Skip to main content Skip to main navigation

Marknadsutblick: Bättre utsikter för global tillväxt

Marknadsbrev

Marknadsutblick: Bättre utsikter för global tillväxt

13 mars · 2015

Europeisk tillväxt fortsätter att växa i maklig takt samtidigt som USA visar fortsatta styrketecken. Tillväxten i USA under fjärde kvartalet uppgick till 2,2 procent i årstakt och var lägre än tidigare mätningar. Men den oerhört viktiga privata konsumtionen var riktigt stark! Ser vi till framåtblickande indikatorer som exempelvis Michigan-index så pekar den på en ännu starkare utveckling för privatkonsumtionen de närmsta kvartalen varför vi alltjämt är positiva till global tillväxt in i 2015.

Det som fortsätter att oroa är den fallande kärninflationen samt att förväntningar på framtida inflation sjunker globalt. Det ger huvudbry för centralbankerna då just stabil inflation är deras viktigaste målsättning. Dessa tendenser medförde att Riksbanken i februari sällade sig till skaran av centralbanker som drivit ned räntorna i negativt territorium, och man presenterade i samband med en reporänta på -0,10 procent även kvantitativa lättnader. Detta innebär köp av statsobligationer för 10 miljarder kronor med utfästelse om ytterligare kvantitativa lättnader om omständigheterna kräver det, även mellan de ordinarie riksbanksmötena. Delvis ska den negativa räntan försvaga den svenska kronan och på så sätt gynna svensk export och importera inflation, och detta lyckades man med i och med räntesänkningen. Senaste svenska makrostatistiken visade att BNP växte med 2,7 procent under det fjärde kvartalet, långt över förväntningarna. Främst är det en stark utveckling för bostadsinvesteringar som lyfter siffran, men även konsumtionen fortsätter att gynnas. Svensk detaljhandel ökade med hela 5,1 procent i årstakt i januari och hushållsutlåningen fortsätter att notera en större ökningstakt. Kronan stärktes på dessa siffror, vilket tvärtemot Riksbankens önskan kan innebära ökade importkostnader och därmed press på inflationen. Utvecklingen leder därför snarare till fortsatt låg ränta och/eller ytterligare stimulanser.

Precis som förväntat tog ECB över stafettpinnen från amerikanska Fed under januari månad. Samtidigt som de penningpolitiska stimulanserna i USA förväntas trappa av, så inleder ECB utökade penningpolitiska stimulanser genom tillgångsköp av europeiska obligationer. Syftet är att tillföra marknaden likviditet samt driva ner räntenivåer och växelkursen, vilket man har lyckats med. En svagt förbättrad arbetsmarknad, i kombination med en svagare euro och god tillväxt i USA, ger en bra grund för Europa under 2015. Det som talar emot en god utveckling är fortsatta interna problem med eventuellt utträde ur EMU för Grekland. Men den uppgörelse som nåddes skjuter dessa problem på framtiden. Sammantaget verkade marknaderna inte oroa sig nämnvärt för en så kallad Grexit, eller så ansåg man att riskerna med en sådan inte skulle vara alltför stora. Många europeiska länder har nu dock negativa marknadsräntor som riskerar att cementera redan lågt ställda förväntningar på framtida inflation.

Möjligheter på aktiemarknaden

Om vi vänder blickarna mot aktiemarknaden kan vi konstatera att vi har upplevt en fantastisk utveckling under början av 2015, som sedan botten i oktober förra året inte har gjort många investerare besvikna. Även om den lysande utvecklingen hittills i år inte är något man ska förvänta sig framöver tror vi att det fortsatt finns möjligheter på aktiemarknaden. De uppenbara faktorerna och sambanden som ger stöd till risktillgångar – låga räntor, stimulerande penningpolitik från centralbanker och hög sannolikhet för en starkare konjunktur – gäller fortfarande. Företagsaffärerna, både i form av utköp från börsen och nyintroduktioner, har tagit fart. Bolagens starka balansräkningar och mycket låga finansieringskostnader innebär att aktiviteten sannolikt även framgent kommer att vara hög.

