Skip to main content Skip to main navigation

Makrokommentar: Federal Reserve lämnar styrräntan oförändrad

Makrokommentar: Federal Reserve lämnar styrräntan oförändrad

18 september · 2015

Igår kväll var det äntligen dags för det besked som vi så ivrigt väntat på och som har debatterats flitigt under en längre tid, och Federal Reserve med Janet Yellen i spetsen bekräftade att man lämnar styrräntan oförändrad vid denna tidpunkt. Men var utfallet väntat? Både ja och nej. Medan marknaderna hade prisat in en senare räntehöjning så var det många stora aktörer som fortfarande bibehöll sin ståndpunkt om att det var just septembermötet som skulle bära med sig den första räntehöjningen på över nio år. Man fick också känslan att de flesta faktiskt hoppades på en räntehöjning, om inte annat för att för första gången på länge slippa den osäkerheten som råder kring hela proceduren. Så blev alltså inte fallet, och styrräntan kommer tillsvidare att ligga kvar i spannet 0,00-0,25 procent.

Man blev inte heller klokare av den efterföljande presskonferensen som många hade hoppats kanske skulle ge en förbättrad bild av det ekonomiska läget, och tydligare öppna upp för en decemberhöjning. I denna presskonferens kvarstår man i mångt och mycket med sin ståndpunkt att man kommer att vara beroende av inkommande data i sitt beslut, och uppenbarligen är man då inte tillräckligt säkra på att det man hittills har sett räcker. Arbetsmarknadssiffrorna har ju som bekant sett väldigt bra ut den senaste tiden, men samtidigt poängterar Yellen det vi nämnde i vår senaste strategirapport, nämligen att arbetslöshetssiffran kanske inte till fullo ger en rättvis bild av hur det faktiskt ser ut på arbetsmarknaden. Vad gäller inflationen så ser läget mer oklart ut, och man nämner bland annat den senaste tidens fall i energipriser som en nedåtpressande kraft, samtidigt som den stora dollarförstärkningen tär på både exporten och genererar lägre importpriser som i sin tur har en hämmande effekt på inflationen. Precis som det spekulerades i lägger Fed även vikt på externa oroligheter i detta beslut, och framförallt då utvecklingen i Kina. I viss mån tar man alltså inofficiellt på sig ett nytt mandat, global stabilitet. Vi får alltså egentligen ingen ny information som guidar oss framledes, utan det har snarare tillkommit fler aspekter som behöver falla på plats innan bollen ska sättas i rullning.

Som bekant är valutakurserna starkt kopplade till den divergens som råder kring penningpolitiken mellan Fed å ena sidan, och å andra sidan exempelvis ECB och Riksbanken. Detta besked kommer säkerligen sätta käppar i hjulet för de två sistnämnda centralbankerna, vars penningpolitik i allra största grad hänger på svaga valutor för att få fart på exporten och generera ett ökat inflationstryck. Riksbanken är mer beroende av vad ECB:s agerande än vad Fed gör, men då ECB har öppnat för ytterligare stimulanser är det högst sannolikt att katt och råtta-leken fortsätter inom snar framtid. Om dollarn i det kortare perspektivet tappar mark så innebär det även en välbehövd lättnad för tillväxtmarknader, även om den osäkerhet som råder i sig inte är nyttig.

Faktum kvarstår att ju längre tiden går, desto mindre kontroll kommer Fed att ha. För vem vet hur läget kommer att se ut om en månad, i december, eller till och med nästa år? Det är risken de tar med ett beslutsfattande som är databeroende. Just en oktoberhöjning känns nu inte vidare troligt, då det är alldeles för tidigt att få en klarare bild i de frågor Yellen & Co anser vara viktiga. Decembermötet ligger fortfarande i korten, och känns i dagsläget mest troligt, då vi en längre tid sagt att en höjning kommer i år. Även Fed-direktionen är av den åsikten, även om deras egen tro också har skjutits framåt en del. Det var till och med så att en ledamot faktiskt förespråkade negativ ränta. Men precis som för oktobermötet kanske det är för tidigt för att effekterna av de oroligheter som nämns ska ha fått genomslag eller sett en förbättring. Det återstår att se, men det är viktigt att förstå att en initial räntehöjning mer har ett symbolvärde än faktiska ekonomiska konsekvenser. Man försökte under presskonferensen avdramatisera ”the liftoff”, och man understryker att räntehöjningstakten är än mer viktig. Det är tydligt att man tar det säkra före det osäkra, vilket i sig inte är fel. Då det inte finns någon risk för överhettning av den amerikanska ekonomin så är det lättare och mer försvarbart att höja vid ett senare skede, än att vid en för tidig tidpunkt höja räntorna för att sedan behöva backa tillbaka och sänka igen. Följetongen fortsätter med andra ord, och vi lär med största säkerhet få anledning att återkomma i ämnet framöver.

