Skip to main content Skip to main navigation

Marknadskommentar: Dödläge i de grekiska förhandlingarna skapar marknadsoro

Marknadskommentar: Dödläge i de grekiska förhandlingarna skapar marknadsoro

18 juni · 2015

Nära en återvändsgränd

Under lång tid har den finansiella situationen för Grekland varit ohållbar. Trenden i skuldsättningen i förhållande till tillväxten är närmast omöjlig att vända och missnöjet med de befintliga åtstramningarna i landet är stort. Men det krävs mycket mer och i förhandlingarna med långivarna verkar man nu ha nått en återvändsgränd. Den grekiska regeringen har under de senaste veckorna gjort ett antal försök att minska risken för en betalningsinställelse, bland annat genom att klumpa ihop betalningar till IMF för att istället betala vid nästa månadsskifte. Men åtgärdsförslag lyser med sin frånvaro och det blir allt tydligare att tålamodet hos trojkan börjar tryta och att tonläget skärps. Att Grekland hamnar i en betalningsinställelse har hänt tidigare men en tvingad sådan denna gång kan även leda till en ”Grexit” där landet lämnar valutaunionen. Detta är något som den grekiska regeringen vill undvika i allra högsta grad. För Greklands del skulle detta innebära en kraftig devalvering, hög inflation och ytterligare försämrad ekonomi, men samtidigt kanske en nödvändig del i en långsiktig rebalanseringsprocess. Ser man på utvecklingen i bland annat Argentina och Ryssland  efter betalningsinställningar så är det tydligt att tillväxten initialt blir svag men att en försvagad valuta på sikt hjälper att återupprätta konkurrenskraften. Vår bedömning är att sannolikheten är störst för att man ändå når en överenskommelse i sista stund och att man tvingar den grekiska regeringen att gå med på nya åtstramningar trots att man har gått till val på att minska dessa. Det skulle leda till att missnöjet i landet växer än mer och kan i så fall i ett senare skede leda till nyval. Samtidigt kan det gå så långt som en betalningsinställelse för att förhandlingarna ska kunna påskyndas.

Spridningseffekter och marknadspåverkan

I takt med att nästa månadsskifte närmar sig och förhandlingarna blir allt hårdare blir också värdepappersmarknaderna alltmer oroade för ett eventuellt utträde. En tvungen betalningsinställelse skulle direkt påverka de grekiska bankernas likviditet och statens möjlighet att betala för löner och sjukvård. Spridningseffekter har under senare år försökt minskas, men en del i den grekiska strategin är att peka på att dessa fortsatt finns vilket är också något som IMF varnar för. Vår bedömning är att dessa är mycket svårbedömda och att det finns en stor gråzon beroende på hur processen med ett eventuellt utträde går till. En övergång mot eventuell ny valuta skulle innebära en lång period av osäkerhet och det finns viss risk för att även den europeiska konjunkturåterhämtningen drabbas. Men den grekiska ekonomin är liten och den stora risken är framförallt politisk. Populistiska partier som motsätter sig fortsatta åtstramningar finns även i andra europeiska ekonomier och skulle exempelvis Podemos i Spanien skörda stora framgångar i valet i slutet på detta år kan oro för det europeiska valutasamarbetets framtid tillta. Värdepappersmarknader kan självklart bli fortsatt stökiga under de närmaste veckorna, men vi har svårt att se att en potentiell Grexit ska förändra förutsättningarna för börscykeln.

Inga tecken på makroekonomisk påverkan

Vi har under året pekat på tydliga återhämtningstendenser i den europeiska ekonomin. För första gången på länge ser vi nu positiv kredittillväxt och prognoserna för tillväxten i regionen justeras upp. Sentimentsindikatorer pekar på fortsatt återhämtning och det finns ljuspunkter hos både företag och hushåll. I detta läge är det normalt att räntekurvans lutning ökar och förutom bättre efterfrågan prisar också räntemarknaden in vissa inflationstendenser – oljepriset har stabiliserats, löneutvecklingen stärks i flertal sektorer och penningmängdstillväxten har ökat kraftigt. När långa räntor tar fart från en låg nivå blir också svängningarna långt större än vid tidigare tillfällen. Det gör också att vår rekommendation att ligga med en låg ränterisk har visat sig vara rätt. Vår grundsyn ligger fast och vi bedömer att det tar längre tid för obligationsräntor att nå historiska nivåer även om räntedifferensen mellan korta och långa räntor snabbt har återgått till mer normala nivåer. Den ekonomiska tillväxten kommer att vara svag men stärkas från denna nivå och vi ser inte att den grekiska oron bör sätta alltför stora käppar i hjulen för detta. 