Pressmeddelande

Här är finansbranschens bästa aktörer 2018

6 mars · 2019

Länsförsäkringar, SPP, Skandia och SEB i topp i Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport

Idag utsåg Söderberg & Partners 2018 års bäst presterande aktörer i den svenska finansbranschen. Resultatet baseras på Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport som innehåller analyser av hela den svenska sparmarknaden och sammanställs för att hålla sparare informerade om hur leverantörerna av finansiella tjänster och produkter presterar.

Priset delas ut i kategorierna ”Årets Fondbolag”, ”Årets Livförsäkringsbolag”, ”Årets Fondförsäkringsbolag” och ”Årets Hållbara aktör”. Vinnarna är:

Årets Fondbolag 2018

SPP utses till Årets fondbolag 2018. Bolaget har en stor andel gröna fondbetyg, och ett flertal av dess fonder har valts till Top Picks under året. SPP tar dessutom god hänsyn till hållbarhet i sina investeringsbeslut och en stor andel av bolagets fonder har belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg.

Årets Livförsäkringsbolag 2018

Skandia utses till årets livförsäkringsbolag då de under 2018 har levererat en relativt god avkastning på sina tillgångar i ett svårt marknadsklimat. Bolaget har genomgående belönats med grönt betyg under året tack vare sin finansiella styrka och diversifierade portfölj.

Årets Fondförsäkringsbolag 2018

Länsförsäkringar har utsetts till Årets fondförsäkringsbolag 2018. Bolaget fick höga betyg inom fondselektering under året och förstärkte sin position relativt de andra fondförsäkringsbolagen trots ett svårt marknadsklimat. Länsförsäkringar fick även grönt hållbarhetsbetyg under året. Utöver de gröna betygen bidrar bolagets transparenta förhållningssätt till att Länsförsäkringar får priset som Årets fondförsäkringsbolag 2018.

Årets Hållbara aktör 2018

SEB utses till årets hållbara aktör. Vinnaren har under 2018 engagerat kunden i hållbarhetsarbetet och använt Globala målen som verktyg att konkretisera begreppet hållbarhet. Genom att ta hänsyn till kundens vilja finns goda möjligheter att öka spararnas förtroende och intresse för hållbart sparande. 

- Vi fick ett stökigt avslut på börsen 2018, och flera aktörer visade svagare avkastning för helåret än vad vi sett under de senaste åren. Men 2018 var också ett år med nya framsteg inom hållbart sparande, fortsatta avgiftssänkningar och många bra produkter som erbjuds till olika typer av sparare. Det blir spännande att se hur detta fortsätter 2019, säger Kajsa Brundin, chef för produktanalys på Söderberg & Partners.

Du hittar hela Trafikljusrapporten här.

Undvik semesterfällan på påsklovet

20 februari · 2019

Ska du kombinera tjänsteresan med en privat resa? Då bör du tänka till en extra gång eftersom hemförsäkringen vanligtvis inte täcker semester i anslutning till tjänsteresa.  

Högsäsongen för skidresor är igång och många väljer att tillbringa lovveckorna i skidbacken. För anställda som reser i tjänsten är det ofta lockande att planera skidsemestern i anknytning till en tjänsteresa då man ändå är ute på resande fot eller planerat sin konferens i närheten av en trevlig skidort. Om man väljer att kombinera tjänsteresan med en privat semester bör man tänka till en extra gång. Det normala är att hemförsäkringen inte täcker semester i anknytning till tjänsteresa utan endast resor som utgår från bostaden. För att undvika en sådan situation är det därför viktigt att välja en tjänstereseförsäkring som omfattar den anslutande semestern.

Är det stora skillnader i försäkringsskyddet?

Söderberg & Partners tjänstereseanalys visar att det finns stora skillnader i det försäkringsskydd som ges vid anknytande semester. De flesta tjänstereseförsäkringarna ger skydd för ett specificerat antal semesterdagar medan vissa försäkringsbolag inte täcker skada under den anknytande semestern överhuvudtaget.

Hur många dagar gäller skyddet?

