Skip to main content Skip to main navigation

Makrokommentar: Federal Reserve lämnar styrräntan oförändrad

Makrokommentar: Federal Reserve lämnar styrräntan oförändrad

18 september · 2015

Igår kväll var det äntligen dags för det besked som vi så ivrigt väntat på och som har debatterats flitigt under en längre tid, och Federal Reserve med Janet Yellen i spetsen bekräftade att man lämnar styrräntan oförändrad vid denna tidpunkt. Men var utfallet väntat? Både ja och nej. Medan marknaderna hade prisat in en senare räntehöjning så var det många stora aktörer som fortfarande bibehöll sin ståndpunkt om att det var just septembermötet som skulle bära med sig den första räntehöjningen på över nio år. Man fick också känslan att de flesta faktiskt hoppades på en räntehöjning, om inte annat för att för första gången på länge slippa den osäkerheten som råder kring hela proceduren. Så blev alltså inte fallet, och styrräntan kommer tillsvidare att ligga kvar i spannet 0,00-0,25 procent.

Man blev inte heller klokare av den efterföljande presskonferensen som många hade hoppats kanske skulle ge en förbättrad bild av det ekonomiska läget, och tydligare öppna upp för en decemberhöjning. I denna presskonferens kvarstår man i mångt och mycket med sin ståndpunkt att man kommer att vara beroende av inkommande data i sitt beslut, och uppenbarligen är man då inte tillräckligt säkra på att det man hittills har sett räcker. Arbetsmarknadssiffrorna har ju som bekant sett väldigt bra ut den senaste tiden, men samtidigt poängterar Yellen det vi nämnde i vår senaste strategirapport, nämligen att arbetslöshetssiffran kanske inte till fullo ger en rättvis bild av hur det faktiskt ser ut på arbetsmarknaden. Vad gäller inflationen så ser läget mer oklart ut, och man nämner bland annat den senaste tidens fall i energipriser som en nedåtpressande kraft, samtidigt som den stora dollarförstärkningen tär på både exporten och genererar lägre importpriser som i sin tur har en hämmande effekt på inflationen. Precis som det spekulerades i lägger Fed även vikt på externa oroligheter i detta beslut, och framförallt då utvecklingen i Kina. I viss mån tar man alltså inofficiellt på sig ett nytt mandat, global stabilitet. Vi får alltså egentligen ingen ny information som guidar oss framledes, utan det har snarare tillkommit fler aspekter som behöver falla på plats innan bollen ska sättas i rullning.

Som bekant är valutakurserna starkt kopplade till den divergens som råder kring penningpolitiken mellan Fed å ena sidan, och å andra sidan exempelvis ECB och Riksbanken. Detta besked kommer säkerligen sätta käppar i hjulet för de två sistnämnda centralbankerna, vars penningpolitik i allra största grad hänger på svaga valutor för att få fart på exporten och generera ett ökat inflationstryck. Riksbanken är mer beroende av vad ECB:s agerande än vad Fed gör, men då ECB har öppnat för ytterligare stimulanser är det högst sannolikt att katt och råtta-leken fortsätter inom snar framtid. Om dollarn i det kortare perspektivet tappar mark så innebär det även en välbehövd lättnad för tillväxtmarknader, även om den osäkerhet som råder i sig inte är nyttig.

Faktum kvarstår att ju längre tiden går, desto mindre kontroll kommer Fed att ha. För vem vet hur läget kommer att se ut om en månad, i december, eller till och med nästa år? Det är risken de tar med ett beslutsfattande som är databeroende. Just en oktoberhöjning känns nu inte vidare troligt, då det är alldeles för tidigt att få en klarare bild i de frågor Yellen & Co anser vara viktiga. Decembermötet ligger fortfarande i korten, och känns i dagsläget mest troligt, då vi en längre tid sagt att en höjning kommer i år. Även Fed-direktionen är av den åsikten, även om deras egen tro också har skjutits framåt en del. Det var till och med så att en ledamot faktiskt förespråkade negativ ränta. Men precis som för oktobermötet kanske det är för tidigt för att effekterna av de oroligheter som nämns ska ha fått genomslag eller sett en förbättring. Det återstår att se, men det är viktigt att förstå att en initial räntehöjning mer har ett symbolvärde än faktiska ekonomiska konsekvenser. Man försökte under presskonferensen avdramatisera ”the liftoff”, och man understryker att räntehöjningstakten är än mer viktig. Det är tydligt att man tar det säkra före det osäkra, vilket i sig inte är fel. Då det inte finns någon risk för överhettning av den amerikanska ekonomin så är det lättare och mer försvarbart att höja vid ett senare skede, än att vid en för tidig tidpunkt höja räntorna för att sedan behöva backa tillbaka och sänka igen. Följetongen fortsätter med andra ord, och vi lär med största säkerhet få anledning att återkomma i ämnet framöver.

