vi nog få se Fed:s ordförande Powell kratta manegen varsamt när han meddelar sina avsikter, men hur pass mycket högre räntor klarar aktiemarknaden av?

Mats Gunnå

Investeringsstrateg

 

PORTFÖLJFÖRVALTNING - STRATEGI

 

Fortsatt gynnsamt klimat för aktier

Trots årets starka inledning bedömer vi att börsen har mer att ge och upprepar vårt positiva betyg för aktier. Vi fortsätter att förespråka en mer cyklisk exponering än defensiv och behåller ett positivt betyg på sektorer som gynnas av återhämtningen.

Börsåret har inletts starkt, men har enligt vår bedömning mer att ge under den tidshorisont vi sätter vår allokering på (upp till ett år). I tidiga skeden av ekonomisk återhämtning och i synnerhet globalt synkroniserad sådan tenderar marknaden att underskatta styrkan av att många krafter drar åt samma håll. Det ser vi även idag då marknadens vinstprognoser successivt skruvas upp och gång på gång överträffas av verkligheten. I och med de kraftigt uppskruvade vinstprognoserna har även värderingen kommit ner något, trots de kursuppgångar som varit. Den är visserligen fortsatt hög, men inte i relation till räntemarknaden. Samtidigt är värderingar inte ett bra verktyg att använda sig av för att tajma marknaden. Dyrt kan bli dyrare och billigt kan förbli billigt om osäkerheten är tillräckligt stor. Däremot är det klart att eftersom dagens värdering till stor del bygger på att räntan förblir låg är marknaden känslig för signaler som skulle kunna tyda på ett förändrat läge.

Krävs något radikalt för att knäcka börsuppgången

De senaste veckorna har också börsuppgången kommit av sig något, på just oro för en sådan förändring. I grund och botten är det dock en positiv konjunktursignal att centralbankerna ser på ekonomin som tillräckligt stark för att växa utan stöd. Marknaden är orolig för en stigande inflation men i dagsläget tolkas den dels som tillfällig men också att stigande inflation historiskt har sammanfallit med stigande vinstmarginaler, då intäkterna tillåts öka mer än kostnaderna och att så skulle kunna vara fallet även nu.

I slutändan handlar det om att se till hela bilden och givet vårt huvudscenario om en stark, synkroniserad ekonomisk tillväxt, understödd av stimulanser, ser det fortsatt ljust ut för aktiemarknaden. Ska börsuppgången knäckas mer allvarligt eller långtgående krävs i teorin något som radikalt förändrar de ekonomiska utsikterna. När alla krafter som idag jobbar åt samma håll är det osannolikt. Regioner vi gillar är sådana som både erbjuder exponering mot bolag med starkt strukturell tillväxt och bolag med god hävstång på konjunkturen, som Nordamerika och även tillväxtmarknader. Vi är mer försiktigt inställda till regioner med sämre vinsttillväxtförutsättningar, som Europa.

 

Lägre värderingar efter uppreviderade vinstprognoser
Dock fortsatt högre än historiskt snitt

De uppskruvade vinstprognoserna har fått värderingarna att komma ned något.

Vi föredrar cykliska sektorer

Vi fortsätter att förespråka en mer cyklisk exponering än defensiv och upprepar vårt positiva betyg på sektorer som gynnas av ekonomisk normalisering i kombination med försiktigt inställda centralbanker. Vi ser således fortsatt goda förutsättningar för IT-bolag, materialsektorn, banker och bolag liksom sektorn sällanköpsvaror.

Omvänt håller vi en mer avvaktande inställning till defensiva bolag som i större omfattning återfinns inom sektorerna Kraftförsörjning och Dagligvaror och tenderar att underprestera i ett positivt börsklimat. Vi ser också begränsade förutsättningar för energisektorn som under inledningen av året har lyfts av stigande oljepris. Sektorn möter strukturell motvind i form av en stark ESG-trend.

Marcus Tengvall

Investeringsstrateg

 

INVESTERINGS­RÅDGIVNING - TEMA

 

Stora skiften bland fondstilar

Under senare år har ”trenden varit din kompis” bland förvaltningsstilar men under året har denna trend inte varit lika tydlig. Tvärtom. Vilket fungerar som en påminnelse om kompletterande fonder.

Med ett par undantag har ”fjolårens vinnare” inom aktiefondskategorier gjort många investerare besvikna. Det är inte så att alla samtidigt gått och blivit dåliga samtidigt utan det finns en gemensam nämnare bakom detta och det är det skifte i vad som fungerat stil- och storleksmässigt på marknaden. Nedan bild visar hur två på sätt och vis motsatta faktorer – stora tillväxtorienterade samt små värdeorienterade bolag – avkastat under det senaste året. Under många år, egentligen sedan finanskrisen (2016 undantaget), har värdeaktier gått sämre än tillväxtaktier (speciellt stora sådana) och denna skillnad har accelererat under senaste år. I höstas kunde vi notera att värdeorienterade aktier började gå bättre i USA och sedan dess har detta fenomen spritt sig vidare till övriga aktiemarknader, om än vid olika tillfällen och med olika styrka. Om det är en bestående trend eller ej vet vi först i framtiden.

Hur ska man då hantera detta?

Vilket naturligt leder oss in på behovet av att inte lägga alla ägg i en korg, en av de mer centrala delarna i all form av placering och så också när det gäller fondanalys. Det är naturligtvis alltid enklare att rekommendera en fond som gått bra i närtid än det är att rekommendera en fond som har gått dåligt, det kräver inte så mycket förklaring, men är en fond dålig bara för att den gått mycket sämre än en annan fond? Svaret är inte enkelt och kan inte ges utan att man förstår mer om en förvaltares stil. Kanske man bara har haft en stark medvind eller kanske man är bra men ens förvaltningsstil inte fungerat i det marknadsklimat som rått.

US Large Cap Growth vs US Small Cap Value


image8q6pc.png

Diagrammet visar avkastningen för stora tillväxtorienterade och små värdeorienterade bolag under det senaste året. Källa: Morningstar

Med vetskapen om att det varit stora skillnader mellan stilar senaste år och antagandet om att det är enklare att välja fonder som gått bra är det inte ett helt tokigt att anta att det är många placerare där ute som har en stor tillväxtorienterad profil på sin aktieportfölj. Uppenbarligen har det varit rätt sak att göra, tvärt emot vad akademiska studier visar, under en längre period men som fondanalytiker är det vår roll att inte bara peka på bra fonder utan att peka på bra fonder som har kompletterande stilar sinsemellan. Så att verktygslådan har alla verktyg redo så att säga. Eller för att kompletterande motsatser tillsammans bildar en perfekt harmoni.

Magnus Danielsson

Chef Manager Research

 

Kontakta oss