Nödvändig rekyl, men börscykeln har mer att ge

Vi har i inledningen på året sett tydligt ökade svängningar på främst valuta- och räntemarknaden och det är inte förvånansvärt att även den högt värderade aktiemarknaden drabbas. Nedgången sammanfaller dessutom med säsongsmönstret där sommarmånaderna normalt är svagare. Den utlösande faktorn för nedgången är olika och i detta fall är det en kombination av Greklandsoro och stigande långräntor. Vår bedömning är dock det är för tidigt att varna för en större börsnedgång. En rekyl är normalt mellan 5 och 10 procent, medan nedsidesrisken i större nedgångsfaser ofta är mer än 30 procent. Den europeiska ekonomin är inne i en återhämtningsfas och inte heller stigande räntor brukar initialt leda till sämre börshumör. Normalt brukar centralbanker hinna strama åt en del innan börsen vänder. Detta är normalt tidigare än konjunkturvändningen som vi anser ligger minst 1-2 år fram i tiden. Det gör att vi ser detta främst som en rekyl och att aktiemarknaden senare under året har goda förutsättningar att stärkas igen. Man ska dock vara medveten om att det finns indikationer om att vi befinner oss i ett sent läge i cykeln, där aktiemarknaden är känslig för störningar.

Veckoanalys | Vecka 49

6 december · 2021


Fortsatt turbulens i spåren av omikron

Precis som väntat så bjöds vi på mycket turbulens under veckan, dels på aktiemarknaden, men även på marknaderna för räntor, råvaror och valutor, då nyheter relaterade till den nya mutationen av covid-19 avlöste varandra. Under tisdagen hölls även en utfrågning av Fed-chefen Jerome Powell och USA:s finansminister Janet Yellen, som kom att få stora effekter på marknaderna. Veckan bjöd dessutom på en mängd intressant makrostatistik.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Finansiella marknader av alla dess slag har under veckan haft det stormigt, vilket till stor del beror på en hög grad av osäkerhet kring den nya virusvarianten omikron. Detta speglas exempelvis i att VIX, ett populärt index för volatiliteten på den amerikanska aktiemarknaden, hållit sig högt under veckan, stundtals på dubbelt så höga nivåer som i början av november. Hög turbulens behöver dock inte resultera i ett stort fall på veckobasis, och Stockholmsbörsen föll exempelvis bara med 0,37 procent jämfört med föregående vecka, trots dagliga rörelser på över en procent. Även senatens utfrågning i tisdags bidrog till denna turbulens, framförallt efter att Powell flaggade för att det kan bli läge att snabba på minskningen av återköpsprogrammen. Uttalandet bidrog till att aktiemarknaden föll. Efter allt politiskt kaos de senaste veckorna fick dessutom Sverige till sist en statsminister, och Magdalena Andersson kan sedan den 30:e november titulera sig den första kvinnan på posten. Trots stora rubriker gick dock den svenska politiken marknaden obemärkt förbi.

Volatiliteten fortsatt hög under veckan
CBOE (S&P 500)Makrostatistik

Veckan som gick var på makrofronten händelserik med dels intressant statistik men även det ovan nämnda uttalandet från Powell. Först ut var preliminär tysk inflation som kom in på 6,0 procent, en bit över förväntningarna på 5,5 procent år över år. Liknande blev utfallet för den preliminära inflation i Eurozonen som steg från 4,1 till 4,9 procent mot väntade 4,5 procent, fortsatt till stor del drivet av energi och utbudsstörningar. ECB:s ledamöter kommunicerar konsekvent att stramare penningpolitik skulle göra mer skada än nytta och Lagarde uttalade att inflationen kan börja lätta redan i januari. Kinesiskt PMI för industrin kom in marginellt över estimaten och landade på 50,1 medan det privata Caixin-indexet istället föll marginellt under 50-strecket. Generellt pendlar Kinas inköpschefsindex på gränsen mellan att indikera ekonomisk expansion och kontraktion. För Sverige toppade inköpschefsindex för industrin i våras, för Eurozonen i juni, och har sedan dess följt en nedåtgående trend men ligger ännu kvar på höga nivåer. Amerikanskt ISM kom även det in som väntat men värt att notera är tecken på minskade problem i leveranskedjorna som till stor del lyft indexet. Till sist kom den amerikanska sysselsättningen in under förväntan då förändringen var 210 000 mot väntade 550 000 medan arbetsdeltagandet ökade, om än marginellt. Arbetslösheten sjönk från 4,6 procent till 4,2 procent, mot väntade 4,5. Statistiken väntas inte medföra ändringar i FED:s planerade tapering, men minskar på marginalen sannolikheten för en ökning av takten som diskuterades tidigare i veckan.

