Hållbara fond­försäkringar

I hållbarhetsanalysen av fondförsäkringar har vi identifierat följande kriterier och perspektiv som de viktigaste och tydligaste skillnaderna i bolagens hållbarhetsarbete: hållbarhet i fondurvalet, påverkansarbete, kommunikation och transparens samt utbud. Bolagen betygsätts separat inom varje perspektiv enligt trafikljusmodellen; rött, gult eller grönt betyg. Slutbetyget är sedan en viktad sammanvägning av betygen i respektive perspektiv, där hållbarhet i fondurvalet samt Påverkansarbete står för 25 % vardera, Kommunikation och transparens för 20 % samt Utbud som står för 30 % av slutbetyget.

Omfattning

Analysen omfattar följande 13 fond-/depåförsäkringsbolag:

 • AMF Tjänstepension (”AMF”)

 • Avanza Pension (”Avanza”)

 • Folksam Fondförsäkring (”Folksam”)

 • Futur Pension (”Futur”)

 • Handelsbanken Liv (”Handelsbanken”)

 • Länsförsäkringar Fondliv (”Länsförsäkringar”)

 • Movestic Liv & Pension (”Movestic”)

 • Nordea Liv & Pension (”Nordea”)

 • Nordnet Pensionsförsäkring (”Nordnet”)

 • SEB Pension & Försäkring (”SEB”)

 • Skandia Liv (”Skandia”)

 • SPP Pension & Försäkring (”SPP”)

 • Swedbank Försäkring (”Swedbank”)

Bedömning av hållbarhet i fondurvalet

Inom perspektivet hållbarhet i fondurvalet utvärderas de processer och krav som finns för att säkerställa en viss hållbarhetsnivå i fondurvalet. Det innebär bl.a. vilken information som efterfrågas om en eventuellt ny fond som ska tas in på plattformen, vilka minimikrav som ställs för att en fond ska kunna tas in i utbudet och om fondförsäkringsbolaget har en modell för att utvärdera fondernas hållbarhetsarbete.

Bedömning av påverkansarbete

Perspektivet påverkansarbete syftar till att utvärdera i vilken utsträckning fondförsäkringsbolaget använder sin roll som en viktig aktör på marknaden, hur de påverkar fondförvaltare och innehav i fonderna till att arbeta mer med hållbarhet.

Bedömning av kommunikation och transparens

Perspektivet kommunikation och transparens omfattar hur fondförsäkringsbolaget kommunicerar hållbarhetshänsyn i enskilda fonder och i utbudet. Även hur man förenklar för spararna att göra hållbara val genom filtrerings- eller sökfunktioner i fondlistan. Utöver hur bolaget kommunicerar hållbara alternativ, tas även hänsyn till huruvida fondförsäkringsbolaget är transparent med sitt hållbarhetsarbete.

Bedömning av utbud

Perspektivet utbud baseras på hur utbudet i fondlistan ser ut, både med avseende på fondernas hållbarhetsbetyg enligt Söderberg & Partners hållbarhetsanalys, samt om fonder med särskilt hållbarhetsfokus erbjuds och fördelningen av fondernas SFDR-klassificering.

Hållbara fondförsäkringar 2024

Varför ska man välja en hållbar fondförsäkring, och kanske framförallt, hållbara fonder? Det är ett sätt att använda pensionssparandet och makt som konsument för att driva utvecklingen mot en mer hållbar kapitalförvaltning, vilket innebär att fondförvaltarna tar hänsyn till miljö-, sociala och bolagsstyrningsfaktorer. Detta är den nionde analysen i ordningen av rapporten Hållbara fondförsäkringar.
Läs den senaste rapporten