Skip to main content Skip to main navigation

Ordlista

A

AFP
Allmän folkpension. Det lagstadgade grundskyddet enligt det gamla försäkringssystemet.

Allmän pension
Pension via socialförsäkringssystemet som den försäkrade har rätt till enligt lag. Allmän pension enligt det gamla pensionssystemet består av AFP och ATP. Allmän pension enligt det nya pensionssystemet består av inkomstpension, premiepension och garantipension.

Arbetsoförmåga
Nedsatt arbetsförmåga pga sjukdom eller olycksfallsskada

Arvsskatt
Den skatt en person betalar för egendom som han/hon fått ärva efter en avliden person. Finns ej längre fr o m 2005-01-01

Arvsvinst
När en försäkrad, utan efterlevandeskydd eller återbetalningsskydd, avlider tillfaller pensionskapitalet försäkringskollektivet som fördelar kapitalet på övriga försäkringar som också saknar återbetalningsskydd eller efterlevandeskydd.

ATP
En förkortning av Allmän tilläggspension. Pension enligt gamla pensionssystemet utöver AFP.

Avgiftsbestämd pension (Premiebestämd pension)
Pension vars avgift är bestämd till en viss procentsats av lönen eller till ett visst belopp. Pensionsutbetalningen beror på inbetalningens storlek och värdeutvecklingen i placeringen.

Avgångspension (Avtalspension)
Tjänstepension som betalas till den anställde när arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om pensionering före ordinarie pensionsålder (i normalfallet 65 års ålder). Kan ibland även kallas ”Avtalspension” utifrån att det grundas på ett avtal om förtida pensionsavgång, dock inte att förväxla med de övergripande avtal om tjänstepension som finns inom många kollektivavtal.

Avkastningsskatt
En skatt som enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel ska betalas för värdet av pensionsmedel. Avkastningen antas schablonmässigt till genomsnittliga statslåneräntan föregående år. Skatten uppgår till 15% för pensionsförsäkring och Individuellt pensionssparande (IPS) samt 27% för kapitalförsäkring. För kapitalförsäkring som uppfyller de kvalitativa villkoren för pensionsförsäkring enlig inkomstskattelagen erläggs 15% skatt. Skatten dras från försäkringen som en avgift och betalas in av försäkringsbolaget.

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
Ersättning som betalas ut om du blir långvarigt sjuk och ej kan arbeta.

Avtalspension (Avgångspension)
Tjänstepension som definierats enligt kollektivavtal (mellan arbetsmarknadens parter), exempelvis Avtalspension SAF-LO, ITP, KAP-KL samt PA 03.

B

Barnförsäkring
Ersättning till föräldrar och barn vid bland annat långvarig arbetsoförmåga, bestående skada och sammanhörande kostnader gällande barnet. Ersättningen beror på typen av försäkring man väljer att teckna.

Barnår
Tid med föräldrapenning som är pensionsgrundande i allmänna systemet.

Blandfond
En blandfond placerar i både aktier och räntebärande papper.

 

C

Collectum
Valcentral för alla som har ITP.

CSR
Företags samhällsansvar (CSR, engelska Corporate Social Responsibility) kallas idén att förateg ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

D

Delningstal
Tal som används för att beräkna pensionens storlek genom att pensionskapitalet divideras med delningstalet. Delningstalet reflekterar bl annat förväntad livslängd och ränta.

Dödsfallsskydd
Försäkringsskydd som betalar ut ett försäkringsbelopp till insatta förmånstagare vid dödsfall.

E

Efterlevandepension
Pension som betalas ut till insatta förmånstagare vid den försäkrades dödsfall.

Efterlevandeskydd
Försäkringsskydd som betalas ut till efterlevande t ex efterlevandepension eller åtebetalningsskydd.

F

Familjeskydd
Ett efterlevandeskydd som innebär att en extra pension utbetalas till din familj om du avlider i förtid.

Fondförsäkring (Unit -Linked)
Försäkring där sparandet placeras i värdepappersfonder. Försäkringstagaren väljer själv, bland ett urval av fonder, vilka fonder han/hon vill placera i och kan byta fonder utan reavinstskattekonsekvenser och i allmänhet också utan avgifter för själva bytet.

Fora
Valcentral för alla som har Avtalspension SAF-LO.

Fribrev
Ett fribrev är en försäkring där premiebetalningen upphört alternativt den intjänade pensionsrätt som finns i försäkringen till dags datum.

Frilagd premie
Den premie som arbetsgivare med ITP-planen betalar för pensionsförmåner över 7,5 inkomstbasbelopp och som den anställde själv kan förfoga över i en så kallad tiotaggarlösning (alternativ ITP).