Energipriser fortsätter driva upp inflationen inom EU

imager1vb.png

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Osäkerheten kring effekterna av den nya virusvarianten omikron kommer högst troligen att fortsätta dominera sentimentet under veckan. WHO och representanter från vaccinforskningen bedömer att de under veckan förhoppningsvis har en tydligare bild kring karaktären och konsekvenserna. Samtidigt gör folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell bedömningen att nya coronaåtgärder kan införas denna vecka för att begränsa smittspridningen. Beroende på omfattningen av restriktionerna finns det risk att tjänstesektorns aktivitet dämpas under december. I ett globalt perspektiv skulle omikron kunna elda på inflationen i USA än mer genom att sätta ytterligare press på leveranskedjorna och förvärra bristen på arbetskraft, vilket kan påverka centralbankernas planerade räntehöjningar. Vi bedömer däremot att beredskapen i alla dimensioner är väsentligt mycket bättre nu än vid pandemiutbrottet för att hantera viruset, men trots det kan osäkerheten kortsiktigt ge fortsatt marknadsturbulens.

COVID-19 nya dagliga fall
Per miljon av befolkningen, 7 dagars glidande medelvärdeMakrostatistik

Veckan inleds med tysk ZEW-data, som visar nuläge och förväntansbilden över de kommande sex månaderna bland tyska institutionella investerare och analytiker. Trenden är, vilket andra liknande mätningar också visat på, ett förbättrat nuläge men fallande framtidsutsikter. Vi får även viktig statistik över svensk industriproduktion för oktober månad där rådande komponentbrist och energikris bör ha haft påverkan på utfallet. Under tisdagen får vi handelsdata från Kina som blir viktig efter att importen bommade förväntningarna under föregående mätning, något som är en signal om en avmattning i den inhemska efterfrågan. En fortsatt försvagning kan få den kinesiska regeringen att överväga möjligheten till eventuella stimulanser för att vända utvecklingen. Även Tyskland presenterar handelsdata där exporten kan pressas av en fortsatt försvagning av den kinesiska efterfrågan. Veckans viktigaste händelse blir den amerikanska inflationen där KPI väntas öka med 6,7 procent jämfört med samma period föregående år. Det är alltså högre än oktobersiffran på 6,2 procent, vilket var den högsta uppmätta inflationstakten sedan december 1990. Vi får också inflationsstatistik för november från Kina som enligt konsensusestimat väntas landa på 2,5 procent i årstakt.

Amerikansk inflation
CPI

imageci4a.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Thor Industries

Övrigt

Stämmor: Actic (extra), LED Ibond (extra), Sens (extra) Exklusive utdelning: Doro, New Wave (4:00 SEK), Tobii (första dag för handel utan rätt att erhålla aktier i Tobii Dynavox)

Helsingforsbörsen stängd

Tisdag

Övrigt

Stämmor: Brighter (extra), Jyske Bank (extra), Netmore Group (extra), Oncozenge (extra) Kapitalmarknadsdag: ABB ca kl 12.00-17.00, Skanska kl 12.30-17.00

Onsdag

Rapporter

Clas Ohlson (kl 7.00)

Övrigt

Stämmor: CTEK (extra) Kapitalmarknadsdag: Bergs Timber kl 14.00-17.00 Exklusive utdelning: Golden Ocean (USD 0,85)

Torsdag

Rapporter

Systemair (kl 8.00)

Övrigt

Stämmor: Medcap (extra) Kapitalmarknadsdag: Eezy kl 8.00-12.30, Inwido kl 8.30-12.00, Pexip kl 9.00, Haldex kl 14.00

Exklusive utdelning: K2A (5:00 SEK kvartalsvis i preferensaktie)

Fredag

Rapporter

Sectra (kl 8.15), Svolder

Övrigt

Stämmor: EQL Pharma (extra), Mandel Design (extra)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Månadsutblick december

3 december · 2021


Vi lämnar en mycket händelserik månad med nya åtstramningssignaler från Fed och en ny mutation av covid-19. Vi bedömer att beredskapen är väsentligt mycket bättre nu än vid pandemiutbrottet 2020 för att hantera viruset. Tekniksektorn har varit i en klass för sig det senaste decenniet och vår Global Tema-förvaltare förklarar varför portföljen har ett så högt teknikinnehåll. Avslutningsvis går vi igenom skogens viktiga roll i klimatomställningen.

