Hållbara sak­försäkringar

I hållbarhetsanalysen av sakförsäkringar har vi identifierat följande kriterier och perspektiv som de viktigaste och tydligaste skillnaderna i bolagens hållbarhetsarbete: hållbarhet i skadeförsäkring, medvetenhet och samarbete samt hållbarhet i premieförvaltning. Bolagen betygsätts inom varje perspektiv enligt trafikljusmodellen; rött, gult eller grönt betyg. Inom perspektivet skadeförsäkring gör vi separata analyser för bolag inom produktområdena företagsförsäkring, motorförsäkring och transportförsäkring. Detta gör bedömningen mer rättvisande då bolagen jobbar på olika sätt inom de olika produktområdena.

Omfattning

Hållbarhetsanalysen av sakförsäkringar omfattar följande sakförsäkringsbolag:

 • AIG
 • Alandia Försäkring
 • AXA XL
 • Berkley Nordic
 • Brandkontoret
 • Chubb
 • Dina Försäkringar
 • Europeiska ERV
 • Folksam
 • Gjensidige
 • HDI Global Speciality SE
 • If Sakförsäkringar
 • Länsförsäkringar AB
 • Nordeuropa Försäkring
 • Protector
 • QBE Insurance
 • Svedea
 • Trygg-Hansa
 • Volante
 • Zurich Insurance Group
 • Ålands försäkringar

Bedömning av hållbarhet i skadeförsäkring

En separat bedömning görs inom detta perspektiv för företagsförsäkring, motorförsäkring och transportförsäkring. Inom perspektivet bedöms försäkringsbolagets hänsynstagande till hållbarhetsaspekter vid skadereglering, riskanalys, och upphandling, samt huruvida de arbetar för att förebygga skador. I bedömningen värdesätts bolag som har tydliga kvantitativa målsättningar om exempelvis andel reparationer som utförs med återanvänt material varje år och bolag som följer upp detta regelbundet. Bolag med höga betyg har också en upphandlingspolicy där hållbarhet är tydligt avgörande, och de följer upp efterlevnaden av denna löpande. Bolagen jobbar även proaktivt med att utvärdera hållbarhetsrisker och effekten av olika skadeförebyggande åtgärder. Detta möjliggör effektiv rådgivning och riktade åtgärdsförslag till kunder, vilka ackompanjeras med finansiella incitament.

Bedömning av Medvetenhet och samarbete

Perspektivet innefattar bolagens engagemang i branschinitiativ samt hur väl de sprider kunskap hos anställa om hållbarhet. Då försäkringsbranschen behöver hantera stora hållbarhetsrisker är det ytterst viktigt att bolagen samarbetar för att dela kunskap och utveckla branschsstandarder. Anställdas färdigheter inom hållbar skadereglering har en avgörande roll för den faktiska implementeringen av riktlinjer och uppförandekoder. För att möjliggöra bästa möjliga praktiska implementering av interna utbildningar är det viktigt att specialister får specifikt anpassade utbildningar och inte bara att alla en generell hållbarhetsutbildning.

Hållbarhet i premieförvaltning

Sakförsäkringsbolag förvaltar liksom pensionsbolag  stora summor pengar. I perspektivet bedöms hur väl bolagen integrerar hållbarhet i förvaltningen av försäkringspremierna. Det innefattar både hur de använder sig av hålbarhetsanalys för att ta hänsyn till risker och möjligheter i portföljkonstruktionen samt hur de påverkar portföljinnehaven i en mer hållbar riktning genom påverkansdialoger med underliggande bolag eller externa förvaltare.

Varför välja ett bolag med grönt betyg i ett eller flera områden?

Om du väljer ett bolag som har grönt betyg inom flera områden innebär det att vi har identifierat att bolaget arbetar aktivt med att hantera och minimera de hållbarhetsrisker samhället står inför. Du har även möjlighet att bidra till en bättre framtid genom dina försäkringspremier när du väljer ett försäkringsbolag som investerar hållbart. Försäkringsbranschen har en oerhört viktig roll att spela i både hanteringen av de klimatförändringar som redan sker samt i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Genom att välja ett bolag som aktivt bidrar med kunskap inom gemensamma branschinitiativ stöttar även du utvecklingen framåt.

Se årets resultat här

Hållbara sak­försäkringar 2024

Försäkringsbranschen kan, genom att erbjuda fler hållbara sakförsäkringar, göra ett samhälle mer motståndskraftigt genom att underlätta miljöanpassningar och på så sätt minimera skaderisk. Om en skada mot förmodan skulle ske kan försäkringsförmedlaren minska skadans effekter på miljön och samhället genom att återanvända befintliga resurser till skadereperationen. Detta är den fjärde analysen i ordningen av rapporten Hållbara sakförsäkringar.
Läs den senaste rapporten