Friskrivning avseende Trafikljus­rapporten

Denna publikation (Söderberg & Partners Trafikljusrapport 2024) i sin helhet samt analyser i denna publikation tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, vare sig att köpa eller sälja finansiella instrument. Uppgifterna i publikationen har inhämtats från olika källor och trots att Söderberg & Partners nedlagt tillbörlig omsorg för att uppgifterna skall vara sanna och inte i någon mening missvisande, kan Söderberg & Partners inte garantera att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Söderberg & Partners eller närstående juridiska eller fysiska personer, eller anställda hos någon av dem, kan vara delaktiga i eller på annat sätt ha intresse i handel med finansiella instrument som direkt eller indirekt omtalas eller annars åsyftas i denna publikation. Söderberg & Partners friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot mottagaren av denna publikation eller tredje man, för förlust, av vad slag det vara må, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av eller kan anses härröra från innehållet i denna publikation.