25 januari 2021

Veckoanalys | Vecka 4

25 januari · 2021

 

STRATEGI


Vilka sektorer föredrar vi?

Under föregående vecka släppte vi årets första strategirapport. Vi behåller övervikten för aktier och lyfter betyget för banksektorn samtidigt som vi tar ned betyget för dagligvaror ett steg.

Vi har idag ett ljusgrönt betyg på aktier då vi ser en stark vinsttillväxt i kombination med fortsatt omfattande stöd från finans- och penningpolitiken. Samtidigt uppvisar de globala börserna en bredd, något som är nödvändigt för fortsatt börsuppgång. Historiskt brukar längre börsuppgångar strypas av mer åtstramande penningpolitik, där är vi inte än men det är en risk värd att beakta under året.

Efter en mycket stark kursutveckling under 2020 utesluter vi däremot inte kortsiktiga sättningar på grund av en ökad osäkerhet kopplad till virusläget, men ser dessa som bra tillfällen att addera exponering i ett längre perspektiv. Så länge räntorna är förhållandevis låga och konjunktursignalerna ger stöd åt vinstprognoserna finns förutsättningar att aktiemarknaden kan bibehålla sin attraktionskraft under året.

Vi lyfter bank till ljusgrönt betyg

Det gångna året kommer att gå till historien som ett dramatiskt och turbulent år, inte minst för börsen som både har rasat och återhämtat sig i rekordfart. Tillväxtbolagen har sedan botten i mars utvecklats otroligt starkt, medan värdebolagen har halkat efter. Den senaste tiden har dock präglats av rotationer och vinsthemtagningar i tillväxtbolag, medan mer värdeinriktade bolag har återhämtat sig.

Efter vaccinframgångar och stigande förväntningar om nya massiva finanspolitiska stimulansåtgärder från den tillträdande demokratiska kongressen, har globala marknadsräntor stigit och förutsättningarna för värdebolagen förbättrats. Mot den bakgrunden lyfter vi banksektorn, som gynnas av en något brantare räntekurva och förbättrade konjunkturutsikter, till ljusgrönt betyg.

En gradvis förbättring av världens ekonomi under 2021 bör öka efterfrågan på råvaror, vilket gynnar materialsektorn och motiverar vårt ljusgröna betyg även där.

Vi ser fortsatt potential för sektorer som får stöd av rådande expansiva penningpolitik, då vi är av uppfattningen att centralbankerna är försiktiga med att dra tillbaka stimulanserna för tidigt. Det innebär att vi förblir positiva till sektorer med tillväxtinslag såsom IT och sällanköp, vars förutsättningar dessutom förbättras av den påskyndade digitala omställningen i spåren av coronapandemin.

Sektorrotation och stigande oljepris har lyft energisektorn, men bolagen tampas fortfarande med strukturella motvindar och starka ESG-trender, något som lär förstärkas när Joe Biden får mer inflytande. Det medför ett fortsatt orange betyg för energisektorn. Eftersom stämningsläget på finansiella marknader överlag är optimistiskt och det råder ett positivt tolkningsföreträde har vi ett orange betyg även på kraftförsörjning och sänker dagligvaror ett steg till rött betyg

 

Globalt: Värdebolag rel. Tillväxtbolag
MSCI AC World (USD)

imagenzfzm.png


Brantare räntekurva gynnar banksektorns marginaler
Inlåning sker med korta löptider och utlåning till längre löptider

Marcus Tengvall

Investeringsstrateg

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Börserna fortsätter att balansera mellan smittspridning och vaccinationer och mellan restriktioner och stimulanser. Efter att Joe Biden och Kamala Harris svurits in som ny president respektive vice president i USA steg aktiemarknaderna i USA till nya rekordnivåer på förhoppningen om ytterligare stimulanser. Talmannen i representanthuset, Nancy Pelosi, säger att Demokraterna är redo att rösta igenom Bidens stimulanspaket den första februari. Samtidigt pressades sentimentet av nya restriktioner efter ökad virusspridning runt om i värden och president Biden varnade för höga dödstal de närmaste månaderna och signerade ett antal nya presidentorders för att försöka bekämpa virusspridningen. Tekniktunga Nasdaq fortsatte dock att stiga och har återtagit ledartröjan efter tidigare rotationer.

