Månadsutblick februari 2023
Rivstart och portföljförändringar

Efter en dyster avslutning på 2022 så svängde börshumöret om rejält, och januari bjöd på en riktig rivstart på 2023. Såväl den svenska som den globala aktiemarknaden steg rejält, och på sina håll levererade januari vad som kan anses vara en normal årsavkastning.

Börsrevanschen som vi såg under januari gick att uttyda över hela brädet, men tydligast var den inom de sektorer som hade det som kämpigast under fjolåret. Den sektorn som föll mest under 2022, kommunikationstjänster, är den som hittills i år har stigit mest. Vår syn på tillväxtbolag kontra värdebolag har ändrats, och i och med detta genomförde vi också portföljförändringar och höjde allokeringen till denna sektor.

Utöver detta behandlar månadens utblick även den svenska småbolagsfond som är ett nytt tillskott i våra portföljer. Vi ser bättre förutsättningar för svenska småbolag i år jämfört med 2022, och denna fond är ett komplement till den befintliga småbolagsfonden.

Marknadskommentar

Otrolig start på det nya året

2023 har bjudit på en otrolig start på börsåret, såväl i Sverige som i övriga världen. När januari blev februari hade Stockholmsbörsen redan en avkastning på 7,9 procent sedan årsskiftet, vilket är ungefär vad en normal årsavkastning ligger på. Världsindex låg inte långt efter med sina 7,5 procent. Den goda utvecklingen har även fortsatt hittills i februari.

Fjolårets förlorare tar revansch

Efter de stora fallen på vi såg på aktiemarknaden under fjolåret så är den rivstart vi sett på det här året extra välkommen. Återhämtningen har inte bara varit ett faktum för aktiemarknaden överlag, utan man kan även konstatera att de sektorer som hade det som kämpigast ifjol också hör till de som presterat bäst under inledningen av 2023. Kommunikationstjänster, som är den sektor som presterade sämst förra året, är den sektorn som utvecklats bäst hittills i år. Även IT och sällanköpsvaror hör till sektorerna som överpresterat relativt börsen i stort.

BNP-tillväxten på tapeten även i januari 

I december fick vi ta del av slutgiltig statistik över BNP-tillväxten i USA och eurozonen under det tredje kvartalet, som reviderades upp jämfört med vad de första utkasten hade visat. I januari följdes detta upp av de första sifforna över BNP-tillväxten i dessa områden för fjärde kvartalet, som kom in över förväntan. Världsekonomin fortsätter alltså stå emot trots de många utmaningarna man tampas med just nu.

Denna bild delas även av IMF som uppdaterade sina tillväxtprognoser för såväl 2022, där slutgiltiga siffror ännu inte presenterats, som 2023 i slutet av januari. Överraskande nog så reviderade man upp sina prognoser för både 2022 och 2023.

För svenskt vidkommande är bilden tyvärr inte lika munter. Svensk preliminär BNP-tillväxt för det fjärde kvartalet 2022 jämfört med samma kvartal året innan kom nämligen in långt under förväntan. BNP sjönk med 0,6 procent och väntat var ett det skulle växa med 1,2 procent. De svenska konsumenterna har upplevt det ekonomiska läget som väldigt pressat under det senaste året, och nu börjar det även ge utslag på tillväxten.

Lyckas man åstadkomma en mjuklandning?

Trots de många problem som vi har sett under året så ser vi alltså att konjunkturen än så länge håller uppe, i alla fall om vi lyfter blicken och inte bara fokuserar på Sverige. Det lyfter frågan om de stora centralbankerna Fed och ECB kommer lyckas åstadkomma något som fram till nyligen ansågs nästan helt uteslutet, nämligen en mjuklandning av ekonomin. Kort sagt skulle det innebära att inflationen faller tillbaka utan att man orsakar allt för stor skada på konjunkturen.

Då arbetsmarknaden världen över fortfarande står otroligt starkt trots de kraftiga räntehöjningarna som fjolåret bjöd på, samtidigt som inflationen börjar falla tillbaka i USA och eurozonen och tillväxten håller uppe, kan det nya året i bästa fall bjuda på en inbromsning av konjunkturen för att sedan se inledningen på en återhämtningen. Lyckas man åstadkomma detta kommer centralbanksordförandena Powell och Lagarde gå till historien.

Portföljstrategi

Minskad cyklisk exponering inför 2023

Efter årets starka inledning på börsåret gör vi en del förändringar inom globala aktier. En svagare konjunktur väntas pressa de allra mest cykliska bolagen. Samtidigt ser vi bättre förutsättningar för tillväxtbolagen när räntetoppen kommer allt närmare.

Året har börjat med en riktig rivstart på världens börser. Marknaden prisar nu in att räntetoppen är nära, vilket är den stora anledningen till börsoptimismen. Samtidigt håller konjunkturbilden hittills upp bättre än marknaden väntat sig och sannolikheten för den så svåra mjuklandningen av ekonomin har ökat.

Vi minskar den cykliska exponeringen

Efter den senaste tidens starka börsutveckling har däremot riskerna på nedsidan ökat. Osäkerheten är fortsatt hög både vad gäller centralbankernas agerande och konjunkturutvecklingen. Sett till helåret har vi en försiktigt positiv börssyn, men tycker att det är för tidigt att positionera sig fullt ut för det redan nu, givet den osäkerhet vi står inför. Vi behåller därför en neutral allokering till globala aktier och ser bättre avkastningspotential på de nordiska börserna. Det passar väl in med vår vy om en försvagad dollar under året.