Fördelningssystem
System där kostnaden för skyddet fördelas över olika kollektiv t ex gamla pensionssystemet.

Förhöjt prisbasbelopp
En förhöjning av prisbasbeloppet. Det förhöjda prisbasbeloppet följer förändringen i konsumentprisindex fullt ut.

Förmånsbestämd pension
Pension där pensionsförmånen/utbetalningen är bestämd på förhand, som fast belopp eller procent av lön, t ex ITP-planen. Kostnaden/premien för pensionen varierar beroende på t ex livslängd och värdeutveckling.

Förmånsgrupp
En grupp av anställda som får förmåner på likartade villkor t ex omfattas av samma premieplan.

Förmånstagare
Fysisk eller juridisk person som ska få försäkringsbeloppet, eller försäkringen, när försäkringstagaren avlider. Försäkringstagaren kan även bestämma att försäkringsbeloppet ska betalas ut till förmånstagare under försäkringstagarens livstid.

Försäkrad
Den person på vars liv, försäkringen är tecknad. Vid livränteförsäkrings krävs att den försäkrade är i livet för att utbetalning skall ske. För kapitalförsäkring (ej skattemässiga utan försäkringstekniska definitionen) utbetalas försäkringsbeloppet vid försäkringstidens slut alternativ vid den försäkrades dödsfall.

Försäkringsbelopp
Det belopp som utbetalas från försäkringen vid försäkringsfall eller försäkringstidens slut.

Försäkringsfall
Den händelse som medför utbetalning av försäkringsbelopp, t.ex. vid dödsfall, vid sjukdom eller vid viss förutbestämd tidpunkt.

Försäkringsgivare
Försäkringsbolaget

Försäkringskapital
Försäkringskapitalet är det garanterade värdet samt allokerad återbäring (ej garanterad) för traditionell livförsäkring och fondandelarnas värde för fondförsäkring.

Försäkringskollektiv
Samtliga försäkringstagare med samma typ av försäkring/försäkringsförmån hos försäkringsbolaget, t ex samtliga försäkringstagare utan återbetalningsskydd eller efterlevandeskydd.

Försäkringsmäklare
En rådgivare som står under tillsyn av finansinspektionen och som förmedlar försäkringsbolagens lösningar och produkter. Försäkringsmäklarens uppgift är att med utgångspunkt från kunden individuella behov och förutsättningar hjälpa kunden att hitta bästa möjliga försäkringsskydd / sparande.

Försäkringstagare
Försäkringstagare är den som är ägare av försäkringen. &Aouml;r ofta den försäkrade vid privat försäkring och arbetsgivaren vid tjänstepension.

Förtidskapital
En förtida utbetalning av ett dödsfallskapital som utbetalas även om den försäkrade är i livet. Beloppet betalas i allmänhet ut om den försäkrade blir beviljad sjukersättning / aktivitetsersättning från försäkringskassan.

G

Garanterad ränta
Den ränta som ett traditionell livförsäkringsbolag garanterar sina sparare. Enligt EU-direktiv skall inte garantiräntan överstiga 60% av statslåneräntan. Den garantiränta som anges av försäkringsbolagen är ofta den nominella räntan före kostnader och avkastningsskatt.

Garanterat värde
Det garanterade värdet motsvarar inbetalda premier och garantiränta.

Garantipension
Garantipension ingår i den nya allmänna pensionen och utbetalas till dem som har haft en låg eller ingen inkomst alls.

Gruppförsäkring
En försäkring som kan tecknas av ett flertal personer som tillsammans bildar en grupp t.ex. företag eller fackförbund.

H

Hälsoprövning
En prövning av den försäkrades hälsotillstånd som görs vid ansökan av försäkring, t ex hälsodeklaration som individen fyller i själv eller läkarutlåtande.

I

Individuellt Pensionssparande (IPS)
Ett privat pensionssparandealternativ till traditionell fondförsäkring och fondförsäkring där placering kan ske på bankkonto, i värdepappersfonder eller i enskilda värdepapper. Om giltiga förmånstagare saknas utbetalas värdet till dödsboet vid den försäkrades frånfälle till skillnad från traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring.

Inkomstbasbelopp
Inkomstbasbeloppet reflekterar allmänna inkomstutvecklingen i samhället. Det används vid beräkningen av högsta pensionsgrundande inkomst i allmänna pensionssystemet samt bl a också för gränserna i ITP-planen.

Inkomstpension
Den största delen av den nya allmänna pensionen. Av den totala avgiften på 18,5% utgör inkomstpensionen 16 %-enheter. Individen kan ej påverka utvecklingen eller förvaltningen av avgiften, utan grundtanken är att avgiften skall räknas upp med allmänna inkomstutvecklingen. Inkomna avgifter används till största delen för utbetalning av utgående pensioner.