S&P 500 index
USAMakrostatistik

Veckans stora makrohändelse var räntebeskedet från ECB där räntan lämnades oförändrad och QE-programmet Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) behölls på 1 850 miljarder euro till åtminsonde mars 2022. Centralbanken menar att räntorna kommer att behållas på nuvarande, eller lägre, nivåer tills inflationen stadigt ligger på en bana mot målet, och att det återspeglas i den underliggande inflationen. Marknadens bedömning är däremot att ECB kan börja minska sina månatliga köp under våren och det generella intrycket från beskedet är att ECB rört sig i en något mindre duvaktig riktning vilket också väntas ge ett marginellt stöd för euron. Utöver centralbanksbesked bjöd veckan på preliminära inköpschefsindex och efter att inköpscheferna sedan i somras blivit mer och mer optimistiska till framtiden tog de nu ett steg tillbaka. Snabbestimatet över euroområdets kombinerade inköpschefsindex sjönk till 47,5 i januari, jämfört med 49,1 föregående månad och samma tendens syntes i Japan. Att inköpschefernas humör faller tillbaka något är inte så konstigt med tanke på de restriktioner som annonserats.

Centralbankernas balansräkningar
(Miljarder USD)

imageb2hpd.png

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Årets första rapportsäsong är igång och tidigt ute var i vanlig ordning amerikanska storbanker där Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America och Morgan Stanley har hunnit offentliggöra sina kvartalsrapporter. Sammantaget kan konstateras att samtliga slog vinstförväntningarna men att rapporterna fick ett svalt mottagande på börsen efter en stark utveckling under senhösten. Andra amerikanska storbolagsrapporter som kommit är Netflix, Alcoa, Procter & Gamble, IBM och Intel. Bland dem stack Netflix ut på uppsidan efter att nya abonnenter var klart högre än väntat medan Alcoa handlades ned kraftigt sedan bolaget kom med svaga lönsamhetsutsikter för första kvartalet. Sammantaget har 13 procent av S&P 500-bolagen rapporterat och 82 procent har överraskat positivt avseende marknadens försäljningsförväntningar medan 86 procent har överträffat marknadens vinstförväntningar. Skulle det hålla i sig skulle rapportsäsongen bli den bästa sedan FactSet började sina mätningar, för snart 13 år sedan. Svenska större bolagsrapporter vi hittills fått ta del av är inte lika många, men av stor konjunkturell betydelse är Sandviks. Vi kan konstatera att bolaget bekräftar bilden av stark återhämtning i industrin. Rapporten överträffade förväntningarna samtidigt som ordinarie utdelning återupptas och en extrautdelning kommer att ges.

Rapportsäsongen: Amerikanska storbanker först utMakrostatistik

Veckan inleds med tyska IFO-index för januari månad idag måndag. Marknadens förväntningar ligger på en marginell försämring från 92,1 till 92,0. Nuvarande förutsättningar bedöms ha försämrats medan framtidsutsikterna väntas ha förbättrats. Senare idag släpps också Dallas Fed Manufacturing index som visar på aktiviteten inom tillverkingssektorn i Texas. Indexet bedöms visa tillväxt för sjätte månaden i rad, om än svagare än tidigare. Från USA får vi också ta del av Consumer Confidence Index på tisdag. Prognoserna pekar på en försiktig ökning till 89,1 från 88,6. På tisdag offentliggör också IMF sin konjunkturprognos i World Economic Outlook Update. Onsdagens statistikskörd bjuder på preliminära siffror för orderingången av varaktiga varor i USA under december och orderläget estimeras ha förbättrats med 0,9 procent. Samma dag lämnar Fed sitt räntebesked och centralbankschef Jerome Powell håller därefter en presskonferens som brukar ge mer ljus på hur centralbanken ser på läget i amerikansk ekonomi. På torsdag släpps KI-barometern för januari, som i december steg till 92,3 där både makro- och mikroindex ökade ungefär lika mycket. Torsdagen bjuder också på amerikanska BNP-estimat för Q4 2020. Tysk motsvarighet kommer på fredag då vi även får ta del av utvecklingen i amerikansk privatkonsumtion samt PCE-inflation, båda för december och definitivt Michiganindex för januari.

 

Tyskland: Affärsklimat
Tyskt affärsklimat har starkt samband med BNP-tillväxt

imagetfz8q.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Utl. rapporter

Philips (kl 7.00), Kimberly-Clark (före USA-börsernas öppning).

Övrigt

Stämmor: Brighter (extra), Igrene, Jetty (extra), Nent (extra).

