Hållbarhets­relaterade upplysningar

Inledning

Söderberg & Partners Wealth Management AB (”Bolaget”) har antagit en Hållbarhetspolicy som omfattar Bolagets prioriterade hållbarhetsområden; Hållbarhetsanalyser, Hållbar förvaltning, Dialoger & samarbeten, Kompetens & medvetenhet, Energianvändning & resursförbrukning, Resor & transporter, och Socialt engagemang. De prioriterade hållbarhetsområdena har identifierats utifrån resultatet i regelbundna miljöutredningar, intressentanalyser samt risk- och möjlighetsworkshops med ledningsgruppen för hållbarhet. Bolaget väljer att arbeta med dessa prioriterade områden eftersom dessa områden bedöms ha störst potential till minskad negativ påverkan och ökad positiv påverkan på hållbar utveckling, med hänsynstagande till Bolagets viktigaste intressenters förväntningar på hållbarhetsarbetet. Utöver det miljöarbete som sker inom verksamheten bidrar Bolaget till målen i Parisavtalet via handel av certifikat för utsläppsupptagning och utsläppsrätter som makuleras.

Bolaget är också certifierat enligt ISO 14001 miljöstandard och har undertecknat FN:s principer för ansvarsfullt företagande. En redogörelse om hur Bolaget efterlever dessa principer återfinns i Koncernens årliga hållbarhetsredovisning där ett unikt appendix specifikt för Bolaget finns inkluderat. Redovisningen följer GRI-standard för rapportering om hållbarhetsarbete.

Hållbarhet i förvaltningen och rådgivningen

Bolaget tar hänsyn till de hållbarhetsaspekter som verksamheten inbegriper, och arbetar för att ta ansvar för den sociala och miljömässiga påverkan som uppkommer till följd av Bolagets beslut och ageranden. Hållbarhetsarbetet förutsätter bland annat att verksamheten bedrivs inom ramen för gällande regelverk och med en hög etisk och moralist standard.

Genom att över tid integrera hållbarhet i allt fler delar av verksamheten strävar Bolaget efter att bidra med hållbarhetsnytta och till Globala målen. Hållbarhetsaspekter integreras i såväl Bolagets portföljförvaltning som i investeringsrådgivningen. Som en del av finans- och försäkringsbranschen har Bolaget möjligheten att bidra till hållbar utveckling. För att kunna ta hänsyn till kundens hållbarhetspreferenser och erbjuda produkter som främjar hållbarhet utarbetar Bolaget hållbarhetsanalyser (nedan benämnt Söderberg & Partners hållbarhetsanalys) som görs tillgängliga för rådgivare och förvaltare. Förvaltningen tar hänsyn till investeringarnas hållbarhetsrisker och positiva hållbarhetseffekter genom hållbarhetsanalysen och hållbarhetsdata från Bolagets leverantörer. Genom att erbjuda hållbara investeringsalternativ kan Bolaget främja miljömässig och social hållbarhet.

Bolaget har även antagit en policy för integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslut och investeringsrådgivning. Policyn finns här.

Hänsyn till huvudsakliga negativa konsekvenser inom portföljförvaltningen

Syftet med Bolagets hållbarhetsarbete är att hantera exponeringen mot hållbarhetsrisker samt att bidra till en hållbar utveckling och Globala målens uppfyllnad, inkluderat Parisavtalet. Information hur Bolaget har valt att hantera investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling framgår av följande redogörelse.

Produkter som främjar hållbarhetsaspekter (SFDR Artikel 8)

Bolaget erbjuder portföljmandat och allokeringsportföljer som främjar hållbarhetsaspekter enligt artikel 8 i (EU) 2019/2088 (”SFDR”). Hållbarhetsstrategin för dessa produkter är densamma. Innehaven som väljs in främjar miljömässig och/eller social hållbarhet eller har hållbara investeringar som mål, och är därmed klassificerade som artikel 8 eller artikel 9 produkter enligt SFDR-förordningen. Förvaltningen prioriterar innehav med ett grönt betyg enligt Söderberg & Partners hållbarhetsanalys och väljer bort fonder med rött hållbarhetsbetyg. Invalda fonder ska dessutom ha en policy för att minimera och/eller hantera exponering mot kontroversiella verksamheter eller bolag utifrån etiska, normbaserade och hållbarhetsmässiga kriterier.

