Månadsutblick | December 2021


Vi lämnar en mycket händelserik månad med nya åtstramningssignaler från Fed och en ny mutation av covid-19. Vi bedömer att beredskapen är väsentligt mycket bättre nu än vid pandemiutbrottet 2020 för att hantera viruset. Tekniksektorn har varit i en klass för sig det senaste decenniet och vår Global Tema-förvaltare förklarar varför portföljen har ett så högt teknikinnehåll. Avslutningsvis går vi igenom skogens viktiga roll i klimatomställningen.

MARKNADS­KOMMENTAR

 

Inga betygsförändringar på grund av turbulensen

En händelserik novembermånad har bjudit på taperingbesked, val av amerikansk centralbankschef, svenskt politiskt kaos och en ny mutation av covid-19, med varierad påverkan på marknaden.

Ur ett svenskt perspektiv har det varit stort fokus på politik under den sista veckan i november. Efter att Magdalena Andersson valdes till Sveriges första kvinnliga statsminister den 24:e november dröjde det bara timmar innan vi fick se regeringssamarbetet bryta ihop, och Andersson avgå innan hon hunnit tillträda. Innan november var slut hann hon dock väljas igen, och denna gång fick hon även tillträda posten, vilket innebär att Sverige från den 30:e november för första gången har en kvinnlig statsminister. Ur ett marknadsperspektiv togs dock det politiska kaoset med ro. Givet dagens parlamentariska läge saknas förutsättningar för en stark regering och omfattande reformer, så även om partiernas ovilja att samarbeta kan uppröra kommer marknadspåverkan vara begränsad, åtminstone fram till valet.

Tapering inledd och Powell sitter kvar

I utblicken för november skrev vi att vi förväntade oss kommunikation om åtstramning av den amerikanska centralbankens obligationsköp, tapering, senare under dagen. Precis som väntat beslutade Fed att minska köpen av statsobligationer med 10 miljarder och av bostadsobligationer med 5 miljarder dollar i månaden. Denna takt fastställdes dock endast för de två första månaderna, med möjlighet att justera takten om det därefter skulle bedömas nödvändigt. Fed hade på ett skickligt sätt förberett marknaden på detta beslut, och reaktionerna blev därför positiva på ett beslut som annars hade riskerat att skapa oro.

Utöver att åtstramning nu påbörjats har den amerikanska centralbanken även bjudit på politiskt drama, om än inte lika kaosartat som det i Sverige. USA:s president Joe Biden hade nämligen till uppgift att utse Feds ordförande för de kommande fyra åren. Sittande ordförande Jerome Powell var favorit att få sitta kvar, men även utmanaren Lael Brainard intervjuades av Biden för posten. I slutändan fick Powell förnyat förtroende i fyra år till vilket betyder att den utstakade åtstramningsplanen kan fortgå, och Brainard utsågs samtidigt till vice ordförande.

MSCI AC World

Efter flera år av stark börsutveckling är inte vinsthemtagningar vid ökad osäkerhet förvånande.

Ny mutation skapar turbulens

I slutet av månaden möttes vi av nyheten om en ny mutation av covid-19, kallad omikron. Rapporterna kring denna mutation samt vaccinbolagens kommunikation kring hur de hanterar den ledde till en turbulent marknad i slutet av månaden och kortsiktigt kan osäkerheten ge fortsatt marknadsturbulens. Vi bedömer däremot att beredskapen i alla dimensioner är väsentligt mycket bättre nu än vid pandemiutbrottet för att hantera viruset.

Börsutvecklingen har varit mycket stark under snart två år och perioder av vinsthemtagningar vid ökad osäkerhet kring konjunkturutvecklingen är därför inte förvånande. Vi genomför inga allokeringsförändringar med det vi vet idag och kvarstår med en positiv inställning till risktillgångar, men är alltid beredda att agera om utsikterna försämras.

 

 

PORTFÖLJFÖRVALTNING - STRATEGI

 

Teknikbolagens relation till konsten att göra ingenting

”Inga problem”, sa den unge mäklaren med en energisk blick riktad mot kunden. ”I min tradingstrategi så säljer jag alltid av allting med 10 procents vinst…har jag kvar ett innehav länge i portföljen, beror det endast på att den aktien inte har gått upp 10 procent ännu…”.

Risken att stöta på kortsiktiga aktiemäklare är mindre idag än för 20-30 år sedan. Aktiemäklarna har helt enkelt minskat i antal och i många fall stöpts om in i andra yrkesroller. Ovan nämnda handelsstrategi är förvisso enkel att förhålla sig till men risken med den är att man säljer av de strukturella vinnarna och blir sittande med ett flertal förlorare. Beskrivningen är förstås inte signifikant för aktiemäklare generellt. Långsiktighet är dock otvetydigt en central framgångsfaktor för att lyckas infria sina investeringsmål över tid. Att beskriva förvaltning påminner mig om historien om den store konstnären som iakttogs när han stillastående stirrade in med fast blick på sitt nymålade moderna storverk. Några personer som hade förmånen att bevittna konstnärens verk på plats hade svårt att bedöma om verket var klart eller inte och utgick ifrån att han funderade på att måla något mer på tavlan. När frågan uppkom om vad han funderade på att addera till konstverket följde svaret, med konstnären fortsatt stirrandes in i målningen med full koncentration: ”Ingenting, jag bara ser på när färgerna torkar in…”

 

Globala sektorer
Stora skillnader mellan olika globala sektorer i teknikbolagens guldålder

Även om energisektorn haft en stark återkomst i år bleknar det på längre historik mot tekniksektorn, som även i år varit en av de främsta sektorerna.