Tisdag

Rapporter

EQT (ca kl 7.00), Byggmax (ca kl 8.00), Creades (kl 8.30), Autoliv (kl 12.00), Epiroc (kl 12.00).

Utl. rapporter

Tryg (kl 7.30), 3M (före USA-börsernas öppning), AMD (efter USA-börsernas stängning), American Express (före USA-börsernas öppning), General Electric (före USA-börsernas öppning), Johnson & Johnson (före USA-börsernas öppning), Lockheed Martin (före USA-börsernas öppning), LVMH, Microsoft (efter USA-börsernas stängning), Novartis (före USA-börsernas öppning), Starbucks (efter USA-börsernas stängning), Texas Instruments (efter USA-börsernas stängning), UBS (före börsöppning), m.fl.

Onsdag

Rapporter

Essity (kl 7.00), SEB (ca kl 7.00), Atvexa (kl 8.00), Micro Systemation (kl 8.00), Rizzo (kl 8.00), Öresund (kl 8.00)

Utl. rapporter

Abbott Labs, Accuray, Apple (efter USA-börsernas stängning), AT&T, Boeing, Facebook (efter USA-börsernas stängning), Stryker, Tesla (efter USA-börsernas stängning).

Övrigt

Stämmor: Ework (extra), Fortinova, Fortinova. Ex. utdelning: Creades (3:50 SEK).

Torsdag

Rapporter

Intrum (kl 7.00), TF Bank (kl 7.00), NCC (kl 7.10), Gränges (kl 7.30), Lundin Energy (kl 7.30), Nordic Paper (kl 7.30), Xvivo (kl 7.30), Recipharm (preliminär bokslutsrapport) (kl 7.45), Cloetta (kl 8.00), Getinge (kl 8.00), Lagercrantz (kl 8.00), Orexo (kl 8.00), VNV Global (kl 8.00), Beijer Ref (kl 8.30), C-Rad (kl 8.30), Note (kl 8.30), AAK (kl 8.50), Beijer Electronics (kl 13.00), m.fl.

Utl. rapporter

Elisa (kl 7.30), Wärtsilä (kl 7.30), UPM-Kymmene (kl 8.30-9.00), Kone (kl 11.30), Pareto Bank, Stolt-Nielsen, - Dow (kl 14.00), Altria, Juniper Networks, McDonalds, Nucor, Stanley Black & Decker, Whirlpool.

Övrigt

Kapitalmarknadsdag: Lundin Energy (kl 14.00). Ex. utdelning: Fastpartner (1:25 SEK i stamaktie D kvartalsvis), Fortinova (0:27 SEK), NP3 (0:50 SEK i preferensaktie).

Fredag

Rapporter

BHG (kl 7.00), Billerud Korsnäs (kl 7.00), Ericsson (kl 7.00), Telia (kl 7.00), Enea (kl 7.20), Bonava (kl 7.30), Elanders (ändrat datum från 28 januari) (kl 7.30), SSAB (kl 7.30), Stora Enso (kl 7.30), H&M (kl 8.00), Platzer (kl 8.00), SCA (kl 8.00), Atlas Copco (ca kl 12.00), Hexpol (ca kl 13.00).

Utl. rapporter

Caterpillar, Chevron, Eli Lilly, Honeywell, SAP, US Steel.

Övrigt

Stämmor: Moment Group (extra). Börsstatistik: Avanza: privatspararnas aktiehandel för januari.

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

18 januari 2021

Veckoanalys | Vecka 3

18 januari · 2021

 

STRATEGI


Vad kan väcka liv i finanssektorn?

Rapportperioden har dragit igång i USA och först ut att bekänna färg var amerikanska storbanker. Finanssektorn har som helhet utvecklats tydligt svagare än världsindex sedan pandemin slog till, vad är det som pressar sektorn och finns det skäl att tro på en bättre utveckling framöver?

Finanssektorn har på global bas utvecklats klart svagare än det samlade världsindexet sedan i våras och sticker ut med relativt låga vinstmultiplar jämfört med övriga sektorer. Marknadsnarrativet är att det saknas triggers för sektorn i kombination med tuffa regleringar kring utdelningar och risktagande utmaningar i den digitala förändringen och ett permanent lågt ränteläge. Vad ska få intresset att öka eller har den ”gamla” finanssektorn spelat ut sin roll?

