Skip to main content Skip to main navigation

Svensk ekonomi fortsatt stark

Svensk ekonomi fortsatt stark

5 december · 2017

Konjunkturinstitutet släppte sin månatliga konjunkturbarometer förra veckan och nivån visar på en betydligt starkare tillväxt än normalt i svensk ekonomi. Konjunkturbarometern visar på den högsta optimismen sedan 2011.

Ser man till näringslivet visar tillverkningsindustrin samt bygg och anläggningsverksamheten på mycket stark optimism samtidigt som detaljhandeln och privata tjänstenäringar också visar på en fortsatt stark optimism. Men det som var av störst intresse i novembers konjunkturbarometer var just hushållens konfidensindikator, vilken visade på en stor förbättring i optimism och steg för andra månaden i rad. Hushållen ser fortsatt positivt på såväl den svenska som den egna ekonomin och de bedömer att risken att själv bli arbetslös som mycket låg, vilken är den lägsta nivån sedan 2001. En intressant iakttagelse är också att hushållens konfidensindikator inte påverkats nämnvärt av de fallande bostadspriserna, vilket tyder på att den starka arbetsmarknaden väger tyngre än de orosmoln som besvärar den svenska bostadsmarknaden.

Utöver Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer släpptes även svensk BNP-statistik för det tredje kvartalet. Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) steg med 0,8 procent från det andra kvartalet och 2,9 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, samtidigt som första och andra kvartalets BNP-siffror reviderades ned med 0,1 procent vardera. Utfallet var sämre än de 0,9 respektive 3,6 procent som marknaden hade förväntat sig, vilket fick svenska kronan att tappa 4-5 öre mot euron. Trots att statistiken var svagare än väntat visar den på en stark svensk ekonomi som fortsätter leverera ett positivt produktionsgap.

Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer är, likt inköpschefsindex för tillverknings- och tjänstesektorn, en så kallad ledande indikator, vars uppdrag är att förutse den ekonomiska aktiviteten inom svensk ekonomi. Ser man till dagens nivå på Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer är den förenlig med en BNP-tillväxt på över 6 procent, vilket är näst intill dubbelt så mycket som det faktiska BNP-utfallet. Det uppstår således ett gap mellan Konjunkturbarometerns utfall och det faktiska BNP-utfallet, vilket vi har svårt att finna någon direkt förklaring till. Skulle man dra paralleller till år 2007, då konjunkturbarometern nådde tidigare toppnivåer, kan kommande BNP-utfall se desto mörkare ut. Vi är dock av uppfattningen att svensk ekonomi kommer visa på stark tillväxt framgent vilket tyder på att huvudsiffran bör hamna någonstans mellan vad Konjunkturbarometern indikerar och vad det nuvarande utfallet är.

Denna rapport är framtagen av Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB (nedan Söderberg & Partners). Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande. Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

 

Kontakta oss