Analys

Bolagen som klarar sig bäst på börsen över sommaren

24 juni · 2019

Det är inte bara vi människor som tar semester under sommaren. Även kapitalet på börsen brukar historiskt sett slå av på tempot under sommarmånaderna och bjuda på en något mer blygsam avkastning under denna period jämfört med resten av året. Men, det finns sektorer och bolag som tenderar att prestera betydligt bättre än marknaden i stort under sommaren. 

Den gamla börsdevisen ”Sell in May and go away” påstås vara ett flera hundra år gammalt uttryck som härstammar från slutet av 1600-talets England. Det sägs att förmögna investerare i London sålde sina aktier över sommarmånaderna eftersom de inte kunde övervaka sina positioner under semestern. Säljtrycket på aktier resulterade ofta en i svag börsutveckling under denna period och konsekvensen var att man råddes att hålla sig borta.

Även om finansmarknaderna ser fundamentalt annorlunda ut idag lyckas det klassiska uttrycket alltjämt hålla sig relevant. Historiskt har Stockholmsbörsen genererat en genomsnittlig negativ avkastning under sommarmånaderna och avkastningen tenderar, generellt sett, vara svagare då i förhållande till resterande delen av året. Trots det förekommer det historiskt sett fler sommarperioder med positiv avkastning än negativa.

En förklaring till de historiskt svaga sommarperioderna är att handelsvolymerna på börsen minskar under denna period. Den tunna handeln gör dessutom marknaden något mer överkänslig för politiska och ekonomiska nyheter. Det är också vid denna tidpunkt som många investerare börjar ifrågasätta bolagens helårsprognoser. En avslutad utdelningssäsong kan också bidra till ett allmänt svalt intresse för aktier under sommarmånaderna.

Stark start på året – stark sommar

En positiv börsutveckling i inledningen på året har historiskt ofta följts av en positiv börsutveckling även under sommarmånaderna. Historiken talar således för att vi mycket väl kan få se en positiv börsutveckling även under sommaren 2019.

Defensiva sektorer och storbolag har utvecklats bättre

Historiskt sett kan vi konstatera att sektorer av mer defensiv karaktär överlag haft en något bättre utveckling över fler sommarperioder än sektorer av mer cyklisk karaktär. Samtidigt har genomsnitt- och medianavkastningen i många fall också varit bättre bland defensiva sektorer. Bland annat kan vi se att den mer offensiva teknologisektorn i genomsnitt genererat en negativ avkastning över sommaren medan hälsovårdssektorn, som kan anses vara av mer defensiv karaktär, i genomsnitt utvecklats positivt.

Vid jämförelse av stora respektive små bolag kan vi se att de större bolagen oftare utvecklas positivt under sommarmånaderna. Men när börsen väl går upp, är det småbolagen som tagit täten och genererat en högre genomsnittlig avkastning under sommarmånaderna. Säsongsmönstret speglar alltså till viss del börsen generellt, där storbolagen ofta utgör en tryggare investering men där den som söker mer risk med fördel kan investera i de mindre bolagen och över tid erhålla en högre avkastning.

Bolag som historiskt presterat bra över sommarmånaderna

Av bolagen som vi bevakar inom OMXS30 har vi tagit fram de bolag som historiskt har utvecklats bäst, både i förhållande till resten av året men också i förhållande till index. Filtrerat på andelen av somrar med positiv utveckling relativt index, framgår det att defensiva bolag, över tid, har presterat bättre under sommarmånaderna än mer cykliska aktier. I tabellen nedan finns en sammanställning över de parametrar vi tittat på och de bolag som vi analyserat under sommarmånaderna.

Perioden som ligger till grund för analysen är baserad på tillgänglig index- och kursdata som sträcker sig från 1996 (indexnivå) och 2001 (sektornivå).

Om du vill veta mer om analysen och hur börsen brukar bete sig under sommaren kan du lyssna på en längre intervju med vår investeringsstrateg Dick Ingvarsson i Ekonomiekot här.

Analys

Indikatorerna som visar när risken ökar

18 januari · 2018

Söderberg & Partners Marknadsriskindikator hjälper till att identifiera långsiktiga risker på aktiemarknaden

En stor utmaning som många analytiker tampas med är att försöka identifiera indikatorer som kan ge vägledning kring den förväntade makroekonomiska utvecklingen eller förutsättningarna på värdepappersmarknaderna.