MARKNADS­KOMMENTAR

 

Inga betygsförändringar på grund av turbulensen

En händelserik novembermånad har bjudit på taperingbesked, val av amerikansk centralbankschef, svenskt politiskt kaos och en ny mutation av covid-19, med varierad påverkan på marknaden.

Ur ett svenskt perspektiv har det varit stort fokus på politik under den sista veckan i november. Efter att Magdalena Andersson valdes till Sveriges första kvinnliga statsminister den 24:e november dröjde det bara timmar innan vi fick se regeringssamarbetet bryta ihop, och Andersson avgå innan hon hunnit tillträda. Innan november var slut hann hon dock väljas igen, och denna gång fick hon även tillträda posten, vilket innebär att Sverige från den 30:e november för första gången har en kvinnlig statsminister. Ur ett marknadsperspektiv togs dock det politiska kaoset med ro. Givet dagens parlamentariska läge saknas förutsättningar för en stark regering och omfattande reformer, så även om partiernas ovilja att samarbeta kan uppröra kommer marknadspåverkan vara begränsad, åtminstone fram till valet.

Tapering inledd och Powell sitter kvar

I utblicken för november skrev vi att vi förväntade oss kommunikation om åtstramning av den amerikanska centralbankens obligationsköp, tapering, senare under dagen. Precis som väntat beslutade Fed att minska köpen av statsobligationer med 10 miljarder och av bostadsobligationer med 5 miljarder dollar i månaden. Denna takt fastställdes dock endast för de två första månaderna, med möjlighet att justera takten om det därefter skulle bedömas nödvändigt. Fed hade på ett skickligt sätt förberett marknaden på detta beslut, och reaktionerna blev därför positiva på ett beslut som annars hade riskerat att skapa oro.

Utöver att åtstramning nu påbörjats har den amerikanska centralbanken även bjudit på politiskt drama, om än inte lika kaosartat som det i Sverige. USA:s president Joe Biden hade nämligen till uppgift att utse Feds ordförande för de kommande fyra åren. Sittande ordförande Jerome Powell var favorit att få sitta kvar, men även utmanaren Lael Brainard intervjuades av Biden för posten. I slutändan fick Powell förnyat förtroende i fyra år till vilket betyder att den utstakade åtstramningsplanen kan fortgå, och Brainard utsågs samtidigt till vice ordförande.

MSCI AC World

Efter flera år av stark börsutveckling är inte vinsthemtagningar vid ökad osäkerhet förvånande.

Ny mutation skapar turbulens

I slutet av månaden möttes vi av nyheten om en ny mutation av covid-19, kallad omikron. Rapporterna kring denna mutation samt vaccinbolagens kommunikation kring hur de hanterar den ledde till en turbulent marknad i slutet av månaden och kortsiktigt kan osäkerheten ge fortsatt marknadsturbulens. Vi bedömer däremot att beredskapen i alla dimensioner är väsentligt mycket bättre nu än vid pandemiutbrottet för att hantera viruset.

Börsutvecklingen har varit mycket stark under snart två år och perioder av vinsthemtagningar vid ökad osäkerhet kring konjunkturutvecklingen är därför inte förvånande. Vi genomför inga allokeringsförändringar med det vi vet idag och kvarstår med en positiv inställning till risktillgångar, men är alltid beredda att agera om utsikterna försämras.

 

Sebastian Gierlowski Carling

Investeringsstrateg

 

PORTFÖLJFÖRVALTNING - STRATEGI

 

Teknikbolagens relation till konsten att göra ingenting

”Inga problem”, sa den unge mäklaren med en energisk blick riktad mot kunden. ”I min tradingstrategi så säljer jag alltid av allting med 10 procents vinst…har jag kvar ett innehav länge i portföljen, beror det endast på att den aktien inte har gått upp 10 procent ännu…”.