Se nedan för mer information om respektive produkt.

Hållbart portföljmandat

Portföljmandat är en portfölj med målsättning att upprätthålla en balans mellan olika tillgångsslag för att möjliggöra långsiktigt värdeskapande. Förvaltningen innebär en aktiv och dynamisk allokering mellan de olika tillgångsslagen aktier och räntor med syftet att skapa en tillgångssammansättning och ett förhållande mellan risk och avkastningsmöjligheter som återspeglar identifierad riskprofil i enlighet med Kundprofilen.

Förvaltningsuppdraget har en strategisk allokering för respektive tillgångsslag där mandatets allokering väntas ligga över tid. Taktiska förändringar görs inte aktivt, men rörelser på värdepappersmarknader kan leda till en portföljsammansättning som inte alltid återspeglar ursprungsinvesteringen. Därav kan viss rebalansering mot strategisk vikt ske. Utifrån den taktiska allokeringsindikatorn sker taktisk allokering inom respektive tillgångsslag. Innehaven som väljs in i de hållbara portföljmandaten främjar miljömässig och/eller social hållbarhet eller har hållbara investeringar som mål, och är därmed klassificerade som artikel 8 eller artikel 9 produkter enligt SFDR-förordningen. Förvaltningen prioriterar innehav med ett grönt betyg enligt Söderberg & Partners hållbarhetsanalys och väljer bort fonder med rött hållbarhetsbetyg. Invalda fonder ska dessutom ha en policy för att minimera och/eller hantera exponering mot kontroversiella verksamheter eller bolag utifrån etiska, normbaserade och hållbarhetsmässiga kriterier. Mer information om produktens hållbarhetsstrategi finns här.

Allokeringsmandat

Defensiv hållbar

Defensiv hållbar är en allokeringsportfölj vars målsättning är att maximera den långsiktiga avkastningen inom den givna risknivån och hållbarhetsprofilen. Hållbarhetsstrategin är densamma för alla hållbara allokeringsmandat, men de har olika risknivåer. Portföljen investerar i fonder och har en strategisk allokering mellan tillgångsslagen ränta, globala aktier och nordiska aktier, som gör att Defensiv hållbar uppnår en låg risknivå. Utifrån de strategiska vikterna sker även en taktisk allokering inom respektive tillgångsslag. Innehaven som väljs in främjar miljömässig och/eller social hållbarhet eller har hållbara investeringar som mål, och är därmed klassificerade som artikel 8 eller artikel 9 produkter enligt SFDR-förordningen. I förvaltningen av portföljen prioriteras innehav med ett grönt betyg enligt Söderberg & Partners hållbarhetsanalys och väljer bort fonder med rött hållbarhetsbetyg. Invalda fonder ska dessutom ha en policy för att minimera och/eller hantera exponering mot kontroversiella verksamheter eller bolag utifrån etiska, normbaserade och hållbarhetsmässiga kriterier. Mer information om produktens hållbarhetsstrategi finns här.

Konservativ Hållbar

Konservativ hållbar är en allokeringsportfölj vars målsättning är att maximera den långsiktiga avkastningen inom den givna risknivån och hållbarhetsprofilen. Hållbarhetsstrategin är densamma för alla hållbara allokeringsmandat, men de har olika risknivåer. Portföljen investerar i fonder och har en strategisk allokering mellan tillgångsslagen ränta, globala aktier och nordiska aktier, som gör att Konservativ hållbar uppnår en relativt låg risknivå. Utifrån de strategiska vikterna sker även en taktisk allokering inom respektive tillgångsslag. Innehaven som väljs in främjar miljömässig och/eller social hållbarhet eller har hållbara investeringar som mål, och är därmed klassificerade som artikel 8 eller artikel 9 produkter enligt SFDR-förordningen. I förvaltningen av portföljen prioriteras innehav med ett grönt betyg enligt Söderberg & Partners hållbarhetsanalys och väljer bort fonder med rött hållbarhetsbetyg. Invalda fonder ska dessutom ha en policy för att minimera och/eller hantera exponering mot kontroversiella verksamheter eller bolag utifrån etiska, normbaserade och hållbarhetsmässiga kriterier. Mer information om produktens hållbarhetsstrategi finns här.