Finanskrisen ligger kvar som en våt filt

Finanssektorns roll och dess otyglade tillvaro innan finanskrisen 2008 har varit i lagstiftarnas fokus i efterdyningarna av finanskrisen. Vidlyftigt risktagande inom sektorn skulle inte på nytt tillåtas äventyra hela samhällets ekonomi. Högre kapitalkrav, tydligare distinktion av tillgångs- och säkerhetsmassan och uppdelning av affärsområden för att minska risken för intressekonflikter har blivit några av konsekvenserna. En ökad reglering och myndighetskontroll har också medfört att ansvaret för kapitaltransaktionerna lagts på de finansiella aktörerna i högre grad. Problem och kostnader förknippat med penningtvätt har sannolikt hållit alla bankledningar sömnlösa  de senaste åren.  Effekterna av regleringsvågen är förenklat en finanssektor med en mindre affärssida och med större kostnader för risk- och compliance enheter.

Affärsmodellen är således under hårt förändringstryck av regulatoriska skäl, i tillägg accelererar en annan trend för finanssektorn, digitaliseringen. Pandemiutbrottet medförde att behovet av fysiska bankkontor minskade dramatiskt och affärerna skulle istället ske digitalt. Flertalet av de konservativa kunderna tvingades till förändring vilket i förlängningen kan innebära en konkurrensnackdel för den oligopolliknande strukturen i många länder.

Brantare yieldkurva är en klassisk signal

Även om det finns en historik och en framtid för finanssektorn av tuffa regleringar och tekniksprång finns ljuspunkter. När pandemin är under kontroll, eventuella kreditförluster tagna och en ekonomisk cykel börjar om gynnas  finanssektorn av högre räntor vilket ger bättre marginaler. En klassisk positiv signal är en brantare räntekurva. Banker lånar in på korta löptider och ut på längre. En brantare räntekurva, eller yieldkurva, är därför allt annat lika positivt för intjäningen för sektorn. Konkurrensen är hård men samtidigt har volymtillväxten de senaste åren varit god vilket i någon mån  kompenserar för högre kostnader. I nuvarande krismedvetenhet med fokus på att starta igång ekonomierna igen spelar finanssektorn en viktig roll och hårdare restriktioner kring utlåning är knappast högst upp på lagstiftarnas agenda.

 

Global financials vs MSCI World

imagepbu3.png


Steepening yield curve

image9d897.png

 

Carl Christian Ottander

Investeringsstrateg

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Veckan har präglats av förhoppningar kring fler och utökade amerikanska stimulanspaket, den tillträdande nya administrationen har kommunicerat att de gärna ser ytterligare två stimulanspaket för att förstärka den ekonomiska aktiviteten. Den välbekanta oron kring smittspridningstakten fick ny energi av en negativ signal från Kina, med kraftiga ökningar i några regioner i Pekings omedelbara närhet. Kina har agerat draglok för världsekonomin när flertalet andra länder varit nedstängda och det är naturligtvis mycket illavarslande om Kina behöver vidta drakoniska nedstängningsåtgärder på nytt.  Ränteuppgången, för statspapper med längre löptider, som följde på senatsvalutgången i Georgia tog en paus under veckan. Utvecklingen på aktiemarknaderna var också avvaktande till svagt negativ inför kommande rapportsäsong.  Kursreaktionerna för de rapporterande amerikanska bankerna, Citigroup, JP Morgan och Wells Fargo var generellt negativ trots att både omsättning och resultat överträffade prognoserna. 

Amerikansk statsobligation 2 och 10 år

imageee0c.png

Makrostatistik

Detaljhandelsstatistik från USA kom in klart svagare, förväntningarna var att detaljhandeln exklusive bilar skulle minska med 0,4 procent och utfallet blev minus 1,4 procent. Industriproduktionen, också den amerikansk, överraskade dock positivt. Förväntansbilden var en ökning på 0,5 procent och utfallet blev 1,6 procent. Tillverkningsindustrin i USA håller  onekligen igång relativt bra. Kapacitetsutnyttjandet var också starkt med ett utfall på 74,5 procent, vilket var bättre än förväntade 73,7 procent. Konsumentförtroende och sysselsättning är fortfarande svagt och förhoppningarna är att pandemin kan vara under kontroll med vaccinens hjälp till sommaren. Ett första estimat på Tysklands BNP presenterades under veckan vilket visade ett fall på 5 procent under 2020. Onekligen har pandemiåtgärderna slagit hårt mot ekonomisktillväxt under 2020 och trots att vaccinering nu påbörjats blir restriktionerna hårdare i många länder.