-          Vi har därför skapat en indikator som sammanväger flertalet indikatorer från historiska cykelanalyser och kombinerat dessa med ytterligare parametrar som kan fånga upp en långsiktig trend över marknadsrisken och därmed varna för de större risker på aktiemarknaden som uppstår mer sällan, säger Matthias Gietzelt, chef för marknads- och aktieanalys på Söderberg & Partners.  

Den grundläggande tanken har varit att skapa en relativt enkel modell som vi har valt att kalla för ”Söderberg & Partners Marknadsriskindikator” (MRI).

Avsikten har varit att testa ett stort antal indikatorer som vi tidigare noterat har ett bra samband med avkastningen på aktiemarknaden. Vi koncentrerat oss på fyra delkomponenter, nedan följer en övergripande beskrivning:

-          Tekniska indikatorer: I akademiska studier har bland annat momentumeffekten påvisat en tydlig överavkastning jämfört med många andra investeringsstrategier. Kort förklarat innebär det att aktiers positiva och negativa avkastningstrend ofta fortsätter längre än vad det fundamentala värdet motsvarar både i uppgångs- och nedgångsfaser. Ofta förklaras detta genom investerares flockbeteende. Tekniska indikatorer kan naturligtvis även innebära olika former av trendstrategier och andra beteendevetenskapliga aspekter.

 

-          Sentiment: Inom detta segment hamnar bland annat ett antal förtroendeindikatorer, som kan vara både mätningar hos företag, hushåll och investerare. Oftast har dessa starka makroekonomiska samband, men de har samtidigt visat sig ge en viss vägledning för aktiemarknadsrisken. En stor optimism hos investerare har exempelvis ofta inneburit att risken för en rekyl på aktiemarknaden ökar.

 

-          Räntemarknaden: Historiskt har räntemarknaden gett goda signaler för den makroekonomiska utvecklingen. Det är naturligt då låga räntor är stimulerande för ekonomin och höga räntor är åtstramande. Men för aktiemarknaden kan även nivån vara av vikt, då relativavkastningen i form av obligationsränta jämfört med direktavkastningen i form av utdelningar på aktiemarknaden kan bli hög eller låg. Även signaler från kreditmarknaden kan vara av värde för aktiemarknaden, både vad gäller kreditspreadars utveckling men även exempelvis skillnader i korrelation mot aktiemarknaden för olika segment på kreditmarknaden.

 

-          Makro: Den makroekonomiska utvecklingen spelar en stor roll för börsbolagen och så länge den ekonomiska aktiviteten tilltar brukar förutsättningarna för aktiemarknaden vara goda. Indikatorerna inom kategorin är många där vi bland annat tidigare har satt stort värde vid arbetsmarknadsdata, men även statistik som mer direkt visar hushållskonsumtion samt företagens investeringsplaner.

 

Marknadsriskindikatorn i praktiken – amerikanska aktiemarknaden

För att illustrera indikatorns utfall har vi utgått ifrån statistik på den amerikanska marknaden där vi finner tillräckligt lång statistik för att täcka in både större upp- och nedgångsfaser på aktiemarknaden. I studien och beskrivningen framöver ser vi till statistiken under de senaste 25 åren. 


Vi kan notera att den sammanviktade indikatorn övergripande ger en mycket god signal för att begränsa nedsidesrisken. Över en längre tidsperiod blir både avkastningen högre, risken lägre och förlustrisken lägre om modellen följs än om investeraren under hela perioden äger ett brett aktiemarknadsindex. Indikatorn ger en trögrörlighet, vilket innebär att en marknadstopp inte prickas in, men att man hinner begränsa nedsidan kraftigt om man följer indikatorn samtidigt som man hinner gå in för att ta del av den efterföljande expansionen. I den likaviktade indikatorn hamnar signalen att sälja aktier i slutet på november år 2000 och i slutet på januari 2008 (långt innan finanskrisen). Vidare så skulle man ha ökat risken igen i juli år 2003 och februari år 2010.

Du kan läsa mer om Söderberg & Partners Marknadsriskindex i vår senaste strategirapport

Marknadsbrev

Söderberg & Partners Strategirapport

18 januari · 2018

Sedan vår senaste betygsförändring i november har läget förblivit relativt oförändrat. Makroekonomiskt pekar statistiken fortsatt på expansion och sentimentet är mycket optimistiskt. 

Vårt huvudscenario är en fortsatt god, men utplanande makroekonomisk utveckling, en inflation som förblir måttlig och centralbanker som minskar de penningpolitiska stimulanserna genom att agera med syfte att bibehålla ekonomisk stabilitet. De större riskerna vi ser är framförallt en inflation som stiger snabbare än väntat, geopolitisk chock av något slag, såsom ökade spänningar relaterade till Nordkorea eller tilltagande oro i Mellanöstern alternativt att skuldsituationen i Kina blir mer akut.

Läs mer här
Kontakta oss