På grund av den senaste tidens kraftiga börsuppgångar tillsammans med oron för en svagare konjunktur under 2023 gör vi en del förändringar inom globala aktier. Vi minskar exponeringen mot industri- och materialsektorn eftersom de mest cykliska sektorerna riskerar att hamna under press när konjunkturen tappar fart.

Som tidigare kommunicerat bedömer vi att den stora ränterörelsen ligger bakom oss, vilket gör att vi i dagsläget föredrar tillväxtbolag över värdebolag. Mot den bakgrunden lyfte vi nyligen betyget för kommunikationssektorn, som börjat året med en riktig rivstart. Kommunikationstjänster hade ett väldigt tufft 2022, vilket har gjort att värderingen kommit ned en hel del.

Sektorsammansättningen talar för USA under 2023

Likt globala börser pressades amerikanska aktier av Feds kraftiga räntehöjningar under 2022. Framförallt var det högt värderade tillväxtbolag som drabbades hårt när räntorna steg. Blickar vi ut över 2023 väntar vi oss andra förutsättningar på räntemarknaden, vilket bör gynna den amerikanska aktiemarknaden. Detta då sektorkompositionen ser ut som den gör med mycket tillväxtorienterade snarare än värdeorienterade bolag. Amerikanska index har dessutom en stor IT och hälsovårdssektor, två branscher vi anser har goda möjligheter att prestera väl under 2023.

Vi har en något försiktig inställning till europeiska aktier för 2023. Vi väntar oss att den regionala marknaden hamnar under press på grund av energiproblematiken och den konjunkturella svagheten vi står inför. Samtidigt uppvisar regionen en stor konjunkturkänslighet på grund av sektorsammansättningen. Exportberoendet är betydande för många europeiska bolag där en försämrad ekonomisk utveckling runt om i världen väntas tynga bolagens vinstutsikter.

Fondstrategi

Tiden läker de flesta sår

2022 var ett turbulent år för svenska småbolag och småbolagsindex slutade ner över 30 procent. Men som med så mycket annat är tongångarna annorlunda så här långt in på året. De svenska småbolagen har inlett året starkt. Över tid har också svenska småbolag visat sig skapa bra avkastning. Inom kategorin finns det dessutom ovanligt bra möjligheter att hitta duktiga förvaltare.

Småbolag är en intressant komponent i portföljen, och har historiskt visat sig kunna tillföra värde. Småbolag har generellt lite högre risk, är sämre bevakade, och har större möjligheter till avkastning. Sett till alla svenska småbolagsfonder över tid är resultatet mot index svängigt under enskilda år. Över längre tid är det dock flera fonder som har lyckats skapa värden. En förklaring till resultatet skulle kunna finnas i förutsättningarna på marknaden. Det går att skapa värde genom att analysera marknaden professionellt, men det kan ta tid för det verkliga värdet att slå igenom på marknaden.

Vi ser att andelen som skapar värde ökar markant när fonderna behålls under längre tid. Vi har tagit fram en bild som visar på detta. Den mörkblå markören i bilden visar andelen svenska aktiva småbolagsfonder som slår jämförelseindex vid olika tidpunkter. Det intressanta är att andelen ökar markant över tid. Från under 50 procent vid ett års horisont, till 66 procent vid tio år, som slår index efter fulla avgifter.

Se upp för fallgroparna

Vi bedömer att en position i svenska småbolag är bra över tid och att långsiktighet betalar sig, som vanligt. Dock ska man ha med sig att det fortfarande gäller att göra en noggrann analys och välja erfarna förvaltare.

Det finns ett par fallgropar att se upp för. Småbolag är per definition just små bolag. En fond som har mycket kapital kan få svårigheter att investera kapitalet i bra bolag utan att påverka priset. De lockas därför inte sällan att dra sig mot allt större bolag, eller blir alltför passiva.

En annan fallgrop är att marknaden är relativt liten, och vi har noterat att flera av förvaltarna tenderar att följa varandra i sina investeringar. För att lyckas är det viktigt att en förvaltare har en egen strategi.

Ny rekommenderad svensk småbolagsfond

Cliens Småbolag förvaltas av Carl Sundblad sedan fondens start 2016 med ett mycket gott resultat. Strategin fokuserar på den nedre halvan av noterade svenska småbolag, sett till värderingen. Portföljen byggs utifrån 25 – 35 innehav där de flesta har lika stor vikt. Vi bedömer att metoden är bra för att kontrollera risken i portföljen. Förvaltningen är mycket långsiktig och fokuserar på kvalitetsbolag med marknadsledande produkter eller tjänster, stabil ledning och stabil vinsttillväxt.

När vi utvärderar en förvaltare lägger vi stor vikt vid att granska hur portföljen har sett ut över tid, för att förstå hur avkastningen har skapats. Carl Sundblad har varit bra på att hålla sig till sin strategi över tid, och har stått fast vid denna även när många konkurrenter har lockats av trender.

Cliens kompletterar den befintliga rekommenderade småbolagsfonden C Worldwide Sweden Small Cap som tar lite mer risk och fokuserar på andra typer av bolag. Tillsammans tycker vi fonderna har en given plats i en långsiktig svensk fondportfölj.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Historiska utfall är inte en tillförlitlig indikation om framtida resultat. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.