Detaljhandel och BNP

imagegjn7o.png

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Det råder generellt ett starkt börssentiment där investerare fortsätter att se möjligheter istället för risker.  Rapportperioden som väntas ge en uppdatering kring hur bolagen klarat höstens pandemiläge startar på allvar under veckan. Givetvis blir resultatutveckling och orderläge intressant läsning, men investerare har redan tagit höjd för fallande vinster under det fjärde kvartalet och fokuserar mer på framtidsutsikterna och kommande utdelningsbesked. Det intressanta blir hur bolagen guidar för 2021 och i vilken utsträckning detta räcker för att försvara de generellt höga värderingarna. För de svenska storbolagen blir det även intressant att se hur den starka svenska kronan har påverkat resultaten under det fjärde kvartalet. Vi står inför en högintressant vår där ränteutveckling och massvaccinering blir helt avgörande för framtida börsutveckling. Lyckas vaccineringen ta ikapp förseningar så att tidsplanen för att nå flockimmunitet håller bör vi se en återgång till en mer normaliserad efterfrågan för bolagens produkter och tjänster. Tillsammans med de kostnadsbesparingar som genomfördes under 2020 finns god potential till stigande vinster under kommande kvartal i takt med att efterfrågan kommer tillbaka.

Förväntad vinsttillväxt för Q4-rapporterna i USA

image2r65j.png

Makrostatistik

Kinas ekonomi är undantaget när helåret 2020 sum­meras och leder återhämtningen relativt resten av världens ekonomier. Företagen har snabbt kommit i gång med produktionen och kinesiska hushåll konsumerar om än med viss för­siktig eftersläpning. Det gör det svårt att se tydliga konsumtions- och beteendeförändringar från covid-19 i landet. Idag måndag släpptes kinesisk BNP för det fjärde kvartalet som steg med 6,5 procent i årstakt, vilket resulterade i en tilläxttakt om 2,3 procent för helåret 2020. Det är den lägsta siffran sedan 1976 men Kina är trots allt ett av de få länder som kan presentera en positiv tillväxttakt  under pandemiåret. En av de största riskerna för den starka börstrend vi befinner oss i är om den ekonomiska återhämtning, när världen är vaccinerad, får fart på inflationen. Det skulle kunna innebära att centralbankerna tvingas dra tillbaka de mycket marknadsvänliga penningpolitiska stimulanserna. I veckan får vi inflationssiffror från eurozonen men även om inflationsförväntningarna har återhämtat sig råder ett fortsatt lågt inflationstryck i regionen jämfört med exempelvis USA. Stimulansåtgärden med en sänkt moms i Tyskland väntas tillsammans med den starkare euron ha bidragit negativt de senaste inflationssiffrorna.

Stigande globala inflationsförväntningar
Värd risk att beakta under året då det påverkar centralbankernas stimulansplaner

imagez7ws7.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Övrigt: USA-börserna stängda.

Tisdag

Utl. rapporter

Goldman Sachs (ca kl 13.30), Alstom, Bank of America, Netflix.

Onsdag

Utl. rapporter

Morgan Stanley (ca kl 13.30), Alcoa, ASML, BHP (operativ uppdatering), Procter & Gamble.

Övrigt

Stämmor: Mag Interactive. Börsstatistik: Assa Abloy: arkitektindex USA november – AIA.

Torsdag

Rapporter

Avanza (kl 7.45), Sandvik (kl 8.00), Investor (kl 12.00).

Utl. rapporter

IBM, Intel

Övrigt

Stämmor: Modern Ekonomi, MTG (extra). Ex. utdelning: Cibus (0:07 EUR).

Fredag

Rapporter

Castellum (kl 8.00)

Utl. rapporter

Gjensidige Forsikring (kl 7.00), Topdanmark.

Övrigt

Stämmor: Immunicum (extra), QBNK (extra).

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

11 januari 2021

Veckoanalys | Vecka 2

11 januari · 2021

 

STRATEGI


Valresultat i fokus på finansiella marknader

Urartade demonstrationer till stöd för den avgående amerikanska presidenten Donald Trump dominerade nyhetsflödet under föregående vecka, men trots kaotiska scener syntes optimism på finansiella marknader. Är det rimligt?

Det korta svaret är ja. Även om det är allvarligt att demokratin och valsystemet i världens största ekonomi ifrågasätts ritar politiska händelser sällan om spelplanen för global ekonomi. I synnerhet inte som nu, när det rör sig om en mycket liten del av den republikanska väljarkåren över vilken kontrollen dessutom förhållandevis snabbt kunde återtas.

Mer stimulanser och ökad tydlighet

Fokus på finansiella marknader låg istället primärt på vad som skedde i Georgia och det faktum att kongressen senare samma natt kunde godkänna Joe Bidens valseger.

