Skip to main content Skip to main navigation

Nylanserad tjänst gör att sparare kan agera proaktivt

Marknadsbrev, HR

Nylanserad tjänst gör att sparare kan agera proaktivt

3 november · 2016

Sedan i höstas finns Proaktiv Bevakning bland de tjänster som Söderberg & Partners erbjuder sina kunder. På ett enkelt sätt får sparare hjälp med att hålla koll på sin portfölj, vilket gör att de i god tid kan agera i syfte att skydda och optimera sitt sparande

– Med bevakningstjänsten Proaktiv Bevakning får kunderna reda på vad som händer när det händer, och inte långt efteråt, säger Walter Nuñez, som är produktutvecklingschef på Söderberg & Partners.

– Det ger spararen chansen att omedelbart agera, antingen själv eller genom att ta kontakt med sin rådgivare, fortsätter han.

Med stor sannolikhet är det många som tycket namnet Proaktiv Bevakning klingar bekant. Det handlar nämligen till viss del om en nylansering av en tjänst som sjösattes första gången redan 2010.

– Men det som vi nu introducerar har, trots namnet, mycket litet att göra med den gamla tjänsten. Vi har byggt om systemet i grunden, och fokus den här gången har varit att det ska vara så användarvänligt som möjligt, poängterar Walter Nuñez.

Bevakning via e-post
De kunder som har tjänsten Proaktiv Bevakning får med jämna mellanrum meddelanden om hur hens sparande utvecklas. Bevakningen kommer via e-post, och eftersom tjänsten är webbaserad så har kunden alltid tillgång till tjänsten.

– Tidigare var kunden bunden till sina rådgivningsmöten för att få information om hur portföljen utvecklats. Men världen rör sig snabbare än så, säger Walter Nuñez, som menar att lanseringen av tjänsten till stor del är resultatet av uttryckliga behov från kundernas sida.

Fyra sorters bevakningar
Proaktiv Bevakning tillhandahåller fyra typer av bevakningar. Den första, betygsbevakningen, handlar om vilka fonder som Söderberg & Partners rekommenderar. Dessa rekommendationer uppdateras varje kvartal.

– Om en sparare har en fond som vi inte längre rekommenderar, det vill säga fonden får sänkt betyg av oss, så får spararen omedelbart meddelande om det.

Portföljens avkastning
Den andra typen av bevakning handlar om portföljens avkastning.
– Vi meddelar kunden om vi kan se att avkastningen för en fond rör sig väldigt mycket åt endera hållet, säger Walter Nuñez, som berättar att när det gäller denna del av tjänsten så väljer kunden själv vilka gränser som ska överskridas för att hen ska få ett besked om detta.

Bevakar nedsidesrisk
Ett tredje bevakningsområde handlar specifikt om risken, mätt som investeringens nedsidesrisk.
– Kan vi se att risken i kundens portfölj ökar och går över vissa individuellt fastställda gränser, så får spararen också besked om det, säger Walter Nuñez.

Bevakar fondrekommendationer
Den fjärde och sista typen av bevakning gäller huruvida fondförslagen blivit uppdaterade.

– Vissa av våra kunder vill hålla sig à jour om vilka våra senaste fondrekommendationer är, och med denna tjänst så kan man bevaka fondförslagen för ett specifikt försäkringsbolag och risknivå, säger Walter Nuñez, som slår fast:

– Proaktiv Bevakning är en av våra viktigaste bastjänster och vi kommer att påbörja utrullningen av den till våra kundföretag under hösten.

Marknadsbrev

Söderberg & Partners Strategirapport

18 januari · 2018

Sedan vår senaste betygsförändring i november har läget förblivit relativt oförändrat. Makroekonomiskt pekar statistiken fortsatt på expansion och sentimentet är mycket optimistiskt. 

Vårt huvudscenario är en fortsatt god, men utplanande makroekonomisk utveckling, en inflation som förblir måttlig och centralbanker som minskar de penningpolitiska stimulanserna genom att agera med syfte att bibehålla ekonomisk stabilitet. De större riskerna vi ser är framförallt en inflation som stiger snabbare än väntat, geopolitisk chock av något slag, såsom ökade spänningar relaterade till Nordkorea eller tilltagande oro i Mellanöstern alternativt att skuldsituationen i Kina blir mer akut.

Läs mer här
Marknadsbrev

Investmentbolag bra alternativ till aktiefonder

6 oktober · 2017

Investmentbolag framstår som ett mycket bra alternativ till Sverigefonder. De senaste tio åren har investmentbolagen i snitt stigit med 159 procent, medan börsen bara gått upp med 44 procent. Det visar Söderberg & Partners genomgång av sektorn. Favoriterna är Kinnevik och Melker Schörling.

– Som kollektiv har investmentbolagen gått riktigt bra. Fem av de sex bolag vi tittat på har utvecklats klart bättre än börsen. Det sjätte i linje med börsen, säger Linda Jägerstad, analytiker på Söderberg & Partners.

Uppenbara fördelar med investmentbolag

Hon anser att det finns en rad uppenbara fördelar med att äga investmentbolag. Till skillnad mot flertalet fonder är investmentbolagen aktiva ägare. Förvisso är även en del fondbolag aktiva i sitt ägande, men de har inte lika stor möjlighet att påverka de bolag de äger.