Antal dagar som täcks under respektive försäkring varierar i hög utsträckning. Skyddet kan omfatta mellan 3 och 45 dagar vilket gör att valet av försäkringslösning har stor betydelse beroende på hur länge den planerade semestern pågår. Några av villkoren har ingen specificerad tidsbegränsning men begränsar skyddet på andra sätt, exempelvis genom att semestern inte får överstiga halva den förutbestämda tjänsteperioden. Ett annat villkor ger försäkringstagaren möjlighet att själv välja tidsbegränsningen vid avtalstecknande.
  

Tjänsteresa i Sverige eller utomlands

En viktig skillnad mellan försäkringarna är den geografiska omfattningen. En stor del av de analyserade försäkringsbolagen täcker endast anknytande semester vid tjänsteresor utanför bosättningslandet medan andra även täcker semester i bosättningslandet. Detta är viktigt att tänka på om man funderar på att semestra i de svenska fjällen och inte i alperna.

Täcker försäkringen riskfyllda aktiviteter?

En annan betydande aspekt att ha koll på är att många försäkringslösningar undantar skador som uppstår i samband med riskfyllda aktiviteter, exempelvis vid offpist-åkning. Det kan då stå den anställde dyrt om olyckan är framme och man befinner sig utanför pisten och behöver hämtas med helikopter. En del villkor ersätter dock offpist-åkningen om den sker tillsammans med en guide. Här gäller det att vara uppmärksam på exakt vad försäkringen undantar från skyddsomfattningen. Har man en försäkring som inte täcker offpist-åkning överhuvudtaget kan man på vissa ställen teckna en försäkring på plats som täcker just detta. Ett exempel på en sådan lokal försäkring är det franska Carte Neige som enkelt kan köpas på plats i turistbyråer på skidorten som ett komplement till tjänstereseförsäkringen.

Vill du skaffa en tjänstereseförsäkring eller veta mer? Kontakta oss:

Hur ser jag till att arv och gåvor blir enskild egendom?

20 februari · 2019

Vill du överlåta egendom såsom pengar, fastigheter och värdepapper, genom gåva eller testamente samt försäkra dig om att egendomen blir enskild för mottagaren? Då finns det flera saker att tänka på för att få ett heltäckande skydd.

Upprätta ett gåvobrev, testamente eller äktenskapsförord

Det enklaste sättet att försäkra sig om att den egendom som tillfaller gåvotagaren eller arvtagaren ska bli enskild egendom är att skriva det som ett villkor i gåvobrev eller testamente. Detta innebär att egendomen hålls utanför bodelning i samband med skilsmässa och bortgång. Huvudregeln är annars att gåvan eller arvet blir mottagarens giftorättsgods om denne är gift och delas därmed lika vid en framtida separation.

Du bör vara uppmärksam på att egendom som är enskild genom föreskrift i gåvobrev och testamente inte direkt tillfaller dina bröstarvingar vid din bortgång om du är gift med gemensamma barn. Då tillfaller egendomen din make med fri förfoganderätt* för att först vid din makes bortgång tillfalla era gemensamma barn. Om du däremot vill att dina barn ska ärva den enskilda egendomen direkt vid din bortgång bör du skriva in detta i ditt testamente.

 

Enskild egendom i efterhand

När du erhållit egendom i gåva eller arv utan föreskrift om enskild egendom går det bra att i efterhand förordna om att du vill att gåvan eller arvet ska utgöra din enskilda egendom vid en eventuell bodelning. Detta gör du genom att du och din make upprättar ett äktenskapsförord som ni undertecknar och registrerar hos Skatteverket. Detta förutsätter dock att ni båda är överens.

 

* Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande utan annan begränsning än förordnande genom testamente har rätt att fritt förfoga över vad som ärvts.

 

Rådgör alltid med en jurist

Det är viktigt att förordnande om enskild egendom utformas på ett korrekt sätt för att få ett heltäckande skydd. Rådgör därför alltid med en jurist vid upprättande av gåvobrev och testamente.

På Söderberg & Partners har vi erfarna jurister som är specialiserade inom ekonomisk familjerätt, arvsrätt och förmögenhetsrätt. Om du önskar rådgivning kring och hjälp med upprättande av juridiska handlingar är du välkommen att kontakta våra jurister på familjejuridik@soderbergpartners.se eller via formulär nedan.

 

 

 

 

Kontakta oss