Omfattning

Vår hållbarhetsanalys av sakförsäkringar omfattar följande sakförsäkringsbolag:

 • AIG

 • Dina Försäkringar

 • Moderna Försäkringar

 • Alandia Försäkring

 • Europeiska ERV

 • Nordeuropa Försäkring

 • WR Berkley Insurance

 • Folksam

 • Protector

 • Brandkontoret

 • Gjensidige

 • QBE Insurance

 • Bridge Underwriting

 • HDI Global Speciality SE

 • RiskPoint

 • Chubb försäkringar

 • If Sakförsäkringar

 • Svedea

 • CNA Insurance

 • Länsförsäkringsgruppen

 • TryggHansa

 • Zurich Insurance Group

Bedömning av hållbarhet i sakförsäkringar

Inom perspektivet hållbarhet i sakförsäkringar utvärderas hur försäkringsbolaget tar hänsyn till hållbarhet i skadereglering och upphandling, samt huruvida de underlättar för kunder att göra miljöanpassningar i vardagen. Det handlar om huruvida skador regleras utifrån hållbarhetshänsyn, exempelvis kan en skadas miljöpåverkan minskas genom återanvändning av gammalt material vid skadereparation. Det optimala är såklart att undvika att skador inträffar överhuvudtaget, genom skadeförebyggande åtgärder och anpassningar som minskar risken för olika skadehändelser.

Bedömning av medvetenhet och samarbete

Perspektivet medvetenhet och samarbete syftar till att utvärdera i vilken utsträckning anställda hos försäkringsbolaget får kunskap om hållbarhet, vilket har en avgörande roll för den faktiska implementeringen av riktlinjer och uppförandekoder där hållbarhet ingår. Det handlar även om huruvida försäkringsbolaget är delaktig i branschsamarbete för att driva utvecklingen mot en hållbar försäkringsmarknad framåt. Idag finns ett flertal samarbeten för hållbara investeringar och även hållbara försäkringar.

Bedömning av hållbarhet i premieförvaltning

Perspektivet hållbarhet i premieförvaltning innefattar hur kapitalförvaltningen arbetar för att ta hänsyn till hållbarhet i förvaltningen, det vill säga vilken information och vilka verktyg som förvaltarna har för att få hållbara innehav i sin portfölj. Det handlar även om hur kapitalförvaltaren försöker påverka portföljinnehaven i en mer hållbar riktning, exempelvis genom påverkansdialoger med underliggande bolag eller externa förvaltare.

Hållbara sak­försäkringar 2022

Varför ska man välja en hållbar sakförsäkring? Försäkringsbranschen kan göra ett samhälle mer motståndskraftigt genom att underlätta miljöanpassningar och därigenom minimera skaderisk. Om en skada mot förmodan skulle ske kan försäkringsförmedlaren minska skadans effekter på miljön och samhället genom att återanvända befintliga resurser till skadereperationen. Detta är den tredje analysen i ordningen av rapporten Hållbara sakförsäkringar
Läs den senaste rapporten