Skip to main content Skip to main navigation

VI REKOMMENDERAR EN ÖVERVIKT MOT AKTIEMARKNADEN

VI REKOMMENDERAR EN ÖVERVIKT MOT AKTIEMARKNADEN

26 maj · 2016

Sedan december föregående år är vi mer neutrala kring utvecklade marknader relativt tillväxtmarknader. Förtroendet för centralbankers stimulanser har minskat och oron ökar för den långsiktiga påverkan från lågräntemiljön. Dessutom har dollaruppgången mattats av, råvarupriser stabiliserats och de kinesiska tillväxtprognoserna reviderats upp, vilket ger stöd för tillväxtmarknader. Sedan början på maj är vårt betyg för tillväxtmarknader ljusgrönt medan utvecklade marknader har ett orange betyg. Inom tillväxtmarknader lyfter vi upp Östeuropa till en gul signal, kvarstår med Asien exkl. Japan på grönt och Latinamerika på orange. På de utvecklade marknaderna föredrar vi Europa och Sverige före USA och Japan.

Vi rekommenderar fortsatt en viss övervikt mot aktiemarknaden. Aktier har utvecklats väl sedan vår föregående strategirapport, men samtidigt har vinstrevideringstrenden varit fortsatt negativ. Det gör att vi ser ansträngda värderingar på de flesta utvecklade marknaderna samtidigt som fortsatt stöd fås från en god direktavkastning. De höga riskerna på obligationsmarknaden kvarstår och de negativa korträntorna ger ingen anledning att äga exempelvis fonder av detta slag mer än av portföljtekniska skäl. Penningmarknadsinvesteringar har vi ett rött betyg på.

Vi föredrar fortsatt kreditmarknaden trots den goda utvecklingen i inledningen på året. Stöd fås från den europeiska centralbankens tillgångsköp samtidigt som potentialen i USA är fortsatt god och förutsättningarna är på plats för ytterligare sänkta kreditspreadar. Vi rankar alternativa investeringar högt, där vi inkluderar både råvaror, hedgefonder, private equity och fastigheter. Vissa segment gynnas av lågräntemiljön medan hedgefonder borde gynnas om volatiliteten skulle tillta. Inom råvaror tror vi på en fortsatt stabilisering.

 

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners är Sveriges ledande obundna rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi har tillgång till Nordens största fristående analysavdelning, vilken dagligen följer försäkringsbolagen, bankerna, fondbolagen och investmentbankerna ur ett produktperspektiv

Viktig information

Denna rapport är framtagen av Söderberg & Partners Securities AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Källor till information som ligger till grund för analysen kan bland annat vara bolagsinformation och analysdatabaser.

Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Analytiker: Fredrik Strömberg, Matthias Gietzelt, Carl Christian Ottander, Thomas Grönqvist, Mats Gunnå, Sina Kazemi, Peng Zhou

18 januari 2021

Veckoanalys | Vecka 3

18 januari · 2021

 

STRATEGI


Vad kan väcka liv i finanssektorn?

Rapportperioden har dragit igång i USA och först ut att bekänna färg var amerikanska storbanker. Finanssektorn har som helhet utvecklats tydligt svagare än världsindex sedan pandemin slog till, vad är det som pressar sektorn och finns det skäl att tro på en bättre utveckling framöver?

Finanssektorn har på global bas utvecklats klart svagare än det samlade världsindexet sedan i våras och sticker ut med relativt låga vinstmultiplar jämfört med övriga sektorer. Marknadsnarrativet är att det saknas triggers för sektorn i kombination med tuffa regleringar kring utdelningar och risktagande utmaningar i den digitala förändringen och ett permanent lågt ränteläge. Vad ska få intresset att öka eller har den ”gamla” finanssektorn spelat ut sin roll?