Risken att stöta på kortsiktiga aktiemäklare är mindre idag än för 20-30 år sedan. Aktiemäklarna har helt enkelt minskat i antal och i många fall stöpts om in i andra yrkesroller. Ovan nämnda handelsstrategi är förvisso enkel att förhålla sig till men risken med den är att man säljer av de strukturella vinnarna och blir sittande med ett flertal förlorare. Beskrivningen är förstås inte signifikant för aktiemäklare generellt. Långsiktighet är dock otvetydigt en central framgångsfaktor för att lyckas infria sina investeringsmål över tid. Att beskriva förvaltning påminner mig om historien om den store konstnären som iakttogs när han stillastående stirrade in med fast blick på sitt nymålade moderna storverk. Några personer som hade förmånen att bevittna konstnärens verk på plats hade svårt att bedöma om verket var klart eller inte och utgick ifrån att han funderade på att måla något mer på tavlan. När frågan uppkom om vad han funderade på att addera till konstverket följde svaret, med konstnären fortsatt stirrandes in i målningen med full koncentration: ”Ingenting, jag bara ser på när färgerna torkar in…”

 

Globala sektorer
Stora skillnader mellan olika globala sektorer i teknikbolagens guldålder

imageo784s.png

Även om energisektorn haft en stark återkomst i år bleknar det på längre historik mot tekniksektorn, som även i år varit en av de främsta sektorerna.

I Global Tema har vi ett högt teknikinnehåll

Hittills i år har vi fått se finans- och energiaktier gå starkt vilka båda tillhörde de sämsta sektorerna förra året. Den tredje sektorn som utmärker sig globalt är teknik, som har varit i en klass för sig det senaste dryga decenniet. Även under fjolårets tvära kast som följde av pandemins globala utbredning var teknik den starkast lysande stjärnan. På flera håll rapporterades att särskilda teknikföreteelser såsom digital hälsa, användande av videokonferenser och digitala betalningstjänster gjorde enorma framsteg på en mycket kort tidsperiod, i det mer hemcentrerade levnadssättet som kom att bli den nya vardagen för många hushåll. Tekniksektorn mår dock inte bäst i ett vakuum över tid. I nuläget har några centralbanker redan höjt räntan och sådana diskussioner förs också hos den amerikanska centralbanken, även om det lär dröja ytterligare en tid innan de gör slag i saken.  Tekniksektorn gynnas primärt inte av själva räntehöjningarna utan snarare av det faktum att företagen generellt brukar gå starkt i detta skede. Med det följer en ökad vilja till investeringar i den digitala infrastrukturen. Ser vi till de strukturella trenderna kan vi konstatera att vi lever i en tidsperiod präglad av en ovanligt hög innovationsgrad. Med detta följer risken att bli frånåkt om man inte är alert med att uppfatta teknikens förlösande möjligheter. I portföljtjänsten Global Tema har vi ett högt teknikinnehåll. Det är ett uttryck för vår ansats att lägga fokus på strukturella vinnare inom teman som präglas av en god och ihållande vinsttillväxt. Tid efter annan genomför vi påtagbara förändringar i portföljen drivet av omvärldsfaktorer som ritar om spelplanen. Många gånger handlar det dock om att likt konstnären ha tålamod och ”se på när färgerna torkar in”.

Kristian Hahne

Portföljförvaltare

 

INVESTERINGS­RÅDGIVNING - TEMA

 

Skogens roll i klimatomställningen

Skog är ett hett ämne både i investeringsvärlden och i politiska debatter. Detta på grund av att skogen förväntas ha en stor roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Den fungerar som en kolsänka när den växer, förser samhället med virke som kan ersätta fossila och energikrävande material och lagrar koldioxid både innan och efter avverkning.

EU ämnar att ta vara på dessa värden i nya skogsstrategin för 2030 i den ”Gröna Given”. Strategin understryker att trävirke bör ersätta fossilt material i så stor utsträckning som möjligt i produkter med långa livscykler så som byggnader och möbler. Det kan till exempel vara ett viktigt bidrag för att minska cementanvändning i den mån som är möjligt, då det i nuläget inte finns någon bra teknologi för att producera cement fossilfritt.

I nuläget följer en stor del av skogsindustrin någon av PEFC:s eller FSC:s certifieringsstandarder för hållbart skogsbruk. Under 2020 var 15,5 miljoner hektar, ca 66 procent av all produktiv skog, certifierad i Sverige, och 105 miljoner hektar, ca 52 procent av all produktiv skog, certifierad i EU. Däribland de svenska bolagen Holmen och SCA som båda ligger i vår nordiska aktieportfölj.

