Månadsutblick December 2022
Fortsatt återhämtning på aktiemarknaden

November bjöd på en fortsatt stark återhämtning på aktiemarknaden. Marknaden styrs fortsatt av makroekonomisk statistik, och under den gångna månaden fick lägre inflationsutfall och högre tillväxtutfall än väntat marknaden att stiga.

Även framgent ser det ut som att makroekonomiska aspekter kommer vara det som driver, med stort fokus på den amerikanska centralbanken Fed. Samtidigt så rör vi oss mot en lågkonjunktur, men viktig att minnas är att marknaden ofta vänder innan konjunkturen gör det, så när vi börjar närma oss konjunkturbotten kommer aktiemarknadens botten troligtvis redan vara nådd.

Det har även skapats bättre möjligheter på räntemarknaden allt eftersom räntorna har stigit under året. Det här har lett till att vi genomfört en förändring i portföljerna, och höjt betyget tillgångsslaget räntor. Allt om detta kan ni läsa i avsnittet om portföljstrategin.

Marknadskommentar

Minskad osäkerhet gav stöd till finansmarknaderna

November månad präglades av en fortsatt stark återhämtning på aktiemarknaden, i kombination med en svagare utveckling för den amerikanska dollarn. Samtidigt har inflationsstatistiken slutat att överträffa prognoserna, vilket innebär att förutsägbarheten i penningpolitiken ökar, och att risken för fortsatt kraftiga räntehöjningar minskar framöver.

Utvecklingen under månaden gick i återhämtningens tecken, en förlängning av den positiva trenden sedan oktober. Stöd till det förbättrade marknadssentimentet kom framförallt från att inflationsstatistiken inte längre överraskade på uppsidan samt att tillväxtdata inte varit fullt så svag som befarat.

Fortsatt fokus på penningpolitik och makro

Penningpolitiken har varit i centrum även i november och både amerikanska Fed och Riksbanken har höjt styrräntorna med 0,75 procentenheter under månaden. Den sammantagna kommunikationen från framförallt Fed är att räntetoppen trots allt är nära, och tillsammans med en inflationstakt som rullar över ger det en minskad osäkerhet och minskad risk för fortsatta kraftiga räntehöjningar från centralbankerna. Samtidigt visar den globala konjunkturen på viss motståndskraft med exempelvis en stark arbetsmarknad i USA. Den europeiska tillväxten har inte heller blivit fullt så illa som befarat, trots krig och energikris.

Hur omfattande blir konjunkturnedgången?

Tillväxtutsikterna för nästa år är dock svaga och osäkerheten kring huruvida recessionen blir mild eller kraftig kvarstår som den kanske största osäkerhetsfaktorn för finansmarknaderna framöver. Tvetydiga signaler beträffande tillväxten i Kina bidrar till osäkerheten. Stimulanser i form av både räntesänkningar och minskade reservkrav vägs mot en väldigt totalitär covidstrategi som får betydande sociala och ekonomiska konsekvenser. En strimma av hopp finns dock i det historiska mönstret, där Kina har flyttat fram positionerna när omvärlden krisar. Om det upprepas bör vi därför kunna förvänta oss omfattande stimulanser, som en motvikt till svaghet i övriga ekonomier, från Kina. Givet utmaningarna som konsumenterna drabbas av i form av stigande priser och räntor bedömer vi dock att det blir en tydlig inbromsning under första halvåret 2023. Givet att styrräntorna också toppar under våren bedömer vi inte att det blir en lång och djup recession även om det självklart kan inträffa nya händelser som förändrar utsikterna.

Börsen vänder före konjunkturen

Viktigt att komma ihåg är också finansmarknadernas framåtblickande perspektiv. Aktier värderas endast i undantagsfall utifrån nuläget och historiskt har aktiemarknaden i genomsnitt bottnat cirka sex månader innan ekonomiska indikatorer, exempelvis inköpschefsindex, vänt upp. Den starka uppgången de senaste månaderna på börserna indikerar att en mildare recession, och inte en kraftig, under 2023 nu förväntas av marknaden. För att aktiemarknaderna ska fortsätta att stärkas krävs dock att scenariot också infrias för att inte återigen falla tillbaka.

Portföljförvaltning

Bättre möjligheter på räntemarknaden

Efter ett år med kraftigt stigande räntor har både aktie- och räntemarknaden haft det tufft. Nu bedömer vi däremot att den stora delen av ränteuppgången är bakom oss och ökar exponeringen mot räntemarknaden. En svagare dollar talar även för nordiska över globala aktier.
Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering

Året har som bekant präglats av kraftigt stigande räntor. Det är en direkt effekt av den inflationsbekämpning centralbankerna bedriver. Bara i år har styrräntan i USA höjts till intervall 3,75-4,0 procent och i Sverige till 2,5 procent. Det är nivåer vi inte sett på länge. I takt med att marknadsräntorna stigit under året har aktiemarknaden haft det kämpigt samtidigt som ränteplaceringar fallit i värde.

Är det nu det är dags för ränteplaceringar?

Vi gick in i det här året med en maximal undervikt mot ränteplaceringar, just på grund av vår tro om stigande räntor. I takt med att räntorna har stigit har vi minskat den undervikten. Vi bedömer att det mesta av ränteuppgången nu förmodligen ligger bakom oss. Detta då vi närmar oss den förväntade räntetoppen för den amerikanska styrräntan. I dagsläget väntar sig marknaden att den toppar på runt fem procent redan till sommaren, men då krävs det att inflationen fortsätter att falla tillbaka.

Under året har även kreditspreadarna stigit, dvs. skillnaden mellan företagens och statens upplåningsränta har ökat, vilket medför klart högre räntenivåer jämfört med för ett år sedan. Så, både den underliggande räntan, statsobligationsräntan och kreditspreadarna, har stigit. Tillsammans skapar det en hel del möjligheter. Under november valde vi därför att lyfta betyget för räntor ytterligare ett steg, till neutralt. Det finansieras av ett sänkt betyg för alternativa placeringar. I en högre räntemiljö blir den potentiella extra avkastningen man kan få från alternativa investeringar mindre värd ur ett relativperspektiv. Inom räntor föredrar vi fortsatt exponering mot High Yield, företagsobligationer med högre risk, över andra segment. Efter årets kraftiga uppgångar i både underliggande räntor samt kreditspreadar är räntenivån inom global High Yield intressant.

Vi föredrar nordiska över globala aktier

Efter sommaren valde vi att sänka exponeringen mot globala aktier. Vår bedömning inför hösten var att en eventuell dollarförsvagning skulle gynna den pressade nordiska marknaden mer än den globala. Det har fallit ut väl och vi kvarstår med den strategin. Även om vi inte ser det som rimligt att dollarn faller rejält i dagsläget så ligger nog den stora dollarstyrkan nu bakom oss. Vi har därför en positiv syn på den svenska kronan mot både euro och dollar.

Sedan börsbotten den 29: september har Stockholmsbörsen stigit med hela 19 procent. Även om riskaptiten i skrivande stund är hög bedömer vi att det kan vara för tidigt att blåsa faran över för den här gången.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Historiska utfall är inte en tillförlitlig indikation om framtida resultat. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.