Balanserad hållbar

Balanserad hållbar är en allokeringsportfölj vars målsättning är att maximera den långsiktiga avkastningen inom den givna risknivån och hållbarhetsprofilen. Hållbarhetsstrategin är densamma för alla hållbara allokeringsmandat, men de har olika risknivåer. Portföljen investerar i fonder och har en strategisk allokering mellan tillgångsslagen ränta, globala aktier och nordiska aktier, som gör att Balanserad hållbar uppnår en medelnivå på risken. Utifrån de strategiska vikterna sker även en taktisk allokering inom respektive tillgångsslag. Innehaven som väljs in främjar miljömässig och/eller social hållbarhet eller har hållbara investeringar som mål, och är därmed klassificerade som artikel 8 eller artikel 9 produkter enligt SFDR-förordningen. I förvaltningen av portföljen prioriteras innehav med ett grönt betyg enligt Söderberg & Partners hållbarhetsanalys och väljer bort fonder med rött hållbarhetsbetyg. Invalda fonder ska dessutom ha en policy för att minimera och/eller hantera exponering mot kontroversiella verksamheter eller bolag utifrån etiska, normbaserade och hållbarhetsmässiga kriterier. Mer information om produktens hållbarhetsstrategi finns här.

Tillväxt hållbar

Tillväxt Hållbar är en allokeringsportfölj vars målsättning är att maximera den långsiktiga  avkastningen inom den givna risknivån och hållbarhetsprofilen. Hållbarhetsstrategin är densamma för alla hållbara allokeringsmandat, men de har olika risknivåer. Portföljen investerar i fonder och har en strategisk allokering mellan tillgångsslagen ränta, globala aktier och nordiska aktier, som gör att Tillväxt hållbar uppnår en relativt hög risknivå.. Utifrån de strategiska vikterna sker även en taktisk allokering inom respektive tillgångsslag. Innehaven som väljs in främjar miljömässig och/eller social hållbarhet eller har hållbara investeringar som mål, och är därmed klassificerade som artikel 8 eller artikel 9 produkter enligt SFDR-förordningen. I  förvaltningen av portföljen prioriteras innehav med ett grönt betyg enligt Söderberg & Partners hållbarhetsanalys och väljer bort fonder med rött hållbarhetsbetyg. Invalda fonder ska dessutom ha en policy för att minimera och/eller hantera exponering mot kontroversiella verksamheter eller bolag utifrån etiska, normbaserade och hållbarhetsmässiga kriterier. Mer information om produktens hållbarhetsstrategi finns här.

Offensiv hållbar

Offensiv hållbar är en allokeringsportfölj vars målsättning är att maximera den långsiktiga avkastningen inom den givna risknivån och hållbarhetsprofilen. Hållbarhetsstrategin är densamma för alla hållbara allokeringsmandat, men de har olika risknivåer. Portföljen investerar i fonder och har en strategisk allokering mellan tillgångsslagen ränta, globala aktier och nordiska aktier, som gör att Offensiv hållbar uppnår en hög risknivå.. Utifrån de strategiska vikterna sker även en taktisk allokering inom respektive tillgångsslag. Innehaven som väljs in främjar miljömässig och/eller social hållbarhet eller har hållbara investeringar som mål, och är därmed klassificerade som artikel 8 eller artikel 9 produkter enligt SFDR-förordningen. I förvaltningen av portföljen prioriteras innehav med ett grönt betyg enligt Söderberg & Partners hållbarhetsanalys och väljer bort fonder med rött hållbarhetsbetyg. Invalda fonder ska dessutom ha en policy för att minimera och/eller hantera exponering mot kontroversiella verksamheter eller bolag utifrån etiska, normbaserade och hållbarhetsmässiga kriterier. Mer information om produktens hållbarhetsstrategi finns här.