Finanskrisen ligger kvar som en våt filt

Finanssektorns roll och dess otyglade tillvaro innan finanskrisen 2008 har varit i lagstiftarnas fokus i efterdyningarna av finanskrisen. Vidlyftigt risktagande inom sektorn skulle inte på nytt tillåtas äventyra hela samhällets ekonomi. Högre kapitalkrav, tydligare distinktion av tillgångs- och säkerhetsmassan och uppdelning av affärsområden för att minska risken för intressekonflikter har blivit några av konsekvenserna. En ökad reglering och myndighetskontroll har också medfört att ansvaret för kapitaltransaktionerna lagts på de finansiella aktörerna i högre grad. Problem och kostnader förknippat med penningtvätt har sannolikt hållit alla bankledningar sömnlösa  de senaste åren.  Effekterna av regleringsvågen är förenklat en finanssektor med en mindre affärssida och med större kostnader för risk- och compliance enheter.

Affärsmodellen är således under hårt förändringstryck av regulatoriska skäl, i tillägg accelererar en annan trend för finanssektorn, digitaliseringen. Pandemiutbrottet medförde att behovet av fysiska bankkontor minskade dramatiskt och affärerna skulle istället ske digitalt. Flertalet av de konservativa kunderna tvingades till förändring vilket i förlängningen kan innebära en konkurrensnackdel för den oligopolliknande strukturen i många länder.

Brantare yieldkurva är en klassisk signal

Även om det finns en historik och en framtid för finanssektorn av tuffa regleringar och tekniksprång finns ljuspunkter. När pandemin är under kontroll, eventuella kreditförluster tagna och en ekonomisk cykel börjar om gynnas  finanssektorn av högre räntor vilket ger bättre marginaler. En klassisk positiv signal är en brantare räntekurva. Banker lånar in på korta löptider och ut på längre. En brantare räntekurva, eller yieldkurva, är därför allt annat lika positivt för intjäningen för sektorn. Konkurrensen är hård men samtidigt har volymtillväxten de senaste åren varit god vilket i någon mån  kompenserar för högre kostnader. I nuvarande krismedvetenhet med fokus på att starta igång ekonomierna igen spelar finanssektorn en viktig roll och hårdare restriktioner kring utlåning är knappast högst upp på lagstiftarnas agenda.

 

Global financials vs MSCI World

imagepbu3.png


Steepening yield curve

image9d897.png

 

Carl Christian Ottander

Investeringsstrateg

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Veckan har präglats av förhoppningar kring fler och utökade amerikanska stimulanspaket, den tillträdande nya administrationen har kommunicerat att de gärna ser ytterligare två stimulanspaket för att förstärka den ekonomiska aktiviteten. Den välbekanta oron kring smittspridningstakten fick ny energi av en negativ signal från Kina, med kraftiga ökningar i några regioner i Pekings omedelbara närhet. Kina har agerat draglok för världsekonomin när flertalet andra länder varit nedstängda och det är naturligtvis mycket illavarslande om Kina behöver vidta drakoniska nedstängningsåtgärder på nytt.  Ränteuppgången, för statspapper med längre löptider, som följde på senatsvalutgången i Georgia tog en paus under veckan. Utvecklingen på aktiemarknaderna var också avvaktande till svagt negativ inför kommande rapportsäsong.  Kursreaktionerna för de rapporterande amerikanska bankerna, Citigroup, JP Morgan och Wells Fargo var generellt negativ trots att både omsättning och resultat överträffade prognoserna. 

Amerikansk statsobligation 2 och 10 år

imageee0c.png

Makrostatistik

Detaljhandelsstatistik från USA kom in klart svagare, förväntningarna var att detaljhandeln exklusive bilar skulle minska med 0,4 procent och utfallet blev minus 1,4 procent. Industriproduktionen, också den amerikansk, överraskade dock positivt. Förväntansbilden var en ökning på 0,5 procent och utfallet blev 1,6 procent. Tillverkningsindustrin i USA håller  onekligen igång relativt bra. Kapacitetsutnyttjandet var också starkt med ett utfall på 74,5 procent, vilket var bättre än förväntade 73,7 procent. Konsumentförtroende och sysselsättning är fortfarande svagt och förhoppningarna är att pandemin kan vara under kontroll med vaccinens hjälp till sommaren. Ett första estimat på Tysklands BNP presenterades under veckan vilket visade ett fall på 5 procent under 2020. Onekligen har pandemiåtgärderna slagit hårt mot ekonomisktillväxt under 2020 och trots att vaccinering nu påbörjats blir restriktionerna hårdare i många länder.

