Hållbara pensionsbolag

I hållbarhetsanalysen av pensionsbolagen har vi valt att fokusera på tre områden och perspektiv som vi anser utgör de viktigaste och tydligaste skillnaderna i bolagens hållbarhetsarbete; processer för hållbara investeringar, påverkansarbete, samt hållbarhetsambitioner och värdeskapande. Bolagen betygsätts separat inom varje perspektiv enligt trafikljusmodellen; rött, gult eller grönt betyg. Slutbetyget är sedan en likaviktad sammanvägning av poängen i respektive perspektiv.

Omfattning

Hållbarhetsanalysen inkluderar de 13 pensionsbolag som visas nedan, uppdelat i gamla och nya kollektiv vilket resulterar i 14 produkter:

 • Alecta Tjänstepension (”Alecta”)

 • AMF Tjänstepension (”AMF”)

 • Folksam Tjänstepension (”Folksam”)

 • Handelsbanken Liv (”Handelsbanken”)

 • KPA Pension (”KPA”)

 • Länsförsäkringar Liv (”Länsförsäkringar Gamla” och ”Länsförsäkringar Nya”)

 • Länsförsäkringar Fondliv (”Länsförsäkringar Garantiförvaltning”, förkortat ”Länsförsäkringar GF”)

 • Nordea Liv & Pension (”Nordea”)

 • SEB Gamla Liv (”SEB Gamla”)

 • SEB Pension & Försäkring (”SEB P&F”)

 • Skandia Liv (”Skandia”)

 • SPP Pension & Försäkring (”SPP”)

 • Swedbank Försäkring (”Swedbank”)

Bedömning av process för hållbara investeringar

Perspektivet process för hållbara investeringar bedömer hur bolagen arbetar för att ta hänsyn till hållbarhet i förvaltningen, det vill säga vilka verktyg, metoder och incitament förvaltarna har för att innehaven i pensionsbolagens portföljer ska vara mer hållbara än marknaden.

Viktiga parametrar inom det här perspektivet är hur tillgången till hållbarhetsinformation ser ut – hur används den, hur ser återkoppling till förvaltarna ut och vilka incitament och metoder används för att integrera hållbarhetsfaktorer i investeringsbesluten.

Bedömning av påverkansarbete

Perspektivet påverkansarbete beaktar hur pensionsbolagen agerar som ansvarsfulla ägare, vilket kan ske både reaktivt och proaktivt.

En ägare som är reaktiv i sitt påverkansarbete agerar först när det finns tydliga tecken på att ett företag i portföljen är ohållbart i något avseende, exempelvis när det blivit en skandal i media eller att företaget blivit underkänt i en normbaserad screening. Ett proaktivt hållbarhetsarbete innebär att investeraren jobbar förebyggande med företagens hållbarhetsarbete, vilket också premieras i betygsättningen.

Viktiga aspekter inom påverkansarbetet är därmed om bolagen är proaktivt eller reaktivt samt vilka strategier de har för uppföljning av påverkansdialoger.

Bedömning av hållbarhetsambitioner och värdeskapande

Perspektivet hållbarhetsambitioner och värdeskapande fångar upp i vilken utsträckning pensionsbolaget satsar på hållbarhet och bidrar till utvecklingen inom området.

Inom det här perspektivet värdesätts pensionsbolag som är engagerade i ett flertal samarbeten och initiativ, och ifall de lägger tid och resurser på att driva hållbarhetsfrågorna i branschen framåt. Ytterligare en bedömningsparameter är om bolagen har en transparent kommunikation och redovisar sitt hållbarhetsarbete på ett tydligt och lättillgängligt sätt.

Hållbara pensionsbolag 2023

Det här är den tionde analysen i ordningen av rapporten Hållbara pensionsbolag. Syftet med analysrapporten är att utvärdera och jämföra pensionsbolagens arbete med hållbara investeringar.
Läs den senaste rapporten