I Global Tema har vi ett högt teknikinnehåll

Hittills i år har vi fått se finans- och energiaktier gå starkt vilka båda tillhörde de sämsta sektorerna förra året. Den tredje sektorn som utmärker sig globalt är teknik, som har varit i en klass för sig det senaste dryga decenniet. Även under fjolårets tvära kast som följde av pandemins globala utbredning var teknik den starkast lysande stjärnan. På flera håll rapporterades att särskilda teknikföreteelser såsom digital hälsa, användande av videokonferenser och digitala betalningstjänster gjorde enorma framsteg på en mycket kort tidsperiod, i det mer hemcentrerade levnadssättet som kom att bli den nya vardagen för många hushåll. Tekniksektorn mår dock inte bäst i ett vakuum över tid. I nuläget har några centralbanker redan höjt räntan och sådana diskussioner förs också hos den amerikanska centralbanken, även om det lär dröja ytterligare en tid innan de gör slag i saken.  Tekniksektorn gynnas primärt inte av själva räntehöjningarna utan snarare av det faktum att företagen generellt brukar gå starkt i detta skede. Med det följer en ökad vilja till investeringar i den digitala infrastrukturen. Ser vi till de strukturella trenderna kan vi konstatera att vi lever i en tidsperiod präglad av en ovanligt hög innovationsgrad. Med detta följer risken att bli frånåkt om man inte är alert med att uppfatta teknikens förlösande möjligheter. I portföljtjänsten Global Tema har vi ett högt teknikinnehåll. Det är ett uttryck för vår ansats att lägga fokus på strukturella vinnare inom teman som präglas av en god och ihållande vinsttillväxt. Tid efter annan genomför vi påtagbara förändringar i portföljen drivet av omvärldsfaktorer som ritar om spelplanen. Många gånger handlar det dock om att likt konstnären ha tålamod och ”se på när färgerna torkar in”.

 

INVESTERINGS­RÅDGIVNING - TEMA

 

Skogens roll i klimatomställningen

Skog är ett hett ämne både i investeringsvärlden och i politiska debatter. Detta på grund av att skogen förväntas ha en stor roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Den fungerar som en kolsänka när den växer, förser samhället med virke som kan ersätta fossila och energikrävande material och lagrar koldioxid både innan och efter avverkning.

EU ämnar att ta vara på dessa värden i nya skogsstrategin för 2030 i den ”Gröna Given”. Strategin understryker att trävirke bör ersätta fossilt material i så stor utsträckning som möjligt i produkter med långa livscykler så som byggnader och möbler. Det kan till exempel vara ett viktigt bidrag för att minska cementanvändning i den mån som är möjligt, då det i nuläget inte finns någon bra teknologi för att producera cement fossilfritt.

I nuläget följer en stor del av skogsindustrin någon av PEFC:s eller FSC:s certifieringsstandarder för hållbart skogsbruk. Under 2020 var 15,5 miljoner hektar, ca 66 procent av all produktiv skog, certifierad i Sverige, och 105 miljoner hektar, ca 52 procent av all produktiv skog, certifierad i EU. Däribland de svenska bolagen Holmen och SCA som båda ligger i vår nordiska aktieportfölj.

EU har även utvecklat en taxonomi som klassificerar hållbara aktiviteter med syfte att göra det enklare för investerare att göra hållbara val. Skogsområden ska däribland uppfylla ett antal kriterier. Bland annat ska skogsägare agera enligt EU:s direktiv eller nationella riktlinjer för hållbart skogsbruk. Detta innebär att skogsbruket ska värna om skogens långsiktiga värde och tillväxt. Skogsområdet ska vidare ha en skogsbruksplan eller liknande som kan etablera en baslinje från vilken nettoutsläpp beräknas från regelbundet.


Positive carbon displacement factors

Antal minskade koldioxidavtryck vid utbyte av trävirke mot annat material från livscykelmätningar av 37 forskningsartiklar publicerade mellan 1999-2020 från 12 länder och regioner.

Flera miljöorganisationer hävdar att taxonomin inte gör tillräckligt för att bevara skogens natur- och sociala värden. De säger framförallt att bevarandet av biologisk mångfald och vattenkvalité kräver en mer naturlig skogshållning än den nuvarande trakthyggesbruk metoden. Industrin argumenterar däremot att taxonomin är för sträng, då den inte tar hänsyn till de nettovärden skogsmaterial bidrar med jämfört med andra material så som cement. Sverige och Finland som båda har stora skogsindustrier har varit mest kritiska. EU har ännu inte enats om den slutgiltiga versionen.

Frågan är minst sagt mångfacetterad men skogsindustrin har en viktig roll att spela i omställningen, både som förnybart virke och en omfattande kolsänka. Därför bör skogsföretag som utvinner virke måna om skogens långsiktiga tillväxt och ta hänsyn till de naturvärden skogen ger vid avverkning och plantering genom att bejaka taxonomin och de certifieringskrav som ställs på hållbara skogsbruk.