– Ett tydligt exempel på detta är Melker Schörling, som är väldigt aktiva i samtliga sina innehav. I andra fall kanske det inte är lika lätt få igenom sin strategi, säger Linda Jägerstad och nämner Investors ägande i Ericsson.

En annan faktor som talar för investmentbolagen är de låga förvaltningskostnaderna. Dessa är klart lägre än de förvaltningsarvoden som fondbolagen tar ut. Antalet bolag som investmentbolagen äger är oftast färre än de fonderna äger. Dessutom har de allt som oftast plats i nomineringskommittéer eller i styrelser vilket bland annat medför att kännedomen om innehaven är bättre.


– Men det innebär också att riskspridningen ofta blir sämre än i en aktiefond. Detta är också en faktor som måste beaktas om valet står mellan en fond och ett investmentbolag. Det är också en stor skillnad mellan de olika investmentbolagen vilket gör att det kan bli missvisande att dra alla över en kam, säger Jägerstad.

Nagelfar innehaven

Det handlar också om vilken inriktning investment bolagen har. Melker Schörling har en koncentrerad portfölj med 100 procent noterade innehav. För till exempel Investor ser det annorlunda ut. Portföljen är mycket bredare och cirka 30 procent av substansvärdet är onoterat. Linda Jägerstad menar därför att det är viktig att titta på innehaven i respektive investmentbolag innan ett investeringsbeslut tas.  

Söderberg & Partners har i sin genomgång av sektorn utgått från konjunkturläget och hur bolaget värderas i förhållande till substansvärdet (värdet av bolagets tillgångar och skulder). Utifrån dessa huvudkriterier anser Söderberg & Partners att två bolag är köpvärda: Kinnevik och Melker Schörling.

I Kinneviks fall är det exponeringen mot konsumentmarknaden på den digitala arenan som lockar. Melker Schörling har i sin portfölj en rad intressant bolag, där ett finns med på Söderberg och Partners Top Picks, nämligen Securitas. Därtill är kursen i förhållande till substansvärdet attraktiv för bägge bolagen.

Övriga investmentbolag får rekommendationen avvakta. Ratos ingår inte i genomgången av investmentbolagen på grund av att Per-Olof Söderberg är ordförande i Söderberg & Partners och dessutom sitter i Ratos styrelse.

Marknadsbrev

Så ska spararnas pensionsmakt öka

6 oktober · 2017

Intresset för hållbarhet och etiska investeringar ökar lavinartat. En opinionsundersökning som Söderberg & Partners genomfört visar att drygt hälften av Sveriges pensionsspararare vill spara till sin pension genom just hållbara investeringar. I dag är den möjligheten begränsad, men förändringens vindar blåser. 

Söderberg & Partners har genomfört en opinionsundersökning bland svenska folket som resulterat i rapporten ”Pensionsmakt – En opinionsrapport om en maktförskjutning inom tjänstepensionssparandet”.

– Undersökningen visar att svenskar vill kunna använda sin tjänstepension för att spara hållbart. Men tyvärr är den möjligheten i dag starkt begränsad, berättar Kajsa Brundin, hållbarhetsansvarig på Söderberg & Partners.

 

Så vill svenskarna att pensionen ska placeras

I undersökningen fick svenska folket svara på hur de vill att deras tjänstepensionskapital ska användas.

Bland det som framför allt prioriterades var att kapitalet ska placeras i bolag som inte använder barnarbete. Många vill även att deras pensionskapital ska placeras i företag som betalar skatt i Sverige och som bidrar till att jobb skapas här.

– Vi anser att pensionsbolagen definitivt bör lyssna på sina kunder, det vill säga spararna.  Som systemet ser ut i dag kan inte pensionsspararna använda sitt kapital till att påverka i någon större utsträckning och det vill vi ändra på, slår Kajsa Brundin fast.Bot och bättring önskas

Det sparare i dag – i bästa fall – kan göra är att välja en fond med hållbarhetsprofil. Men spararna kan inte logga in på till exempel AMF Pension och be om att 10 procent av hens pensionspengar ska riktas till företag som betalar skatt i Sverige eller som är jämställda.

Söderberg & Partners anser att privatpersoner ska få styra över 15 procent av sitt kapital i tjänstepensionen.

– Ett tak på ungefär 15 procent är rimligt. På så sätt kan man motverka att sparare fattar beslut som leder till dålig diversifiering och alltför hög risk, berättar Kajsa Brundin.

 

Kan välja mellan flera påverkansprofiler

Hur ska då kapitalförvaltarna få reda på vad deras sparare vill rikta sitt tjänstepensionskapital mot? Söderberg & Partners föreslår ett antal påverkansprofiler (investeringsprofiler) som varje sparare kan välja mellan.

Här kan du se vilka investeringsprofiler påverkansprofiler som finns

 

Utökad flytträtt önskas och Riksdagen nästa

Den största utmaningen för att ge pensionsmakten till spararna är den begränsade flytträtten och Svenskt Näringslivs och fackförbundens ovilja att förändra dagens system, enligt Kajsa Brundin.

– Att övertyga dessa parter är troligen svårare än att vinna stöd bland sparare och politiker, berättar Kajsa Brundin.

Under Almedalsveckan höll Söderberg & Partners ett seminarium om pensionsmakt där bland annat riksdagsledamoten Per Åsling (C) medverkade. Därefter fick Söderberg & Partners en inbjudan från Per Åsling att arrangera ett seminarium på temat pensionsmakt i Riksdagen under hösten. 

Kontakta oss