Strategirapport- ”Påverkan från låga räntor”

26 maj 2016
Söderberg & Partners lanserar idag strategirapporten inför sommaren 2016. I denna görs en genomgång av de konjunkturella förutsättningar och utsikterna för de olika värdepappersmarknaderna samt en bedömning av vilka placeringar som är mest intressanta just nu.  Rapporten ägnas även åt att försöka bedöma påverkan från dagens lågräntemiljö på konjunktur och värdepappersmarknader genom att finna samband från demografi och den japanska utvecklingen.

Söderberg & Partners lanserar idag årets första strategirapport. I denna görs en genomgång av de konjunkturella förutsättningar och utsikterna för de olika värdepappersmarknaderna samt en bedömning av vilka placeringar som är mest intressanta just nu.  Rapporten ägnas även åt att försöka bedöma påverkan från dagens lågräntemiljö på konjunktur och värdepappersmarknader genom att finna samband från demografi och den japanska utvecklingen.

Långsiktigt talar fortsatt mycket för en positiv syn på aktie- relativt räntemarknaden, där vi anser att riskerna på räntemarknaden är historiskt höga. Alternativa tillgångar är den tillgångsklass vi fortsatt har en stark tro på till följd av lågräntemiljön och möjligheten till diversifiering. Vi har kommit långt i konjunkturcykeln och tillväxten i de mogna ekonomierna planar ut. Prognoser revideras ned något, men vi ser inte att en recession är näraliggande då ledande indikatorer fortsatt pekar upp. Tillväxtmarknaderna får stöd av ny kreditdriven tillväxt i Kina, stabiliserande råvarupriser och en avmattning i dollaruppgången. På dessa finns även fortsatt värderingsstöd på aktiemarknaden.

Sentimentet kring de väntade stimulativa effekterna från de låga räntorna har börjat vända och efter två decennier av fallande ränteläge uppstår frågan om den långsiktiga påverkan på samhället och värdepappersmarknader är positiv. Med utgångspunkt från den demografiska utvecklingen och lärdomarna från Japan väntas sparbeteenden och investeringsplaner ändras. Beslutsfokus kommer att ligga på att ständigt förbättra den smått anemiska tillväxttakten, där konsumtionsandelen kommer att vara stadigt stigande. Banker och livbolag kommer att vara under fortsatt press samtidigt som ökat risktagande premieras och långsiktigt sparande till låg risk missgynnas. Den riskjusterade avkastningen väntas för en portfölj bestående av både aktier och ränteexponering bli lägre än dagens nivå.

Läs hela rapporten här

 

För mer information:
Matthias Gietzelt, ansvarig för marknads- och aktieanalys, Söderberg & Partners
Matthias.gietzelt@soderbergpartners.se
08- 451 50 34

Nathalie Håkansson, marknadsprojektledare, Söderberg & Partners
Nathalie.hakansson@soderbergpartners.se
08- 451 50 58

 

Snabba fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter med Nordens största fristående analysavdelning. Företaget har en mängd olika verksamheter inom fyra affärsområden:

Insurance Consulting
Securities & Asset Management
Financial Technology
Payroll & Benefits

 

Kundlöfte och värderingar

Söderberg & Partners målsättning är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden minimal arbetsinsats. Vi vet att underbyggda råd gör skillnad.

Förutom en tydlig strategi och mål, är det entreprenöriella drivet i bolaget en viktig faktor. Det är vår orädda inställning och ansvaret mot kunden som skapat den kultur vi har idag. På Söderberg & Partners är vi Modiga, Ansvarsfulla, Hjälpsamma och Drivna.