Biden står nu inför en mycket svår uppgift, men samtidigt väntar åtminstone två år av styre med en demokratisk kongress, om än med mycket liten majoritet. Det betyder bättre möjligheter för demokraterna att få igenom sina vallöften och möjliggör bland annat mer omfattande finanspolitiska stimulanser. Det gillas av aktiemarknaden, som också får stöd av att det osäkerhetsmoment som valet innebar har undanröjts. Vidare minskar det risken för internationella spänningar, i synnerhet mellan USA och Europa. Ser vi till räntemarknaden är det tydligt att det driver inflations-förväntningarna och därmed eldar på ränteuppgången.

En enad kongress kan medföra att risken för större förändringar som höjda bolagsskatter och hårdare regleringar av börsjättar ökar, men samtidigt kan vi av marknadens reaktioner utläsa att sannolikheten för i alla fall det förstnämnda bedöms som låg. Anledningen lär stå att finna i den knappa majoritet demokraterna håller.

Fortsatt bredd i börsuppgången

Valutfallet gynnar räntekänsliga sektorer som bank, men också andra cykliska sektorer som industri och material. Det ger också stöd till förnyelsebar energi och till småbolag. Det senare tack vare karaktären i de stimulanser Biden vill införa.

Den avgående presidentens agerande kan ses som uppviglade till våld i ett försök att behålla makten. Det skulle kunna leda till hans förtida avsättning. Förmodligen är det dock ett mindre troligt scenario, men även om så skulle bli fallet är det tydligt att aktiemarknadens fokus ligger på maktskiftet. Det gör att avtrycket på börsen mest troligt skulle bli begränsat.

Vi ser fortsatt goda förutsättningar för aktier som tillgångsslag vars möjligheter idag till stor del vilar på ränteläge, stimulanser och vaccindistribution. Valutfallet har resulterat i vissa ompositioneringsimpulser, men mot bakgrund av dämpade tillväxtförut-sättningar och rent absolut sett låga räntor ser vi det som mest troligt att det, i likhet med de senaste månaderna, snarare kommer att vara en större bredd av bolag som bidrar till uppgång.

 

Optimism på marknaden efter valresultat
MSCI ACWI (inkl. utdelningar, SEK)

imagerp4nd.png


10-årig amerikansk statsobligationsränta
Stora rörelser i amerikanska långräntor efter valutfallet

image4t0mr.png

Linda Lyth

Investeringsstrateg

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Året har inletts i positiva tongångar bland annat med stöd av förhoppningar om en effektiv vaccinutrullning, en lösning i brexitfrågan, ett nytt amerikanskt stimulanspaket och ett slutligt valutfall i det amerikanska kongressvalet. I kronor räknat toppar tillväxtmarknaderna, men även utvecklade marknader som Europa och Norden har gått starkt sett till de regioner vi bevakar. Utöver valresultatet i USA och en generell ompositionering till följd av stigande räntor och inflationsförväntningar står anledningen till det bland annat att finna i oljeprisutvecklingen. Nordsjöoljan har sedan årsskiftet nämligen stigit med omkring åtta procent efter att förhandlingar inom Opec+ resulterat i att Saudiarabien ska sänka sin produktion med en miljon fat om dagen under februari och mars. Nu skiftar fokus alltmer mot rapportsäsongen som närmar sig med stormsteg. I USA inleds den på fredag och i vanlig ordning med amerikanska storbanker, först ut är JP Morgan och Wells Fargo. I Sverige får vi vänta till efterföljande vecka innan vi får ta del av det första svenska storbolagets bokslutsrapport, till på torsdag den 21 januari då Sandvik offentliggör sina kvartalssiffror. Under säsongen blir resultatutveckling och orderläge förstås högintressant läsning, men också utdelningsbesked. På många håll och inte minst i de svenska industribolagen är utdelningskapaciteten mycket god och positiva besked ur det avseendet skulle kunna ge ytterligare stöd till kursutvecklingen.