Detaljhandel och BNP

imagegjn7o.png

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Det råder generellt ett starkt börssentiment där investerare fortsätter att se möjligheter istället för risker.  Rapportperioden som väntas ge en uppdatering kring hur bolagen klarat höstens pandemiläge startar på allvar under veckan. Givetvis blir resultatutveckling och orderläge intressant läsning, men investerare har redan tagit höjd för fallande vinster under det fjärde kvartalet och fokuserar mer på framtidsutsikterna och kommande utdelningsbesked. Det intressanta blir hur bolagen guidar för 2021 och i vilken utsträckning detta räcker för att försvara de generellt höga värderingarna. För de svenska storbolagen blir det även intressant att se hur den starka svenska kronan har påverkat resultaten under det fjärde kvartalet. Vi står inför en högintressant vår där ränteutveckling och massvaccinering blir helt avgörande för framtida börsutveckling. Lyckas vaccineringen ta ikapp förseningar så att tidsplanen för att nå flockimmunitet håller bör vi se en återgång till en mer normaliserad efterfrågan för bolagens produkter och tjänster. Tillsammans med de kostnadsbesparingar som genomfördes under 2020 finns god potential till stigande vinster under kommande kvartal i takt med att efterfrågan kommer tillbaka.

Förväntad vinsttillväxt för Q4-rapporterna i USA

image2r65j.png

Makrostatistik

Kinas ekonomi är undantaget när helåret 2020 sum­meras och leder återhämtningen relativt resten av världens ekonomier. Företagen har snabbt kommit i gång med produktionen och kinesiska hushåll konsumerar om än med viss för­siktig eftersläpning. Det gör det svårt att se tydliga konsumtions- och beteendeförändringar från covid-19 i landet. Idag måndag släpptes kinesisk BNP för det fjärde kvartalet som steg med 6,5 procent i årstakt, vilket resulterade i en tilläxttakt om 2,3 procent för helåret 2020. Det är den lägsta siffran sedan 1976 men Kina är trots allt ett av de få länder som kan presentera en positiv tillväxttakt  under pandemiåret. En av de största riskerna för den starka börstrend vi befinner oss i är om den ekonomiska återhämtning, när världen är vaccinerad, får fart på inflationen. Det skulle kunna innebära att centralbankerna tvingas dra tillbaka de mycket marknadsvänliga penningpolitiska stimulanserna. I veckan får vi inflationssiffror från eurozonen men även om inflationsförväntningarna har återhämtat sig råder ett fortsatt lågt inflationstryck i regionen jämfört med exempelvis USA. Stimulansåtgärden med en sänkt moms i Tyskland väntas tillsammans med den starkare euron ha bidragit negativt de senaste inflationssiffrorna.

Stigande globala inflationsförväntningar
Värd risk att beakta under året då det påverkar centralbankernas stimulansplaner

imagez7ws7.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Övrigt: USA-börserna stängda.

Tisdag

Utl. rapporter

Goldman Sachs (ca kl 13.30), Alstom, Bank of America, Netflix.

Onsdag

Utl. rapporter

Morgan Stanley (ca kl 13.30), Alcoa, ASML, BHP (operativ uppdatering), Procter & Gamble.

Övrigt

Stämmor: Mag Interactive. Börsstatistik: Assa Abloy: arkitektindex USA november – AIA.

Torsdag

Rapporter

Avanza (kl 7.45), Sandvik (kl 8.00), Investor (kl 12.00).

Utl. rapporter

IBM, Intel

Övrigt

Stämmor: Modern Ekonomi, MTG (extra). Ex. utdelning: Cibus (0:07 EUR).

Fredag

Rapporter

Castellum (kl 8.00)

Utl. rapporter

Gjensidige Forsikring (kl 7.00), Topdanmark.

Övrigt

Stämmor: Immunicum (extra), QBNK (extra).

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

11 januari 2021

Veckoanalys | Vecka 2

11 januari · 2021

 

STRATEGI


Valresultat i fokus på finansiella marknader

Urartade demonstrationer till stöd för den avgående amerikanska presidenten Donald Trump dominerade nyhetsflödet under föregående vecka, men trots kaotiska scener syntes optimism på finansiella marknader. Är det rimligt?

Det korta svaret är ja. Även om det är allvarligt att demokratin och valsystemet i världens största ekonomi ifrågasätts ritar politiska händelser sällan om spelplanen för global ekonomi. I synnerhet inte som nu, när det rör sig om en mycket liten del av den republikanska väljarkåren över vilken kontrollen dessutom förhållandevis snabbt kunde återtas.

Mer stimulanser och ökad tydlighet

Fokus på finansiella marknader låg istället primärt på vad som skedde i Georgia och det faktum att kongressen senare samma natt kunde godkänna Joe Bidens valseger.

Biden står nu inför en mycket svår uppgift, men samtidigt väntar åtminstone två år av styre med en demokratisk kongress, om än med mycket liten majoritet. Det betyder bättre möjligheter för demokraterna att få igenom sina vallöften och möjliggör bland annat mer omfattande finanspolitiska stimulanser. Det gillas av aktiemarknaden, som också får stöd av att det osäkerhetsmoment som valet innebar har undanröjts. Vidare minskar det risken för internationella spänningar, i synnerhet mellan USA och Europa. Ser vi till räntemarknaden är det tydligt att det driver inflations-förväntningarna och därmed eldar på ränteuppgången.

En enad kongress kan medföra att risken för större förändringar som höjda bolagsskatter och hårdare regleringar av börsjättar ökar, men samtidigt kan vi av marknadens reaktioner utläsa att sannolikheten för i alla fall det förstnämnda bedöms som låg. Anledningen lär stå att finna i den knappa majoritet demokraterna håller.

Fortsatt bredd i börsuppgången

Valutfallet gynnar räntekänsliga sektorer som bank, men också andra cykliska sektorer som industri och material. Det ger också stöd till förnyelsebar energi och till småbolag. Det senare tack vare karaktären i de stimulanser Biden vill införa.

Den avgående presidentens agerande kan ses som uppviglade till våld i ett försök att behålla makten. Det skulle kunna leda till hans förtida avsättning. Förmodligen är det dock ett mindre troligt scenario, men även om så skulle bli fallet är det tydligt att aktiemarknadens fokus ligger på maktskiftet. Det gör att avtrycket på börsen mest troligt skulle bli begränsat.

Vi ser fortsatt goda förutsättningar för aktier som tillgångsslag vars möjligheter idag till stor del vilar på ränteläge, stimulanser och vaccindistribution. Valutfallet har resulterat i vissa ompositioneringsimpulser, men mot bakgrund av dämpade tillväxtförut-sättningar och rent absolut sett låga räntor ser vi det som mest troligt att det, i likhet med de senaste månaderna, snarare kommer att vara en större bredd av bolag som bidrar till uppgång.

 

Optimism på marknaden efter valresultat
MSCI ACWI (inkl. utdelningar, SEK)

imagerp4nd.png


10-årig amerikansk statsobligationsränta
Stora rörelser i amerikanska långräntor efter valutfallet

image4t0mr.png

Linda Lyth

Investeringsstrateg

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Året har inletts i positiva tongångar bland annat med stöd av förhoppningar om en effektiv vaccinutrullning, en lösning i brexitfrågan, ett nytt amerikanskt stimulanspaket och ett slutligt valutfall i det amerikanska kongressvalet. I kronor räknat toppar tillväxtmarknaderna, men även utvecklade marknader som Europa och Norden har gått starkt sett till de regioner vi bevakar. Utöver valresultatet i USA och en generell ompositionering till följd av stigande räntor och inflationsförväntningar står anledningen till det bland annat att finna i oljeprisutvecklingen. Nordsjöoljan har sedan årsskiftet nämligen stigit med omkring åtta procent efter att förhandlingar inom Opec+ resulterat i att Saudiarabien ska sänka sin produktion med en miljon fat om dagen under februari och mars. Nu skiftar fokus alltmer mot rapportsäsongen som närmar sig med stormsteg. I USA inleds den på fredag och i vanlig ordning med amerikanska storbanker, först ut är JP Morgan och Wells Fargo. I Sverige får vi vänta till efterföljande vecka innan vi får ta del av det första svenska storbolagets bokslutsrapport, till på torsdag den 21 januari då Sandvik offentliggör sina kvartalssiffror. Under säsongen blir resultatutveckling och orderläge förstås högintressant läsning, men också utdelningsbesked. På många håll och inte minst i de svenska industribolagen är utdelningskapaciteten mycket god och positiva besked ur det avseendet skulle kunna ge ytterligare stöd till kursutvecklingen.

Utveckling regioner inledningen av 2021
MSCI index ink utd. SEK

imagevsdd.png

Makrostatistik

Under veckan som gick fick vi bland annat ta del av en rad inköpschefsindex för december månad. Kinesiska Caixin för industin föll från förra månadens tioårshögsta 54,9 till 53,0 vilket var lägre än väntade 54,0 och även inköpschefsindex för tjänstesektorn backade, till 56,3 från 57,8. Fortsatt noteras dock nivåer en bra bit över brytpunkten 50 vilket indikerar förbättrat humör månad över månad inom båda segmenten. Amerikanska industri-ISM steg för sjunde månaden i rad, till 60,7 och således överträffades förväntningarna om 56,6 med råge. Även tjäntesektorn uppvisade förbättrat humör i större utsträckning än väntat. I USA kom också statistik över industriorder för november månad under veckan, som visade sig ha stigit med 1,0 procent jämfört med i oktober och även det var bättre än av marknaden estimerade 0,7 procent. Dessutom fick vi ta del av den viktiga amerikanska sysselsättningsrapporten för december månad i fredags som visade att arbetslösheten låg kvar på samma nivå som i november, 6,7 procent. Det kan ställas i relation till förväntningarna om en ökning till 6,8 procent. Samtidigt försvann 140 000 jobb under månaden och här låg förväntningarna på en ökning om 71 000. I eurozonen föll detaljhandeln under november månad med 6,1 procent. Det motsvarar det största tappet sedan april.

USA: Antal sysselsatta föll för första gången sedan april
Antal sysselsatta utanför jordbrukssektorn (NFP, miljoner personer)

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Jul- och nyårshelgerna förde med sig ett positivt nyhetsflöde i både Brexitfrågan samt i senatsvalet i Georgia. Med det kommande politiska läget i den amerikanska kongressen finns färre uppenbara hinder för att kunna genomföra den politik som Demokraterna avser. I ett finansmarknadsperspektiv finns både fördelar och risker förenat med utfallet som diskuterat på sida två. Demokraterna bedöms vilja stimulera ekonomin finanspolitiskt i än högre grad vilket ökar underskotten och har redan idag givit utslag i prisättningen på räntemarknaden genom något högre räntor. För värderingen av risktillgångar kommer stigande räntor vid något tillfälle att bli problematisk, samtidigt finns stöd för aktier och krediter då vinstutsikterna förbättras. Huruvida kraftiga skattehöjningar kommer att aviseras för att finansiera stimulanserna kan också skapa en osäkerhet för vinstprognoserna kommande år, men om det röstas igenom dröjer det sannolikt innan de implementeras. Kombinationen av kraftiga penning- och finanspolitiska stimulanser under en längre tidsperiod och en accelererande konjunkturförstärkning ger ett enormt stöd till prisutveckling och riskaptit, vilket vi tidigare kommunicerat och som vi nu också kan konstatera i marknadsutvecklingen. Bolagsrapporterna för helåret 2020 närmar sig också, i USA med start på fredag, vilket ofta medför stora rörelser i enskilda värdepapper.


Amerikanska räntekurvan (10y/2y) har brantat

image0ol9j.png

Makrostatistik

Veckan bjuder på en rad statistikpunkter, imorgon presenteras exempelvis japansk handelsbalans och veckostatistik från USA för detaljhandeln. På onsdag presenteras amerikansk inflationsstatistik och Beige Book, Federal Reserves sammanställning över den ekonomiska aktiviteten i de olika Fed-distrikten i USA. Från Tyskland presenteras ett första estimat på BNP–utvecklingen under 2020. Hur hårt drabbades tillväxten av de omfattande nedstängningarna för att begränsa smittspridningen av coronaviruset? Fredagen bjuder på viktig amerikansk statistik över bland annat detaljhandel och industriproduktion. Detaljhandelstillväxten har historiskt en tydlig koppling till BNP-utvecklingen och ger därför en god indikation för hur den totala ekonomiska bilden för USA är.

 

Detaljhandel och BNP

imagecydo.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Stämmor: Dignitana (extra), Safe Lane Gaming (extra), Sjöstrand Coffee (extra), Vertical Ventures (extra). Kapitalmarknadsdag: Hexagon. Ex. utdelning: Logistea (1:88 SEK, andra del av totalt 3:76 SEK).

Tisdag

Rapporter

Dustin (kl 8.00).

Övrigt

Stämmor: Index Pharma (extra), Urb-it (extra). Börsstatistik: Ica: publicerar månadsförsäljning i Sverige för december kl 8.45.

Onsdag

Övrigt

Stämmor: Medivir (extra), Studentbostäder (extra), VNV Global (extra). Ex. utdelning: DBP (aktier i Farm Pharma).

Torsdag

Utl. rapporter

Chr Hansen.

Övrigt

Stämmor: Atvexa, Imsys (extra), Initiator Pharma (extra).

Fredag

Utl. rapporter

JP Morgan (före USA-börsernas öppning), Wells Fargo (prel datum).

Övrigt

Stämmor: Itab (extra), Spago Nanomedical (extra), Spintso (extra). Kapitalmarknadsdag: Fortnox kl 14.00-15.30.

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Utblick 2021

5 januari · 2021

Trots turbulensen steg den globala aktiemarknaden med två procent under 2020. Stockholmsbörsen ökade med hela 14,9 procent. Vi är fortsatt optimistiska och bedömer att börserna har goda förutsättningar att gå bra i år också. Regionalt har vi grönt betyg (övervikt) på tillväxtmarknaderna. Återhämtningen har varit stark i Asien och den svagare dollarn ger extra skjuts framöver.

Ladda ner månadsutblicken som PDF

MARKNADSKOMMENTAR

Vi ser goda förutsättningar för 2021


Vi lämnar ett 2020 som inte liknat något annat i historien bakom oss. Tack vare extraordinära stimulanser från stater och regeringar har aktiemarknaden kunnat prisa in en snabb väg tillbaka. Utifrån rådande läge ser vi fortsatt goda förutsättningar för aktiemarknaden även under 2021.

Vi har precis lämnat 2020 bakom oss, ett år där vi fått uppleva en hel konjunkturcykel och som inte liknat något annat i historien. 2020 bjöd på en global hälsokris, den största ekonomiska nedgången sedan den stora depressionen och den snabbaste marknadskollaps vi någonsin skådat. Trots det är de flesta tillgångsslagen på plus på helåret.

Tack vare extraordinära penningpolitiska insatser som skapat en enorm mängd likviditet, har räntor och kreditspreadar hållits nere. Samtidigt har finanspolitiska krispaket förhindrat företag från att gå omkull och hushållen att förlora sina jobb och inkomster. De synkroniserade stimulanser har gjort det möjligt för aktiemarknaden att prisa in en snabb och optimistisk väg tillbaka.

Centralbankerna dikterar förutsättningarna för börsen

2020 är nu historia och det är mer intressant att blicka framåt. Huvudfrågan som kommer styra 2021 års börsutveckling blir när centralbankerna anser att krisläget är över. Efterfrågan på tjänstesidan lär stiga kraftig när världen möter våren vaccinerade mot covid-19, viket bör lyfta inflationen. Det ökar riskerna att centralbankernas stöttande insatser dras tillbaka, frågan är bara när. Genom historien har höga aktievärderingar alltid varit svårare att motivera när penningpolitiken normaliserats. Om marknaden på allvar ser minskade stimulanser inom räckhåll kommer de historiskt höga värderingarna ställas inför en annan verklighet.

Utveckling globala sektorer 2020
MSCI Index nk utd. SEK

Många cykliska tillväxtbolag gick starkt under 2020. Vi tror att trenden fortsätter även under 2021.

Vi tror på en fortsatt stimulativ marknadsmiljö

Med det sagt tror vi centralbankerna är livrädda för att dra tillbaka stimulanserna för tidigt, vilket talar för en fortsatt lågräntemiljö under i alla fall nästa år. I USA ser finans- och penningpolitiken ut att förbli ultralätt, vilket inte bara eliminerar landets positiva räntefördel gentemot omvärlden, utan också leder till ett stort budgetunderskott. Sammantaget gör det att vi bedömer att förra årets trend av svagare dollar fortsätter in i 2021. Det förbättrar tillväxtförutsättningarna för omvärlden och inte minst i tillväxtländerna.

Eftersom vi med största sannolikhet förblir i en lågräntemiljö, omgiven av enorma ekonomiskt stöttande insatser från centralbankerna ser vi fortsatt goda förutsättningar för börsutvecklingen under det kommande året. I dagsläget behåller vår därför vårt ljusgröna betyg på aktier och inom tillgångsslaget föredrar vi bolag av cykliskt tillväxtkaraktär med beredskapen att ändra vår allokering om förutsättningarna drastiskt förändras.


Marcus Tengvall

Investeringsstrateg

 

PORTFÖLJFÖRVALTNING - STRATEGI

Motståndskraftiga portföljer i turbulenta marknader


Det är en underdrift att säga att 2020 blev ett händelserikt år. Berg- och dalbanan började med en bra start på börsåret följt av den svartaste av svarta svanar, en global pandemi, som resulterade i en börsnedgång i den snabbaste takten som någonsin har skådats. Vem kunde tro att vi slutligen summerade den svenska aktiemarknadens utveckling med +14,9 procent?

Starkt stöd till aktiemarknaden

Låt oss först backa bandet lite mer. De senaste åren har börsen haft en stark utveckling drivet av en lågräntemiljö som för de flesta har blivit ”det nya normala”. Både finans- och penningpolitiska stimulanser har funnits till hands så fort ekonomin har mattats av och en börsrekyl har inletts.
Det har inte varit lätt att försvara värderingarna redan innan Covid-19, men marknadsaktörer har fokuserat på en närmast obegränsad tillgång till billigt kapital.

Stora svängningar skapar möjligheter

Investeringsalternativen har därmed varit få och i samband med börsnedgången i mars ökade vi vår aktieexponering i portföljerna. Det ledde till att vi fick ett bra bidrag från tillgångsklassfördelningen i våra blandportföljer under året.

Förutom den underliggande styrkan på aktiemarknaderna var det också många andra trender som höll och i vissa fall förstärktes. Teknologi- och sällanköpsvarusektorn hörde återigen till vinnarna och både våra regionala- och sektoriella positioner bidrog till en god utveckling i förvaltningen. Det gjorde även våra enskilda aktieinvesteringar och räntepositioner, medan året bjöd på stora utmaningar inom alternativa investeringar.

Vårt fondanalysteam, som prisbelönades under året, lyckades pricka många goda fondval, men vi har fortsatt haft svårt att identifiera de bästa nordiska aktiefondsförvaltarna. Inför nästa år ser vi därför över just de områden med förbättringspotential.

 

Global börsutveckling 2020
MSCI AC World ink. utd SEK

OMXS30

imagehlgbr.png

 

Vi kvarstår med våra positioner

Vi går in i år 2021 med ljusa framtidsutsikter. Trots ansträngande värderingar anser vi att den makroekonomiska återhämtningen kommer att ta fart i takt med att smittspridningen minskar samtidigt som centralbanker väntas kvarstå med stimulanser.

Bolagsvinsterna väntas på global nivå stiga med över 20 procent, en prognos som vi finner rimlig. Vi är alltjämt positionerade med en liten övervikt på aktier och fortsatt övervikt mot den nordamerikanska och asiatiska aktiemarknaden samtidigt som vi ser goda möjligheter på kreditmarknaden. Vi väntar oss även en fortsatt förstärkning av den svenska kronan.

Naturligtvis kvarstår även en rad risker. Vi lär få leva med en viss oro och förhöjd volatilitet och vi är därför också självklart beredda att förändra vår portföljstrategi om så krävs. För en fördjupning av hur vi resonerar rekommenderar vi därför vår nästa strategirapport som släpps den 21:a januari.

 

Matthias Gietzelt

Chef för Investment ManagementINVESTERINGSRÅDGIVNING - TEMA

Stjärnorna står rätt för tillväxtmarknaderna


Vi bedömer att utsikterna är fortsatt goda för ett flertalet länder bland de så kallade tillväxtmarknaderna. Vi har ett grönt betyg (övervikt) på regionen och föredrar en asiatisk tilt. Motiveringen bedömer vi är stark och skälen är flera.

Tillväxtmarknaderna drabbades hårt av den coronarelaterade turbulensen under våren 2020 men har återhämtat sig successivt. När vi blickar framåt bedömer vi att ett flertal faktorer fortsatt talar till tillväxtmarknadernas fördel. De långsiktiga och positiva strukturella faktorerna är tydliga, gynnsam demografi medför bättre tillväxtförutsättningar. Medelklassen växer och ger ökad inhemsk köpkraft. Även på kortare sikt ser vi ett antal positiva faktorer.

Stark återhämtning i Kina efter pandemin

Den ekonomiska återhämtningen i Kina är stark och ger positiv draghjälp för hela världsekonomin i allmänhet och för flera kringliggande länder och många tillväxtmarknader i synnerhet. Den kinesiska pandemihanteringen har, i varje fall i ett ekonomiskt perspektiv, varit framgångsrik. Kinas BNP är redan idag tillbaka på nivåerna före virusutbrottet vilket sticker ut i jämförelse med USA och Eurozonen, där dessa regioner bedöms nå tidigare BNP-nivåer först 2022 eller senare. Kinesiska investeringar lyfter efterfrågan på råvaror och insatsvaror vilket ger stöd till prisutvecklingen för exempelvis basmetaller.

Svag dollar gynnar tillväxtmarknader

Amerikanska dollarn har försvagats, och vi bedömer att det läget består, vilket är tydligt positivt för många bolag på tillväxtmarknaderna som generellt är hänvisade till dollarfinansiering. Svagare dollar ger lägre skuld i lokal valuta och minskade finansieringskostnader. Samtidigt har den kinesiska valutan stärkts rejält vilket får till effekt att den kinesiska konsumenten får ytterligare köpkraft när importerade varor blir billigare.

Real GDP levels
Index level, rebased to 100 at 1Q 2006

imageqzl5.png

Diagrammet visar den snabba återhämtningen för den kinesiska ekonomin relativt USA, Storbritannien och Eurozonen

I våra portföljförslag har vi valt exponering mot tillväxt-marknader genom två fonder, Vontobel Sustainable Emerging Market Leaders samt UBS Asian Smaller companies.

Vontobelfonden är kvalitetsfokuserad med en bred inriktning inom tillväxtmarknader. I dagsläget är dock över åttio procent allokerat till de asiatiska marknaderna, vilket är i linje med den exponering vi söker för tillfället. De största innehaven utgörs av Alibaba (Kina), Tencent (Kina), Samsung (Korea), Taiwan Semi. (Taiwan) samt HDFC Bank (Indien).

UBS-fonden är helt Asieninriktad och fokuserar på små- och medelstora bolag som bedöms ha goda tillväxtförutsätt-ningar. Konsument- och teknikinriktade bolag utgör de största branschexponeringarna i fonden vilket vi bedömer har fortsatt intressant potential givet den positiva makro-ekonomiska utvecklingen vi ser framför oss.

Carl Christian Ottander

Investeringsstrateg

 

Kontakta oss