Skip to main content Skip to main navigation

Svensk ekonomi fortsatt stark

Svensk ekonomi fortsatt stark

5 december · 2017

Konjunkturinstitutet släppte sin månatliga konjunkturbarometer förra veckan och nivån visar på en betydligt starkare tillväxt än normalt i svensk ekonomi. Konjunkturbarometern visar på den högsta optimismen sedan 2011.

Ser man till näringslivet visar tillverkningsindustrin samt bygg och anläggningsverksamheten på mycket stark optimism samtidigt som detaljhandeln och privata tjänstenäringar också visar på en fortsatt stark optimism. Men det som var av störst intresse i novembers konjunkturbarometer var just hushållens konfidensindikator, vilken visade på en stor förbättring i optimism och steg för andra månaden i rad. Hushållen ser fortsatt positivt på såväl den svenska som den egna ekonomin och de bedömer att risken att själv bli arbetslös som mycket låg, vilken är den lägsta nivån sedan 2001. En intressant iakttagelse är också att hushållens konfidensindikator inte påverkats nämnvärt av de fallande bostadspriserna, vilket tyder på att den starka arbetsmarknaden väger tyngre än de orosmoln som besvärar den svenska bostadsmarknaden.

Utöver Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer släpptes även svensk BNP-statistik för det tredje kvartalet. Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) steg med 0,8 procent från det andra kvartalet och 2,9 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, samtidigt som första och andra kvartalets BNP-siffror reviderades ned med 0,1 procent vardera. Utfallet var sämre än de 0,9 respektive 3,6 procent som marknaden hade förväntat sig, vilket fick svenska kronan att tappa 4-5 öre mot euron. Trots att statistiken var svagare än väntat visar den på en stark svensk ekonomi som fortsätter leverera ett positivt produktionsgap.

Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer är, likt inköpschefsindex för tillverknings- och tjänstesektorn, en så kallad ledande indikator, vars uppdrag är att förutse den ekonomiska aktiviteten inom svensk ekonomi. Ser man till dagens nivå på Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer är den förenlig med en BNP-tillväxt på över 6 procent, vilket är näst intill dubbelt så mycket som det faktiska BNP-utfallet. Det uppstår således ett gap mellan Konjunkturbarometerns utfall och det faktiska BNP-utfallet, vilket vi har svårt att finna någon direkt förklaring till. Skulle man dra paralleller till år 2007, då konjunkturbarometern nådde tidigare toppnivåer, kan kommande BNP-utfall se desto mörkare ut. Vi är dock av uppfattningen att svensk ekonomi kommer visa på stark tillväxt framgent vilket tyder på att huvudsiffran bör hamna någonstans mellan vad Konjunkturbarometern indikerar och vad det nuvarande utfallet är.

Kontakta oss