Skip to main content Skip to main navigation

Konsult och entreprenad

Konsult- och rådgivaransvar

Många företag har även rådgivande verksamhet eller levererar någon form av konsulttjänster. Ett heltäckande försäkringsskydd vid ansvarsskador kräver att den allmänna ansvarsförsäkringen kompletteras med en försäkring för förmögenhetsskada. Då täcks även renodlade ekonomiska skadestånd.

Skadeståndskrav som inte är direkt relaterat till en sak- eller personskada är nämligen undantaget i den allmänna ansvarsförsäkringen.

Vissa verksamheter omfattas av legala krav på ansvarsförsäkring, i andra fall har så kallade standardavtal utvecklats genom praxis. Olika branscher har också olika standardavtal. Givetvis förekommer också egna avtal, där ansvaret för rent ekonomiska skador regleras parterna emellan.

Söderberg & Partners jurister har specialistkunskap inom denna försäkringsform, och erbjuder kvalificerad rådgivning kring avtalsutformning och försäkringsskydd.

 

Entreprenadförsäkring 

Vid entreprenader behövs speciellt kundanpassade allriskförsäkringar.

När en skada uppstår på entreprenaden är det i första hand ägaren som drabbas ekonomiskt. Ägaren har dock möjlighet att överföra den ekonomiska risken på någon annan genom att till exempel: .

  • teckna en försäkring och låta försäkringsbolaget stå för risken.
  • avtala med kontraktsparten att denna åtar sig att svara för den ekonomiska konsekvensen av en skada.

Entreprenadkontraktet föreskriver vanligen att entreprenören ska teckna en allriskförsäkring för skada på projektet samt en ansvarsförsäkring för skada som drabbar tredje man. Därtill ska entreprenören enligt vissa kontrakt även ha sina hjälpmedel försäkrade.

När ett projekt utförs finns alltid risken att arbetet orsakar skada på person eller egendom i omgivningen. Sådana skador ersätts i regel av en ansvarsförsäkring som är anpassad efter entreprenörens verksamhet. Försäkringen tecknas på årsbasis eller för hela projektperioden, inklusive garantitiden.

Söderberg & Partners kvalificerade försäkringsrådgivare och jurister hjälper företag att kartlägga riskexponeringar och tar fram kundanpassade försäkringslösningar.

 

Kontakta oss

Kontakta oss