Utveckling regioner inledningen av 2021
MSCI index ink utd. SEK

imagevsdd.png

Makrostatistik

Under veckan som gick fick vi bland annat ta del av en rad inköpschefsindex för december månad. Kinesiska Caixin för industin föll från förra månadens tioårshögsta 54,9 till 53,0 vilket var lägre än väntade 54,0 och även inköpschefsindex för tjänstesektorn backade, till 56,3 från 57,8. Fortsatt noteras dock nivåer en bra bit över brytpunkten 50 vilket indikerar förbättrat humör månad över månad inom båda segmenten. Amerikanska industri-ISM steg för sjunde månaden i rad, till 60,7 och således överträffades förväntningarna om 56,6 med råge. Även tjäntesektorn uppvisade förbättrat humör i större utsträckning än väntat. I USA kom också statistik över industriorder för november månad under veckan, som visade sig ha stigit med 1,0 procent jämfört med i oktober och även det var bättre än av marknaden estimerade 0,7 procent. Dessutom fick vi ta del av den viktiga amerikanska sysselsättningsrapporten för december månad i fredags som visade att arbetslösheten låg kvar på samma nivå som i november, 6,7 procent. Det kan ställas i relation till förväntningarna om en ökning till 6,8 procent. Samtidigt försvann 140 000 jobb under månaden och här låg förväntningarna på en ökning om 71 000. I eurozonen föll detaljhandeln under november månad med 6,1 procent. Det motsvarar det största tappet sedan april.

USA: Antal sysselsatta föll för första gången sedan april
Antal sysselsatta utanför jordbrukssektorn (NFP, miljoner personer)

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Jul- och nyårshelgerna förde med sig ett positivt nyhetsflöde i både Brexitfrågan samt i senatsvalet i Georgia. Med det kommande politiska läget i den amerikanska kongressen finns färre uppenbara hinder för att kunna genomföra den politik som Demokraterna avser. I ett finansmarknadsperspektiv finns både fördelar och risker förenat med utfallet som diskuterat på sida två. Demokraterna bedöms vilja stimulera ekonomin finanspolitiskt i än högre grad vilket ökar underskotten och har redan idag givit utslag i prisättningen på räntemarknaden genom något högre räntor. För värderingen av risktillgångar kommer stigande räntor vid något tillfälle att bli problematisk, samtidigt finns stöd för aktier och krediter då vinstutsikterna förbättras. Huruvida kraftiga skattehöjningar kommer att aviseras för att finansiera stimulanserna kan också skapa en osäkerhet för vinstprognoserna kommande år, men om det röstas igenom dröjer det sannolikt innan de implementeras. Kombinationen av kraftiga penning- och finanspolitiska stimulanser under en längre tidsperiod och en accelererande konjunkturförstärkning ger ett enormt stöd till prisutveckling och riskaptit, vilket vi tidigare kommunicerat och som vi nu också kan konstatera i marknadsutvecklingen. Bolagsrapporterna för helåret 2020 närmar sig också, i USA med start på fredag, vilket ofta medför stora rörelser i enskilda värdepapper.


Amerikanska räntekurvan (10y/2y) har brantat

image0ol9j.png

Makrostatistik

Veckan bjuder på en rad statistikpunkter, imorgon presenteras exempelvis japansk handelsbalans och veckostatistik från USA för detaljhandeln. På onsdag presenteras amerikansk inflationsstatistik och Beige Book, Federal Reserves sammanställning över den ekonomiska aktiviteten i de olika Fed-distrikten i USA. Från Tyskland presenteras ett första estimat på BNP–utvecklingen under 2020. Hur hårt drabbades tillväxten av de omfattande nedstängningarna för att begränsa smittspridningen av coronaviruset? Fredagen bjuder på viktig amerikansk statistik över bland annat detaljhandel och industriproduktion. Detaljhandelstillväxten har historiskt en tydlig koppling till BNP-utvecklingen och ger därför en god indikation för hur den totala ekonomiska bilden för USA är.

 

Detaljhandel och BNP

imagecydo.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Stämmor: Dignitana (extra), Safe Lane Gaming (extra), Sjöstrand Coffee (extra), Vertical Ventures (extra). Kapitalmarknadsdag: Hexagon. Ex. utdelning: Logistea (1:88 SEK, andra del av totalt 3:76 SEK).

Tisdag

Rapporter

Dustin (kl 8.00).

Övrigt

Stämmor: Index Pharma (extra), Urb-it (extra). Börsstatistik: Ica: publicerar månadsförsäljning i Sverige för december kl 8.45.

Onsdag

Övrigt

Stämmor: Medivir (extra), Studentbostäder (extra), VNV Global (extra). Ex. utdelning: DBP (aktier i Farm Pharma).

Torsdag

Utl. rapporter

Chr Hansen.

Övrigt

Stämmor: Atvexa, Imsys (extra), Initiator Pharma (extra).

Fredag

Utl. rapporter

JP Morgan (före USA-börsernas öppning), Wells Fargo (prel datum).

Övrigt

Stämmor: Itab (extra), Spago Nanomedical (extra), Spintso (extra). Kapitalmarknadsdag: Fortnox kl 14.00-15.30.

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss