Skip to main content Skip to main navigation

Fortsatt bra utsikter för den kinesiska börsen

Marknadsbrev

Fortsatt bra utsikter för den kinesiska börsen

Information från våra samarbetspartners

9 juni · 2015

Investerare som har placerat i kinesiska aktier har fått bra avkastning. Det senaste året har snittavkastningen för Kinafonder varit drygt 70 procent i svenska kronor, enligt Morningstar. Kapitalförvaltaren BlackRock ser möjligheter även framöver, en utveckling som drivs av bland annat ekonomiska stimulanser, reformer samt att den kinesiska börsen är rimligt värderad.

I spåren av finanskrisen 2008 sjösatte Kina enorma investeringar i till exempel infrastruktur. Dessa investeringar bidrog både till att hålla uppe landets egen ekonomiska tillväxt och andra länders. Samtidigt har det pågått en debatt där domedagsprofeterna anser att Kina går mot en ”hard landing”, det vill säga en kraftig ekonomisk nedgång.  

– Kina är mitt uppe i att ställa om sin ekonomi från att ha varit investeringsdriven till att bli konsumtionsdriven. Under denna omställning, som vi anser är nödvändig, kommer Kinas ekonomiska tillväxt under perioder att vara ryckig. Men vi tror inte på en hard landing, berättar Karim Chedid, investeringsstrateg på kapitalförvaltaren BlackRock. 

Under första kvartalet i år växte ekonomin mindre än förväntat. Men jämfört med ett år tillbaka var den ekonomiska tillväxten 7 procent fram till och med första kvartalet. 

– Den tillväxten låg i linje med förväntningarna. Men det är värt att notera att tillväxten har kommit ner till det golv som regeringen har satt för den ekonomiska tillväxten, berättar Karim Chedid. 

Ytterligare stimulanser väntas

För att nå målet om en ekonomisk tillväxt på minst 7 procent kommer den kinesiska regeringen att stimulera ekonomin ytterligare, enligt Karim Chedid. Han tror att fler penningpolitiska stimulanser – som lägre räntor och lägre reservkrav för bankerna – kommer. När det gäller finanspolitiska stimulanser kommer de styrande att vara mer försiktiga. 

– Kina måste stimulera ekonomin så att tillväxtmålen uppnås, men samtidigt får inte investeringarna bli för omfattande. Det senare beror på att de vill modernisera ekonomin till att bli mer konsumtionsdriven. Vi förväntar oss dock fler reformer inom många olika områden, säger han. 

Den kinesiska aktiemarknaden är ett exempel på ett område som har reformerats. Tidigare kunde utländska placerare enbart investera i Kina genom att handla med så kallade H-aktier, som ges ut av kinesiska bolag noterade i Hongkong. Fastlandsinvesterare kunde å sin sida enbart placera i A-aktier. Dessa är aktier noterade på de kinesiska fastlandsbörserna i Shanghai och Shenzen. Sedan en tid tillbaka kan både fastlandskineser och utlänningar – inom vissa ramar – placera på båda aktiemarknaderna.

– Det är en positiv utveckling som visar att de styrande i Kina verkligen vill modernisera kapitalmarknaden. Detta har även gynnat börsutvecklingen och vi bedömer att den positiva börstrenden med stor sannolikhet kan hålla i sig. Den kinesiska börsen är inte övervärderad jämfört med andra marknader, berättar Karim Chedid. 

Den kinesiska börsen värderas i skrivande stund, mätt genom indexet MSCI China, till ett p/e-tal på 9,5 räknat på 12 månaders förväntad vinstutveckling. MSCI:s tillväxtmarknadsindex värderas efter samma kriterier till ett p/e-tal på 11,5. 

Håll koll på A-aktier

Under första kvartalet var det framför allt A-aktier som steg mest. Den positiva börsutvecklingen spred sig även till H-aktier, bland annat som en följd av att fastlandskineser ökade sina placeringar i H-aktier. 

– A-aktier kommer troligen på sikt att gynnas av strukturelle reformer. Vi anser att A-aktier bör ha en plats i en global aktieportfölj, säger Karim Chedid och fortsätter: 

– H-aktier befinner sig i en uppgångsfas. Uppgången är en följd av åtgärder som innebär att fastlandskineser stegvis kan öka sina innehav i H-aktier.

Karim Chedid berättar att det även finns faktorer som kan sätta käppar i hjulet för en positiv utveckling. Hit räknas bland annat geopolitiska risker, en avtagande global konjunktur och politisk instabilitet. 

 

* Den genomsnittliga avkastningen avser fondernas avkastning i Morningstars kategori Kina fram till och med 18 maj 2015 och ett år tillbaka. Källa Morningstar.se

BlackRock Advisors (UK) Limited, som är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority (‘FCA’), med registrerad adress på 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2 DL, England, Tel +44 (0)20 7743 3000, har utfärdat detta dokument för att vara tillgängligt för professionella investerare endast och ingen annan person borde förlita sig på informationen som finns i det.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på investeringar och inkomster från dem kan både öka och minska i värde och är inte garanterad. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Förändringar i växelkurser mellan olika valutor kan göra att värdet av investeringen minskar eller ökar. Fluktuationer kan vara särskilt märkbara vid fonder med hög volatilitet och värdet av en investering kan minska plötsligt och kraftigt. Nivåer av och underlag för beskattning kan förändras till och från.   

Undersökningar i detta dokument har tagits fram av BlackRock och kan ha använts av BlackRock för egna syften.  Resultatet av sådana undersökningar tillgängliggörs endast tillfälligtvis. De uttryckta åsikterna utgör inte råd avseende investeringar eller i övrigt och kan komma att ändras. De reflekterar inte nödvändigtvis åsikterna hos något företag i BlackRock-koncernen eller någon del därav och inga utfästelser görs angående deras korrekthet. 

Det här dokumentet är endast skapat i informationssyfte och utgör inte ett erbjudande eller inbjudan till någon att investera i BlackRocks fonder och har inte tagits fram i samband med ett sådant erbjudande. 

© 2015 BlackRock, Inc. Alla rättigheter reserverade. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY och den stiliserade i loggan är registrerade och oregistrerade varumärken tillhörande BlackRock, Inc. eller något av dess dotterbolag i USA och någon annanstans. Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare. 

Kontakta oss