Månadsutblick februari

Efter Fed:s omsvängning av penningpolitiken blev januari en orolig börsmånad. Historiskt har däremot de första räntehöjningarna inte varit ett problem för aktiemarknaden och vi behåller vår positiva marknadssyn. I utblicken går vi igenom sambandet mellan hållbarhetsfrågor och avkastning och konstaterar att det lönar sig att investera hållbart. Avslutningsvis lyfter våra fondanalytiker fram vår senaste top pick, värdeorienterade Amundi European Equity.
Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering

 

MARKNADS­KOMMENTAR

Skakig inledning på 2022

Den positiva riskviljan under slutet av fjolåret byttes snabbt ut mot oroliga finansmarknader under januari.

Fjolårets avslutande månad präglades initialt av oroligheter kring den nya virusvarianten omikron, men relativt tidigt i december skakade marknaden av sig oron när den nya virusvarianten förvisso verkade mer smittsam, men gav samtidigt mildare symptom och ett lägre tryck på sjukvården. Månaden som helhet präglades till slut av god riskaptit och kraftigt stigande aktiemarknader. När så det nya året inleddes förbyttes stämningen snabbt och återigen var det amerikanska centralbanken Fed som mest påverkade investerarnas humör.

Total omsvängning av penningpolitiken

Fed hade redan i november meddelat att de avser avsluta sitt tillgångsköpsprogram (tapering) och vid mötet i mitten av december meddelades att man lade allt större vikt vid den höga inflationstakten och att man snabbade på minskningstakten. Dessutom meddelade man att man själva förväntar sig hela tre räntehöjningar under 2022. Allt detta togs med ro av marknaden, men när väl protokollet från mötet publicerades några dagar in på det nya året visade det sig att omsvängningen av penningpolitiken verkar bli betydligt större än så. Diskussioner har redan inletts kring att de facto minska balansräkningen, och det redan så snart som i sommar. Det var marknaderna definitivt inte beredda på och vi fick se snabbt stigande obligationsräntor och då särskilt vad gäller den reala räntan. Aktiemarknaden, som åtnjutit en stark uppgång under fjolåret, tog snabbt till sig den nyfunna osäkerheten och föll ordentligt under januari.

 

MSCI AC World
MSCI AC World Index inkl. utdelningar

Efter fjolårets goda riskaptit med kraftigt stigande aktiemarknader har 2022 inlett skakigt efter Feds omsvängning av penningpolitiken.

De första räntehöjningarna är vanligtvis inte ett problem för aktiemarknaden

Så vad ska vi förvänta oss från aktiemarknaden framöver när penningpolitiken nu ställs om? Ser man till historien är de första räntehöjningarna i en räntehöjningscykel inte ett större  problem för aktiemarknaden. En omställning av penningpolitiken, likt den Fed genomför nu, är snarare ett styrketecken och att centralbanken ser tillräckligt stark ekonomisk tillväxtpotential framöver. Det är snarare i ett senare skede i räntehöjningscykeln, när räntor med kortare löptider kommit upp i samma räntenivå som räntor med längre löptider, som sannolikheten för recession och större nedgångar på aktiemarknaden ökar markant.

Ökad geopolitisk risk skapar mer oro

Inledningen på året har även inneburit en kraftig ökning av den geopolitiska oron i världen i och med utvecklingen i Ryssland/Ukraina-konflikten. Även om det har pågått ett lågintensivt krig i regionen sedan 2014 så har de senaste tidens eskalering spätt på oron och minskat riskviljan på marknaderna. Tydligaste direkta effekter går att notera främst bland ryska aktier och för den ryska rubeln, men även på oljepriset som har stigit rejält sedan slutet av november. Ur ett bredare och mer globalt aktiemarknadsperspektiv är dock konflikten av mindre betydelse annat än på väldigt kort sikt och vi bedömer inte att nuvarande konflikt leder till stora marknadskonsekvenser även vid en eskalering inom Ukraina.

 

 

PORTFÖLJFÖRVALTNING - STRATEGI

Hållbarhetsfaktorer som betalar

En ny metaanalys från Söderberg & Partners undersöker sambandet mellan flera hållbarhetsfrågor och avkastning. Resultatet är tydligt - det lönar sig att investera hållbart. 

Söderberg & Partners har nyligen skrivit ett White Paper som sammanfattar flera studier på sambandet mellan avkastning och olika hållbarhetsfrågor. Vi har tittat närmare på koldioxidutsläpp, energieffektivitet, vattenbesparing, avfallshantering, biologisk mångfald, jämställdhet och etnisk mångfald, samt mänskliga rättigheter. Faktorerna har valts ut bland de datapunkter som vi kommer att få mer information om tack vare nya lagkrav från EU.

Bolag som minskar sina koldioxidutsläpp avkastar högre

Studier på temat koldioxid visar både att företag som aktivt minskar sina koldioxidutsläpp och företag som har lägre absoluta utsläpp presterar bättre än sina jämlikar. Bland annat uppmäts en överavkastning för bolag med tydliga strategier att minska utsläpp mellan 2,5-8,5 procent i Europa. Detta reflekterar att de hanterar regulatoriska och fysiska risker relaterade till ämnet, till exempel det ökade priset på utsläppsrätter med 150 procent under 2021 som vi skrev om i vår senaste strategirapport. Inom närliggande tema visar andra studier på att energieffektivitet är nära korrelerat med många resultatmått. Detta driver förstås ner kostnader för bolagen samtidigt som det minskar utsläpp. 