ITP
En förkortning av Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän. ITP-planen är den största kollektivavtalade tjänstepensionsplanen för tjänstemän och bygger på kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

ITPK
Den premiebestämda delen av ITP2. Där kan du själv bestämma hur premierna ska förvaltas och av vem.

K

Kapitalförsäkring
En livförsäkring där premien inte är avdragsgill vid deklaration. Belopp som utbetalas är fritt från inkomstskatt och kan utbetalas med ett engångsbelopp eller med upprepade utbetalningar.

Karenstid
Den tid sjukperioden ska pågå innan rätt till ersättning inträder. Vanligtvis är karensen 3 månader eller rörlig karens (R-karens). Vid R-karens påbörjas utbetalningen när försäkringskassan beviljat sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Kollektivavtal
Avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskilt företag.

Kollektivavtalad tjänstepension
Tjänstepensionsavtal som bygger på kollektivavtal, t.ex. ITP, BTP, FTP, PA03, PFA98, Avtalspension SAF-LO, osv

Kollektiv konsolidering
Livförsäkringsbolagets tillgångar i förhållande till åtagandet (garanterad ränta och fördelad återbäring) gentemot försäkringstagarna Konsolideringsgraden uttrycks oftast i procent och anger förhållandet mellan bolagets tillgångar och skuld.

L

Livförsäkring
Allmänt uttryck för pensions- och kapitalförsäkringar. Används ibland för att beskriva ren dödsfallsförsäkring med engångsutbetalning.

Livränta
Försäkring med periodisk utbetalning som fortgår så länge den försäkrade och/eller den/de medförsäkrade är i livet eller till försäkringstidens slut.

Livsvarig utbetalning
En utbetalning som pågår så länge den eller de försäkrade lever.

Löneväxling
Att en an­ställd byter en del av sin kontanta brutto­lön mot en för­mån.

M

Marknadsvärdesanpassning
Om försäkringsbolagets konsolideringsnivå understiger 100%, dvs försäkringsbolagets åtagande överstiger tillgångarna så minskar försäkringsbolaget utbetalning genom att den ej garanterade återbäringen minskas.

Medförsäkrad
Medförsäkrad är den eller de personer, förutom den försäkrade, vars liv försäkringen är tecknad på.

Mäklarfullmakt
Mäklarfullmakten ger försäkringsmäklaren rätt att företräda kunden i vissa frågor samt att inhämta information om kundens försäkringsinnehav. Kan vara båda skötselfullmakt och informationsfullmakt.

O

Optionsrätt
Rätt att ändra försäkringen utan hälsoprövning under vissa förutsättningar, t ex höjning av försäkringsbelopp eller tillägg av efterlevandeskydd.

P

Pantförskrivningshandling
Handling där en kapitalförsäkring förklaras vara pantsatt som säkerhet för en fordran, t ex en direktpensionsutfästelse.

Panträtt
Den rätt som uppstår när en person ställer egendom till annans förfogande som säkerhet för en fordran.

Penningmarknadsfonder
Fond innehållande räntebärande papper med en löptid på upp till ett år.

Pension
Periodisk utbetalning som kompenserar för ett inkomstbortfall, t ex ålderspension, efterlevandepension eller sjukpension.

Pensionsavgift
Den premie som betalas för en pension.

Pensionsförmån
Den pension som utbetalas.

Pensionsförsäkring
En försäkring där premien är avdragsgill inom vissa ramar och där utbetalningen beskattas som inkomst av tjänst. Försäkringen får tidigast utbetalas vid 55 års ålder och kortaste utbetalningstid är fem år.

Pensionsgrundande inkomst/lön
Den totala lönesumman som utgör grund för pensionsavsättningen.

Pensionsgrundande tjänstetid
Den inkomst som ligger till grund för pensionsförmånen vid förmånsbestämd pension eller pensionspremien vid premiebestämd pension.

Pensionskapital
Pensionsförsäkringens värde.

Pensionsmedförande lön
Den pensionsmedförande lönen ligger till grund för hur stor pension du får. Den kan skilja sig från din verkliga lön inom vissa tjänstepensioner. Reglerna för vad som räknas in i den pensionsmedförande lönen kan variera beroende på om du har ett kollektivavtal eller individuellt avtal.

Pensionsmyndigheten
Myndighet som administrerar den allmänna pensionen.

Pensionsstiftelser
Ett alternativt sätt att trygga förmånsbestämd tjänstepension.

Pensionsålder
Ålder från vilken en ålderspension enligt avtal är tänkt att utbetalas.