EU har även utvecklat en taxonomi som klassificerar hållbara aktiviteter med syfte att göra det enklare för investerare att göra hållbara val. Skogsområden ska däribland uppfylla ett antal kriterier. Bland annat ska skogsägare agera enligt EU:s direktiv eller nationella riktlinjer för hållbart skogsbruk. Detta innebär att skogsbruket ska värna om skogens långsiktiga värde och tillväxt. Skogsområdet ska vidare ha en skogsbruksplan eller liknande som kan etablera en baslinje från vilken nettoutsläpp beräknas från regelbundet.


Positive carbon displacement factors

Antal minskade koldioxidavtryck vid utbyte av trävirke mot annat material från livscykelmätningar av 37 forskningsartiklar publicerade mellan 1999-2020 från 12 länder och regioner.

Flera miljöorganisationer hävdar att taxonomin inte gör tillräckligt för att bevara skogens natur- och sociala värden. De säger framförallt att bevarandet av biologisk mångfald och vattenkvalité kräver en mer naturlig skogshållning än den nuvarande trakthyggesbruk metoden. Industrin argumenterar däremot att taxonomin är för sträng, då den inte tar hänsyn till de nettovärden skogsmaterial bidrar med jämfört med andra material så som cement. Sverige och Finland som båda har stora skogsindustrier har varit mest kritiska. EU har ännu inte enats om den slutgiltiga versionen.

Frågan är minst sagt mångfacetterad men skogsindustrin har en viktig roll att spela i omställningen, både som förnybart virke och en omfattande kolsänka. Därför bör skogsföretag som utvinner virke måna om skogens långsiktiga tillväxt och ta hänsyn till de naturvärden skogen ger vid avverkning och plantering genom att bejaka taxonomin och de certifieringskrav som ställs på hållbara skogsbruk.

 

Mathilda Herlin

ESG Analytiker

 

Veckoanalys | Vecka 48

29 november · 2021


Oro kring virusmutation gav börs- och räntefall

Föregående vecka bjöd på turbulenta marknadsrörelser, detta i spåren av centralbankskommunikation men framförallt på stor osäkerhet kring en ny mutation av coronaviruset. Den tydliga riskaversionen i marknaden under fredagen gav fallande börser, lägre oljepris och lägre räntor.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Veckan har varit händelserik med ett intensivt nyhetsflöde beträffande penningpolitiken, det politiska kaoset i Sverige och virusutvecklingen. Nuvarande centralbankschefen för amerikanska Federal Reserve, J. Powell, fick som väntat förnyat mandat och nuvarande penningpolitik, med en pågående åtstramning, kan fortlöpa. För svensk del har den politiska turbulensen såklart fått mycket mediautrymme, men givet det splittrade parlamentariska läget är påverkansgraden i ett marknadsperspektiv mycket begränsad innan det eventuellt förändras efter riksdagsvalet nästa år. Den nya virusmutationen, upptäckt i Sydafrika, bidrog till ökad osäkerhet under slutet av veckan. Informationen är ännu begränsad men även om det skulle visa sig vara en vaccinresistent mutation bedömer vi att beredskapen i samhället är betydligt bättre än tidigare, med en omfattande virusforskning och handlingsplaner på plats. På bolagsfronten rapporterade bland annat amerikanska Deere &Co, världens största tillverkare av maskiner till jord- och skogsbruk och delvis en konkurrent till Volvos anläggningsmaskiner, ett starkt resultat och höjde prognoserna för kommande år.