Företag som aktivt jobbar med att konservera vatten och använder mindre vatten än jämförbara bolag har högre värderingar. Enbart att bolagen rapporterar sin vattenanvändning har ett samband med högre vinst per aktie. Ett fåtal studier finns även inom området avfallshantering. Övergripande har faktorerna en positiv påverkan på lönsamhet, men fler studier behövs. 

Tydliga mätpunkter saknas för biologisk mångfald

Ett område med svagare forskningsunderlag är biologisk mångfald, främst eftersom det är svårt att mäta. Där har studier om koldioxid använts som estimering, då sambandet mellan de båda faktorerna är starkt. Vikten av att bevara djur och natur är ändock tydlig. Global matproduktion förlitar sig på bin och andra djur som pollinerar växter. Forskning och produktion av medicin är beroende av naturliga ämnen. Vi behöver därför mer kunskap inom området.

Mänskliga rättigheter är det område med mest tvetydiga resultat. Här finns bara ett fåtal studier med mycket blandade resultat beroende på metod. 

Slutligen visar studier om jämställdhet och etnisk mångfald att bolag som rekryterar och jobbar för att bibehålla diversifierade team presterar bättre. En studie av 366 publika bolag visar att rörelseresultatet ökade med 3,5 procent för varje 10 procentenheters ökning av jämställdhet. En annan studie visar att 58 procent av de företag som rankas högt inom etnisk diversifiering i ledningsgrupper och styrelse har högre rörelsemarginal än det nationella industrimedelvärdet. Motsvarande siffra för de lägre rankade är 43 procent. 

Vi välkomnar den ökade transparensen

I vår hållbarhetsanalys fokuserar vi på att hitta de förvaltare som är bäst på att ta hänsyn till olika hållbarhetsfrågor när de väljer bolag, och som agerar som ägare för att påverka sina innehav i en hållbar riktning. Det kommer tack vare de lagkrav som just nu införs av EU att bli än mer transparent för oss när vi bevakar våra utvalda förvaltare och de strategier de använder i sin förvaltning.

Inom våra hållbara portföljer utgår vi från hållbarhetsanalysen och vi har nu dessutom enbart fonder som minst uppfyller EU:s nivå att främja hållbarhet (artikel 8, för den insatte). Vi kommer också tack vare andra lagkrav att få allt bättre tillgång till hållbarhetsinformation om bolagen i portföljerna. Vi kommer då att följa dessa ovan nämnda parametrar, bland andra, med stort intresse. Under det 2021 såg vi också glädjande nog att de hållbara fonderna presterade väl i våra portföljer. Och det finns goda anledningar att tro att hållbarhet kommer fortsätta löna sig.

 

 

INVESTERINGS­RÅDGIVNING - TEMA

Undvik fällor i skakiga marknader

I skakiga marknader är det lätt att överreagera på oväntade och dramatiska marknadshändelser. Amundi European Equity Value utnyttjar lärdomar från forskning inom beteendeekonomi med en likaviktad portfölj för att generera god avkastning.

Den legendariska investeraren och "värdeinvesteringens fader" Benjamin Graham belyste att "Den intelligenta investeraren är en realist som säljer till optimister och köper från pessimister." Att hålla sig realistisk i stormiga marknader har visat sig lättare sagt än gjort och forskning inom beteendeekonomi visar att investerare generellt sett överreagerar på oväntade och dramatiska marknadshändelser. 

Det är lätt för investerare att tro att det som hänt historiskt kommer fortsätta i framtiden, vilket resulterar i en underprissättning vid stora nedgångar och en överprissättning vid uppgångar. Denna överreaktion på marknaden leder till möjligheter att hitta felprissatta aktier med stor rabatt till det verkliga priset.

Likaviktad portfölj med regelmässig ombalansering

Amundi European Equity utnyttjar denna ineffektivitet i marknaden genom att förvalta en portfölj där samtliga europeiska värdebolag har lika vikt. En likaviktad portfölj med regelmässig ombalansering säljer av aktier som överpresterat vilket sen återinvesteras i aktier i portföljen som underpresterat. Portföljen drar därmed nytta av ineffektiva marknader och minskar flockbeteende i investeringsbesluten. 

En av de potentiella fallgroparna med en värdeorienterad strategi är risken att hamna i värdefällor. Värdefällor är aktier som ser attraktivt prissatta ut men i själva verket är korrekt lågt värderade. En likaviktad portfölj minskar risken för värdefällor och portföljen får en lägre koncentrationsrisk och blir därmed mer balanserad till sin storlek och struktur.

 

Stabil överavkastning mot värdeindex

Europas största kapitalförvaltare

Det franska förvaltarhuset Amundi har en bred produktexpertis och är för närvarande Europas största kapitalförvaltare i förvaltade tillgångar. Amundi har en stark global täckning och en kundbas med över 100 miljoner kunder med en bred central stödjande organisation inom analys och ESG.

Stora inflöden och starkt långsiktigt förvaltningsresultat

Förvaltaren Andreas Wosol har förvaltat fonden sedan starten 2008 och har lång erfarenhet från strategin i olika marknadsklimat. Investeringsfilosofin bygger på att hitta långsiktiga affärsmodeller som handlas med en stor rabatt till vad förvaltningen uppskattar som aktiens verkliga pris.

Investeringsprocessen är intakt sedan fondens start med ett tydligt fokus på fundamental analys. Trots ett tungt årtionde för värdeorienterade fonder med utflöden och minskade resurser har fonden genererat ett av de starkaste långsiktiga förvaltningsresultaten inom värdesidan på den europeiska fondmarknaden.