Premie
Den summa pengar som betalas in till ditt pensionssparande. Premie är ett samlingsnamn för den avgift försäkringstagaren betalar för sin försäkring.

Premiebefrielseförsäkring
Ett försäkringsmoment som innebär att försäkringsbolaget fortsätter att betala premien om den försäkrade blir långvarigt sjuk.

Premiebestämd pension
Pensionsform där premien eller kostnaden för pensionen bestäms på förhand, t ex som procent av lönen eller som en fast summa. Pensionens storlek beror på värdeutvecklingen och premiens storlek.

Premiepension
Ingår i den nya allmänna pensionen. Varje person får själv välja i vilken eller vilka fonder 2,5% av den pensionsgrundande inkomsten ska placeras i.

Prisbasbelopp
Fastställs av regeringen varje år och används för att beräkna bland annat grundavdrag inom socialförsäkringen och skattesystemet. Beloppet ändras varje år för att följa prisutvecklingen i samhället.

Privat pension
Ett frivilligt sparande för att komplettera de övriga delarna i din pension. Sparandet är inte längre avdragsgillt och det är därför viktigt att välja rätt sparform för att slippa dubbel beskattning.

R

Realisationsvinst
Beskattningsbar vinst som uppkommer vid försäljning av bl a finansiella tillgångar som aktier och fonder.

Rebalansera
Omfördela innehav

Riskförsäkring
En försäkring helt utan sparmoment.

Risksumma
Skillnaden mellan det försäkringsbelopp som utbetalas vid försäkringshändelse och försäkringens värde.

Räntefond
En räntefond placerar i räntebärande värdepapper, obligationer och penningmarknadsinstrument

Räntekänslighet
Hur mycket värdet på en tillgång förändras vid förändringar i marknadsräntan.

S

Sambo
Med sambo avses person som omfattas av lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem eller lagen (1987:813) om homosexuella sambor.

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring
Ersättning vid sjukdom och/eller olycksfall. Skiljer sig från Olycksfallsförsäkring där ersättning endast utbetalas då den medicinska eller ekonomiska invaliditeten orsakats av olycka.

Sjukpension
Pengar som betalas ut om du skulle bli långvarigt sjuk och inte kan arbeta.

Sjukvårdsförsäkring
Ger dig läkar- och/eller sjukhusvård vid olycksfall och sjukdom, antingen med eller utan remiss beroende på försäkringen.

T

Tidsbegränsad utbetalning
En utbetalning som pågår under ett begränsat antal år, dock normalt minst 5 år för pensionsförsäkring.

Tilläggspension
Nytt begrepp för ATP.

Tjänstepension
Pension som betalas av arbetsgivaren. Pensionen kan tryggas via försäkring, stiftelse eller skuldföring i balansräkningen.

Tjänstetidsfaktor
Faktor som anger förhållandet mellan högsta möjliga tjänstetid som en anställd kan tjäna in och maximal tjänstetid. I vissa förmånsbestämda pensionsplaner reduceras tjänstepensionen om den anställde ej har full tjänstetid. I dessa fall används tjänstetidsfaktorn för att räkna ut individens pensionsförmån.

Traditionell försäkring
I en traditionell försäkring förvaltas kapitalet av livförsäkringsbolaget utan påverkan från försäkringstagaren. Försäkringsbolaget garanterar en viss lägsta ränta, men avkastningen kan bli högre beroende på livförsäkringsbolagets förvaltningsresultat.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
Ersätter kostnader i samband med arbetsskada.

U

Unit-Linked
Se fondförsäkring.

Utmätningsfrihet
En utmätningsfri försäkring innebär att den är skyddad från fordringsägare.

V

Vinstutdelande livbolag
Livförsäkringsbolag som ej drivs enligt ömsesidiga principer utan kan dela ut vinst till sina ägare.

Värdesäkring
Indexering av utgående pensioner för att bibehålla köpkraft.

Å

Ålderspension
Pension som utbetalas vid viss ålder till den försäkrade.

Återbetalningsskydd
Ett efterlevandeskydd som innebär att dina efterlevande får den pension som du har tjänat in, om du själv skulle avlida i förtid. Utan efterlevandeskydd tillfaller dina sparade pengar försäkringskollektivet.

Återbäring
Den totala ränta inklusive garanterad ränta som en traditionell försäkring växer med. Bestäms av försäkringsbolaget utifrån konsolideringsgrad, kapitalavkastning och kostnader.

Återförsäkring
Den del av försäkringsrisken som ett försäkringsbolag i sin tur försäkrar hos ett återförsäkringsbolag.

Återköp
Återköp innebär att försäkringen på försäkringstagarens begäran utbetalas i förtid.

Kontakta oss