Volatilitetsindex
CBOE (S&P 500)Makrostatistik

På makrosidan fick vi preliminära inköpschefsindex från bland annat Eurozonen, Storbritannien och USA. Trenden de senaste månaderna har varit fallande från nivåer över 50, vilket utgör gränsen mellan ökning och minskning från föregående månad. Veckans resultat var dock generellt över förväntningarna där vissa även steg. Avvikande var servicekomponenten i USA som föll till 57,0 mot ett estimat på stigning till 59,0. Framåt är det trots underliggande förbättringar rimligt att en negativ trend fortlöper, till följd av bland annat ökad negativ risk i form av virusspridning men även minskade leveransproblem vilket tidigare lyft totalindex. Tyska IFO-index har rört sig nedåt sedan i juni och onsdagens resultat följde trenden när det, likt förväntningarna, föll från 97,7 till 96,5. Även amerikanskt konsumentförtroende i form av Michigan index följde de senaste månadernas trend och föll, både det nuvarande och framåtblickande. Däremot pekade konsumtionen i USA, trots inflation, uppåt samtidigt som antalet nya arbetssökande minskade, vilket är positivt för den ekonomiska återhämtningen. På hemmaplan fick vi inga överraskningar när Riksbanken lämnade räntan oförändrad och prognosen är att den höjs under senare delen av 2024. Kommunikationen är fortsatt att inflationen är övergående och att stimulansprogrammen fortsätter enligt planerat.

Nya arbetssökande i USA på lägsta nivå sedan 1969

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Förra måndagen kommunicerade vi att smittspridningen skulle bli viktig att följa, och detta ställdes på sin spets när en ny variant av covid-19 upptäcktes under veckan. Forskare befarar att den nya varianten kan vara både mer smittsam och ha lättare att undgå immunförsvaret hos vaccinerade än den för nuvarande dominerande deltavarianten. Vi fick se starka negativa marknadsreaktioner på detta i fredags, och utvecklingen kring denna variant kommer ligga i marknadens fokus även under innevarande vecka. Givet vår uppfattning om samhällets goda beredskap så förväntar vi oss ändå att marknadsreaktionerna är mer begränsade än under pandemins början, men att veckan ändå kan komma att bli turbulent. Smittspridningen kan även påverka mycket annan statistik som marknaden följer, framför allt när den hamnar i fokus på det här sättet. Vi ser exempelvis att dess effekter på sysselsättningen och taperingtakten blir intressant att följa framgent. Om vi skulle röra oss mot mer nedstängningar ser vi att bolag som gynnas av distansarbete och underhållning i hemmet åter kan vinna marknadens favör, samtidigt som vissa råvaror så som olja samt bolag inom tjänstesektorn förmodligen skulle handlas nedåt.

Viruset kan ha stor effekt på oljeprisetMakrostatistik

Den intensiva makroveckan inleds med att data över ekonomiskt sentiment och konsumentförtroende i Eurozonen, samt preliminära tyska inflationssiffror, presenteras. Under tisdagen följs detta upp av tyska arbetslöshetssiffror, preliminära inflationssiffror för Eurozonen och amerikanskt konsumentförtroende. Den sistnämnda har haft en nedåtgående trend sedan sommaren, ökade i den senaste mätningen, men väntas vända nedåt igen. Under onsdagen ligger fokus på PMI inom tillverkning, vilket presenteras för bland andra Kina, Eurozonen USA och Sverige. Detta följs av arbetslöshetssiffror för Eurozonen under torsdagen, som förväntas minska från 7,4 till 7,3 procent. Veckan avslutas hektiskt på fredag med PMI för tjänstesektorn i Kina, Eurozonen och USA. Dessutom presenterar Eurozonen oktobers detaljhandelssiffror och från USA presenteras bland annat statistik över fabriksordrar, sysselsättning och arbetslöshet. Arbetslösheten väntas fortsätta minska från 4,6 % i oktober till 4,5 % i november, och det är fortsatt arbetstagarnas marknad med en hög efterfrågan på arbetskraft.

Arbetslösheten i USA väntas fortsätta minska
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Anoto (prel datum), Concejo (ändrat datum från 30 november)

Tisdag

Rapporter

Volvo Cars (kl 7.00), Synsam (kl 7.30), SAS (kl 8.00)

Övrigt

Stämmor: Academedia, B3 Consulting (rapportpresentation), Storytel (extra) Exklusive utdelning: EQT (1:20 SEK halvårsvis)

Kapitalmarknadsdag: Tobii kl 9.30-16.30, Alfa Laval kl 10.00-12.00, Adevinta kl 13.00, Dustin kl 14.00-16.00

Onsdag

Övrigt

Kapitalmarknadsdag: Husqvarna kl 8.30-13.00, Epiroc kl 15.00

Torsdag

Övrigt

Stämmor: Coloplast, Momentum  Exklusive utdelning:  Lundin Mining (0:09 CAD)

Kapitalmarknadsdag: Trelleborg kl 13.00-16.30

Fredag

Övrigt

Stämmor: New Wave (extra)

Exklusive utdelning: Coloplast (14:00 DKK)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss